31997R0058Úradný vestník L 014 , 17/01/1997 S. 0001 - 0024


Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 58/97

z 20. decembra 1996

o štrukturálnej podnikovej štatistike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh nariadenia predložený Komisii [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže v uznesení zo 14. novembra 1989 o vnútornom obchode v rámci vnútorného trhu [4] požiadala Rada Komisiu najmä o zlepšenie štatistík obchodu tým, že tieto štatistiky budú zlúčiteľné s pojmami spoločenstva a v nevyhnutnom rozsahu budú odovzdávané Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev vo väčšom počte;

(2) keďže rozhodnutím 92/326/EHS [5] prijala Rada dvojročný program rozvoja európskej štatistiky služieb v rokoch 1992 a 1993; keďže tento program zahŕňa vypracovávanie harmonizovaných štatistík na národnej a regionálnej úrovni, najmä o obchodnej činnosti;

(3) keďže smernicou 78/660/EHS [6] prijala Rada opatrenia na zlepšenie koordinácie predpisov jednotlivých členských štátov týkajúcich sa predkladania, obsahu a uverejňovania ročných účtovných závierok a výročných správ, ako aj metodiky hodnotenia u niektorých typov spoločností;

(4) keďže spoločenstvo medzitým dosiahlo významný pokrok smerom k integrácii; keďže nové politiky a usmernenia v oblasti hospodárstva, hospodárskej súťaže, sociálnej politiky, životného prostredia a podnikania vyžadujú iniciatívy a rozhodnutia založené na relevantných štatistických údajoch; keďže informácie poskytované podľa platných právnych aktov spoločenstva alebo dostupné v jednotlivých členských štátoch nevyhovujú alebo nie sú dostatočne porovnateľné na to, aby mohli slúžiť ako spoľahlivý základ na vypracovanie zo strany Komisie;

(5) keďže rozhodnutím 93/379/EHS [7] Rada prijala viacročný akčný program opatrení spoločenstva na podporu hlavných oblastí a na zabezpečenie kontinuity a zjednotenie politiky pre podniky v spoločenstve, najmä v prípade malých a stredných podnikov; keďže štatistiky sú potrebné na vyhodnocovanie dosahov opatrení podniknutých na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto rozhodnutí, najmä na získavanie porovnateľných štatistických údajov o podnikoch vo všetkých odvetviach, štatistických údajov o vnútroštátnych a zahraničných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi podnikmi a na získavanie presnejších štatistík o malých a stredných podnikoch; keďže informačná povinnosť spojená s predkladaním týchto údajov nesmie malým a stredným podnikom spôsobovať nadmerné zaťaženie;

(6) keďže rozhodnutím 93/464/EHS [8] prijala Rada rámcový program prioritných činností v oblasti štatistických informácií v rokoch 1993 až 1997;

(7) keďže existuje potreba štatistických údajov o správaní sa podnikov, a to predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ochrany životného prostredia, investícií, ekologickej výroby, cestovného ruchu a odvetví špičkových technológii; keďže vývoj v spoločenstve a fungovanie vnútorného trhu spôsobí väčší dopyt po porovnateľných údajov o štruktúre miezd, o nákladoch práce a o vzdelávaní a odbornej príprave;

(8) keďže správne uplatňovanie smernice Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého domáceho produktu v trhových cenách [9] vyžaduje úplné a spoľahlivé zdroje štatistických informácií;

(9) keďže zostavovanie národných a regionálnych účtov v súlade s Európskym systémom integrovaných hospodárskych účtov (ESA) vyžaduje vytváranie porovnateľných, úplných a spoľahlivých zdrojov štatistických informácií;

(10) keďže je nevyhnutné mať k dispozícii regionálne ukazovatele a regionálne účty;

(11) keďže na plnenie úloh, ktoré jej zveruje zmluva, najmä pokiaľ ide o vnútorný trh, musí mať Komisia k dispozícii úplné, aktuálne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov spoločenstva;

(12) keďže uspokojovanie potrieb spoločenstva, ktoré sa týkajú informácií o hospodárskej konvergencii vyžaduje štandardizáciu;

(13) keďže podniky a ich profesijné združenia potrebujú uvedené informácie na to, aby boli schopné poznať situáciu na trhu a porovnávať svoju činnosť a svoju výkonnosť s činnosťami a výkonnosťou svojich konkurentov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

(14) keďže vytváranie spoločných štatistických noriem umožňujúcich vytváranie harmonizovaných štatistík môže byť účinne vykonávané len na úrovni spoločenstva; keďže tieto normy budú používané v každom členskom štáte pod dohľadom orgánov a inštitúcií poverených vypracovávaním úradných štatistík;

(15) keďže najlepšia metóda hodnotenia štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v spoločenstve je vo vypracovávaní štatistík na základe spoločných metodických zásad a spoločných definícií jednotlivých ukazovateľov; keďže harmonizované štatistiky spĺňajúce požiadavky Komisie a podnikov na spoľahlivosť, rýchlosť, pružnosť a dostatočnú úroveň podrobnosti členenia môžu byť založené len na údajoch získaných koordinovane;

(16) keďže pojem výrobná jednotka (VJ) zodpovedá jednému alebo viacerým prevádzkovým útvarom podniku; keďže pokiaľ sa majú zisťovať údaje o VJ, je nutné, aby informačný systém podniku bol schopný u každej VJ stanoviť alebo vypočítať minimálne hodnotu výroby, medzispotrebu, náklady práce, prevádzkový prebytok, zamestnanosť a tvorbu hrubého fixného kapitálu; keďže VJ zaradené do určitej položky štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstva (NACE rev. 1) môžu prostredníctvom vedľajších činností, ktoré nie je možné zistiť z dostupných účtovných dokladov, vyrábať výrobky nezaradené do typickej homogénnej skupiny, do ktorej by z dôvodu povahy činnosti náležali; keďže VJ a podnik sú totožné, ak podnik nemôže stanoviť alebo vypočítať pre jeden alebo viac prevádzkových útvarov údaje o akýchkoľvek vyššie uvedených premenných;

(17) keďže štatistické údaje získavané v systéme spoločenstva musia byť v uspokojivej kvalite a kvalita i zaťaženie, ktorú jej dosiahnutie prináša, musia byť medzi jednotlivými členskými štátmi porovnateľné; keďže je preto nevyhnutné spoločne stanoviť kritériá umožňujúce splnenie týchto požiadaviek;

(18) keďže je nevyhnutné zjednodušiť správne postupy najmä pre malé a stredné podniky, okrem iného prostredníctvom podpory nových technológií zberu a spracovania údajov; keďže nevyhnutnosť priameho zhromažďovania údajov v podnikoch pre vypracovanie štatistík má za následok, že metódy a techniky musia zabezpečiť, aby údaje boli spoľahlivé a aktuálne, bez toho, aby to najmä pre malé a stredné podniky prinášalo zaťaženie prevyšujúce svojim objemom prínos, ktorý užívatelia uvedených štatistík môžu odôvodnene očakávať;

(19) keďže vykonávanie a rozvíjanie Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS) vyvolalo potom, čo bola táto dohoda podpísaná, zvýšenú potrebu informácií o veľkosti trhov signatárov a o ich podieloch na týchto trhoch;

(20) keďže je nutné, aby existoval právny rámec spoločný pre všetky činnosti a oblasti štatistiky podnikania, ktoré sa vzťahujú na tie činnosti a oblasti, za ktoré ešte nie sú štatistiky vypracovávané;

(21) keďže smernice 64/475/EHS [10] a 72/221/EHS [11], ktorých cieľom je vypracovávanie ucelených štatistík, nemohli zohľadniť hospodárske a technické zmeny, ktoré nastali od ich prijatia, a mali by sa preto zrušiť;

(22) keďže ďalšie upresnenie pravidiel zberu a štatistického spracovania údajov a pre spracovanie a odovzdávanie výsledkov vyžaduje, aby sa Komisii, ktorej pomáha Výbor pre štatistické programy, zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [12], zverila právomoc prijímať vykonávacie opatrenia k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účelom tohto nariadenia je ustanoviť spoločný rámec na zhromažďovanie, spracovávanie, odovzdávanie a vyhodnocovanie štatistík spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v spoločenstve.

