31997R1427Uradni list L 196 , 24/07/1997 str. 0031 - 0038


Uredba Komisije (ES) št. 1427/97

z dne 23. julija 1997

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/97 Evropskega parlamenta in Sveta [2], in zlasti člena 249 Uredbe,

ker je lahko uporaba ukrepov iz člena 20(3)(d), (e) in (f) Uredbe (EGS) št. 2913/92 (v nadaljevanju imenovane "zakonik") zaradi tarifnih kvot in tarifnih zgornjih meja omejena na določen obseg uvoza;

ker je od leta 1988 Svet sistematično prenesel na Komisijo odgovornost za upravljanje tarifnih kvot po načelu "prvi pride - prvi dobi" in za nadzor uvoza v okviru ukrepov tarifnih ugodnosti; ker je treba zaradi stabilnosti in preglednosti ter zaradi učinkovitejše uporabe uzakoniti splošna načela in pravila upravljanja; ker je uporaba tarifnih kvot omejena na blago, ki je deklarirano za sprostitev v prosti promet med začetnim in končnim datumom zadevne tarifne kvote;

ker mora upravljanje tarifnih kvot zagotavljati enotno in pravično obravnavo vseh uvoznikov v Skupnosti; ker je zato vsem uvoznikom v Skupnosti treba zagotoviti enak in neprekinjen dostop do teh tarifnih kvot, dokler niso izčrpane, dodeljujejo pa naj se enkrat na delovni dan, razen če to ni mogoče zaradi tehničnih pogojev;

ker lahko polaganje zavarovanja za pokritje uvoznih dajatev, ki morebiti ne bodo plačane zaradi črpanja tarifne kvote, v primerih, kadar se ne more pričakovati, da bo tarifna kvota v kratkem izčrpana, predstavlja nepotrebno obremenitev za nosilce gospodarskih dejavnosti; ker se lahko zaradi enotnega obravnavanja države članice odrečejo pobiranju zavarovanja za uvozne dajatve, če se ugotovi, da določena tarifna kvota ne bo v kratkem izčrpana;

ker naj bodo podrobnosti posameznih trgovinskih poslov zaščitene s pravili o zaupnosti;

ker upravljanje tarifnih kvot in uporaba preferencialnega nadzora zahteva visoko raven sodelovanja med Komisijo in carinskimi organi držav članic;

ker je treba predvideti možnost, da se razveljavi deklaracija o sprostitvi v prosti promet za blago, prodano po pošti, ki ga je kupec vrnil v tretjo državo;

ker je primerno in uporabno, da se dovoli uporaba piktograma, ki se nanese s pečatom in označuje pošiljke, ki se prevažajo po železnici v okviru skupnostnega tranzitnega postopka;

ker obstoj enotnega trga zahteva ustrezno uporabo posebnih naprav za nakladanje in razkladanje velikih zabojnikov;

ker je zaradi zagotavljanja redne objave seznama prostih con, ki obstajajo in delujejo v Skupnosti, potrebno, da se ti podatki objavijo v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti;

ker člen 859 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 89/97 [4], vsebuje omejen seznam primerov brez bistvenega učinka, pri katerih ne nastane carinski dolg, četudi gre za enega od primerov iz člena 204(1)(a) ali (b) zakonika; ker je seznamu treba dodati naslednja primera: blago, ponovno uvoženo po aktivnem oplemenitenju in dano v začasno hrambo ali v odložni carinski postopek pred sprostitvijo v prosti promet, ter blago, ki je bilo aktivno oplemeniteno, vendar pa prošnja za podaljšanje dovoljenja ni bila vložena pravočasno;

ker je treba poenostaviti trgovske dejavnosti, naj se v nekaterih omejenih primerih ne zahteva ponovni izvoz blaga, za katero je odobreno povračilo ali odpust uvoznih dajatev, in naj se dovoli vnos v postopek carinskega skladiščenja ali v prosto cono ali prosto skladišče;

ker je treba spremeniti seznam standardnih normativov porabe, ki veljajo za aktivno oplemenitenje oljčnega olja, da bi se poenostavila njihova enotna uporaba v celotni Skupnosti in da bi se poenostavil zaključek postopka;

ker je zaželeno, da se jasneje določijo pogoji, pod katerimi se lahko uporabi enakovredna nadomestitev za postopke aktivnega oplemenitenja v sektorju koruze, da se bi izognili izkrivljanju v tem sektorju;

ker je treba razširiti seznam v Prilogi 78 Uredbe (EGS) št. 2454/93, da bi se natančneje opredelilo, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji je dopustna enakovredna nadomestitev za aktivno oplemenitenje v sektorju oljčnega olja;

ker je treba razširiti seznam pridobljenih proizvodov, za katere veljajo posebne dajatve;

ker je zaželeno, da se zaradi ekonomskih razlogov razširi seznam v Prilogi 87 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1. členu 248 se doda naslednji odstavek 4:

