31997R1221Dziennik Urzędowy L 173 , 01/07/1997 P. 0001 - 0002


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97

z dnia 25 czerwca 1997 r.

ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja przesłała do Parlamentu Europejskiego i Rady dokument do dyskusji w sprawie europejskiego pszczelarstwa, w którym wyjaśniono sytuację i trudności tego sektora;

pszczelarstwo jest sektorem rolnictwa, którego głównymi funkcjami są działalność gospodarcza i rozwój obszarów wiejskich, produkcja miodu i innych produktów pszczelarskich oraz utrzymanie równowagi ekologicznej;

sektor ten charakteryzuje się różnorodnością warunków produkcji i zbiorów oraz rozdrobnieniem i różnorodnością producentów i podmiotów gospodarczych; istnieje nierównowaga między podażą a popytem miodu na rynku Wspólnoty;

ze względu na rozprzestrzenianie się varroasis w kilku Państwach Członkowskich w ostatnich latach oraz problemy, które ta choroba i związane z nią choroby powodują w odniesieniu do produkcji miodu, konieczne jest działanie Wspólnoty;

ze względu na te okoliczności oraz w celu poprawy produkcji i obrotu miodem we Wspólnocie należy niezwłocznie ustanowić programy krajowe na każdy rok, które obejmują pomoc techniczną, środki zwalczania varroasis i związanych z nią chorób, racjonalizację sezonowego wypasu bydła, zarządzanie regionalnymi ośrodkami pszczelarstwa i współpracę w dziedzinie programów badawczych w celu poprawy jakości miodu;

w celu uzupełnienia danych statystycznych dotyczących sektora rolnego Państwa Członkowskie powinny przeprowadzić badania dotyczące struktury sektora obejmujące produkcję, obrót i ustalanie cen;

wydatki Państw Członkowskich w związku z wypełnianiem zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia powinny być ponoszone przez Wspólnotę na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [4];

Parlament Europejski, Rada oraz Komisja dnia 6 marca 1995 r. wydały deklarację w sprawie włączenia przepisów finansowych do aktów prawnych [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia środki na rzecz poprawy ogólnych warunków produkcji i obrotu miodem, co jest zgodne z definicją podaną w dyrektywie Rady 74/409/EWG z dnia 22 lipca 1974 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących miodu [6]. W tym celu Państwa Członkowskie mogą ustanowić programy krajowe na każdy rok.

2. Środki, które mogą być włączone do tych programów, są następujące:

a) pomoc techniczna dla członków stowarzyszeń pszczelarzy oraz pracowni pasiecznych pod kątem poprawy warunków produkcji i ekstrakcji miodu;

b) zwalczanie varroasis i chorób z nią związanych, poprawa warunków zajmowania się ulami;

c) racjonalizacja sezonowego wypasu bydła;

d) środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizyko-chemicznych właściwości miodu;

e) współpraca z wyspecjalizowanymi organami zajmującymi się wykonaniem programów badawczych stosowanych w celu poprawy jakości miodu.

3. Przepisy art. 4 rozporządzenia nr 26, stosującego niektóre zasady konkurencji w odniesieniu do produkcji i handlu produktami rolnymi [7], będą nadal stosowane wobec pomocy państwa innej niż ta ujęta w programach zatwierdzonych na podstawie art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W celu zakwalifikowania się do współfinansowania przewidzianego w art. 3 Państwa Członkowskie przeprowadzą badania produkcji i struktury obrotu produktami sektora pszczelarskiego na swoim terytorium do dnia 15 grudnia 1997 r.

Artykuł 3

Wydatki poniesione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem będą uważane za wydatki w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 729/70.

Wspólnota współfinansuje programy krajowe w wysokości 50 % wydatków poniesionych przez Państwa Członkowskie na środki określone w art. 1 ust. 2 ujęte w programie krajowym.

W celu zakwalifikowania się do współfinansowania przez Wspólnotę wydatki Państw Członkowskich na środki podejmowane w ramach rocznych programów krajowych określonych w art. 1 muszą być poniesione do dnia 15 października każdego roku.

Artykuł 4

Programy określone w art. 1 ust. 1 są przygotowywane w bliskiej współpracy z organizacjami reprezentatywnymi i spółdzielniami pszczelarskimi. Programy zostaną przekazane Komisji, która zatwierdzi je zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj [8].

Środki zawarte w programach operacyjnych dla regionów objętych Celem 1, 5 b) i 6 będą wyłączone z tych programów.

Artykuł 5

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności te odnoszące się do monitorowania, zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

Artykuł 6

Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2000 r.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 1997 r.

W imieniu Komisji

J. Van Aartsen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 378 z 13.12.1996, str. 20.

[2] Dz.U. C 200 z 30.6.1997.

[3] Dz.U. C 133 z 28.4.1997.

[4] Dz.U. L 94 z 28.4.1970, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1287/95 (Dz.U. L 125 z 8.6.1995, str. 1).

[5] Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 4.

[6] Dz.U. L 221 z 12.8.1974, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1985 r.

[7] Dz.U. 30 z 20.4.1962, str. 993/62. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 49 (Dz.U. 53 z 1.7.1962, str. 1571/62).

[8] Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1516/96 (Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 99).

--------------------------------------------------