31998D0270Úradný vestník L 117 , 21/04/1998 S. 0015 - 0015


Rozhodnutie Komisie

zo 7. apríla 1998

o odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich fenvalerát ako účinnú látku

(Text s významom pre EHP)

(98/270/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania prvej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1199/97 [2], a najmä na jeho článok 6 ods. 5,

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [4], ustanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určilo spravodajské členské štáty na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 3600/92;

keďže fenvalerát bol jednou z 90 účinných látok zahrnutých do prvej etapy pracovného programu stanoveného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS; [5]

keďže v prípade tejto látky príslušní oznamovatelia formálne predložili určenému spravodajskému členskému štátu určité informácie požadované podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3600/92 s cieľom podporiť zaradenie tejto účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

keďže v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 3600/92 informoval určený spravodajský členský štát Komisiu, že žiaden súbor z predloženej dokumentácie nespĺňa požiadavky článku 6 ods. 2 a 3 nariadenia;

keďže v súlade s článkom 6 ods. 5 nariadenia neinformoval žiaden členský štát Komisiu, že si praje zabezpečiť začlenenie tejto účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

keďže sa musí vziať do úvahy, že úplný súbor údajov požadovaných na zhodnotenie tejto látky nebude v rámci pracovného programu predložený; keďže zhodnotenie tejto látky a jej zaradenie do prílohy I v tomto rámci nie je možné; keďže v dôsledku toho by sa malo prijať rozhodnutie s tým účinkom, že súčasné povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich túto účinnú látku budú odňaté;

keďže toto rozhodnutie nevylučuje možnosť budúceho zhodnotenia fenvalerátu v rámci ustanovení pre nové účinné látky stanovené v článku 6 smernice 91/414/EHS;

keďže toto rozhodnutie sa nedotýka opatrení členských štátov, ktoré poskytnú odklad pre likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fenvalerát boli odňaté do 12 mesiacov od dátumu tohto rozhodnutia,

2. od dátumu tohto rozhodnutia neboli na základe výnimky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS udelené alebo obnovené žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fenvalerát.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

--------------------------------------------------