31997R1221Uradni list L 173 , 01/07/1997 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 1221/97

z dne 25. junija 1997

o splošnih pravilih za izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Komisija poslala Evropskemu parlamentu in Svetu dokument za razpravo o evropskem čebelarstvu, v katerem je pojasnila položaj ter težave tega sektorja;

ker je čebelarstvo kmetijski sektor, katerega glavna funkcija je gospodarska dejavnost in razvoj podeželja, pridobivanje medu in drugih čebeljih proizvodov ter ohranjanje ekološkega ravnotežja;

ker ta sektor zaznamujejo različni pogoji proizvodnje in različni donosi ter razpršenost in raznolikost proizvajalcev in trgovcev; ker ponudba in povpraševanje na trgu Skupnosti z medom nista uravnotežena;

ker je zaradi razširjenosti varoze čebel v več državah članicah v zadnjih letih in zaradi težav, ki jih ta bolezen in njej sorodne bolezni povzročajo proizvodnji medu, nujno, da Skupnost ukrepa;

ker je na podlagi teh okoliščin in za izboljšanje proizvodnje in trženja medu v Skupnosti nemudoma treba vzpostaviti nacionalne programe za vsako leto, vključno s tehnično pomočjo, ukrepi za nadzor varoze čebel in sorodnih bolezni, racionalizacijo sezonskih selitev panjev, upravljanjem regijskih čebelarskih centrov in sodelovanjem med raziskovalnimi programi za izboljšanje kakovosti medu;

ker morajo države članice izvesti študije o strukturi sektorja kmetijstva, vključno s proizvodnjo, trženjem in oblikovanjem cen, da bi dopolnile statistične podatke o omenjenem sektorju;

ker mora Skupnost v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [4] pokriti izdatke držav članic, ki nastanejo pri izpolnjevanju obveznosti iz te uredbe;

ker so Evropski parlament, Svet in Komisija 6. marca 1995 objavile Deklaracijo o vključevanju finančnih določb v zakonodajne akte [5],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa ukrepe za izboljšanje splošnih pogojev proizvodnje in trženja medu, ki je v skladu z opredelitvami pojmov iz Direktive Sveta 74/409/EGS z dne 22. julija 1974 o usklajevanju nacionalne zakonodaje držav članic, ki se nanaša na med [6]. V ta namen lahko države članice določijo nacionalne programe za vsako leto.

2. Ukrepi, ki se lahko vključijo v te programe, so:

(a) tehnična pomoč za člane čebelarskih društev in čebelnjake zaradi izboljšanja proizvodnje in točenja medu;

(b) nadzor nad varozo čebel in sorodnimi boleznimi; izboljšanje pogojev za obdelavo panjev;

(c) racionalizacija sezonskih selitev panjev;

(d) ukrepi za podporo laboratorijem, ki izvajajo analize o fizikalno-kemičnih lastnostih medu;

(e) sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje uporabnih raziskovalnih programov, da se izboljša kakovost medu.

3. Določbe člena 4 Uredbe št. 26 o določenih pravilih konkurence pri proizvodnji kmetijskih proizvodov in trgovanju z njimi [7], veljajo še naprej za državne pomoči, z izjemo tistih, ki so vključene v programe, odobrene v skladu s členom 4 te Uredbe.

Člen 2

Države članice izvedejo študijo o strukturi proizvodnje in trženja v čebelarskem sektorju na njihovem ozemlju do 15. decembra 1997, da bi bile upravičene do delnega financiranja, predvidenega v členu 3.

Člen 3

Izdatki, ki nastanejo v skladu s to uredbo, se obravnavajo kot izdatki v smislu člena 3 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Skupnost zagotovi delno financiranje nacionalnih programov do višine 50 % izdatkov držav članic za ukrepe iz člena 1(2), ki so vključeni v nacionalni program.

Da bi bile države članice upravičene do delnega financiranja Skupnosti morajo izdatki za ukrepe, ki se izvajajo v skladu z letnimi nacionalnimi programi iz člena 1, nastati do 15. oktobra vsako leto.

Člen 4

Programi iz člena 1(1) se izdelajo v tesnem sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami in čebelarskimi zadrugami. Programe se predloži Komisiji, ki jih odobri v skladu s postopkom iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [8].

Ukrepi iz operativnih programov za Cilj 1, 5(b) in 6 regij so izključeni iz teh programov.

Člen 5

Podrobne določbe za uporabo te uredbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na spremljanje, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

Člen 6

Komisija vsaka tri leta predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uporabi te uredbe, najprej do 31. decembra 2000.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 1997

Za Svet

Predsednik

J. Van Aartsen

[1] UL C 378, 13.12.1996, str. 20.

[2] UL C 200, 30.6.1997.

[3] UL C 133, 28.4.1997.

[4] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

[5] UL C 102, 4.4.1996, str. 4.

[6] UL L 221, 12.8.1974, str. 10. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1985.

[7] UL 30, 20.4.1962, str. 993/62. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 49 (UL 53, 1.7.1962, str. 1571/62).

[8] UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1516/96 (UL L 189, 30.7.1996, str. 99).

--------------------------------------------------