31997R1292Uradni list L 176 , 04/07/1997 str. 0021 - 0022


Uredba Komisije (ES) št. 1292/97

z dne 3. julija 1997

o določitvi, v skladu s členom 10(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o vzpostavitvi nadzornega sistema za skupno ribiško politiko, rokov za obveščanje za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo določenih tretjih držav ali so registrirana v določenih tretjih državah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o vzpostavitvi nadzornega sistema za skupno ribiško polityko [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 686/97 [2] in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ker mora skladno s členom 10(1)(c) Uredbe (EGS) št. 2847/93 kapitan ribiškega plovila, ki plove pod zastavo tretje države ali je registrirano v tretji državi, obvestiti pristojne organe države članice, katerih opremo za iztovarjanje želi uporabiti, o svojem prihodu v pristanišče vsaj 72 ur vnaprej;

ker morajo skladno s členom 5 Protokola 9 k Sporazumu o evropskem gospodarskem prostoru [3] plovila, ki plovejo pod zastavo tretje države, ki je pogodbenica Sporazuma, imeti enak dostop do pristanišč Skupnosti kot ribiška plovila Skupnosti; ker je treba zato določiti enak rok za obveščanje za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške ali Islandije ali so registrirana na Norveškem ali v Islandiji kakor za ribiška plovila Skupnosti;

ker se lahko skladno s členom 10(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 Komisiji dovoli, da sprosti določene kategorije ribiških plovil iz tretjih držav, da oprosti nekatere kategorije ribiških plovil tretjih držav te obveznosti ali predvidi drug rok za obveščanje, pri čemer se med drugim upošteva razdalja med ribolovnim območjem, mesti iztovarjanja in pristanišči, kjer so registrirani ali uvrščeni na seznam zadevnih plovil;

ker razdalje med ribolovnim območjem, mesti iztovarjanja in pristanišči, kjer so zadevna plovila registrirana ali uvrščena, upravičujejo krajše roke za obveščanje za ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo tretjih držav, ki mejijo na Baltiško morje, ali so registrirana v tretjih državah, ki mejijo na Baltiško morje, ki želijo pripeljati ulov v pristanišča nekaterih držav članic;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 10(1)(c) Uredbe (EGS) št. 2847/93:

- mora kapitan ribiškega plovila, ki plove pod zastavo Norveške ali Islandije ali je registrirano na Norveškem ali v Islandiji in želi uporabiti opremo za iztovarjanje v državi članici, obvestiti pristojne organe oblasti tiste države članice o svojem prihodu v pristanišče vsaj dve uri vnaprej,

- mora kapitan ribiškega plovila, ki plove pod zastavo tretje države, ki meji na Baltiško morje ali je registrirano v tretji državi, ki meji na Baltiško morje in želi uporabiti opremo za iztovarjanje na Danskem, v Nemčiji, na Švedskem ali v Finski, obvestiti pristojne organe oblasti zadevne države članice o svojem prihodu v pristanišče vsaj šest ur vnaprej.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 1997

Za Komisijo

Emma Bonino

Članica Komisije

[1] UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

[2] UL L 102, 19.4.1997, str. 1.

[3] UL L 1, 3.1.1994, str. 1.

--------------------------------------------------