Článok 2

Vypracovávanie štatistík má predovšetkým za cieľ analyzovať:

i) štruktúru a vývoj podnikateľských činností;

ii) použité výrobné činitele a iné prvky umožňujúce merať činnosť, výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov;

iii) rozvoj podnikov a trhov na úrovni regiónov, členských štátov, spoločenstva a na medzinárodnej úrovni;

iv) stratégiu a politiku podnikov;

v) malé a stredné podniky;

vi) špecifické ukazovatele za podniky u jednotlivých zoskupení činností.

Článok 3

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky činnosti na trhu v sekciách C až K a M až O štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE rev. 1).

2. Predmetom úpravy tohto nariadenia sú štatistické jednotky, ktorých druhy sú uvedené v oddieli I prílohy nariadenia Rady (ES) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v spoločenstve [13] a na ktoré sa vzťahuje niektorá z činností uvedených v odseku 1. Používanie jednotlivých jednotiek na vypracovávanie štatistík je upresnené v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 4

1. Štatistiky, ktoré majú byť vypracovávané pre oblasti uvedené v článku 2, sa zoskupujú do modulov. Tieto moduly sú definované v prílohách.

2. Každý modul obsahuje tieto údaje:

i) činnosti, za ktoré majú byť vypracovávané štatistiky navrhnuté podľa rozsahu uvedeného v čl. 3 ods. 1;

ii) druhy štatistických jednotiek, ktoré majú byť použité na vypracovávanie štatistík, zo zoznamu štatistických jednotiek uvedeného v čl. 3 ods. 2;

iii) zoznamy ukazovateľov, za ktoré majú byť vypracovávané štatistiky v oblastiach uvedených v článku 2, a sledované obdobie pre tieto ukazovatele;

iv) zoznam štatistík, ktoré majú byť vypracovávané v oblasti podnikateľskej demografie;

v) frekvencia vypracovávania štatistík, ktorá je ročná alebo viacročná. Ak ide o viacročné štatistiky, vypracovávajú sa najmenej raz za desať rokov;

vi) časový plán, ktorý uvádza prvé sledované roky, za ktoré sa majú štatistiky vypracovávať;

vii) požiadavky na reprezentatívnosť a hodnotenie kvality;

viii) lehotu, v ktorej je nutné po uplynutí sledovaného obdobia štatistické údaje odovzdať;

ix) maximálnu dĺžku prechodného obdobia, ktorú je možné povoliť.

Článok 5

Moduly uvedené v tomto nariadení sú tieto:

- spoločný modul pre ročnú štrukturálnu štatistiku definovaný v prílohe 1,

- podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku priemyslu definovaný v prílohe 2,

- podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku obchodu definovaný v prílohe 3,

- podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku stavebníctva definovaný v prílohe 4.

Článok 6

1. Členské štáty zhromažďujú údaje nevyhnutné na sledovanie ukazovateľov zo zoznamov uvedených v moduloch v článku 5.

2. Členské štáty môžu získať potrebné údaje tak, že uplatnia zásadu administratívneho zjednodušenia a kombinujú tieto zdroje:

- povinné zisťovania: právne jednotky, ku ktorým patrí alebo z ktorých sa skladajú štatistické jednotky, ktorým bola členskými štátmi stanovená spravodajská povinnosť, sú povinné dodávať včasné, presné a úplné informácie,

- iné zdroje, ktoré sú prinajmenšom rovnako hodnotné so zreteľom na presnosť a kvalitu,

- postupy štatistického odhadu v prípade, že niektoré ukazovatele neboli sledované u všetkých jednotiek.

3. Na zníženie zaťaženia pri plnení spravodajskej povinnosti majú orgány členských štátov a spoločenstva v medziach a za podmienok stanovených jednotlivými členskými štátmi a Komisiou vo svojich oblastiach pôsobnosti prístup k administratívnym zdrojom informácií v oblastiach činnosti ich orgánov verejnej správy, ak sú zisťované údaje nevyhnutné na splnenie požiadavky na presnosť uvedenej v článku 7.

4. Členské štáty a Komisie podporia v rámci svojich právomocí vytvorenie podmienok na zvýšené používanie elektronického prenosu údajov a ich automatizovaného spracovania.

Článok 7

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, že odovzdávané údaje odrážajú štruktúru základného súboru štatistických jednotiek ustanovených v prílohách.

2. Hodnotenie kvality sa vykonáva porovnávaním prínosu dostupnosti údajov s nákladmi na zber údajov a so zaťažením podnikov, najmä malých.

3. Členské štáty odovzdajú Komisii na jej žiadosť všetky informácie potrebné na hodnotenie uvedené v odseku 2.

Článok 8

1. Členské štáty spracovávajú na základe zisťovaných a odhadovaných údajov zrovnateľné výsledky a dodržujú členenie stanovené pre každý modul uvedený v článku 5.

2. S cieľom vypracovávania súhrnných štatistík na úrovni spoločenstva zostavia členské štáty výsledky na úrovni členských štátov podľa členenia klasifikácie NACE rev. 1 uvedeného v moduloch v prílohách alebo určeného v súlade s postupom ustanoveným v článku 13.

Článok 9

1. Členské štáty odovzdajú Štatistickému úradu Európskeho spoločenstva výsledky uvedené v článku 8, vrátane dôverných údajov v súlade s platnými právnymi aktmi spoločenstva v oblasti zasielania štatistických informácií, na ktoré sa vzťahuje ochrana individuálnych štatistických informácií. Tieto právne akty spoločenstva sa na príslušné výsledky použijú, ak obsahujú dôverné informácie.

2. Výsledky sa odovzdávajú vo vhodnom technickom formáte a v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanovuje pre každý modul uvedený v článku 5 tak, že nepresiahne 18 mesiacov. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa ďalej odovzdá v lehote, ktorá sa počíta od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanoví pre každý modul uvedený v článku 5 tak, že nepresiahne desať mesiacov.

Článok 10

Členské štáty oznámia Komisii na jej žiadosť všetky užitočné informácie o vykonávaní tohto nariadenia v členských štátoch.

Článok 11

1. Ak je nutné národné štatistické systémy upravovať vo väčšej miere, môžu byť počas prechodných období povolené výnimky od ustanovení uvedených v prílohách.

