31997R2200Uradni list L 303 , 06/11/1997 str. 0003 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 2200/97

z dne 30. oktobra 1997

o izboljšanju proizvodnje jabolk, hrušk, breskev in nektarin v Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je za trg jabolk, hrušk, breskev in nektarin v Skupnosti značilno nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem; ker tako stanje utemeljuje ponovno uvedbo ukrepov za izboljšanje proizvodnje v Skupnosti, ki so bili za tržna leta 1990/91 do 1994/95 uvedeni za jabolka in za tržno leto 1995 za breskve in nektarine, kot tudi njihovo razširitev na hruške;

ker je treba omejiti območja, ki imajo korist od te dejavnosti, in izključiti najmanj produktivne nasade; ker je treba ta območja razdeliti med države članice glede na površino nasadov, proizvodnjo in umike s trga vsake države članice; ker mora obstajati možnost, da se takšna razdelitev dopolni, zato da bi optimizirali območje izkrčitve; ker je tudi treba dovoliti, da se države članice odločijo, za katere regije in pod katerimi pogoji se to delovanje uporabi, tako da njegova ponovna uvedba ne ovira gospodarskega in ekološkega ravnovesja nekaterih regij;

ker se premija, ki se plača samo enkrat, določi tako, da se upoštevajo stroški izkrčitve, pa tudi izguba dohodka proizvajalca;

ker je namen premije za izkrčitev doseči cilje, določene v členu 39 Pogodbe; ker je treba vključiti določila, ki bodo zagotovila, da ta ukrep financira Oddelek za jamstva Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS),

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Proizvajalcem jabolk, hrušk, breskev in nektarin v Skupnosti se po predložitvi zahtevka in pod pogoji, določenimi v tej uredbi, dodeli premija za tržno leto 1997/1998, plačljiva samo enkrat, za izkrčitev jablan razen tistih s sadeži za mošt, hrušk razen tistih s sadeži za mošt, breskev in nektarin.

2. Premija se dodeli za izkrčitev največ 10000 hektarov površine za vsako skupino proizvodov, jabolk in hrušk na eni strani ter breskev in nektarin na drugi strani, ki se razdelijo na naslednji način:

države članice | jabolka in hruške (ha) | breskve in nektarine (ha) |

Belgija | 435 | p. m. |

Danska | 30 | – |

Nemčija | 1100 | 10 |

Grčija | 640 | 3770 |

Španija | 1305 | 1640 |

Francija | 2820 | 1110 |

Irska | 10 | – |

Italija | 2275 | 3260 |

Luksemburg | 10 | – |

Nizozemska | 545 | p.m. |

Avstrija | 150 | 20 |

Portugalska | 325 | 200 |

Finska | 10 | – |

Švedska | 40 | – |

Združeno kraljestvo | 305 | – |

Gornjo dodelitev lahko Komisija dopolni v skladu s postopkom iz člena 6, da bi optimizirali območje, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev premije za izkrčitev, v okviru gornje meje največje površine, določene v prvem pododstavku zgoraj.

3. Države članice:

- določijo regije, v katerih se premija za izkrčitev dodeli na podlagi gospodarskih in ekoloških meril,

- določijo pogoje, ki zlasti zagotavljajo gospodarsko in ekološko ravnotežje zadevnih regij,

- lahko določijo prednostne kategorije proizvajalcev na podlagi objektivnih meril, določenih v soglasju s Komisijo.

Ko določijo te regije, pogoje in, če je treba, kategorije, o tem uradno obvestijo Komisijo.

Država članica ni dolžna določiti regije. V takem primeru o tem obvesti Komisijo v enem mesecu po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

1. Premija se dodeli ob upoštevanju pisne zaveze prejemnika:

(a) da bo hkrati izkrčil ali je izkrčil pred dnevom, določenim v skladu s postopkom iz člena 6, v celoti ali deloma svoj nasad jabolk, hrušk, breskev ali nektarin, če izkrčena površina znaša vsaj 0,5 hektara za jablane in hruške ter vsaj 0,4 hektara za breskve in nektarine;

(b) da ne bo zasadil jablan, hrušk, breskev ali nektarin, v skladu z določbami, opredeljenimi s postopkom iz člena 6.

2. V tej uredbi in za vsako od dveh kategorij proizvodov iz člena 1(2) "nasad" pomeni vse posajene parcele na posestvu z gostoto 300 dreves na hektar ali več. Vendar je ta minimalna gostota znižana na 150 dreves na hektar za parcele, na katerih so posajena jabolka sorte annurca.

Člen 3

Premija za izkrčitev se določi tako, da se upoštevajo zlasti stroški za izkrčitev in izgubo prihodka za proizvajalcev, ki izvajajo izkrčitvene dejavnosti.

Člen 4

Države članice preverijo, ali so prejemniki premije za izkrčitev izpolnili zaveze, določene v členu 2. Države članice sprejmejo dodatne ukrepe zlasti zato, da zagotovijo skladnost z določbami te sheme. O sprejetih ukrepih obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ukrepi, določeni v tej uredbi, se štejejo kot poseg, namenjen stabilizaciji kmetijskih trgov v smislu člena 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [3]. Financiral jih bo Oddelek za jamstva EKUJS.

Člen 6

Premija za izkrčitev se določi in podrobna pravila za uporabo te uredbe sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 46 Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [4].

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 30. oktobra 1997

Za Svet

Predsednik

F. Boden

[1] UL C 124, 21.4.1997, str. 26.

[2] Mnenje, dano dne 24. oktobra 1997 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

[4] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

--------------------------------------------------