31997R1467Úřední věstník L 209 , 02/08/1997 S. 0006 - 0011


Nařízení Rady (ES) č. 1467/97

ze dne 7. července 1997

o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104c odst. 14 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu,

(1) vzhledem k tomu, že je nutné urychlit a vyjasnit postup při nadměrném schodku, stanovený v článku 104c Smlouvy, s cílem zabránit vzniku nadměrných schodků veřejných financí a — pokud již k jejich vzniku dojde — napomoci jejich rychlému odstranění; že ustanovení tohoto nařízení určená k výše uvedenému účelu a přijatá podle čl. 104c odst. 14 druhého pododstavce tvoří spolu s ustanoveními protokolu č. 5 ke Smlouvě novou jednotnou soustavu pravidel pro uplatňování článku 104c;

(2) vzhledem k tomu, že základním cílem Paktu o stabilitě a růstu jsou zdravé veřejné finance jakožto prostředek posilující podmínky pro stabilitu cen a pro silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst;

(3) vzhledem k tomu, že Pakt o stabilitě a růstu je tvořen tímto nařízením, nařízením Rady (ES) č. 1466/97 [3], zaměřeným na posílení dohledu nad stavy rozpočtů a na dohled nad hospodářskými politikami a jejich koordinaci, a usnesením Evropské rady ze dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu [4], které v souladu s článkem D Smlouvy o Evropské unii stanoví obecné politické směry pro řádné a včasné provedení Paktu o stabilitě a růstu, a zejména pro dodržování střednědobého cíle téměř vyrovnaného nebo přebytkového stavu rozpočtů, k čemuž se všechny členské státy zavázaly, a pro přijetí nápravných rozpočtových opatření, která považují za potřebná k docílení jejich stability, a pro zavedení konvergenčních programů, pokud získané informace naznačují současné nebo očekávané odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle;

(4) vzhledem k tomu, že ve třetí etapě hospodářské a měnové unie jsou podle článku 104c Smlouvy členské státy jednoznačně povinny vyvarovat se nadměrných schodků veřejných financí; že podle článku 5 protokolu č. 11 ke Smlouvě se čl. 104c odst. 1, 9 a 11 nevztahuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pokud nepřejde do třetí etapy; že se na Spojené království i nadále vztahuje povinnost snažit se vyvarovat nadměrných schodků veřejných financí, stanovená v čl. 109e odst. 4;

(5) vzhledem k tomu, že Dánsko podle odstavce 1 protokolu č. 12 ke Smlouvě upozornilo v souvislosti s rozhodnutím přijatým v Edinburghu dne 12. prosince 1992, že se nezúčastní třetí etapy; že se podle odstavce 2 zmíněného protokolu tudíž na Dánsko nevztahuje čl. 104c odst. 9 a 11;

(6) vzhledem k tomu, že ve třetí etapě hospodářské a měnové unie každý členský stát zůstává s výhradou ustanovení Smlouvy zodpovědný za svou rozpočtovou politiku; že členské státy přijmou potřebná opatření, aby dostály svým povinnostem v souladu s ustanoveními Smlouvy;

(7) vzhledem k tomu, že dodržování střednědobého cíle téměř vyrovnaného nebo přebytkového stavu rozpočtů, k jehož splnění jsou všechny členské státy zavázány, napomáhá k vytváření vhodných podmínek pro stabilitu cen a pro silný udržitelný růst přispívající k vytváření pracovních míst ve všech členských státech a umožňuje jim vypořádat se s běžnými konjunkturálními výkyvy a přitom udržovat rozpočtový schodek v maximální výši odpovídající referenční hodnotě 3 % HDP;

(8) vzhledem k tomu, že pro řádné fungování hospodářské a měnové unie je nezbytná stabilní a trvalá konvergence hospodářské a rozpočtové výkonnosti členských států, které přijaly jednotnou měnu (dále jen "zúčastněné členské státy"); že ve třetí etapě hospodářské a měnové unie je nutná rozpočtová disciplína k zajištění cenové stability;

(9) vzhledem k tomu, že čl. 109k odst. 3 a čl. 104c odst. 9 a 11 se vztahují pouze na zúčastněné členské státy;

