31997R1278Official Journal L 175 , 03/07/1997 P. 0006 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 1278/97

z dne 2. julija 1997

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 577/97, o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2991/94, o določitvi standardov za mazave maščobe, in Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2991/94 z dne 5. decembra 1994, o določitvi standardov za mazave maščobe [1] in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 z dne 2. julija 1987 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov [2], kot je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ker člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 577/97 z dne 1. aprila 1997, o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2991/94, o določitvi standardov za mazave maščobe, in Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov [3], predpisuje pravila za označevanje maščobne vsebnosti maščobe v mazavih maščobah;

ker je bilo odstopanje v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 577/97 predvideno zato, da se zagotovi pravilno upravljanje trga z maslom; ker ta določba do neke mere izdelovalcu olajšuje označevanje izdelka; ker je zato ustrezno uporabiti isto odstopanje za margarino in mešanice;

ker iz drugega pododstavka člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2991/94 izhaja, da se prodajni opisi v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2991/94 omejijo na izdelke, ki ustrezajo v njej navedenim kriterijem; ker se posledično in kot določa Uredba (ES) št. 577/97, blagovne znamke, ki uporabljajo take opise, lahko nadalje uporabljajo samo za proizvode, ki ustrezajo takim kriterijem; ker se nadalje v skladu z Uredbo (EGS) št. 1898/87 uporaba prodajnega opisa "maslo" omeji izključno na mlečne proizvode;

ker ob pristopu novih držav članic dne 1. januarja 1995 Uredbi (EGS) št. 1898/87 in (ES) št. 2991/94 nista predpisali vmesnega obdobja za blagovne znamke, ki vsebujejo rezerviran prodajni opis "maslo" in se uporabljajo za proizvode, ki ne ustrezajo predpisanim kriterijem; ker ob upoštevanju velikega gospodarskega napora, ki je potreben za to spremembo, to stanje negativno vpliva na proizvajalce, ki so lastniki takih registriranih blagovnih znamk; ker bi bilo torej treba od tega trenutka dalje zagotoviti prehodno obdobje, ki bi jim omogočilo prilagoditev na novo stanje; ker to zadeva samo registrirane blagovne znamke, ki vsebujejo prodajni opis "maslo";

ker ustrezni upravljalni odbori niso predložili svojih mnenj v času, ki so ga predpisali njihovi predsedniki,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 577/97 se spremeni, kot sledi:

1. V členu 2(2) se "proizvodi iz dela A(1) Priloge" zamenja s "proizvodi iz delov A(1), B(1) in C(1) Priloge";

2. Doda se naslednji člen 5a:

"Člen 5a

Kjer je bila blagovna znamka registrirana v Avstriji, Finski ali Švedski pred 1. januarjem 1995 in vsebuje prodajni opis maslo iz dela A(1) Priloge k Uredbi (ES) št. 2991/94 ter se je pred tem datumom uporabljala za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev dela A(1) Priloge, se lahko še naprej uporablja za take proizvode za prehodno obdobje 10 let od zgoraj navedenega datuma."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 316, 9.12--.1994, str. 2.

[2] UL L 182, 3.7.1987, str. 36.

[3] UL L 87, 2.4.1997, str. 3.