"4. Ne glede na odstavek 1 lahko carinski organi opustijo sprejetje zavarovanja za blago, ki je predmet prošnje za črpanje v okviru tarifne kvote, če v trenutku sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet ugotovijo, da je zadevna tarifna kvota nekritična v smislu člena 308c.";

2. členu 251 se doda naslednja točka 1b:

"1b. če se blago, prodano po pošti, vrne, carinski organ razveljavi deklaracijo za sprostitev v prosti promet, če se ustrezna prošnja vloži v treh mesecih od dneva sprejetja deklaracije pod pogojem, da je bilo blago izvoženo na naslov dejanskega dobavitelja ali na drug naslov, ki ga je navedel dejanski dobavitelj";

3. člen 256(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"2. Če se za blago, sproščeno v prosti promet v okviru tarifne kvote, uporablja znižana ali nična stopnja uvoznih dajatev ali če ni bila ponovno uvedena običajna uvozna dajatev v okviru tarifnih zgornjih meja ali drugih preferencialnih tarifnih ukrepov, se lahko ugodnosti tarifne kvote ali preferencialnih tarifnih ukrepov odobrijo šele potem, ko se carinskemu organu predloži dokument, od katerega je odvisna uporaba znižane ali nične stopnje. Dokument je treba vsekakor predložiti:

- preden je tarifna kvota izčrpana, ali

- v drugih primerih, pred datumom, ko se z ukrepom Skupnosti ponovno uvedejo običajne uvozne dajatve.";

4. naslednje poglavje 3 se doda delu II naslova I:

"POGLAVJE 3

Upravljanje tarifnih ukrepov

Oddelek 1

Upravljanje tarifnih kvot, ki se uporabljajo v enakem kronološkem redu datumov, kakor so bile sprejete carinske deklaracije

Člen 308a

1. Če določba Skupnosti predvideva odpiranje tarifnih kvot, se te, razen če ni drugače določeno, upravljajo po kronološkem redu datumov, kakor so bile sprejete deklaracije za sprostitev v prosti promet.

2. Če je sprejeta deklaracija za sprostitev v prosti promet z veljavno prošnjo deklaranta za odobritev tarifne kvote, se zadevna država članica prek Komisije loti črpanja takšne količine iz tarifne kvote, ki ustreza njenim potrebam.

3. Države članice ne vložijo nobenih prošenj za črpanje, dokler niso izpolnjeni pogoji iz člena 256(2) in (3).

4. Ob upoštevanju odstavka 8 Komisija dodeli količine na podlagi datumov, ko so bile sprejete zadevne deklaracije za sprostitev v prosti promet, če to dovoljuje preostala količina zadevne tarifne kvote. Prednostni vrstni red se ugotovi v skladu s kronološkim redom datumov prejema.

5. Države članice Komisiji nemudoma sporočijo vse veljavne zahtevke za črpanje. Ta sporočila vsebujejo datum iz odstavka 4 in natančno količino, zaprošeno v zadevni carinski deklaraciji.

6. Za namene odstavkov 4 in 5 Komisija dodeli zaporedne številke, če to ni predvideno s predpisom Skupnosti o odpiranju tarifne kvote.

7. Če so zaprošene količine za črpanje tarifne kvote večje od preostale razpoložljive količine, se količina dodeli sorazmerno z zaprošeno količino.

8. Za namene tega člena se šteje, da je carinski organ 1., 2. in 3. januarja prejete deklaracije, prejel 3. januarja. Če pa je kateri koli od teh dni sobota ali nedelja, se šteje, da je bila deklaracija prejeta 4. januarja.

9. Če se odpre nova tarifna kvota, Komisija ne dovoli črpanja pred enajstim delovnim dnem, ki sledi datumu objave pravnega akta, s katerim se uvaja omenjena tarifna kvota.

10. Države članice nemudoma vrnejo Komisiji črpane količine, ki jih niso porabile. Če pa se en mesec po poteku veljavnosti zadevne tarifne kvote zaradi napačnega črpanja ugotovi carinski dolg v višini 10 ekujev ali manj, državi članici zneska ni treba vrniti.