(10) vzhledem k tomu, že je nezbytné definovat pojem výjimečného a dočasného překročení referenční hodnoty podle čl. 104c odst. 2 písm. a); že v této souvislosti by Rada mimo jiné měla vzít v úvahu víceleté rozpočtové předpovědi předkládané Komisí;

(11) vzhledem k tomu, že zpráva Komise má podle ustanovení čl. 104c odst. 3 přihlédnout k tomu, zda schodek veřejných financí překračuje veřejné investiční výdaje, jakož i ke všem dalším rozhodujícím faktorům včetně střednědobé hospodářské a rozpočtové pozice členského státu;

(12) vzhledem k tomu, že je nutné stanovit lhůty pro použití postupu při nadměrném schodku, aby bylo zajištěno jeho urychlené a účinné uplatnění; že je v této souvislosti nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že rozpočtový rok Spojeného království se nekryje s kalendářním rokem;

(13) vzhledem k tomu, že je nutné určit, jak by mohly být uvaleny sankce stanovené v článku 104c, aby bylo zajištěno účinné použití postupu při nadměrném schodku;

(14) vzhledem k tomu, že zesílení dohledu podle nařízení Rady (ES) č. 1466/97 spolu s tím, jak Komise podle čl. 104c odst. 2 sleduje vývoj rozpočtové situace, by mělo usnadnit účinné a rychlé použití postupu při nadměrném schodku;

(15) vzhledem k tomu, že pokud z hlediska výše uvedených skutečností členský stát nepřijme účinná opatření k odstranění nadměrného schodku, potom se přiměřeným a vhodným způsobem nátlaku na dotyčný zúčastněný členský stát, aby taková opatření učinil, zdá být celková lhůta deseti měsíců ode dne oznámení údajů svědčících o existenci nadměrného schodku do případného rozhodnutí uvalit sankce; v takovém případě, a pokud by postup započal v březnu, by to vedlo k uvalení sankcí ještě v témže kalendářním roce, v kterém postup započal;

(16) vzhledem k tomu, že by dotyčný členský stát, který by byl včas varován, měl očekávat doporučení Rady k odstranění nadměrného schodku nebo další kroky postupu při nadměrném schodku; že závažnost nadměrného schodku ve třetí etapě hospodářské a měnové unie by měla vyžadovat bezodkladné kroky všech zainteresovaných stran;

(17) vzhledem k tomu, že postup při nadměrném schodku je vhodné dočasně pozastavit v případě, že dotyčný členský stát přijme příslušná opatření v reakci na doporučení podle čl. 104c odst. 7 nebo výzvě podle čl. 104c odst. 9, a tím členské státy motivovat, aby podle toho jednaly; že doba, po kterou by byl postup dočasně pozastaven, by se neměla započítávat do lhůty v trvání nejvýše deseti měsíců ode dne oznámení údajů svědčících o existenci nadměrného schodku do uvalení sankcí; že je třeba okamžitě pokračovat v postupu, pokud navrhované opatření není prováděno nebo pokud se ukáže, že prováděné opatření je nedostatečné;

(18) vzhledem k tomu, že pro zajištění dostatečně odstrašujícího účinku, který by postup při nadměrném schodku měl mít, je třeba, aby na dotyčném zúčastněném členském státu bylo požadováno složení neúročeného vkladu ve vhodné výši, kdykoli Rada rozhodne o uvalení sankcí;

(19) vzhledem k tomu, že vymezení sankcí podle předepsané stupnice přispívá k právní jistotě; že je vhodné, aby výše vkladu byla ve vztahu k HDP dotyčného členského státu;

(20) vzhledem k tomu, že kdykoli nařízené složení neúročeného vkladu nepřiměje dotyčný členský stát k tomu, aby v řádné době odstranil svůj nadměrný schodek, je vhodné sankce zostřit; že v takovém případě je vhodné přeměnit vklad v pokutu;

