31998D0140Uradni list L 038 , 12/02/1998 str. 0014 - 0016


Odločba Komisije

z dne 4. februarja 1998

o določitvi nekaterih podrobnih pravil glede pregledov na kraju samem, ki jih v tretjih državah, na področju veterine, izvajajo strokovnjaki Komisije

(Besedilo velja za EGP)

(98/140/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa perutnine [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/23/ES [2] in zlasti člena 14 Direktive, in ustreznih določb drugih direktiv s področja veterine, v zvezi z zdravstvenimi predpisi in zdravstvenimi zahtevami, ki se nanašajo na uvoz različnih živalskih vrst ali proizvodov živalskega izvora,

ker Komisija sprejme splošna izvedbena pravila za določitev pogojev, pod katerimi se morajo v tretjih državah, na področju veterine, izvajati pregledi na kraju samem v sodelovanju z državami članicami;

ker je treba, da so nekatera pravila, ki se nanašajo na preglede na kraju samem, ki jih izvajajo strokovnjaki Komisije, skupna vsej zakonodaji na tem področju; ker jih je zato treba določiti v eni sami odločbi; ker je treba Odločbo Komisije 86/474/EGS z dne 11. septembra 1986 o izvajanju pregledov na kraju samem pri uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa [3] še naprej uporabljati;

ker se uporaba načrtov, ki jih morajo predložiti tretje države skladno z Direktivo Sveta 92/117/EGS z dne 17. decembra 1992 o ukrepih za zaščito pred določenimi zoonozami ter nekaterimi povzročitelji zoonoz pri živalih in proizvodih živalskega izvora, zato da se preprečijo izbruhi okužb, ki se prenašajo s hrano, in zastrupitve [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/22/ES [5], preveri med pregledi na kraju samem;

ker se pri pregledu obratov, ki so odobreni za izvoz ali so v postopku odobritve za izvoz svežega mesa v Skupnost, skladno s členom 15 Direktive Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi [6] preverjajo tudi pogoji klanja;

ker je zaradi učinkovitosti treba določiti roke za pošiljanje rezultatov pregledov na kraju samem s strani Komisije tretjim državam, v katerih so bili opravljeni pregledi;

ker je nujno zagotoviti enotno uporabo zakonodaje Skupnosti, je treba preglede na kraju samem vključiti v programe, vzpostavljene po razpravi z državami članicami in izmenjavi mnenj s Stalnim veterinarskim odborom;

ker se to sodelovanje nadaljuje med pregledi na kraju samem, ki jih izvajajo strokovnjaki Komisije v spremstvu strokovnjakov držav članic, imenovanih s strani Komisije; ker morajo strokovnjaki držav članic upoštevati nekatere obveznosti in dobijo povrnjene potne stroške in dnevnice;

ker je, po pregledu na kraju samem, treba zagotoviti, da so države članice obveščene o rezultatih in da se predlagajo ustrezni ukrepi v skladu z zakonodajo Skupnosti;

ker morajo biti, zaradi preglednosti, v okviru Pogodbe Evropski parlament, potrošniki in proizvajalci obveščeni in zlasti morajo biti upoštevane obveznosti poslovne tajnosti, ki jo opredeljuje člen 214 Pogodbe, o rezultatih pregledov na kraju samem in priporočilih za ukrepe, ki iz tega izhajajo;

ker zahteva Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, zlasti člen 8 in odstavek 1(d) Priloge C, da se zaupnost informacij, ki izhajajo iz postopkov nadzora, pregledov in odobritve, spoštuje tako, da so zaščiteni legitimni trgovinski interesi;

ker je treba, zaradi preglednosti, razveljaviti Odločbo Komisije 97/134/ES [7];

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba določa nekatera pravila, ki se nanašajo na preglede na kraju samem, ki jih v tretjih državah na področju veterine, izvajajo strokovnjaki Komisije v spremstvu strokovnjakov držav članic.

V tej odločbi pomenijo "pregledi na kraju samem na področju veterine" (v nadaljevanju "pregledi") nadzorne in inšpekcijske ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se brez poseganja v nadzor uporabe obstoječe veterinarske zakonodaje, jamstva v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom, ki ga nudijo tretje države glede proizvodnih pogojev in prodaje na trgu, lahko smatra za najmanj enakovredno tistim, ki se uporabljajo v Skupnosti.

2. Pregledi v skladu z zadevno zakonodajo dovoljujejo vzpostavitev ali dopolnitev, še zlasti:

- seznamov tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz,

- uvoznih pogojev, specifičnih za vsako tretjo državo, vključno z zdravstvenim spričevalom, ki mora spremljati vse pošiljke namenjene v Skupnost,

- seznamov obratov, iz katerih države članice dovolijo uvoz.

3. Določbe te odločbe se uporabljajo brez poseganja v določbe drugih sporazumov o sanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo v trgovini z živimi živalmi in živalskimi proizvodi, dogovorjenih med Evropsko skupnostjo in tretjimi državami.