11. Če carinski organ razveljavi deklaracijo za sprostitev v prosti promet za blago, ki je predmet prošnje za črpanje tarifne kvote, postane celoten zahtevek za to blago neveljaven. Država članica nemudoma vrne Komisiji katero koli količino tega blaga, črpano iz tarifne kvote.

12. Podatke o črpanju, ki jih zahtevajo posamezne države članice, morajo Komisija in države članice obravnavati zaupno.

Člen 308b

1. Komisija opravi razdelitev vsak delovni dan razen:

- v dneh, ki so prazniki za institucije Skupnosti v Bruslju, ali

- v izrednih okoliščinah tudi v drugih dneh, pod pogojem, da so bili pristojni organi držav članic o tem predhodno obveščeni.

2. Ob upoštevanju člena 308a(8) se pri dodelitvi upoštevajo vse neodgovorjene prošnje, ki se nanašajo na deklaracije za sprostitev v prosti promet, sprejete do vključno dveh dni pred dodelitvijo, in ki so bile posredovane Komisiji.

Člen 308c

1. Tarifna kvota se po prvi dodelitvi šteje za nekritično, če:

- je že bila odprta tarifna kvota za enake proizvode z enakim poreklom v vsakem od zadnjih dveh let za obdobje najmanj šestih mesecev in ni bila izčrpana pred zadnjim delovnim dnem sedmega meseca zadevnega kvotnega obdobja v omenjenih dveh letih in

- začetni obseg nove tarifne kvote ni manjši od obsega vsake od tarifnih kvot v preteklih dveh letih.

2. Takoj ko je porabljenih 75 % začetnega obsega nekritične tarifne kvote ali po odločitvi pristojnih organov, se tarifna kvota od takrat šteje za kritično.

Oddelek 2

Nadzor preferencialnih uvozov

Člen 308d

1. Če je potreben nadzor preferencialnih uvozov s strani Skupnosti, morajo države članice Komisiji predložiti enkrat mesečno ali pogosteje, če tako zahteva Komisija, podrobne podatke o količinah proizvodov, ki so bili v predhodnem mesecu sproščeni v prosti promet v okviru preferencialnih tarifnih režimov.

2. Poročila o nadzoru držav članic morajo vsebovati celotne količine, sproščene v prosti promet v okviru preferencialnih tarifnih režimov od prvega dne zadevnega obdobja.

3. Države članice predložijo svoja mesečna poročila o nadzoru Komisiji najkasneje do 15. dne v mesecu, ki sledi koncu obdobja, o katerem se poroča.

4. Podatki, ki jih predložijo posamezne države članice, se obravnavajo zaupno."

;

5. naslednji odstavek se doda členu 417:

"Nalepka iz prvega odstavka se lahko nadomesti z žigom v zeleni barvi, ki ponazarja piktogram, prikazan v Prilogi 58.";

6. Člen 426 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 426

Če se blago tovori v okviru skupnostnega tranzitnega postopka, se ustrezne formalnosti poenostavijo skladno s členi 427 do 442 za blago v velikih zabojnikih, ki jih tovorijo železniške družbe s pomočjo transportnih podjetij kot posrednikov s predajnim listom, imenovanim "predajni list TR";. Tak prevoz lahko vključuje druge vrste prevoza razen železnice, od kraja nakladanja do najbližje primerne železniške postaje in od najbližje železniške postaje do kraja razkladanja, ter kakršen koli prevoz, ki se med obema postajama opravi po morski poti.";

7. naslednja točka 5 se doda členu 427:

"5. "najbližja primerna železniška postaja"; pomeni železniško postajo ali terminal, ki je najbližji kraju nakladanja ali razkladanja, in ima potrebno opremo za pretovarjanje velikih zabojnikov iz točke 2.";

8. naslednji odstavek se doda členu 432:

"Nalepka iz prvega odstavka se lahko nadomesti z žigom v zeleni barvi, ki ponazarja piktogram, prikazan v Prilogi 58.";

9. drugi odstavek člena 801 se črta;

10. člen 840(1)(a) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"(a) proste cone, ki obstajajo in delujejo v Skupnosti.";

11. naslednji točki 8 in 9 se dodata členu 859:

"8. pri blagu, ki je lahko po sprostitvi v prosti promet v celoti ali deloma oproščeno uvoznih dajatev, skladno s členom 145 zakonika, obstoj ene od okoliščin iz člena 204(1)(a) ali (b) zakonika, ko je zadevno blago začasno skladiščeno ali v drugem carinskem postopku pred sprostitvijo v prosti promet;