(21) vzhledem k tomu, že prvním krokem ke zrušení sankcí jsou přiměřená opatření dotyčného zúčastněného členského státu k odstranění nadměrného schodku; že významný pokrok v odstraňování nadměrného schodku by měl umožnit odvolání sankcí podle čl. 104c odst. 12; že ke zrušení všech zbývajících sankcí by mělo dojít teprve poté, co je nadměrný schodek zcela odstraněn;

(22) vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. prosince 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství [5] obsahuje podrobná pravidla pro sdělování rozpočtových údajů členskými státy;

(23) vzhledem k tomu, že podle čl. 109f odst. 8 se tam, kde Smlouva stanoví konzultativní úlohu Evropské centrální banky (ECB), považují odkazy na ECB až do jejího ustavení za odkazy na Evropský měnový institut,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

DEFINICE A HODNOCENÍ

Článek 1

1. Toto nařízení obsahuje ustanovení k urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku a jeho cílem je zabránit vzniku nadměrných schodků veřejných financí, a pokud již k jejich vzniku dojde, napomoci jejich rychlému odstranění.

2. Pro účely tohoto nařízení se "zúčastněnými členskými státy" rozumí ty členské státy, které v souladu se Smlouvou přijaly jednotnou měnu, a "nezúčastněnými členskými státy" se rozumí ty členské státy, které jednotnou měnu nepřijaly.

Článek 2

1. Překročení schodku veřejných financí nad referenční hodnotu se podle čl. 104c odst. 2 druhé odrážky považuje za výjimečné a dočasné tehdy, pokud je způsobeno neobvyklou událostí, kterou dotyčný členský stát nemůže nikterak ovlivnit a která má zásadní dopad na finanční situaci vládních institucí, nebo pokud vznikne v důsledku prudkého hospodářského propadu.

Kromě toho se překročení schodku veřejných financí nad referenční hodnotu považuje za dočasné, jestliže rozpočtové předpovědi předkládané Komisí naznačují, že po skončení neobvyklé události či prudkého hospodářského propadu schodek klesne pod referenční hodnotu.

2. Komise zpravidla při vypracování zprávy podle čl. 104c odst. 3 považuje překročení schodku veřejných financí nad referenční hodnotu v důsledku prudkého hospodářského propadu za výjimečné pouze tehdy, pokud dojde k ročnímu poklesu reálného HDP nejméně o 2 %.

3. Při rozhodování podle čl. 104c odst. 6 o tom, zda existuje nadměrný schodek, bere Rada v rámci svého celkového hodnocení v úvahu jakékoli poznatky členského státu o tom, že roční pokles reálného HDP o méně než 2 % je přesto s přihlédnutím k dalším podpůrným důkazům výjimečný, zejména co se týče prudkosti poklesu nebo kumulované ztráty výkonu v porovnání s minulými trendy.

ODDÍL 2

URYCHLENÍ POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU

Článek 3

1. Do dvou týdnů poté, co Komise schválí zprávu vydanou podle čl. 104c odst. 3, k ní Hospodářský a finanční výbor podle čl. 104c odst. 4 vypracuje stanovisko.

2. Pokud Komise s plným přihlédnutím ke stanovisku uvedenému v odstavci 1 usoudí, že nadměrný schodek existuje, předloží v souladu s čl. 104c odst. 5 a 6 stanovisko a doporučení Radě.

3. Rada rozhodne o existenci nadměrného schodku v souladu s čl. 104c odst. 6 do tří měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93. Pokud v souladu s čl. 104c odst. 6 rozhodne, že nadměrný schodek existuje, podá Rada zároveň doporučení dotyčnému členskému státu podle čl. 104c odst. 7.

4. Doporučení Rady podané v souladu s čl. 104c odst. 7 stanoví nejvýše čtyřměsíční lhůtu, během níž má dotyčný členský stát přijmout účinná opatření. Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro odstranění nadměrného schodku, což by mělo být ukončeno v následujícím roce po jeho zjištění, pokud nenastanou zvláštní okolnosti.

Článek 4

1. Jestliže se zjistí, že nebyla přijata žádná účinná opatření podle čl. 104c odst. 8, potom se případné rozhodnutí Rady zveřejnit podané doporučení přijme okamžitě po vypršení lhůty stanovené v souladu s čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení.