2. Ak nie je možné ustanovenia tohto nariadenia dodržať z dôvodu výnimiek povolených nariadením Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely, môže sa členskému štátu povoliť dodatočné prechodné obdobie na vypracovávanie štatistík.

3. Povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia musia členské štáty uplatňovať bez výnimky najneskôr od konca prechodného obdobia.

Článok 12

Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 prijme vykonávacie pravidlá k tomuto nariadeniu, vrátane opatrení na prispôsobenie hospodárskemu a technickému pokroku v zhromažďovaní a štatistickom spracovaní údajov a v spracovaní a odovzdávaní výsledkov, pričom zohľadní zásadu, že prínos opatrení musí prevýšiť jeho náklady za predpokladu, že v porovnaní s pôvodnými ustanoveniami tohto nariadenia nevzniknú členským štátom ani podnikom žiadne dodatočné náklady; najmä pokiaľ ide o:

i) aktualizáciu zoznamu ukazovateľov, štatistík podnikateľskej demografie a predbežných výsledkov, ak z takej aktualizácie po kvantitatívnom hodnotení nevyplýva ani zvýšenie počtu sledovaných jednotiek, ani zvýšenie záťaže v prípade jednotiek, ktoré by bolo neúmerné vzhľadom k očakávaným výsledkom (články 4 a 9);

ii) frekvencia vypracovávania štatistík (článok 4);

iii) definícia ukazovateľov a ich vhodnosť v prípade určitých činností (článok 4);

iv) definícia sledovaného obdobia (článok 4);

v) prvý sledovaný rok pre vypracovávanie predbežných výsledkov (článok 9);

vi) kritéria hodnotenia kvality (článok 7);

vii) členenie výsledkov, najmä klasifikácie, ktoré je potrebné použiť, a kombinácie veľkostných tried (článok 8);

viii) vhodný technický formát na odovzdávanie výsledkov (článok 9);

ix) aktualizácia lehôt na odovzdávanie údajov (článok 9);

x) prechodné obdobie a výnimky z tohto nariadenia povolené pre toto obdobie (článok 11).

Článok 13

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy, zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor zaujme stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa prijíma väčšinou ustanovenou v čl. 148 ods. 2 zmluvy na prijímanie rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme zamýšľané opatrenia, pokiaľ sú v súlade sa stanoviskom výboru.

b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade sa stanoviskom výboru alebo ak výbor žiadne stanovisko nezaujme, predloží Komisia Rade bezodkladne návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

Ak sa Rada neuznesie do troch mesiacov odo dňa, keď jej bol návrh odovzdaný, prijme navrhované opatrenie Komisia.

Článok 14

1. V lehote troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o štatistikách zostavených podľa tohto nariadenia, najmä o ich kvalite a o zaťažení, ktoré pre podniky predstavujú.

2. V správach uvedených v odseku 1 Komisia navrhne zmeny a doplnenia, ktoré považuje za potrebné.

Článok 15

Odovzdaním všetkých údajov za sledovaný rok 1994 sa skončí účinnosť smerníc 64/475/EHS a 72/221/EHS.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 1996

Za Radu

predseda

S. Barrett

[1] Ú. v. ES C 146, 13.6.1995, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 96, 1.4.1996, s. 236.

[3] Ú. v. ES C 236, 11.9.1995, s. 61.

[4] Ú. v. ES C 297, 25.11.1989, s. 2.

[5] Ú. v. ES C 179, 1.7.1992, s. 131.

[6] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/8/ES (Ú. v. ES L 82, 25.3.1994, s. 33).

[7] Ú. v. ES L 161, 2.7.1993, s. 68.

[8] Ú. v. ES L 219, 28.8.1993, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

[10] Smernica Rady 64/475/EHS z 30. júla 1964 o koordinovanom ročnom prehľade investícií v priemysle (Ú. v. ES L 131, 13.8.1964, s. 2193). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1985.

[11] Smernica Rady 72/221/EHS zo 6. júna 1972 o koordinovaných každoročných prehľadoch priemyselnej činnosti (Ú. v. ES L 133, 10.6.1972, s. 57). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1985.

[12] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[13] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

SPOLOČNÝ MODUL PRE ROČNÚ ŠTRUKTURURÁLNU ŠTATISTIKU

Oddiel 1

Účel

Účelom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zhromažďovanie, spracovávanie, odovzdávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov spoločenstva, ktoré sa týkajú štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v členských štátoch.

Oddiel 2

Predmet úpravy

Vypracovávané štatistické údaje sa vzťahujú na oblasti podľa bodov i), ii) a iii) článku 2 tohto nariadenia, najmä analýzy pridanej hodnoty a ich hlavných zložiek.

Oddiel 3

Rozsah

1. Tieto štatistické údaje sa zostavujú za všetky činnosti uvedené v oddieli 9.

2. Pilotné štúdie sa vykonajú v prípade činností uvedených v oddieli 10.

Oddiel 4

Ukazovatele

1. V ďalej uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistických údajov sa podľa potreby uvádza, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistické údaje vypracovávajú.

2. Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zodpovedajúce názvy ukazovateľov, pre ktoré sa budú vypracovávať štatistické údaje o činnostiach v sekcii J klasifikácie NACE rev. 1, ktoré najviac zodpovedajú činnostiam uvedeným v odsekoch 3 až 5.

3. Ročné demografické štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

11 11 0 | Počet podnikov | |

11 21 0 | Počet miestnych jednotiek | |

4. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

12 11 0 | Obrat | Dobrovoľné |

12 12 0 | Hodnota výroby |

12 14 0 | Pridaná hodnota v základných cenách |

12 15 0 | Pridaná hodnota v nákladoch na výrobné činitele |

13 31 0 | Osobné náklady |

13 11 0 | Nákup výrobkov a služieb celkom |

13 12 0 | Nákup tovaru a služieb určených na predaj v nezmenenom stave |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb |

16 13 0 | Počet zamestnancov |

5. Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné regionálne štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | Dobrovoľné |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

6. Pre ukazovatele uvedené v oddieli 10 sa vykonajú pilotné štúdie.

Oddiel 5

Prvý sledovaný rok

Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa zostavujú štatistické údaje, je kalendárny rok 1995.

Oddiel 6

Správa o kvalite štatistických údajov

U každého ukazovateľa uvedeného v oddieli 4 bode 4 uvedú členské štáty stupeň presnosti odpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 14 tohto nariadenia, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch.

Oddiel 7

Spracovanie výsledkov

1. Výsledky sa členia až na úroveň zoskupení činností uvedených v oddieli 9.

2. Niektoré výsledky sa tiež členia podľa veľkostných tried pre každú skupinu sekcie C až G klasifikácie NACE rev. 1, ako i pre ostatné sekcie na úrovni zoskupenia činností uvedených v oddieli 9.

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia až na úroveň oddielu (dvojmiestny číselný kód NACE rev. 1) a na úroveň klasifikácie územných štatistických jednotiek NUTS II.

Oddiel 8

Odovzdávanie výsledkov

1. Výsledky sa odovzdávajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

2. Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia sa predávajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania, vypracovaných pre tieto ukazovatele:

12 11 0 (obrat)

16 11 0 (počet pracujúcich osôb).

