31998D0269Úradný vestník L 117 , 21/04/1998 S. 0013 - 0014


Rozhodnutie Komisie

zo 4. apríla 1998

o zrušení povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom dinoterbu ako účinnej látky

(Text s významom pre EHP)

(98/269/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1199/97 [2], najmä na jeho článok 7 ods. 3a,

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [3] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [4] stanovilo účinné látky prípravkov na ochranu rastlín, určilo spravodajské členské štáty pre vykonanie nariadenia (EHS) č. 3600/92;

keďže dinoterb je jedna z 90 účinných látok, na ktoré sa vzťahuje prvá fáza pracovného programu určeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS [5];

keďže pre túto látku oznamovateľ formálne predložil určenému spravodajskému členského štátu informácie požadované podľačlánku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3600/92, aby sa napomohlo zaradeniu účinnej látky do prílohy I smernice 91/414/EHS;

keďže v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 určený spravodajský členský štát Komisii predložil správu o posúdení predložených informácií;

keďže oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si ďalej neželá zúčastňovať sa na pracovnom programe pre túto účinnú látku; keďže sa v dôsledku tohto nebudú predkladať dôležité časti požadovaných informácií;

keďže na základe dostupných informácií je už možné konštatovať, že pre túto účinnú látku požiadavky smernice 91/414/EHS, najmä so zreteľom na ochranu ľudského zdravia, nie je možné riadne splniť podľa navrhnutých podmienok používania, a preto nie je možné ju zaradiť do prílohy I smernice;

keďže toto rozhodnutie nemá dopad na opatrenia členských štátov, aby sa udelilo obdobie odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a používanie existujúcich zásob v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS;

keďže toto rozhodnutie nemá dopad na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne neskôr prijme pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS [6];

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom dinoterbu zrušili do šiestich mesiacov od dátumu tohto rozhodnutia;

2. sa po dátume tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom dinoterbu podľa výnimky stanovenej článkom 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 1998

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------