2. Rada při zvažování, zda byla v reakci na doporučení Rady vydané v souladu s čl. 104c odst. 7 přijata účinná opatření, vychází při svém rozhodování z veřejně oznámených rozhodnutí vlády dotyčného členského státu.

Článek 5

Případné rozhodnutí Rady podle čl. 104c odst. 9 vyzývající dotyčný členský stát k tomu, aby učinil opatření ke snížení nadměrného schodku, se přijme do jednoho měsíce od rozhodnutí Rady podle čl. 104c odst. 8 o tom, že nebyla přijata žádná účinná opatření.

Článek 6

Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění čl. 104c odst. 11, uvalí Rada sankce podle čl. 104c odst. 11. Takové rozhodnutí se přijme nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí Rady podle čl. 104c odst. 9 vyzývajícího dotyčný členský stát, aby učinil opatření.

Článek 7

Pokud se dotyčný členský stát nepodřídí jednotlivým rozhodnutím, které Rada postupně přijme na základě ustanovení čl. 104c odst. 7 a 9, potom se rozhodnutí Rady o uvalení sankcí podle odstavce 11 článku 104c přijme do deseti měsíců ode dne oznámení podle nařízení (ES) č. 3605/93, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení. V případě záměrně plánovaného schodku, o kterém Rada rozhodne, že je nadměrný, se použije zrychlené řízení.

Článek 8

Případné rozhodnutí Rady zostřit sankce v souladu s čl. 104c odst. 11, kromě rozhodnutí přeměnit vklady v pokuty podle článku 14 tohoto nařízení, se přijme nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení podle nařízení (ES) č. 3605/93. Případné rozhodnutí Rady zrušit některá nebo všechna svá rozhodnutí podle čl. 104c odst. 12 se přijme co nejdříve, v každém případě však nejpozději do dvou měsíců ode dne oznámení podle nařízení (ES) č. 3605/93.

ODDÍL 3

POZASTAVENÍ POSTUPU A SLEDOVÁNÍ

Článek 9

1. Postup při nadměrném schodku se pozastaví,

- pokud dotyčný členský stát jedná podle doporučení podaných v souladu s čl. 104c odst. 7,

- pokud dotyčný zúčastněný členský stát jedná podle výzev vydaných v souladu s čl. 104c odst. 9.

2. Doba, po kterou je postup pozastaven, se nezapočítává ani do desetiměsíční lhůty uvedené v článku 7, ani do dvouměsíční lhůty uvedené v článku 6 tohoto nařízení.

Článek 10

1. Komise a Rada sledují provádění opatření,

- která dotyčný členský stát učiní v reakci na doporučení podaná v souladu s čl. 104c odst. 7,

- která dotyčný členský stát učiní v reakci na výzvy vydané v souladu s čl. 104c odst. 9.

2. Pokud zúčastněný členský stát potřebná opatření neprovádí nebo pokud podle názoru Rady nejsou prováděná opatření dostatečná, Rada okamžitě přijme rozhodnutí podle čl. 104c odst. 9 nebo 11.

3. Pokud aktuální údaje sdělené podle nařízení (ES) č. 3605/93 ukazují, že nadměrný schodek nebyl odstraněn ve lhůtách stanovených buď doporučeními podanými v souladu s čl. 104c odst. 7, nebo výzvami vydanými v souladu s čl. 104c odst. 9, přijme Rada okamžitě rozhodnutí podle čl. 104c odst. 9 nebo 11.

ODDÍL 4

SANKCE

Článek 11

Kdykoli Rada rozhodne o uplatnění sankcí vůči zúčastněnému členskému státu podle čl. 104c odst. 11, potom se zpravidla požaduje složení neúročeného vkladu. Rada může rozhodnouto tom, že tento požadavek na složení vkladu se doplní o opatření stanovená v čl. 104c odst. 11 první a druhé odrážce.

Článek 12

1. Pokud je nadměrný schodek způsoben nedodržováním kritéria týkajícího se poměru schodku veřejných financí k HDP podle čl. 104c odst. 9 písm. a), potom se výše prvního vkladu skládá z pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z proměnné složky ve výši jedné desetiny rozdílu mezi schodkem vyjádřeným v procentech HDP za předchozí rok a referenční hodnotou 3 % HDP.

