31997R0931Uradni list L 135 , 27/05/1997 str. 0001 - 0001


Uredba Komisije (ES) št. 931/97

z dne 26. maja 1997

o spremembi Uredbe (ES) št. 832/97 v zvezi z roki za vlaganje zahtevkov za pomoč v sektorju cvetličarstva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2275/96 z dne 22. novembra 1996 o uvedbi posebnih ukrepov za žive rastline in cvetličarske proizvode [1], in zlasti člena 5 Uredbe,

ker Uredba Sveta (ES) št. 832/97 [2] določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2275/96 o uvedbi posebnih ukrepov za žive rastline in cvetličarske proizvode; ker ta pravila določajo roke za vlaganje zahtevkov v letu 1997; ker je treba te datume spremeniti zaradi upoštevanja pozne objave navedene uredbe;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za upravljanje z živimi rastlinami in cvetličarskimi izdelki,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 832/97 se spremeni:

1. V drugem pododstavku člena 5(1) se datum "30. maj 1997" nadomesti z datumom "6. junij 1997",

2. V drugem stavku člena 5(2) se datum "21. junij 1997" nadomesti z datumom "28. junij 1997".

Člen 2

Uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 308, 29.11.1996, str. 7.

[2] UL L 119, 8.5.1997, str. 17.

--------------------------------------------------