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1), okrem sekcií H, I, J a K klasifikácie NACE rev. 1, za ktoré sa výsledky členia podľa zoskupenia uvedeného v oddieli 9.

Oddiel 9

Zoskupenia činností

Na klasifikáciu NACE rev. 1 sa vzťahujú tieto zoskupenia činností.

SEKCIE C, D, E a F

Dobývanie nerastných surovín; spracovateľský priemysel; výroba a rozvod elektriny, plynu a vody; stavebníctvo.

Aby bolo možné vypracovávať štatistiky na úrovni spoločenstva, dodajú členské štáty národné výsledky členené na úrovni tried NACE rev 1.

SEKCIA G

Obchod; opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru.

Aby bolo možné vypracovávať štatistiky na úrovni spoločenstva, dodajú členské štáty národné výsledky členené na úrovni tried NACE rev 1.

SEKCIA H

Pohostinstvo a ubytovanie

55.1 + 55.2 | "Prevádzka zariadení hotelového typu" a "Prevádzka kempov a iných prechodných ubytovaní" |

55.3 + 55.4 + 55.5 | "Prevádzka reštaurácií, bufetov a pod.", "Prevádzka výčapov, barov atd." a "Stravovanie účelové a dodávky hotových jedál" |

SEKCIA I

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie

60.1 | Železničná doprava |

60.21 + 60.22 + 60.23 | "Ostatná pozemná osobná doprava" okrem "cestnej nákladnej dopravy" |

60.24 | Cestná nákladná doprava |

60.3 | Potrubná doprava |

61.1 | Námorná a pobrežná doprava |

61.2 | Vnútrozemská vodná doprava |

62 | Letecká doprava |

63.1 + 63.2 + 63.4 | "Manipulácie s nákladom; skladovanie a ostatné služby v doprave" okrem "činnosti cestovných kancelárií a sprievodcovskej činnosti" |

63.3 | "Činnosti cestovných kancelárií a sprievodcovské činnosti" |

64.11 | Štátne poštové služby |

64.12 | Iné doručovateľské služby |

64.2 | Telekomunikácie |

SEKCIA J

Peňažníctvo a poisťovníctvo

65.11 | Činnosti centrálnych menových orgánov |

65.12 | Činnosti ostatných peňažných inštitúcií |

66.01 | Životné poistenie |

66.03 | Iné ako životné poistenie |

SEKCIA K

Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenajímanie hnuteľností, služby pre podniky, výskum a vývoj

70 | Činnosti v oblasti nehnuteľností |

71.1 + 71.2 | "Prenájom automobilov" a "prenájom ostatných dopravných zariadení" |

71.3 | Prenájom iných strojov a zariadení |

71.4 | Prenájom tovaru osobnej potreby a pre domácnosť |

72 | Spracovanie údajov a súvisiace činnosti |

73 | Výskum a vývoj |

74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15 | "Právne poradenstvo", "účtovníctvo a kontrola; daňové poradenstvo", "podnikateľské poradenstvo" a činnosti administratívneho riadenia podnikov |

74.13 | Prieskum trhu a verejnej mienky |

74.2 + 74.3 | "Architektonické a inžinierske poradenstvo a podobné technické služby" a "technické testovanie, merania a analýzy" |

74.4 | Reklamné činnosti |

74.5 | Nábor pracovných síl |

74.6 | Pátracie a ochranné služby |

74.7 | Čistenie budov a zariadení inde neuvedené |

74.8 | Rôzne služby inde neuvedené |

Oddiel 10

Správy a pilotné štúdie

1. Členské štáty odovzdajú Komisii správu o definícii, štruktúre a dostupnosti údajov o štatistických jednotkách zaradených v NACE rev. 1 do skupiny 652, triedy 6602, oddieli 67 a sekcie M až O. Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie pre tieto činnosti radu pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Tieto pilotné štúdie budú uskutočnené s cieľom vyhodnotenia uskutočniteľnosti zberu údajov potrebných na zostavenie výsledkov za tieto činnosti, pričom sa vezme do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomere k nákladom na zber údajov a k zaťažení podnikov.

2. V prípade činností uvedených v oddieli 9 odovzdajú členské štáty Komisii správu o dostupnosti údajov potrebných na výpočet týchto ukazovateľov:

Kód | Názov | Poznámka |

12 18 0 | Finančný prebytok | Iba právnické osoby |

14 11 0 | Obrat z dodávok tovaru a služieb vnútri spoločenstva | |

14 12 0 | Obrat z dovozu tovaru a služieb mimo spoločenstva | |

14 21 0 | Nákup tovaru a služieb vnútri spoločenstva | |

14 22 0 | Dovoz tovaru a služieb z tretích krajín | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | Regionálne údaje |

V súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie Komisia pre tieto činnosti rad pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Cieľom týchto pilotných štúdií je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov potrebných pre vypracovávanie výsledkov za tieto činnosti, pričom sa vezme do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomeru k nákladom na zber údajov a k zaťaženiu podnikov.

3. Členské štáty odovzdajú Komisii správu za sekcie G až K NACE rev. 1, ktoré sa týkajú dostupnosti údajov potrebných na triedenie výsledkov so zreteľom na to, či sú prítomné, alebo v každom ohľade, či existuje väčšinová kontrola podnikov, ktoré nemajú sídlo alebo hlavnú správu v danom štáte v zmysle vymedzenia pojmu podľa Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS). Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie pre tieto činnosti radu pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Cieľom týchto pilotných štúdií je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov potrebných na vypracovávanie výsledkov za tieto činnosti, pričom sa berie do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomeru k nákladom na zber údajov a k zaťaženie podnikov.

4. Komisia oznámi Rade, či je možné vypracovávať štatistiky za činnosti, ukazovatele a položky uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, a predloží odporúčanie o pridaní niektorých alebo všetkých týchto činností, ukazovateľov a položiek k zoznamom uvedeným v oddieloch 4, 7 a 9.

Oddiel 11

Prechodné obdobie

Na účely spoločného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie štyri roky po skončení prvého sledovaného roku na vypracovávanie štatistických údajov uvedených v oddieli 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU PRIEMYSLU

Oddiel 1

Účel

Účelom tejto prílohy je ustanovenie spoločného rámca na zhromažďovanie, spracovávanie, odovzdávanie a vyhodnocovanie štatistík spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti priemyslu.

Oddiel 2

Predmet úpravy

Vypracovávané štatistické údaje sa vzťahujú na oblasti podľa bodov i), ii),iii), iv) a v) článku 2 tohto nariadenia, najmä

- základného zoznamu štatistických údajov na podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, výkonnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých priemyslových činností;

- ďalšieho zoznamu štatistických údajov na skúmanie špecifických otázok.

Oddiel 3

Rozsah

Štatistiky sa vypracovávajú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekciíC, D a E klasifikácie NACE rev. 1. Tieto sekcie zahŕňajú činnosti pri dobývaní nerastných surovín (C), v spracovateľskom priemysle (D) a pri výrobe a rozvodu elektriny, plynu a vody (E). Štatistiky podnikania sa týkajú základného súboru všetkých podnikov zaradených podľa hlavných činností do sekcií C, D a E.