2. Každý následující rok, dokud není rozhodnutí o existenci nadměrného schodku zrušeno, Rada hodnotí, zda dotyčný zúčastněný členský stát přijal účinná opatření v reakci na výzvu Rady podle čl. 104c odst. 9. Při tomto každoročním hodnocení rozhodne Rada v souladu s čl. 104c odst. 11, a aniž je dotčen článek 13 tohoto nařízení, o zostření sankcí, jestliže se dotyčný zúčastněný členský stát nepodřídil výzvě Rady. Pokud je rozhodnuto o složení dalšího vkladu, rovná se jedné desetině rozdílu mezi schodkem vyjádřeným v procentech HDP za předchozí rok a referenční hodnotou 3 % HDP.

3. Žádný jednotlivý vklad podle článků 1 a 2 nesmí překročit maximální limit ve výši 0,5 % HDP.

Článek 13

Rada zpravidla přemění podle čl. 104c odst. 11 vklad na pokutu, jestliže podle jejího názoru nedošlo k odstranění nadměrného schodku do dvou let od rozhodnutí požadovat na dotyčném zúčastněném členském státu složení vkladu.

Článek 14

V souladu s čl. 104c odst. 12 zrušuje Rada opatření uvedené v čl. 104c odst. 11 první a druhé odrážce v závislosti na rozsahu, v jakém dotyčný zúčastněný členský stát postoupil v odstraňování nadměrného schodku.

Článek 15

V souladu s čl. 104c odst. 12 zrušuje Rada veškeré sankce, jestliže je zrušeno rozhodnutí o existenci nadměrného schodku. Pokuty uvalené podle článku 13 tohoto nařízení nebudou dotyčnému zúčastněnému členskému státu vráceny.

Článek 16

Vklady uvedené v článcích 11 a 12 tohoto nařízení se skládají u Komise. Úroky z vkladů a pokuty uvedené v článku 13 tohoto nařízení představují jiné příjmy uvedené v článku 201 Smlouvy a rozdělují se mezi zúčastněné členské státy, u kterých není zjištěn nadměrný schodek podle čl. 104c odst. 6, v poměru k jejich podílu na celkovém HDP způsobilých členských států.

ODDÍL 5

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Pro účely tohoto nařízení a po dobu, dokud má Spojené království rozpočtový rok, který se nekryje s kalendářním rokem, se oddíly 2, 3 a 4 tohoto nařízení použijí na Spojené království v souladu s přílohou.

Článek 18

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1999.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 1997.

Za Radu

předseda

J.-C. Juncker

[1] Úř. věst. C 368, 6.12.1996, s. 12.

[2] Úř. věst. C 380, 16.12.1996, s. 29.

[3] Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

[4] Úř. věst. C 236, 2.8.1997, s. 1.

[5] Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

LHŮTY POUŽITELNÉ PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1. Pro zajištění stejného přístupu ke všem členským státům bere Rada při přijímání rozhodnutí uvedených v oddílech 2, 3 a 4 tohoto nařízení ohled na rozdílný rozpočtový rok Spojeného království s cílem, aby rozhodnutí týkající se Spojeného království byla přijímána v takový okamžik jeho rozpočtového roku, který je obdobný okamžiku, ve kterém jsou nebo budou přijímána rozhodnutí v případě jiných členských států.

2. Ustanovení uvedená ve sloupci I se nahrazují ustanoveními uvedenými ve sloupci II.

Sloupec I | Sloupec II |

"do tří měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93" (čl. 3 odst. 3) | "do pěti měsíců od skončení rozpočtového roku, ve kterém schodek nastal" |

"v následujícím roce po jeho zjištění" (čl. 3 odst. 4) | "v následujícím rozpočtovém roce po jeho zjištění" |

"do deseti měsíců ode dne oznámení podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 3605/93, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení" (článek 7) | "do dvanácti měsíců od skončení rozpočtového roku, ve kterém schodek nastal" |

"za předchozí rok" (čl. 12 odst. 1) | "za předchozí rozpočtový rok" |

--------------------------------------------------