9. pri rednem izvajanju postopkov aktivnega oplemenitenja dejstvo, da podaljšanje potrebnega dovoljenja ni bilo zaprošeno, čeprav so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljenja.";

12. člen 900 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se naslednji pododstavek vstavi med drugi in tretji pododstavek:

"Vendar pa lahko v primerih iz odstavkov 1(g), (i) in (l) organ odločanja, če je zaprošen, dovoli, da se ponovni izvoz blaga nadomesti s postopkom carinskega skladiščenja ali da se uskladišči v prosto cono ali v prosto skladišče.";

(b) v odstavku 3 se črta "in (i)";

13. Priloga 77 se spremeni skladno s Prilogo I te uredbe;

14. Priloga 78 se spremeni skladno s Prilogo II te uredbe;

15. Priloga 79 se spremeni skladno s Prilogo III te uredbe;

16. Priloga 87 se spremeni skladno s Prilogo IV te uredbe;

17. Priloga 108 se črta;

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Točki 1 in 4 člena 1 veljata od 1. januarja 1998.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 1997

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.

[3] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[4] UL L 17, 21.1.1997, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"V Prilogi 77 se besedilo zaporednih številk 131 in 132 nadomesti z naslednjim besedilom:

Uvoženo blago | zaporedna številka | pridobljeni proizvodi | količina pridobljenih proizvodov na vsakih 100 kg uvoženega blaga |

tarifna oznaka KN | opis | tarifna oznaka | opis |

(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

15091010 | lampante deviško oljčno olje | 131 | ex15099000ex15191990 | (a)oljčno olje, rafinirano, ali oljčno olje(b)kislo olje od rafiniranja | 98,00 |

15100010 | nerafinirano olje iz oljčnih tropin | 132 | ex15100090ex15220039ex15191990 | (a)olje iz oljčnih tropin, rafinirano, ali olje iz oljčnih tropin(b)stearin(c)kislo olje od rafiniranja | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

V Prilogi 78 se dodajo naslednje točke:

"5. Koruza

Uporaba enakovredne nadomestitve med koruzo iz Skupnosti in koruzo, ki ni iz Skupnosti, je mogoča samo v naslednjih primerih in pod naslednjimi pogoji:

1. Pri koruzi, ki se uporablja za živalsko krmo, je enakovredna nadomestitev možna pod pogojem, da je vzpostavljen carinski kontrolni sistem, s katerim se zagotovi, da se koruza, ki ni iz Skupnosti, dejansko predela v živalsko krmo.

2. Pri koruzi, ki se uporablja za pridelavo škroba in izdelkov iz škroba, je enakovredna nadomestitev možna pri vseh sortah, razen pri sortah koruze, ki so bogate z amilopektinom (koruza, podobna vosku ali "voskasta" koruza) in ki so enakovredne samo med seboj.

3. Pri koruzi, ki se uporablja za pridelavo zdrobovih izdelkov, je enakovredna nadomestitev možna med vsemi sortami, razen pri steklastih koruzah (koruza "Plata" tipa "Duro", koruza "Flint"), ki so enakovredne samo med seboj.

6. Oljčno olje

A. Uporaba enakovredne nadomestitve je mogoča samo v naslednjih primerih in pod naslednjimi pogoji:

1. Deviško oljčno olje

(a) Med ekstra deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15091090 in ustreza opisu iz točke 1(a) Priloge Uredbe Sveta št. 136/66/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1581/96 [2], in ekstra deviškim oljčnim oljem, ki ni iz Skupnosti in se uvršča pod isto tarifno oznako KN, pod pogojem, da se po postopku oplemenitenja pridobi ekstra deviško oljčno olje, ki se uvršča pod isto tarifno oznako KN, in so izpolnjene zahteve iz navedene točke 1(a).

(b) Med deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15091090 in ustreza opisu iz točke 1(b) Priloge Uredbe št. 136/66/EGS, in deviškim oljčnim oljem, ki ni iz Skupnosti in se uvršča pod isto tarifno oznako KN, pod pogojem, da se po postopku predelave pridobi deviško oljčno olje, ki se uvršča pod isto tarifno oznako KN, in so izpolnjene zahteve iz omenjene točke 1(b).