Oddiel 4

Ukazovatele

1. V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistických údajov sa podľa potreby uvádza, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistické údaje vypracujú, a či sa vypracovávajú ročne alebo za viac rokov. Štatistické údaje a ukazovatele uvedené kurzívou sa uvádzajú tiež na zoznamoch spoločného modulu.

2. Ročné demografické štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

11 11 0 | Počet podnikov | |

11 12 0 | Počet novo vzniknutých podnikov | |

11 13 0 | Počet zaniknutých podnikov | |

11 21 0 | Počet miestnychjednotiek | |

11 31 0 | Počet výrobných jednotiek | |

3. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

12 11 0 | Obrat | |

12 12 0 | Hodnota výroby | |

12 13 0 | Obchodné rozpätie v hrubom | |

12 14 0 | Pridaná hodnota v základných cenách | Dobrovoľné |

12 15 0 | Pridaná hodnota v nákladoch výrobných činiteľov | |

12 17 0 | Prevádzkový prebytok v hrubom | |

13 11 0 | Nákup výrobkov a služieb celkom | |

13 12 0 | Nákup tovaru a služieb určených k predaji v nezmenenom stave | |

13 13 1 | Platby pre zamestnancov agentúr | |

13 21 3 | Zmena stavu zásob hotových výrobkov a neukončená výroba jednotky | |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

13 33 0 | Náklady na sociálne zabezpečenie | |

13 41 1 | Platby za dlhodobý nájom a prevádzkový nájom tovaru | |

15 12 0 | Investície do pozemkov v hrubom | |

15 13 0 | Investície do existujúcich budov a stavieb v hrubom | |

15 14 0 | Investície do výstavby a rekonštrukcie budov v hrubom | |

15 15 0 | Investície do strojov a zariadení v hrubom | |

15 21 0 | Predaj dlhodobých hmotných aktív | |

15 31 0 | Hodnota hmotných aktív získaných finančným nájmom | |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

16 13 0 | Počet zamestnancov | |

16 13 1 | Počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok | |

16 13 2 | Počet učňov | |

16 14 0 | Prepočítaný počet zamestnancov | |

16 15 0 | Počet hodín odpracovaných zamestnancami | |

18 11 0 | Obrat z hlavní činnosti na úrovni štvormiestneho číselného kódu klasifikácia NACE rev. 1 | |

18 12 0 | Obrat z priemyselných činností | |

18 15 0 | Obrat z činností v oblasti služieb | |

18 16 0 | Obrat z obchodných a sprostredkovateľských činností | |

20 11 0 | Nákup energetických výrobkov (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

21 11 0 | Investície do prevádzkových celkov a zariadení pre ochranu životného prostredia a do zvláštneho príslušenstva zabraňujúceho znečisťovaniu životného prostredia (hlavne zariadení na konci procesu) | |

22 11 0 | Celkové vnútropodnikové výdaje na výskum a vývoj | |

22 12 0 | Počet pracovníkov vo výskume a vývoji celkom | |

4. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú viacročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

15 42 0 | Investície do koncesií, patentov, licencií, obchodných známok a podobných práv v hrubom | |

15 44 1 | Investície do nákupu programového vybavenia | |

15 44 2 | Náklady na programové vybavenie vlastnej výroby | Dobrovoľné |

16 13 5 | Počet domácich pracovníkov | Oddiely 17-19, 21-22, 25, 28, 31-32 a 36 |

20 21 0 | Nákup čierneho uhlia (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 22 0 | Nákup koksu (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 23 0 | Nákup briket (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 24 0 | Nákup plynového oleje (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 25 0 | Nákup ťažkého vykurovacieho oleja (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 26 0 | Nákup ostatných výrobkov z ropy (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 27 0 | Nákup zemného plynu (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 28 0 | Nákup druhotných plynov (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 29 0 | Nákup obnoviteľných zdrojov energie (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 30 0 | Nákup tepla (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

20 31 0 | Nákup elektriny (v hodnotovom vyjadrení) | Okrem sekcie E |

23 11 0 | Platby dodávateľom | |

5. Ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú ročné regionálne štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

6. Ukazovatele za výrobné jednotky, za ktoré sa vypracovávajú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

12 11 0 | Obrat | |

12 12 0 | Hodnota výroby | |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

7. Pre ukazovatele uvedené v oddieli 9 sa vykonajú pilotné štúdie.

Oddiel 5

Prvý sledovaný rok

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky vypracovávajú, je kalendárny rok 1995. Prvé sledované roky pre štatistiky vypracovávané s viacročnou pravidelnosťou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódu jednotlivých ukazovateľov:

Kalendárny rok 1997: | Kódy | 20 21 0 až 20 31 0 15 42 0, 15 44 1 a 15 44 2 |

Kalendárny rok 1999: | Kódy | 23 11 0 |

Kalendárny rok 2000: | Kódy | 16 13 5 |

2. Viacročné štatistiky sa vypracovávajú najmenej raz za päť rokov.

Oddiel 6

Správa o kvalite štatistických údajov

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 14 tohto nariadenia, pričom vezme v úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele upraví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia.

Oddiel 7

Spracovanie výsledkov

1. Výsledky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE rev. 1).

2. Niektoré výsledky sa tiež členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

3. Niektoré výsledky sa tiež členia medzi hospodárske subjekty verejného a súkromného sektoru a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

4. Výsledky štatistík vypracovaných za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE rev. 1).

5. Výsledky regionálnych štatistík sa členia súčasne na úroveň oddielov (dvojmiestny číselný kód NACE rev. 1) a na úroveň klasifikácie územných jednotiek NUTS II.

6. Výsledky za ukazovateľ 21 11 0 týkajúci sa investícií do ochrany životného prostredia sa vypracovávajú za tieto zoskupenia NACE rev. 1:

Sekcie C

Subsekcia DA

Subsekcia DB a DC

Subsekcia DD

Subsekcia DE

Subsekcia DF

Subsekcia DG a DH

Subsekcia DI

Oddiel 27

Oddiel 28

Subsekcia DK a DL a DEM a DN

Oddiel 40

Oddiel 41

Oddiel 8

Odovzdávanie výsledkov

Výsledky sa odovzdávajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia sa odovzdávajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania uvedené v oddieli 4 ods. 3, vypracovanom pre tieto ukazovatele:

Kódy | 11 11 0 | (počet podnikov) |

12 11 0 | (obrat) |

12 12 0 | (hodnota výroby) |

13 11 0 | (nákup výrobkov a služieb celkom) |

13 32 0 | (mzdy a platy) |

15 11 0 | (investície do hmotných aktív v hrubom) |

16 11 0 | (počet zamestnaných osôb). |

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

Oddiel 9

Správy a pilotné štúdie

Členské štáty odovzdajú Komisii správu o dostupnosti údajov potrebných na zostavenie výsledkov za tieto ukazovatele:

Kód | Názov | Poznámka |

12 16 0 | Príjmy z bežných činností | Iba právnické osoby |

12 18 0 | Finančný prebytok | Iba právnické osoby |

12 19 0 | Prevádzkový prebytok v hrubom | Iba právnické osoby |

12 20 0 | Ročný zisk alebo strata | Iba právnické osoby |

14 11 0 | Obrat z dodávok tovaru a služieb v rámci spoločenstva | |

14 12 0 | Obrat z vývozu tovaru a služieb mimo spoločenstva | |

14 21 0 | Nákup tovaru a služieb vnútri spoločenstva | |

14 22 0 | Dovoz tovaru a služieb zo tretích krajín | |

15 43 0 | Náklady na marketing | |

15 61 0 | Nákup akcií a účastníckych podielov | Iba právnické osoby |

15 62 0 | Predaje akcií a účastníckych podielov | Iba právnické osoby |

21 12 0 | Investície do strojov a zariadení v súvislosti s čistou technológiou ("integrovaná technológia") | |

