31997R0023Uradni list L 006 , 10/01/1997 str. 0001 - 0005


Uredba Sveta (ES) št. 23/97

z dne 20. decembra 1996

o statističnih podatkih o ravni in strukturi stroškov dela

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka uredbe, ki ga je predložila Komisija,

ker mora biti Komisija za izvajanje nalog, ki so ji zaupane, obveščena o ravni, trendu in strukturi delodajalčevih stroškov dela in plač zaposlenih v državah članicah;

ker razvoj Skupnosti in delovanje enotnega trga povečujeta potrebo po primerljivih podatkih o ravni, trendu in strukturi delodajalčevih stroškov dela in plač zaposlenih, zlasti kot sredstev za analiziranje rasti, konkurenčnosti, zaposlitve, napredka pri gospodarski in socialni koheziji in za vzpostavitev ustreznih primerjav med državami članicami in regijami Skupnosti;

ker je najboljši način ocene stanja glede ravni, trenda in strukture stroškov dela in plač zaposlenih priprava statističnih podatkov o stroških dela, kot je bilo nazadnje storjeno leta 1993 skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 3949/92 z dne 21. decembra 1992 v zvezi s pripravo raziskave o stroških dela v predelovalnih dejavnostih in v storitvenem sektorju [1] s sklicevanjem na računovodske podatke iz leta 1992;

ker je zaradi odstopanj v stanju in sestavi stroškov podjetij za plače in z njimi povezane prispevke delodajalcev treba za ažuriranje rezultatov predhodne ankete pripraviti nove statistične podatke Skupnosti, ki temeljijo na računovodskih podatkih za leto 1996;

ker se skladno z Uredbo (ES) št. 2223/96 [2] za izpolnjevanje potreb Skupnosti uporablja Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski skupnosti (ESA-95) za standarde, opredelitve in računovodsko prakso v državah članicah; ker je zato treba vzpostaviti izpopolnjene, zanesljive in primerljive statistične vire na državni in regionalni ravni; ker so ravni razčlenitve spremenljivk omejene na potrebe za zagotavljanje primerljivosti s predhodnimi raziskavami in združljivosti z nacionalnimi računovodskimi zahtevami;

ker statistične informacije, ki so na voljo v vsaki državi članici, ne zagotavljajo veljavne podlage za primerjave, zlasti zaradi razlik med zakoni, drugimi predpisi in upravno prakso držav članic; ker je zato treba pripraviti statistične podatke Skupnosti in rezultate obdelati na podlagi skupnih opredelitev in usklajenih metodologij;

ker je skladno z načelom subsidiarnosti oblikovanje skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih informacij, predlagan ukrep, katerega cilj lahko zaradi njegovega obsega in učinkov bolje doseže Skupnost; ker se bodo ti standardi izvajali v vsaki državi članici preko pooblaščenih agencij in institucij, zadolženih za zbiranje uradnih statističnih podatkov;

ker je skladno z Odločbo Sveta št. 93/464/EGS z dne 22. julija 1993 o okvirnem programu za prednostne ukrepe na področju statističnih informacij v obdobju od 1993 do 1997 [3] priprava statističnih podatkov Skupnosti o stroških dela eden od prednostnih ukrepov statističnega programa od 1993 do 1997;

ker je lahko za države, ki imajo administrativne vire ali druge ustrezne statistične vire, sprejemljivo, da jih uporabijo ali morda povežejo s poenostavljenim vprašalnikom, če je ta metoda združljiva s sprejetimi definicijami in metodami in ustreza celotnemu nizu zahtevanih spremenljivk;

ker je za podjetja, zlasti manjša in srednje velika, treba poenostaviti upravne postopke, vključno z uveljavljanjem novih tehnologij za zbiranje in združevanje podatkov; ker je morda potrebne podatke za združevanje statističnih podatkov o stroških dela še vedno treba zbirati neposredno, pri tem pa uporabiti izčrpne, zanesljive in sodobne metode, zlasti malim in srednje velikim podjetjem pa naj ne bi povzročili stroškov, ki bi presegali rezultate, ki jih uporabniki teh statističnih podatkov lahko upravičeno pričakujejo;

ker se zdi ustrezno dovoliti izjeme nekaterim državam članicam, da se upoštevajo posebne tehnične težave, s katerimi se te države srečujejo pri zbiranju nekaterih vrst informacij, če to ne vpliva na kakovost statističnih informacij;

ker se je Odbor za statistični program Evropskih skupnosti, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom [4], ob posvetovanju s Komisijo skladno s členom 3 istega sklepa, izrekel v podporo sedanjemu predlogu,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošne določbe

