31997R2596Uradni list L 351 , 23/12/1997 str. 0012 - 0012


Uredba Sveta (ES) št. 2596/97

z dne 18. decembra 1997

o podaljšanju obdobja iz člena 149(1) Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske

SVET EVROPSKE UNIJE je

ob upoštevanju Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske in zlasti člena 149(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker člen 149(1) Akta o pristopu iz leta 1994 določa obdobje, v katerem se lahko sprejmejo prehodni ukrepi za olajšanje prehoda od režimov, ki so v času pristopa veljali v Avstriji, Finski in Švedski na tiste, ki so rezultat izvajanja skupnih ureditev trga pod pogoji iz navedenega Akta, in zlasti za premagovanje resnih težav pri uporabi novih režimov od tam navedenega datuma; ker to obdobje poteče 31. decembra 1997;

ker v nekaterih sektorjih teh težav ni mogoče rešiti do navedenega datuma; ker bi bilo treba zadevno obdobje podaljšati v skladu z določbami Akta; ker bi bilo treba zadevno obdobje podaljšati za eno leto;

ker v sektorju mleka in mlečnih proizvodov zahteve glede vsebnosti maščobe v mleku za prehrano ljudi še naprej povzročajo težave Finski in Švedski; ker teh težav ni mogoče rešiti do 31. decembra 1998; ker bi bilo treba v tem primeru zadevno obdobje podaljšati v skladu z določbami Akta o pristopu iz leta 1994 za dve leti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obdobje iz člena 149(1) Akta o pristopu iz leta 1994 se podaljša do 31. decembra 1998.

Vendar pa se za zahteve glede vsebnosti maščobe v mleku za prehrano ljudi, proizvedenem na Finskem in Švedskem, to obdobje podaljša do 31. decembra 1999.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL C 352, 20.11.1997, str. 11.

[2] Mnenje z dne 17. decembra 1997 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

--------------------------------------------------