31997R0613Official Journal L 094 , 09/04/1997 P. 0001 - 0003


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 613/97

z dne 8. aprila 1997

o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 v zvezi s pogoji za odobritev kompenzacijskih plačil v okviru sheme pomoči za pridelovalce riža

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni tržni ureditvi za riž1 ter zlasti členov 8, 21 in 25(5) Uredbe,

ker Uredba (ES) št. 3072/95 določa, da lahko pridelovalci riža v Skupnosti zahtevajo kompenzacijska plačila pod nekaterimi pogoji; ker je treba določiti podrobna pravila za uporabo te sheme, ne da bi pri tem posegali v določbe integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o vzpostavitvi integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti2, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2466/963, in v Uredbi Komisije (EGS) št. 3887/92 z dne 23. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravil za uporabo upravnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti4, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2015/955;

ker je treba določiti posebne ukrepe za Francosko Gvajano in Portugalsko, da bi bila upoštevana različna setvena obdobja;

ker Uredba (EGS) št. 3508/92 ne vsebuje posebnih pravil o roku za vložitev zahtevkov za pomoč "na površino" v sektorju riža; ker je zato treba določiti prehodne roke za tržno leto 1997/98;

ker je treba pravočasno predložiti Komisiji potrebne statistične podatke za ugotovitev obsega zmanjšanj; ker imajo države članice te podatke od zahtevkov, ki so jih vložili pridelovalci; ker je zato treba poskrbeti, da bodo države članice redno uradno obveščale Komisijo o zahtevanih podatkih v standardizirani obliki; ker naj se vsakršno zmanjšanje kompenzacijskih plačil ugotovi na podlagi podatkov, ki so jih poslale države članice;

ker je treba državam članicam omogočiti, da popravijo svoja uradna obvestila, tako da obseg zmanjšanj, ki ga je določila Komisija, ustreza dejanskemu stanju; ker bi morala Komisija, če bi bilo to potrebno, prilagoditi prvotno sprejeti obseg na podlagi popravkov, ki so jih poslale države članice; ker bi bilo treba zaradi pravne varnosti uporabo takšnega mehanizma popravkov časovno omejiti;

ker je bistveni sestavni del sheme, da za površine, ki niso vključene v uradna obvestila Komisiji, ni mogoče odobriti nadomestil;

ker Upravljalni odbor za žita ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa podrobna izvedbena pravila v zvezi s kompenzacijskimi plačili iz člena 6 Uredbe (ES) št. 3072/95 brez poseganja v predpise, ki so bili sprejeti kot del integriranega upravnega in kontrolnega sistema v skladu z uredbama (EGS) št. 3508/92 in (EGS) št. 3887/92.

Člen 2

Za eno obdelovalno parcelo se lahko vloži samo en zahtevek za kompenzacijsko plačilo v skladu z Uredbo (ES) št. 3072/95 in za to parcelo ni mogoče vložiti nobenega drugega zahtevka za pomoč.

V Francoski Gvajani se kompenzacijsko plačilo odobri na podlagi povprečne posejane površine v vsakem od obeh setvenih ciklusov.

Člen 3

Kompenzacijska plačila se odobrijo za površine:

- ki se v celoti uporabljajo, ki se običajno obdelujejo in na katerih se je riž razcvetel,

- pri katerih se zahtevek nanaša na najmanj 0,3 ha in vsaka obdelovalna parcela presega najmanjšo velikost, ki jo je določila država članica.

Člen 4

1. Da bi se za površino lahko pridobilo kompenzacijsko plačilo, mora biti posejana najpozneje do 31. maja pred zadevno žetvijo, razen na Portugalskem, kjer je končni rok 30. junij.

V Francoski Gvajani mora biti površina v vsakem od obeh setvenih ciklusov posejana najpozneje do 31.decembra in 30. junija pred zadevno žetvijo. Francija bo opravila natančen pregled vseh posejanih površin v decembrskem ciklusu.

2. Za tržno leto 1997/98 se datumi iz odstavka 1 dodajo h končnim rokom, ki so določeni v:

- členu 6(2) in (4) Uredbe (EGS) št. 3508/92,

- členu 4(2)(a) Uredbe (EGS) št. 3887/92.

Člen 5

Dodatno k zahtevam, določenim v členu 4(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 3887/92, mora zahtevek za kompenzacijsko plačilo vsebovati tudi navedbo posejane sorte.

Člen 6

1. Najpozneje do 15. septembra pošljejo države članice Komisiji v priloženi tabeli najnovejše podatke za vsako osnovno površino.

Obseg morebitnih zmanjšanj v skladu s členom 6(5) Uredbe (ES) št. 3072/95 se določi pred 16. oktobrom na podlagi te določbe in po pregledu zgoraj navedenih podatkov.

2. Uradna obvestila iz odstavka 1 lahko države članice popravijo po 15. septembru pod pogojem, da Komisija prejme obvestila s popravki v štirih mesecih po tem datumu. Najpozneje ob koncu tega štirimesečnega obdobja Komisija po potrebi ponovno izračuna v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 3072/95 obseg zmanjšanj, ugotovljenih v skladu s členom 6(5) navedene uredbe, ter pri tem uporabi popravljene in preverjene podatke.

Zadevne države članice izvedejo spremenjeni obseg zmanjšanj tako, da zadevnim pridelovalcem plačajo razliko med začetnim zneskom kompenzacijskega plačila in zneskom, ki izhaja iz spremenjenega zmanjšanega obsega, ali pa to razliko izterjajo. Izterjava se opravi v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 3887/92.

Če je zaradi popravljenega uradnega obvestila države članice potrebno dodatno kompenzacijsko plačilo, mora biti to plačano pred naslednjim 31. marcem.

3. Samo območja, posejana z rižem, ki jih je država članica navedla v uradnem obvestilu iz odstavka 1 ali v popravkih iz odstavka 2, lahko dobijo kompenzacijsko plačilo.

4. Države članice pošljejo do 15. marca ali, če so bili narejeni popravki, do 15. maja po začetku vsakega tržnega leta uradno obvestilo o tistih površinah, za katere je bilo plačano kompenzacijsko plačilo.

Člen 7

Države članice uradno obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih za uporabo te uredbe, do 1. maja 1997.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 1997

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

PRILOGA

TABELA S PODATKI

Država članica:......................................... Leto:.......................................................

Proizvodna površina Sorta Število zahtevkov Hektarjev Hektarjev skupaj

1.

2.

3.

Skupaj

1 UL L 329, 30.12.1995, str. 18.

2 UL L 355, 5.12.1992, str. 1.

3 UL L 335, 24.12.1996, str. 1.

4 UL L 391, 31.12.1992, str. 36.

5 UL L 197, 22.8.1995, str. 2.