31997R2268Official Journal L 313 , 15/11/1997 P. 0001 - 0002


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2268/97

z dne 14. novembra 1997

o prilagoditvi maksimalnega letnega ribolovnega napora za nekatera ribištva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2027/95 z dne 15. junija 1995 o sistemu za vodenje ribolovnih naporov, povezanih z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti[1], in zlasti druge alinee člena 4 Uredbe,

ker druga alinea člena 4 Uredbe (ES) št. 2027/95 določa, da Komisija na zahtevo države članice sprejme ustrezne ukrepe, da lahko zadevna država članica izčrpa svoje ribolovne kvote v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 685/95 z dne 27. marca 1995 o vodenju ribolovnih naporov, povezanih z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti[2];

ker je Nizozemska zaprosila Komisijo, da prilagodi maksimalni letni ribolovni napor, ki se dovoli njenim plovilom glede določenih kvot, ki so ji dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 390/97 z dne 20. decembra 1996 o skupnem dovoljenem ulovu za določeni stalež rib in skupino staleža rib za leto 1997 ter določenih pogojih za njihov ulov[3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1974/97[4];

ker ta uredba začne veljati takoj, da bi Nizozemska lahko izčrpala svojo ribolovno kvoto;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Maksimalni letni ribolovni napor Kraljevine Nizozemske za pridnene vrste z uporabo vlečnega ribolovnega orodja, kot navaja Priloga I k Uredbi (ES) št. 2027/95, se spremeni, kakor določa priloga k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati na dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 1997

Za Komisijo

Emma BONINO

Članica Komisije

PRILOGA

Ribolov Ribolovni napor

Ribolovno orodje Ciljne živalske vrste Območje ICES ali Cecaf NL

"Vlečno ribolovno orodje Pridnene vrste V b (1), VI, VII, VIII, IX, X in Cecaf 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 ***INSERT NUMBERS****

Od katerih V b (1), VI Od katerih: (**)

VII Od katerih: (**) VII a VII f (2)

VIII a, VIII b, VII d

VIII c, VIII e, IX, X in Cecaf 34.1.1, 34.1.2 in 34.2.0 Od katerih: VIII c, VIII e, IX (3) IX (4) X (4) Cecaf 34.1.1. (3) Cecaf 34.1.2. (3) Cecaf 34.2.0 (3) Cecaf 34.1.1 (4) Cecaf 34.1.2 (4) Cecaf 34.2.0 (4)

(*) Izraženo v tisočih kW x ribolovni dnevi. (**) Območje, ki ga določa člen 3(5) Uredbe (ES) št. 685/95. Ribolovni napor za to območje tako z vlečnim ribolovnim orodjem kot tudi s pritrjenim ribiškim orodjem. (1) Razen v primeru voda, ki so pod suverenostjo/jurisdikcijo Ferskih otokov in Islandije. (2) Severno od 50 30' N. (3) Samo v vodah pod suverenostjo/jurisdikcijo Španije. (4) Samo v vodah pod suverenostjo/jurisdikcijo Portugalske."

[1] UL L 199, 24.8.1995, str. 1.

[2] UL L 71, 31.3.1995, str. 5.

[3] UL L 66, 6.3.1997, str. 1.

[4] UL L 278, 11.10.1997, str. 1.