31997R0831



Uradni list L 119 , 08/05/1997 str. 0013 - 0016


Uredba Komisije (ES) št. 831/97

z dne 7. maja 1997

o določitvi standardov trženja za avokado

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ker so v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2200/96 navedeni proizvodi, za katere je treba sprejeti standarde; glede na to, da med proizvodi, navedenimi v tej prilogi, še niso bili določeni standardi Skupnosti za avokado; ker je treba torej določiti standarde trženja za ta proizvod; glede na to, da bi bilo treba zaradi razvidnosti na svetovnem trgu upoštevati standarde, ki jih za ta proizvod priporoča Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo;

ker bi morali z uporabo standardov odstraniti proizvode slabe kakovosti s trga, tako usmerjati proizvodnjo, da bi izpolnila zahteve potrošnikov in olajšati trgovino na podlagi poštene konkurence, s čimer bi pomagali doseči večjo donosnost proizvodnje;

ker se standardi uporabljajo v vseh fazah trženja; glede na to, da lahko transport na velike razdalje, shranjevanje za dlje od določenega časa ali razne operacije, ki so jim proizvodi izpostavljeni, povzročijo določeno kvarjenje zaradi bioloških procesov v proizvodih in naravne težnje po propadanju; ker je treba torej upoštevati take spremembe pri uporabi standardov v fazah trženja po odpošiljanju; glede na to, da je treba pri proizvodih v razredu "ekstra", ki morajo biti posebej previdno razvrščeni in pakirani, upoštevati le izgubo svežosti in čvrstosti;

ker so ukrepi, predpisani s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo,

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

1. Standardi trženja za avokado, ki spadajo pod oznako KN 080440, so navedeni v Prilogi k tej Uredbi.

2. Ti standardi se uporabljajo pri vseh fazah trženja pod pogoji, ki so določeni v Uredbi (ES) št. 2200/96.

Vendar pa so v fazah po odpošiljanju dovoljena naslednja odstopanja:

(a) rahlo pomanjkanje svežosti in čvrstosti;

(b) proizvodi iz drugih razredov kot razreda "ekstra" se lahko rahlo kvarijo zaradi bioloških procesov in naravne težnje k propadu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. junija 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

STANDARDI ZA AVOKADO

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za vse sorte avokada, vzgojenega iz Persea americana Mill., ki se potrošniku dobavijo sveži, pri čemer so izključeni partenokarpni plodovi in avokado za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kakovosti za avokado po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih mora avokado, ne glede na posebne določbe za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve. Biti mora:

- cel,

- zdrav (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

- čist, praktično brez tujih vidnih primesi,

- praktično brez okvar zaradi škodljivcev,

- brez okvar zaradi nizkih temperatur,

- s pecljem, ki ni daljši od 10 mm in ki mora biti lepo in ravno odrezan. Vendar odsotnost peclja ne velja za pomanjkljivost, če je mesto, kjer je bil pecelj pritrjen na plod, suho in nepoškodovano,

- brez odvečne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Avokado mora biti skrbno obran. Razvitost mora dosegati tako fiziološko stopnjo, da je zagotovljeno nadaljevanje procesa zorenja do zaključka. Zrel plod ne sme biti grenak.

Razvitost in stanje avokada morata biti taki, da plodovi:

- prenesejo transport in rokovanje, in

- da pridejo v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Avokado razvrščamo v naslednje tri razrede:

(i) razred "ekstra"

Avokado tega razreda mora biti najboljše kakovosti. Imeti mora tipične lastnosti sorte po obliki in obarvanosti.

Biti mora brez pomanjkljivosti, razen zelo rahlih površinskih pomanjkljivosti na kožici, če to ne vpliva na splošni videz pridelka, kakovost, na sposobnost za shranjevanje in na predstavitev v enoti pakiranja. Če so peclji prisotni, morajo biti celi in nepoškodovani.

