31997R1056Uradni list L 154 , 12/06/1997 str. 0021 - 0021


Uredba Komisije (ES) št. 1056/97

z dne 11. junija 1997

o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2479/95 [2], in zlasti člena 17 uredbe,

ker je treba odpraviti vsako možnost zlorab pri uporabi elektronskih tahografov v cestnem prometu;

ker je po Uredbi (ES) št. 2479/95 obvezna zaščita kablov, ki tahografe povezujejo z oddajnikom, razen če se enakovredna zaščita pred manipulacijo zagotavlja na drugačen način (na primer z elektronskim spremljanjem, kakor je šifriranje signala); ker velja, da je spoj, ki ga sestavljajo zapečateni priključki, neprekinjen;

ker mora biti tahograf nameščen v novo vozilo, ki se daje prvič v promet po 1. januarju 1996, v skladu s to uredbo;

ker so imeli industrija in proizvajalci motornih vozil resne težave z nameščanjem armiranih kablov v vozila kategorije M 1 in N 1, pri katerih impulze hitrost/razdalja generirajo integrirana zaznavala ali ABS zaznavala;

ker ta zazanavala niso projektirana za namestitev armiranega kabla; ker je treba dovoliti, da armirani kabel ni obvezen za povezavo med zaznavalom in pretvornikom, temveč samo od pretvornika do tahografa;

ker je treba zato temu primerno spremeniti uredbo;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem odbora za prilagoditev Uredbe (EGS) št. 3821/85 tehničnemu napredku

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točki 5 Poglavja V Priloge I k Uredbi (EGS) št. 3821/85 je treba dodati naslednja odstavka:

"Za namene uporabe te točke so vozila M 1 in N 1 vozila, opredeljena v Delu A Priloge II k Direktivi Sveta 70/156/EGS [3]. Za tista vozila, ki so opremljena s tahografi skladno z uredbo in zanje ni predvidena namestitev armiranega kabla med zazanvala razdalje in hitrosti ter tahografom, se pretvornik namesti čim bližje zazanavalom razdalje in hitrosti.

Armirani kabel se namesti od pretvornika do tahografa."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 1997

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

[2] UL L 256, 26.10.1995, str. 8.

[3] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

--------------------------------------------------