21 14 0 | Celkové bežné náklady na ochranu životného prostredia | |

23 12 0 | Príjem za subdodávky | |

V súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie Komisia pre tieto ukazovatele radu pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Cieľom týchto pilotných štúdií je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov potrebných na vypracovávanie výsledkov za tieto ukazovatele, pričom sa vezme do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomere k nákladom na zber údajov a k zaťaženiu podnikov. Komisia oznámi Rade, či je možné vypracovávať štatistiky za tieto ukazovatele, a predloží odporúčanie o pridaní niektorých alebo všetkých uvedených ukazovateľov k zoznamom uvedeným v oddieli 4.

Oddiel 10

Prechodné obdobie

Na účely odborného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie štyri roky po skončení prvého sledovaného roku na vypracovávanie štatistických údajov uvedených v oddieli 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU OBCHODU

Oddiel 1

Účel

Účelom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zhromažďovanie, spracovávanie, odovzdávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov spoločenstva, ktoré sa týkajú štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti obchodu.

Oddiel 2

Predmet úpravy

Vypracovávané štatistické údaje sa vzťahujú na oblasti podľa bodov i), ii),iii) a vi) článku 2 tohto nariadenia, najmä:

- štruktúry obchodnej siete a jej vývoja,

- obchodných činností a foriem predaja, ako aj dodávateľských a predajných obchodných zvyklostí.

Oddiel 3

Rozsah

1. Štatistiky sa vypracujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie G klasifikácie NACE rev. 1. Táto oblasť zahŕňa veľkoobchodné a maloobchodné činnosti; opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru. Štatistiky podnikania sa týkajú všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G.

2. Ak celkový údaj za členský štát v prípade obratu a v prípade počtu zamestnaných osôb v oddieli sekcie G klasifikácie NACE rev. 1 predstavuje menej ako 1 % celkových údajov za spoločenstvo, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe 1, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

3. Ak to potreby jednotlivých politík spoločenstva vyžadujú, Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia požadovať zber údajov uvedených v odseku 2 ad hoc.

Oddiel 4

Ukazovatele

1. V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistických údajov sa podľa potreby uvádzajú, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistiky vypracovávajú, a či sa štatistiky vypracovávajú s ročnou alebo viacročnou pravidelnosťou. Štatistické údaje a ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež zahrnuté do zoznamov spoločného modulu.

2. Ročné demografické štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

Demografické údaje

11 11 0 | Počet podnikov | |

11 21 0 | Počet miestnych jednotiek | |

3. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

Účtovné údaje

12 11 0 | Obrat | |

12 12 0 | Hodnota výroby | |

12 13 0 | Obchodné rozpätie v hrubom | |

12 14 0 | Pridaná hodnota v základných cenách | Dobrovoľné |

12 15 0 | Pridaná hodnota v nákladoch na výrobné činitele | |

12 17 0 | Prevádzkový prebytok v hrubom | |

13 11 0 | Nákup výrobkov a služieb celkom | |

13 12 0 | Nákup tovaru a služieb určených na predaji v nezmenenom stave | |

13 21 0 | Zmena stavu zásob výrobkov a služieb | |

13 21 1 | Zmena stavu zásob tovaru a služieb určených k predaji v nezmenenom stave | |

13 31 0 | Osobné náklady | |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

Údaje o hmotných aktívach

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | |

15 12 0 | Investície do pozemkov v hrubom | |

15 13 0 | Investície do existujúcich budov a stavieb v hrubom | |

15 14 0 | Investície do výstavby a rekonštrukcie budov v hrubom | |

15 15 0 | Investície do strojov a zariadení v hrubom | |

15 21 0 | Predaj dlhodobých hmotných aktív | |

15 31 0 | Hodnota hmotných aktív získaných finančným nájmom | |

Údaje o zamestnanosti

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

16 13 0 | Počet zamestnancov | |

16 13 1 | Počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok | |

Členenie obratu podľa druhov činností

18 10 0 | Obrat z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu a priemyselných činností | |

18 13 0 | Obrat z obchodných činností (nákup a predaj) | |

18 14 0 | Obrat zo sprostredkovateľských činností | |

18 15 0 | Obrat z činností v oblasti služieb | |

4. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

Údaje o prevádzkových nákladoch okrem nákladov na zamestnancov

13 41 0 | Prevádzkové náklady na budovy a zariadenia | Dobrovoľné |

13 42 0 | Náklady na predaj | Dobrovoľné |

13 43 0 | Ostatné prevádzkové náklady | Dobrovoľné |

| Údaje o formách predaja podľa podnikov | Iba oddiel 52 |

17 32 0 | Počet maloobchodných predajní | |

17 33 0 | Kategórie predajnej plochy maloobchodných predajní | |

17 34 0 | Počet stálych tržných stánkov a/alebo predajných pultov | |

Členenie obratu podľa typu výrobkov

18 21 0 | Rozdelenie obratu podľa výrobkov (podľa sekcie G klasifikácie CPA) | |

Údaje o typoch dodávateľov a zákazníkov

| Percentuálne rozdelenie obratu podľa typov zákazníkov: | Iba oddiel 51 |

25 11 1 | Percentuálny podiel obratu pripadajúci na maloobchodníkov | Dobrovoľné |

25 11 2 | Percentuálny podiel obratu pripadajúci na veľkoodberatelia (veľkoobchod a ostatní) | Dobrovoľné |

25 11 3 | Percentuálny podiel obratu pripadajúci na konečných spotrebiteľov (maloobchod) | Dobrovoľné |

| Percentuálne rozdelenie nákupu podľa typov dodávateľov: | Iba oddiel 52 |

25 21 1 | Percentuálny podiel nákupu od veľkoobchodníkov a nákupných skupín | Dobrovoľné |

25 21 2 | Percentuálny podiel nákupu od výrobcov | Dobrovoľné |

5. Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné regionálne štatistiky.

Kód | Názov | Poznámka |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | Dobrovoľné |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

6. Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné regionálne štatistiky.

Kód | Názov | Poznámka |

Účtovné údaje

12 11 0 | Obrat | Iba oddiely 50 a 52 |

Údaje o formách predaja podľa podnikov

17 33 1 | Predajná plocha | Iba oddiel 52 |

7. Pre ukazovatele uvedené v oddieli 9 sa vykonajú pilotné štúdie.

Oddiel 5

Prvý sledovaný rok

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky vypracovávajú, je kalendárny rok 1995. Prvé sledované roky pre štatistiky vypracovávané s viacročnou pravidelnosťou sú uvedené ďalej podľa jednotlivých oddielov klasifikácie NACE rev. 1, za ktoré sa údaje budú spracovávať, ako aj pre viacročné regionálne štatistiky:

Oddiel 52: | 1997 |

Oddiel 51: | 1998 |

Regionálne štatistiky: | 1999 |

Oddiel 50: | 2000 |

2. Pravidelnosť viacročných štatistík je raz za päť rokov.

Oddiel 6

Správa o kvalite štatistických údajov

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 14 tohto nariadenia, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele upraví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia.

