31997L0078Úradný vestník L 024 , 30/01/1998 S. 0009 - 0030


Smernica Rady 97/78/ES

z 18. decembra 1997,

ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do spoločenstva z tretích krajín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže živočíšne výrobky alebo výrobky živočíšneho pôvodu a rastlinné výrobky, ktoré podliehajú kontrolám zameraným na predchádzanie rozširovania nákazlivých alebo infekčných chorôb zvierat, sú uvedené v prílohe II zmluvy;

(2) keďže stanovenie zásad o organizácii veterinárnych kontrol výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín na úrovni spoločenstva pomáha ochraňovať dodávky a zabezpečovať stabilitu trhu, pričom tiež harmonizuje opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia zvierat a zdravia verejnosti;

(3) keďže zavedenie vnútorného trhu zdôraznilo potrebu stanoviť spoločné zásady pre veterinárne kontroly, za predpokladu, že sa zrušili kontroly na vnútorných hraniciach;

(4) keďže bola prijatá smernica Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol výrobkov vstupujúcich do krajín spoločenstva z tretích krajín [4] a pri uplatňovaní smernice došlo k určitému vývoju a získali sa nové skúsenosti; keďže v záujme zrozumiteľnosti má byť táto smernica novelizovaná;

(5) keďže sa majú zaviesť jednotné podmienky pre všetky výrobky živočíšneho pôvodu dovezené z tretích krajín do spoločenstva; keďže z toho dôvodu sa na tieto výrobky má vzťahovať jeden program kontroly a tiež sa majú urobiť požadované úpravy;

(6) keďže sa musia stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa zásielky, ktoré boli dovezené do spoločenstva bez toho, aby boli predložené v mieste hraničnej kontroly, podrobia v takom mieste veterinárnej kontrole;

(7) keďže členské štáty môžu v určitých prípadoch stanoviť dodatočné požiadavky na výrobky, ktoré sa majú dovážať; keďže členské štáty musia pri vykonávaní kontrol brať do úvahy tieto mimoriadne národné požiadavky;

(8) keďže v súvislosti s námornou alebo leteckou prepravou výrobkov, ktorých cieľovým miestom je spoločenstvo, by sa mali stanoviť jasné pravidlá o tom, kde sa budú vykonávať tieto kontroly;

(9) keďže právne predpisy spoločenstva vyžadujú, aby sa určité výrobky sledovali od miesta príchodu do spoločenstva až do miesta určenia, aby bolo zabezpečené zdravie verejnosti a zdravie zvierat; keďže z tohto dôvodu sa musia stanoviť prísne pravidlá;

(10) keďže sa majú zaviesť prísne pravidlá, ktoré zabezpečia, aby výrobky, ktoré prichádzajú na hranicu spoločenstva, pričom spoločenstvo nie je ich cieľovým miestom, spoločenstvo aj opustili;

(11) keďže tie výrobky, ktoré vyhovujú požiadavkám spoločenstva na dovoz, by sa mali oddeliť od tých, ktoré sú nevyhovujúce; keďže s ohľadom na tieto rozdiely by sa mali stanoviť oddelené kontrolné systémy;

(12) keďže zásobovanie osádky a cestujúcich v námornej a leteckej doprave produktmi živočíšneho pôvodu má v spoločenstve značnú komerčnú dôležitosť; keďže tieto výrobky často nespĺňajú požiadavky spoločenstva; keďže z tohto dôvodu sa majú stanoviť prísne pravidlá, aby sa zabezpečilo zdravie verejnosti aj zdravie zvierat;

(13) keďže výrobky spoločenstva, ktoré tretia krajina odmietne a ktoré sa vrátia do spoločenstva, sa už nemajú pokladať za produkty, ktoré spĺňajú požiadavky spoločenstva; keďže z tohto dôvodu sa majú stanoviť prísne pravidlá, aby sa zabezpečilo zdravie verejnosti a zdravie zvierat;

(14) keďže sa majú stanoviť mimoriadne záruky, aby sa zabránilo podvodom a majú sa urobiť jednotné opatrenia na potlačenie podvodných operácií a machinácií;

(15) (keďže smernica 90/675/EHS bola niekoľkokrát podstatne zmenená a doplnená; keďže ďalšie zmeny a doplnky sú nevyhnutné a smernica má byť kvôli zrozumiteľnosti a racionálnosti zrušená a nahradená,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Veterinárne kontroly výrobkov z tretích krajín uvedených na jedno z území vymenovaných v prílohe I budú vykonávať členské štáty v súlade s touto smernicou.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice budú definície obsiahnuté v článku 2 smernice Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode v rámci spoločenstva na účely doplnenia vnútorného trhu [5] a v článku 2 smernice Rady 90/425/EHS o veterinárnych a zootechnických kontrolách použiteľných v obchode v rámci spoločenstva u určitých živých zvierat a výrobkov na účely doplnenia vnútorného trhu [6] platiť podľa potreby.