Države članice in Komisija vsaka v okviru svojih pristojnosti pripravijo statistične podatke Skupnosti o ravni in strukturi stroškov dela delodajalcev na področju gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v členu 3.

Člen 2

Referenčno obdobje

Ob upoštevanju posebnih določb iz Priloge k tej uredbi se statistični podatki pripravijo na podlagi statističnih informacij za finančno leto 1996.

Člen 3

Področje uporabe

Statistični podatki vključujejo vse dejavnosti, opredeljene v oddelkih C (Rudarstvo), D (Predelovalne dejavnosti), E (Oskrba z elektriko, plinom in vodo), F (Gradbeništvo), G (Trgovina; popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe), H (Gostinstvo), v skupini 63.3 (Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.), v oddelku I (Promet, skladiščenje in zveze), v pododdelkih 65 (Finančno posredništvo razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov) in 66 (Zavarovalništvo in dejavnosti pokojninskih skladov razen obveznega socialnega zavarovanja), v oddelku J (Finančno posredništvo) in oddelku K (Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve) standardne klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, v nadaljevanju NACE Rev. 1, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji dejavnosti v Evropski skupnosti [5], ob upoštevanju posebnih določb iz Priloge k tej uredbi.

Člen 4

Zahteve v zvezi z informacijami

Združevanje statističnih podatkov o stroških dela temelji na katerihkoli statističnih enotah, opredeljenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti [6], in zagotavlja informacije, ki se nanašajo na lokalne enote, razvrščene po njihovi glavni dejavnosti, po regiji so vsaj na prvi ravni nomenklature teritorialnih enot za statistiko (NUTS 1), ki jo je uvedla Komisija, po razredu velikosti pa glede na število zaposlenih v podjetju, od katerega so lokalne enote odvisne. Informacijo morajo posredovati samo podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.

Člen 5

Zahtevane informacije

Zberejo se podatki o:

1. vseh stroških dela, skupaj s: sredstvi za zaposlene, stroški poklicnega usposabljanja, drugimi stroški, davki in drugimi premijami, neposredno povezanimi s stroški dela;

2. skupnem številu zaposlenih

in

3. delovnem času,

ob upoštevanju posebnih določb iz Priloge k tej direktivi.

Člen 6

Zbiranje podatkov

1. Raziskavo izvedejo statistične službe držav članic, ki pripravijo ustrezne načine zbiranja informacij.

2. Delodajalci in druge osebe, ki morajo posredovati podatke, odgovarjajo na vprašanja po resnici, v celoti in v določenem časovnem roku. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi se izognile kršitvi obveznosti o posredovanju informacij iz člena 5.

3. Raziskave ni potrebno izvesti, če imajo države članice na voljo informacije iz drugih ustreznih virov ali pa so sposobne pripraviti ocene potrebnih podatkov z uporabo metode statističnega sklepanja tam, kjer niso bile upoštevane vse ali nekatere spremenljivke za vse enote, za katere je treba združiti statistične podatke. Informacije iz drugih ustreznih virov ali ocene potrebnih podatkov se lahko uporabijo samo, če so vsaj enakovredne zahtevam raziskave glede natančnosti, kakovosti in pravočasnosti.

4. Pri izbiri in kombinaciji virov ter uporabi ocen iz odstavka 3 države članice upoštevajo obremenitev podjetij, zlasti majhnih in srednje velikih, in skladno s členom 7 tudi zahteve po reprezentativnosti.