Člen 2

1. Komisija vzpostavi splošni program pregledov zakonodaje in zadevnih tretjih držav ter ga predloži zaradi izmenjave mnenj Stalnemu veterinarskemu odboru.

Splošni program vključuje informacije o vsebini in pogostosti ukrepov, ki jih v okviru pregledov izvede Komisija.

2. Komisija lahko odloži ali prenese nekatere preglede na poznejši termin ali izvede dodatne preglede, kadar to oceni za potrebno, zlasti iz zdravstvenih razlogov ali na podlagi rezultatov prejšnjih pregledov, po posvetovanju z državami članicami v Stalnem veterinarskem odboru.

Člen 3

1. Strokovnjake Komisije lahko med pregledi spremlja eden ali več strokovnjakov, ki so na seznamu skladno z odstavkom 2, in so iz ene ali več držav članic.

2. Vsaka država članica Komisiji predlaga najmanj dva strokovnjaka s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na imenovanem področju in ji posreduje njihova imena, področja znanja in izkušenj, točne službene naslove, telefaks in telefonske številke.

Komisija vzdržuje seznam teh strokovnjakov in se pred izdajo povabila strokovnjaku, da spremlja strokovnjake Komisije med pregledi iz odstavka 1, posvetuje s pristojnimi organi države članice, iz katere je strokovnjak.

Kadar država članica meni, da eden od predlaganih strokovnjakov ne sodi več na seznam, o tem obvesti Komisijo. Če število strokovnjakov tako pade pod zahtevani minimum, predlaga država članica Komisiji eno ali več zamenjav.

Člen 4

1. Med pregledi strokovnjak ali strokovnjaki iz ene ali več držav članic, imenovani s strani Komisije za spremljanje njenih strokovnjakov, upoštevajo obvezna navodila Komisije.

Med pregledom pridobljenih informacij ali sprejetih zaključkov strokovnjaka ali strokovnjakov države članice, se nikakor ne sme uporabiti za osebne namene ali jih razkriti osebam, izven pristojnih oddelkov Komisije ali držav članic.

2. Potni stroški in dnevnice, ki jih imajo strokovnjak države članice ali strokovnjaki, ki jih imenuje Komisija, se jim povrnejo skladno z določbami glede potnih stroškov in dnevnic oseb, ki ne pripadajo Komisiji, so pa povabljene, da sodelujejo kot strokovnjaki.

Člen 5

Po zaključenih pregledih strokovnjaki Komisije ustno obvestijo zadevno tretjo državo o svojih zaključkih in, kadar je to potrebno, o korektivnih ukrepih, za katere menijo, da so potrebni in o stopnji njihove nujnosti.

Komisija potrdi rezultate pregledov v 20 delovnih dneh v pisnem poročilu, ki zajema dodatne informacije, zahtevane med pregledi, ki takrat niso bile na voljo.

Vendar se, v nujnem primeru ali kadar je bilo ugotovljeno pomembno zdravstveno tveganje med pregledom na kraju samem, tretjo državo obvesti o ugotovitvah misije s pisnim poročilom v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v desetih delovnih dneh po koncu misije.

Pri zagotavljanju informacij o ugotovitvah misije, ravna Komisija skladno z zahtevami, določenimi v členu 214 Pogodbe.

Te določbe veljajo brez poseganja v pooblastila Komisije, da sprejme zaščitne ukrepe po določbah zakonodaje Skupnosti s področja veterine.

Člen 6

1. Komisija obvešča s pisnimi poročili vse države članice v Stalnem veterinarskem odboru o ugotovitvah pregledov na kraju samem, opravljenih v vsaki tretji državi, in o priporočenih ukrepih.

Poročila zlasti navajajo, če je to primerno, in če to določa zadevna zakonodaja, ali če je to potrebno:

- spremembo seznamov iz prve alinee člena 1(2),

- vzpostavitev ali spremembo uvoznih pogojev iz druge alinee člena 1(2),

ali

- vzpostavitev ali spremembo seznama obratov iz tretje alinee člena 1(2).

Komisija o teh ugotovitvah in priporočilih obvešča Evropski parlament.

Komisija redno objavlja ugotovitve in priporočila.

2. Pri ukrepih, predvidenih v tem členu, Komisija in države članice ravnajo skladno z zahtevami, določenimi v členu 214 Pogodbe.

Člen 7

Določbe te odločbe se ponovno pregledajo pred 31. decembrom 1998 na podlagi poročila Komisije državam članicam.

Člen 8

Odločba 97/134/ES se razveljavi.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. februarja 1998

Za Komisijo

Emma Bonino

Članica Komisije

[1] UL L 55, 8.3.1971, str. 23.

[2] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[3] UL L 279, 30.9.1986, str. 55.

[4] UL L 62, 15.3.1993, str. 38.

[5] UL L 113, 30.4.1997, str. 9.

[6] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

[7] UL L 51, 21.2.1997, str. 54.

--------------------------------------------------