2. Okrem toho:

a) "výrobky" sú výrobky živočíšneho pôvodu uvedené v smerniciach 89/662/EHS a 90/425/EHS, vrátane vedľajších výrobkov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje príloha II zmluvy a rastlinné výrobky uvedené v článku 19;

b) "kontrola dokladov" je prekontrolovanie veterinárneho(nych) osvedčenia(ní) alebo veterinárneho(nych) dokladu(dov) alebo iného(ných) dokladu(dov) priložených k zásielke;

c) "kontrola zhody" je vizuálna kontrola, ktorá má zabezpečiť, aby sa veterinárne osvedčenie(nia), veterinárny(e) doklad(dy) alebo iný(é) doklad(dy), ktoré stanovujú veterinárne právne predpisy, zhodovali s výrobkom samotným;

d) "fyzická kontrola" je kontrola samotného výrobku, ktorá môže zahrnovať kontroly balenia a teploty a tiež odber vzoriek a laboratórne skúšky;

e) "osoba zodpovedná za náklad" je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 zavádzajúcimi Colný zákonník spoločenstva [7], zodpovedná za vývoj rôznych situácií, v ktorých sa zásielka môže ocitnúť a na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie a je to tiež predstaviteľ uvedený v článku 5 tohto nariadenia, ktorý preberá zodpovednosť za sledovanie kontrol stanovených v tejto smernici;

f) "zásielka" je určité množstvo výrobkov rovnakého druhu, sprevádzaných tým(i) istým(i) veterinárnym(i) osvedčením(iami) alebo veterinárnym(i) dokladom(mi), prípadne iným(i) dokladom(mi) stanoveným(i) veterinárnymi právnymi predpismi, prepravovaných tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajúcich z tej istej tretej krajiny alebo časti krajiny;

g) "miesto hraničnej kontroly" je každé miesto kontroly určené a schválené v súlade s článkom 6 na vykonávanie veterinárnych kontrol výrobkov prichádzajúcich z tretích krajín na hranici jedného z teritórií vymenovaných v prílohe I;

h) "dovoz" je voľný obeh výrobkov a zámer uvoľniť výrobky pre voľný obeh v zmysle článku 79 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

i) "colne schválená úprava pre použitie" je colne schválená úprava pre použitie uvedená v bode 15 článku 4 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

j) "dovozné podmienky" sú veterinárne požiadavky na výrobky, ktoré sa majú dovážať, tak ako ich stanovujú právne predpisy spoločenstva;

k) "kompetentný orgán" je ústredný orgán členského štátu poverený vykonávať veterinárne kontroly alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému postúpil také právomoci.

KAPITOLA I ORGANIZÁCIA A ÚČINNOSŤ KONTROL

Článok 3

1. Členské štáty zabezpečia, aby žiadna zásielka z tretej krajiny nebola uvedená na jedno z území vymenovaných v prílohe I bez toho, aby sa nepodrobila veterinárnym kontrolám, ktoré vyžaduje táto smernica.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa zásielky uvádzali na niektoré z území vymenovaných v prílohe I cez miesto hraničnej kontroly.

3. Členské štáty zabezpečia, aby osoby zodpovedné za náklad boli povinné vopred zaslať informácie veterinárnym pracovníkom v mieste hraničnej kontroly, ktorým sa výrobky majú predložiť, a to tam, kde je to vhodné, v riadne vyplnenom certifikáte uvedenom v článku 5 (1), alebo poskytnúť podrobný opis zásielky v písomnej alebo počítačovej podobe, tak ako je uvedené v odseku 1, vrátane výrobkov uvedených v článku 9 a v článku 19 (1).

Členské štáty môžu prezerať lodné zoznamy plavidiel a zoznamy lietadiel a kontrolovať, či sa zhodujú s horeuvedenými výkazmi a dokladmi.

4. Colné orgány, na ktorých je miesto hraničnej kontroly geograficky závislé, umožnia zamýšľanú colne schválenú úpravu alebo použitie zásielok len v súlade s podmienkami stanovenými v certifikáte uvedenom v článku 5 (1).

5. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku, najmä zoznam výrobkov, ktoré sa majú podrobiť veterinárnej kontrole, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 4

1. Každá zásielka sa podrobí veterinárnym kontrolám v mieste hraničnej kontroly uvedenom v článku 3 (2) kompetentným orgánom, za ktoré je zodpovedný úradný veterinárny lekár v súlade s článkom 6 (1) b).

2. Pri každej zásielke bude úradný veterinárny lekár na základe informácií uvedených v článku 3 (3) konzultovať databázu uvedenú v prílohe I k rozhodnutiu Rady 92/438/EHS z 13. júla 1993 o počítačovom spracovaní veterinárnych postupov pri dovoze (Projekt zmeny) [8]. A navyše, pri každej zásielke určenej na dovoz na niektoré z území, ktoré sú vymenované v prílohe I, bude v prípade potreby konzultovať databázu uvedenú v prílohe II k rozhodnutiu 92/438/EHS.

Úradný veterinárny lekár zabezpečí, aby sa vykonali všetky úkony potrebné na udržanie databázy stanovené v rozhodnutí 92/438/EHS.

3. Každá zásielka sa podrobí kontrole dokladov bez ohľadu na colne schválenú úpravu alebo použitie, aby sa potvrdilo, že:

a) informácie v osvedčeniach alebo dokladoch uvedených v článku 7 (1) zodpovedajú informáciám, ktoré boli zaslané vopred v súlade s článkom 3 (3);

b) v prípade dovozov, náležitosti obsiahnuté v osvedčeniach alebo dokladoch uvedených v článku 1, alebo iných dokladoch poskytujú požadované záruky.

4. Okrem špecifických prípadov stanovených v článkoch 9 až 15, úradný veterinárny lekár vykoná tieto kontroly:

a) kontrolu totožnosti každej zásielky, aby sa ubezpečil, že výrobky zodpovedajú informáciám uvedeným v sprievodných osvedčeniach alebo dokladoch. Okrem hromadných zásielok podľa smernice Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá stanovuje požiadavky na zdravie zvierat, ktoré upravujú obchod v spoločenstve a dovoz výrobkov do spoločenstva, ktoré nepodliehajú spomínaným požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS a, pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS [9], tento postup bude zahŕňať:

i) ak výrobky živočíšneho pôvodu prichádzajú v kontajneroch, overenie, že plomby, ktoré umiestnil úradný veterinárny lekár (alebo kompetentný orgán), ak tak vyžadujú právne predpisy spoločenstva, sú nedotknuté a že uvedené informácie zodpovedajú informáciám uvedeným v sprievodnom doklade alebo osvedčení;

ii) v iných prípadoch:

- pre všetky typy výrobkov kontrolu, že pečiatky, úradné označenia a zdravotné značky identifikujúce krajinu a stanovenie pôvodu sú prítomné a zhodujú sa so značkami na osvedčení alebo doklade,

- okrem toho, u balených výrobkov, kontrola špecifického označenia nálepkami, ktoré stanovujú veterinárne právne predpisy,

b) pri fyzickej kontrole každej zásielky:

i) aby sa zistilo, či výrobky spĺňajú požiadavky právnych predpisov spoločenstva a či sa môžu použiť na účel uvedený v sprievodnom osvedčení alebo doklade;

Tieto kontroly sa musia vykonávať v súlade s kritériami stanovenými v prílohe III;

ii) pred jej vykonaním, tak často, ako sa stanoví pred 1. júlom 1999, pri použití postupu stanoveného v článku 29:

- akékoľvek laboratórne testy na mieste,

- akékoľvek úradné odbery vzoriek potrebné pre čo najrýchlejšiu analýzu.

5. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 5

1. Po ukončení požadovaných veterinárnych kontrol úradný veterinárny lekár vystaví osvedčenie pre zásielku príslušných výrobkov, pričom potvrdí výsledky kontrol v súlade so vzorom uvedeným v prílohe B k rozhodnutiu Komisie 93/13/EHS, ktoré stanovuje postupy pre veterinárne kontroly v miestach hraničnej kontroly spoločenstva týkajúce sa výrobkov z tretích krajín [10], prijaté v súlade s odsekom 4 tam, kde je to vhodné.

2. Osvedčenie, na ktoré sa odvoláva odsek 1, bude priložené k zásielke:

- pokiaľ zásielka zostáva pod colným dohľadom, pričom v takom prípade sa uvedený doklad bude odvolávať na colný doklad,

- v prípade dovozu až po prvé zariadenie/podnik podľa smernice 89/662/ES alebo po prvé cieľové stredisko alebo organizáciu podľa smernice 90/425/EHS.