5. Na njeno zahtevo posredujejo države članice Komisiji vse informacije, zlasti glede metodoloških podlag, potrebnih za uporabo te uredbe, in še zlasti vse potrebne informacije za oceno zanesljivosti in primerljivosti podatkov, pridobljenih iz administrativnih virov.

Člen 7

Reprezentativnost

Zanesljivost in primerljivost na visoki kakovostni ravni se doseže z uporabo velikosti vzorcev, ki omogočajo, da relativna standardna napaka za spremenljivko "stroški dela na uro" po razvrstitvi NACE Rev. 1 ne presega 3 %.

Člen 8

Obdelava rezultatov

Da bi dobili primerljive rezultate, statistične službe držav članic obdelajo odgovore na vprašanja iz člena 6(2) ali informacije iz drugih virov, določene v členu 6(3).

Člen 9

Posredovanje rezultatov

Skladno z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 17. junija 1990 o prenosu zaupnih statističnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [7] se rezultati, skupaj z zaupnimi podatki, posredujejo v 18 mesecih od konca koledarskega leta, ki ustreza obdobju opazovanja.

Člen 10

Pravila za izvajanje

Pravila za izvajanje te uredbe, zlasti:

- uporabljene opredelitve,

- ravni razčlenitve spremenljivk,

- smernice o natančnosti in kakovostni vidik,

- ustrezne oblike posredovanih spremenljivk

in

- rezultati, ki jih bo treba posredovati,

se določijo skladno s postopkom, opredeljenim v členu 11.

Člen 11

Postopek

Komisiji pomaga Odbor za statistični program Evropskih skupnosti, v nadaljevanju Odbor.

Predstavnik Komisije predloži Odboru v sprejetje osnutek ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi njegov predsednik. Odločitev je sprejeta z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe v primeru odločitev, ki jih mora sprejeti Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, ki je opredeljen v istem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme ukrepe, ki začnejo veljati takoj. Če pa ti ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, Komisija o tem nemudoma obvesti Svet. V tem primeru:

- Komisija za obdobje treh mesecev od datuma obvestila odloži uporabo ukrepov, o katerih je odločala,

- Svet lahko s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev v roku iz prejšnjega odstavka.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1996

Za Svet

Predsednik

S. Barrett

[1] UL L 404, 31.12.1992, str. 7.

[2] UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

[3] UL L 219, 28.8.1993, str. 1.

[4] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

[5] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kot je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 761/93 (UL L 83, 3.4.1993, str. 1).

[6] UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba je bila spremenjena z Aktom o pristopu 1994.

[7] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POSEBNE DOLOČBE

I. Izjeme od referenčnega obdobja (člen 2)

Za Švedsko: finančno leto 1997 pod pogojem, da so zagotovljene ocene za referenčno leto 1996.

II. Izjeme pri področju uporabe raziskave (člen 3)

1. Za vse države članice: razred 65.11.

2. Za Nemčijo: oddelek K, skupina 63.3 oddelka I.

3. Za Grčijo: oddelek K.

4. Za Francijo in Portugalsko: oddelek 73 oddelka K.

5. Za Irsko: oddelek H.

6. Za Avstrijo: oddelki F, G, H, razred 63.3 oddelka I.

III. Podrobnejše informacije (člen 5)

Države članice lahko predvidijo posredovanje podrobnejših informacij, zlasti ob upoštevanju razlike med fizičnimi delavci in delavci, ki ne opravljajo fizičnih del, ali pa z zajetjem enot z manj kot 10 zaposlenimi osebami.

Da bi upoštevali posebne okoliščine v zvezi z agregiranjem rezultatov na nacionalni ravni, če to ne vpliva na kakovost statističnih informacij, lahko Nemčija zbere posebne statistične podatke za Zvezno republiko Nemčijo, skupaj z Zahodnim Berlinom, pred 3. oktobrom 1990, in za nove dežele, vključno z Vzhodnim Berlinom. Določbe člena 7 o reprezentativnosti se uporabijo ločeno za vsak agregat.

--------------------------------------------------