(ii) razred I

Avokado tega razreda mora biti dobre kakovosti. Avokado mora imeti obarvanost in obliko, ki je tipično za sorto.

Dovoljene pa so naslednje rahle pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na splošni videz pridelka, kakovost, na sposobnost za shranjevanje in na predstavitev v enoti pakiranja:

- rahle pomanjkljivosti v obliki in obarvanosti,

- rahle pomanjkljivosti v kožici (oplutenelost, zarasle lenticele) in sončni ožigi; maksimalna skupna prizadeta površina ne sme presegati 4 cm2.

Pomanjkljivosti v nobenem primeru ne smejo prizadeti mesa plodu.

Če je pecelj prisoten, mora biti cel in nepoškodovan.

(iii) razred II:

V tem razredu je avokado, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, izpolnjuje pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Dovoljene so naslednje pomanjkljivosti, če plodovi kljub temu ohranijo osnovne značilnosti v zvezi s kakovostjo, sposobnostjo za shranjevanje in za predstavitev:

- pomanjkljivosti v obliki in obarvanosti,

- pomanjkljivosti v kožici (oplutenelost, zarasle lenticele) in sončni ožigi; največja skupna prizadeta površina ne sme presegati 6 cm2.

Pomanjkljivosti v nobenem primeru ne smejo prizadeti mesa plodu.

Če je pecelj prisoten, sme biti poškodovan.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja s težo plodu, velikostna lestvica pa je:

utežna lestvica v gramih | oznaka velikosti |

781 do 1220 | 4 |

576 do 780 | 6 |

461 do 575 | 8 |

366 do 460 | 10 |

306 do 365 | 12 |

266 do 305 | 14 |

236 do 265 | 16 |

211 do 235 | 18 |

191 do 210 | 20 |

171 do 190 | 22 |

156 do 170 | 24 |

146 do 155 | 26 |

136 do 145 | 28 |

125 do 135 | 30 |

Najmanjša teža avokada ne sme biti manjša od 125 g.

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja za kakovost in velikost:

A. Odstopanja od kakovosti

(i) razred "ekstra"

5 % plodov po številu ali teži, ki ne izpolnjuje zahtev za ta razred, vendar izpolnjuje zahteve za razred I, ali izjemoma, ki je znotraj odstopanj tega razreda.

(ii) razred I

10 % plodov po številu ali teži, ki ne izpolnjuje zahtev za razred I, vendar izpolnjuje zahteve za razred II, ali izjemoma, ki je znotraj odstopanj tega razreda.

(iii) razred II

10 % plodov po številu ali teži, ki ne izpolnjuje zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, vendar plodovi ne smejo biti gnili, močno mehansko poškodovani ali kako drugače neprimerni za uživanje.

B. Odstopanja od velikosti

Za vse razrede: 10 % plodov po številu ali teži, ki samo malenkostno odstopajo navzgor ali navzdol od velikostnega obsega, navedenega na označbi.

V. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le avokado istega porekla, sorte, kakovosti in velikosti.

Celotna vsebina vsake enote pakiranja mora biti taka, kot so vidni deli vsebine pakiranja.

B. Pakiranje

Avokado mora biti pakiran tako, da je ustrezno zavarovan.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

Pakiranje mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja mora imeti na zunanji strani pakiranja natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake, ki morajo biti na isti strani pakiranja in so vidne od zunaj:

A. Identifikacija

Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja. Če je uporabljena kodna oznaka, mora biti poleg kodne oznake naveden izraz "tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja" (ali ustrezna okrajšava).

B. Vrsta proizvoda

- "Avokado", če vsebina pakiranja ni vidna od zunaj,

- ime sorte.

C. Poreklo proizvoda

- Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

- razred,

- velikost, izražena kot najmanjša in največja teža,

- oznaka utežne lestvice in število plodov, če se razlikuje od oznake, ali, po izbiri, oznaka utežne lestvice in neto teža enote pakiranja.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

--------------------------------------------------