31998D0241

98/241/EG: Besluit van de Raad van 23 maart 1998 inzake de goedkeuring namens de Gemeenschap van Parcom-besluit 96/1 betreffende de geleidelijke stopzetting van het gebruik van hexachloorethaan in de non-ferrometaalindustrie

Publicatieblad Nr. L 096 van 28/03/1998 blz. 0041 - 0041


BESLUIT VAN DE RAAD van 23 maart 1998 inzake de goedkeuring namens de Gemeenschap van Parcom-besluit 96/1 betreffende de geleidelijke stopzetting van het gebruik van hexachloorethaan in de non-ferrometaalindustrie (98/241/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, juncto artikel 228, lid 2, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit 75/437/EEG van de Raad (3) het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land (Verdrag van Parijs) heeft gesloten en daardoor partij bij dit verdrag is geworden;

Overwegende dat het uitvoerend orgaan van het Verdrag van Parijs (Parcom - Commissie van Parijs) maatregelen kan aannemen op het gebied van de voorkoming van verontreiniging en Parcom-besluit 96/1 betreffende de geleidelijke stopzetting van het gebruik van hexachloorethaan in de non-ferrometaalindustrie heeft aangenomen;

Overwegende dat de Commissie op basis van de machtiging door de Raad en met inachtneming van de vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren aan de goedkeuring van Parcom-besluit 96/1 heeft deelgenomen;

Overwegende dat hexachloorethaan voorkomt op de lijst van gevaarlijke stoffen in bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (4);

Overwegende dat de bepalingen van Parcom-besluit 96/1 in overeenstemming zijn met Richtlijn 76/769/EEG;

Overwegende dat het daarom wenselijk is dat de Gemeenschap Parcom-besluit 96/1 goedkeurt,

BESLUIT:

Enig artikel

1. Parcom-besluit 96/1 betreffende de geleidelijke stopzetting van het gebruik van hexachloorethaan in de non-ferrometaalindustrie wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van voornoemd besluit is aan dit besluit gehecht.

2. De Commissie wordt gemachtigd de Commissie van Parijs in kennis te stellen van deze goedkeuring.

Gedaan te Brussel, 23 maart 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. MEACHER

(1) PB C 364 van 2. 12. 1997, blz. 13.

(2) PB C 80 van 16. 3. 1998.

(3) PB L 194 van 25. 7. 1975, blz. 5.

(4) PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/64/EG van de Commissie (PB L 315 van 19. 11. 1997, blz. 13).