Oddiel 7

Spracovanie výsledkov

1. Aby bolo možné zostaviť súhrnné štatistiky na úrovni spoločenstva, členské štáty vypracujú národné výsledky rozčlenené podľa tried klasifikácie NACE rev. 1.

2. Niektoré výsledky sa tiež členia na veľkostné triedy pre každú skupinu klasifikácie NACE rev. 1.

3. Výsledky regionálnych štatistík sa členia súčasne na úroveň skupín (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1) a na úroveň klasifikácie územných jednotiek NUTS II.

4. Oblasť pôsobnosti regionálnych štatistík vypracovávaných raz za viac rokov odpovedá súboru všetkých miestnych jednotiek, ktorých hlavná činnosť je zaradená do sekcie G. Oblasť pôsobnosti však môže byť obmedzená na miestne jednotky závislé na podnikoch zaradených do sekcie G klasifikácie NACE rev. 1, ak taká množina zahrnie viac ako 95 % celkovej oblasti pôsobnosti. Tento podiel sa vypočíta tak, že sa použijú ukazovatele zamestnanosti, dostupné v registri hospodárskych subjektov.

Oddiel 8

Odovzdávanie výsledkov

1. Výsledky sa odovzdávajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

2. Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia sa odovzdávajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania, vypracovaných pre tieto ukazovatele:

12 11 0 (obrat)

16 11 0 (počet zamestnaných osôb).

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

Oddiel 9

Správy a pilotné štúdie

Členské štáty odovzdajú Komisii správu o dostupnosti údajov potrebných na zostavenie výsledkov za tieto ukazovatele:

Kód | Názov | Poznámka |

12 18 0 | Finančný prebytok | Iba právnické osoby |

13 41 0 | Prevádzkové náklady na budovy a zariadenia | |

13 42 0 | Náklady na predaj | |

13 43 0 | Ostatné prevádzkové náklady | |

14 11 0 | Obrat z dodávok tovaru a služieb v rámci spoločenstva | |

14 12 0 | Obrat z vývozu tovaru a služieb mimo spoločenstva | |

14 21 0 | Nákup tovaru a služieb vnútri spoločenstva | |

14 22 0 | Dovoz tovaru a služieb zo tretích krajín | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | Iba pre regionálne štatistiky |

15 41 0 | Poriadenia dlhodobých nehmotných aktív | |

17 11 0 | Počet podnikov, ktoré majú dohodu o združení alebo spolupráci s inými podnikmi | |

17 31 0 | Údaje o formách predaja podľa podnikov | Iba oddiel 52 |

25 11 1 | Maloobchodní predávajúci: maloobchodníci | |

25 11 2 | Profesionálni užívatelia (veľkoobchodníci, ostatní) | |

25 11 3 | Koneční spotrebitelia (maloobchodná činnosť) | |

25 21 1 | Veľkoobchodníci, nákupné skupiny | |

25 21 2 | Výrobcovia | |

V súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie Komisia pre tieto ukazovatele radu pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Cieľom týchto pilotných štúdií je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov potrebných pre vypracovávanie výsledkov za tieto ukazovatele, pričom sa vezme do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomere k nákladom na zber údajov a k zaťaženiu podnikov. Komisia oznámi Rade, či je možné vypracovávať štatistiky za tieto ukazovatele, a predloží odporúčanie o pridaní niektorých alebo všetkých uvedených ukazovateľov k zoznamom uvedeným v oddieli 4.

Oddiel 10

Prechodné obdobie

Na účely podrobného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie štyri roky po skončení prvého sledovaného roku na vypracovávanie štatistických údajov uvedených v oddieli 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU STAVEBNÍCTVA

Oddiel 1

Účel

Účelom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zhromažďovanie, spracovávanie, odovzdávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov spoločenstva, ktoré sa týkajú štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti stavebníctva.

Oddiel 2

Predmet úpravy

Vypracovávané štatistické údaje sa týkajú oblastí podľa bodov i), ii), iii), iv) a v) článku 2 tohto nariadenia, najmä:

- základného zoznamu štatistických údajov na podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, výkonnosti a konkurencieschopnosti jednotlivých stavebných činností;

- ďalšieho zoznamu štatistických údajov na skúmanie špecifických otázok.

Oddiel 3

Rozsah

1. Štatistiky sa vypracujú za všetky činnosti v rámci rozsahu sekcie F klasifikácie NACE rev. 1. Štatistiky podnikania sa týkajú všetkých podnikov, zaradených podľa ich hlavnej činnosti do sekcie F.

2. Ak celkový údaj za členský štát v obrate a v počte zamestnaných osôb v oddieli sekcie F klasifikácie NACE rev. 1 predstavuje menej ako 1 % celkového údaju za spoločenstva, informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú v prílohe 1, nie je na účely tohto nariadenia potrebné zbierať.

3. Ak to potreby politiky spoločenstva vyžadujú, Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia požadovať zber údajov uvedených v odseku 2 ad hoc.

Oddiel 4

Ukazovatele

1. V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistických údajov sa podľa potreby uvádzajú, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistiky vypracovávajú, a či sa štatistiky vypracovávajú s ročnou alebo viacročnou pravidelnosťou. Štatistické údaje a ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež zahrnuté do zoznamov spoločného modulu.

2. Ročné demografické štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

11 11 0 | Počet podnikov | |

11 12 0 | Počet novo vzniknutých podnikov | |

11 13 0 | Počet zaniknutých podnikov | |

11 21 0 | Počet miestnych jednotiek | |

3. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

12 11 0 | Obrat | |

12 12 0 | Hodnota výroby | |

12 13 0 | Obchodné rozpätie v hrubom | Skupina 451 a 452 – Dobrovoľné |

12 14 0 | Pridaná hodnota v základných cenách | Dobrovoľné |

12 15 0 | Pridaná hodnota v nákladoch výrobných činiteľov | |

12 17 0 | Prevádzkové prebytok v hrubom | |

13 11 0 | Nákup výrobkov a služieb celkom | |

13 12 0 | Nákup tovaru a služieb určených k predaji v nezmenenom stave | Skupina 451 a 452 – Dobrovoľné |

13 13 1 | Platby na zamestnancov agentúr | |

13 21 3 | Zmena stavu zásob hotových výrobkov a neukončená výroba jednotky | |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

13 33 0 | Náklady na sociálne zabezpečenie | |

13 41 1 | Platby za dlhodobý nájom a prevádzkový nájom tovaru | |

15 12 0 | Investície do pozemkov v hrubom | |

15 13 0 | Investície do existujúcich budov a stavieb v hrubom | |

15 14 0 | Investície do výstavby a rekonštrukcie budov v hrubom | |

15 15 0 | Investície do strojov a zariadení v hrubom | |

15 21 0 | Predaj dlhodobých hmotných aktív | |

15 31 0 | Hodnota hmotných aktív získaných finančným nájmom | |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