(c) Med navadnim deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15091090 in ustreza opisu iz točke 1(c) Priloge Uredbe št. 136/66/EGS, in navadnim deviškim oljčnim oljem, ki ni iz Skupnosti in se uvršča pod isto tarifno oznako KN, pod pogojem, da je pridobljeni proizvod:

- rafinirano oljčno olje s tarifno oznako KN 15099000, ki ustreza opisu iz točke 2 zgoraj navedene priloge,

- oljčno olje s tarifno oznako KN 15099000, ki ustreza opisu iz točke 3 zgoraj navedene priloge in se pridobi z mešanjem z deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti s tarifno oznako KN 15091090.

(d) Med lampante deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15091010 in ustreza opisu iz točke 1(d) Priloge Uredbe št. 136/66/EGS, in lampante deviškim oljčnim oljem, ki ni iz Skupnosti in se uvršča pod isto tarifno oznako KN, pod pogojem, da je pridobljeni proizvod:

- rafinirano oljčno olje s tarifno oznako KN 15099000, ki ustreza opisu iz točke 2 zgoraj omenjene priloge, ali

- oljčno olje s tarifno oznako KN 15099000, ki ustreza opisu iz točke 3 navedene priloge in se pridobi z mešanjem z deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti s tarifno oznako KN 15091090.

2. Olje iz oljčnih tropin

Med nerafiniranim oljem iz oljčnih tropin iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15100010 in ustreza opisu iz točke 4 Priloge Uredbe št. 136/66/EGS, in nerafiniranim oljem iz oljčnih tropin, ki ni iz Skupnosti in se uvršča pod isto tarifno oznako KN, pod pogojem, da se pridobljeni proizvod nerafiniranega olja iz oljčnih tropin uvršča pod tarifno oznako KN 15100090 in ustreza opisu iz točke 6 navedene priloge, pridobi z mešanjem z deviškim oljčnim oljem iz Skupnosti, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 15091090.

B. V točki A.1(c) druga alinea in (d) druga alinea in točki A.2 je omenjeno mešanje z deviškim oljčnim oljem, ki ni iz Skupnosti, uporabljeno na enak način, dovoljeno samo takrat, če se postopek nadzira tako, da se lahko ugotovi delež deviškega oljčnega olja, ki ni iz Skupnosti, v skupni količini izvoženega mešanega olja.

C. Pridobljeni proizvod se neposredno napolni v embalažo s prostornino 220 litrov ali manj. Z odstopanjem od pravila lahko pri zabojnikih z največ 20 tonami carinski organi dovolijo izvoz olj iz predhodnih točk pod pogojem, da obstaja sistematična kontrola kakovosti in količine izvoženih proizvodov.

D. Enakovrednost se preverja z uporabo poslovnih evidenc, da se ugotovi količina olj, uporabljenih pri mešanju, zaradi preverjanja kakovosti pa se primerjajo tehnične značilnosti vzorcev olj, ki niso iz Skupnosti, odvzetih v trenutku prijave za postopek, s tehničnimi značilnostmi vzorcev olja iz Skupnosti, odvzetih v trenutku predelave zadevnega pridobljenega proizvoda, s tehničnimi značilnostmi vzorcev, odvzetih v trenutku dejanskega izvoza pridobljenega proizvoda na izstopu.

Vzorci se jemljejo skladno z mednarodnimi standardi EN ISO 5555 (jemanje vzorcev) in EN ISO 661 (pošiljanje vzorcev laboratorijem in priprava vzorcev za testiranje). Analiza se opravi na podlagi parametrov iz Priloge I Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2527/95 [4]."

[1] UL L 172, 30.9.1996, str. 3025/66.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 11.

[3] UL L 248, 5.9.1991, str. 1.

[4] UL L 258, 28.10.1995, str. 49.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"V Prilogi 79 se doda zaporedna številka 69a

Zaporedna št. | Tarifna oznaka KN in opis pridobljenega proizvoda | Postopki oplemenitenja, po katerih je proizvod nastal |

| |

69a | ex28275100 | raztopina kalijevega bromida | 1.3-bromokloropropan s tarifno oznako 29034980" |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

"V Prilogi 87 se doda naslednja točka:

Zaporedna št. | Stolpec 1 | Stolpec 2 |

Blago, pri katerem je dovoljena predelava pod carinskim nadzorom | Predelava, ki se lahko izvaja |

17 | Avtomobilske šasije, opremljene s kabino, s tarifno oznako KN 87042131 | Predelava v gasilske brizgalne, opremljene z integrirano gasilsko opremo in/ali opremo za reševanje s tarifno oznako KN 87053000" |

--------------------------------------------------