16 13 0 | Počet zamestnancov | |

16 14 0 | Prepočítaný počet zamestnancov | |

16 15 0 | Počet hodín odpracovaných zamestnancami | |

18 11 0 | Obrat z hlavnej činnosti na úrovni štvormiestneho číselného kódu klasifikácia NACE rev. 1 | |

18 12 1 | Obrat z priemyselných činností bez stavebníctva | |

18 12 2 | Obrat zo stavebných činností | |

18 15 0 | Obrat z činností v oblasti služieb | |

18 16 0 | Obrat z obchodných a sprostredkovateľských činností | |

18 31 0 | Obrat z pozemného staviteľstva | Iba skupiny 451 a 452 |

18 32 0 | Obrat z inžinierskeho staviteľstva | Iba skupiny 451 a 452 |

20 11 0 | Nákup energetických výrobkov (v hodnotovom vyjadrení) | |

22 11 0 | Celkové vnútropodnikové výdavky na výskum a vývoj | |

22 12 0 | Počet pracovníkov vo výskume a vývoji celkom | |

4. Podnikové ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú viacročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

15 42 0 | Investície do koncesií, patentov, licencií, obchodných známok a podobných práv v hrubom | Dobrovoľné |

15 44 1 | Investície do nákupu programového vybavenia | |

15 44 2 | Náklady na programové vybavenie vlastnej výroby | Dobrovoľné |

16 13 1 | Počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok | |

16 13 2 | Počet učňov | |

20 21 0 | Nákup čierneho uhlia (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 22 0 | Nákup koksu (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 23 0 | Nákup briket (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 24 0 | Nákup plynového oleja (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 25 0 | Nákup ťažkého vykurovacieho oleja (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 26 0 | Nákup ostatných výrobkov z ropy (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 27 0 | Nákup zemného plynu (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 28 0 | Nákup druhotných plynov (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 29 0 | Nákup obnoviteľných zdrojov energie (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 30 0 | Nákup tepla (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

20 31 0 | Nákup elektriny (v hodnotovom vyjadrení) | Dobrovoľné |

23 11 0 | Platby dodávateľom | |

23 12 0 | Príjem za subdodávky | |

5. Ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú ročné regionálne štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | Dobrovoľné |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

6. Ukazovatele za činnostní jednotky, za ktoré sa vypracovávajú ročné štatistiky:

Kód | Názov | Poznámka |

12 11 0 | Obrat | |

12 12 0 | Hodnota výroby | |

13 32 0 | Mzdy a platy | |

15 11 0 | Investície do hmotných aktív v hrubom | |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | |

7. Pre ukazovatele uvedené v oddieli 9 sa vykonajú pilotné štúdie.

Oddiel 5

Prvý sledovaný rok

1. Prvým sledovaným rokom, za ktorý sa štatistiky vypracovávajú, je kalendárny rok 1995. Prvé sledované roky pre štatistiky vypracovávané s viacročnou pravidelnosťou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódu jednotlivých ukazovateľov:

Kalendárny rok 1997: | Kódy | 20 21 0 až 20 31 0 15 42 0, 15 44 1 a 15 44 2 |

Kalendárny rok 1998: | Kódy | 16 13 1 a 16 13 2 |

Kalendárny rok 1999: | Kódy | 23 11 0 a 23 12 0 |

2. Viacročné štatistiky sa vypracovávajú najmenej raz za päť rokov.

Oddiel 6

Správa o kvalite štatistických údajov

U každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 14 tohto nariadenia, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele upraví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia.

Oddiel 7

Spracovanie výsledkov

1. Výsledky sa členia na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE rev. 1), s výnimkou ukazovateľov 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 a 15 44 2.

Výsledky za ukazovatele 15 42 0, 15 44 1 a 15 44 2 sa členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

Výsledky za ukazovatele 22 11 0 a 22 12 0 sa členia na úroveň oddielu (dvojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

2. Niektoré výsledky sa tiež členia na veľkostné triedy a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

3. Niektoré výsledky sa tiež členia medzi hospodárske subjekty verejného a súkromného sektoru a na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

4. Výsledky štatistík vypracovaných za činnostné jednotky sa členia až na úroveň triedy (štvormiestny číselný kód NACE rev. 1).

5. Výsledky regionálnych štatistík sa členia na úroveň oddielov (dvojmiestny číselný kód NACE rev. 1) a na úroveň klasifikácie územných jednotiek NUTS II.

Oddiel 8

Odovzdávanie výsledkov

Výsledky sa odovzdávajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného období.

Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného období sa odovzdávajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania uvedených v oddieli 4 ods. 3, vypracovaných pre tieto ukazovatele:

Kódy | 11 11 0 | (počet podnikov) |

12 11 0 | (obrat) |

12 12 0 | (hodnota výroby) |

13 11 0 | (nákup výrobkov a služieb celkom) |

13 32 0 | (mzdy a platy) |

15 11 0 | (investície do hmotných aktív v hrubom) |

16 11 0 | (počet zamestnaných osôb). |

Tieto predbežné výsledky sa ďalej členia na úroveň skupiny (trojmiestny číselný kód NACE rev. 1).

Oddiel 9

Správy a pilotné štúdie

Členské štáty odovzdajú Komisii správu o dostupnosti údajov potrebných na zostavenie výsledkov za tieto ukazovatele:

Kód | Názov | Poznámka |

12 16 0 | Príjmy z bežných činností | Iba právnické osoby |

12 18 0 | Finanční prebytok | Iba právnické osoby |

12 19 0 | Prevádzkový prebytok v hrubom | Iba právnické osoby |

12 20 0 | Roční zisk alebo strata | Iba právnické osoby |

14 11 0 | Obrat z dodávok tovaru a služieb v rámci spoločenstva | |

14 12 0 | Obrat z vývozu tovaru a služieb mimo spoločenstva | |

14 21 0 | Nákup tovaru a služieb vnútri spoločenstva | |

14 22 0 | Dovoz tovaru a služieb zo tretích krajín | |

15 42 0 | Investície do koncesií, patentov, licencií, obchodných známok a podobných práv v hrubom | |

15 43 0 | Náklady na marketing | |

15 44 2 | Náklady na programové vybavenie vlastnej výroby | |

15 61 0 | Nákup akcií a účastníckych podielov | Iba právnické osoby |

15 62 0 | Predaj akcií a účastníckych podielov | Iba právnické osoby |

V súlade s postupom ustanoveným v článku 13 tohto nariadenia zavedie Komisia pre tieto ukazovatele radu pilotných štúdií, ktoré členské štáty vykonajú najneskôr za sledovaný rok 1998. Cieľom týchto pilotných štúdií je vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov potrebných pre vypracovávanie výsledkov za tieto ukazovatele, pričom sa vezme do úvahy prínos dostupnosti údajov v pomere k nákladom na zber údajov a na zaťaženie podnikov. Komisia oznámi Rade, či je možné vypracovávať štatistiky za tieto ukazovatele, a predloží odporúčanie o pridaní niektorých alebo všetkých uvedených ukazovateľov k zoznamom uvedeným v oddieli 4.

Oddiel 10

Prechodné obdobie

Na účely podrobného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie štyri roky po skončení prvého sledovaného roku na vypracovávanie štatistických údajov uvedených v oddieli 5.

--------------------------------------------------