3. Ak je zásielka rozdelená, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na každú časť.

4. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku, vrátane úprav v prílohe B k rozhodnutiu 93/13/EHS, budú prijaté v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Článok 6

1. Miesto hraničnej kontroly musí byť:

a) umiestnené v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu na jedno z území vymenovaných v prílohe I a v oblasti, ktorú určia colné orgány v súlade s prvým pododsekom, body a) a b) článku 38 (1) nariadenia (EHS) č. 2913/92;

Avšak tam, kde to vyžadujú geografické obmedzenia (ako napr. vykladacia pobrežná rampa alebo prechod), možno tolerovať miesto hraničnej kontroly v určitej vzdialenosti od miesta vstupu v súlade s postupom stanoveným v odseku 2 a v prípade železničnej dopravy, na prvej stanici určenej kompetentným orgánom;

b) zverené do právomoci úradného veterinárneho lekára, ktorý bude fakticky zodpovedný za kontroly. Úradnému veterinárnemu lekárovi môže pomáhať špeciálne vyškolený personál;

Zabezpečí, aby sa vykonávala aktualizácia databáz uvedených v tretej zarážke článku 1 (1) rozhodnutia 92/438/EHS.

2. V súlade s postupom stanoveným v článku 29, zoznam miest hraničnej kontroly platný odo dňa uverejnenia tejto smernice môže byť následne pozmenený alebo doplnený:

a) tým, že sa doplnia všetky nové miesta hraničnej kontroly:

- navrhnuté členským štátom, keď kompetentný orgán preverí, či sa zhoduje s požiadavkami prílohy II tejto smernice a rozhodnutia Komisie 92/525/EHS z 3. novembra 1992 stanovujúceho požiadavky na schvaľovanie miest hraničnej kontroly v spoločenstve zodpovedných za veterinárne kontroly výrobkov zavádzaných z tretích krajín [11],

- skontrolované Komisiou v spolupráci s kompetentným orgánom členského štátu,

b) tým, že sa zruší miesto hraničnej kontroly, ak sa zistí, že sa nezhoduje s podmienkami stanovenými v prílohe II, či už počas kontroly vykonanej kompetentným orgánom, alebo ak po inšpekciách stanovených článkom 23, členský štát nevzal do úvahy závery tejto inšpekcie v primeranej dobe, najmä v tých prípadoch, kde výsledkom inšpekcie bolo vážne ohrozenie zdravia verejnosti alebo zvierat.

3. Členský štát musí vo vážnych prípadoch, najmä ak ide o zdravie verejnosti a zvierat, dočasne zrušiť schválenie miesta hraničnej kontroly umiestneného na jeho území. Bude informovať Komisiu a ostatné členské štáty o takom zrušení a o jeho dôvodoch. Miesto hraničnej kontroly môže byť opätovne zaradené na zoznam iba v súlade s odsekom 2 a).

4. Komisia zostaví a uverejní zoznam schválených miest hraničnej kontroly, vrátane prípadov, keď bolo schválenie dočasne zrušené.

5. Až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 2 a) zoznam zostavený v súlade so základnou smernicou 90/675/EHS zostane v platnosti bez toho, aby boli dotknuté okolnosti uvedené v odseku 3.

6. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 7

1. Ku každej zásielke určenej na dovoz na jedno z území vymenovaných v prílohe I budú priložené originály veterinárnych osvedčení alebo originály veterinárnych dokladov, prípadne iných originálov dokladov, tak ako to vyžadujú veterinárne právne predpisy. Originály osvedčení alebo dokladov zostanú v mieste hraničnej kontroly.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, každá zásielka výrobkov z tretej krajiny určená na dovoz na jedno z území uvedených v prílohe I sa podrobí kontrole totožnosti a fyzickej kontrole tak, ako to stanovuje článok 4 (4).

3. Colné orgány nepovolia dovoz zásielok výrobkov pokiaľ – bez toho, aby boli dotknuté colné predpisy a osobitné ustanovenia, ktoré majú byť prijaté v súlade s článkami 10 (2) a (3) a článkom 18 – nebol poskytnutý dôkaz, že výsledky príslušných veterinárnych kontrol boli uspokojivé, že príslušné osvedčenie bolo vydané v súlade s článkom 5 (1) a že kompetentný orgán má záruku, že inšpekčné poplatky uvedené v smernici Rady 85/73/EHS z 29. januára 1985 o financovaní veterinárnych inšpekcií a kontrol, na ktoré sa vzťahujú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS (zmenené a doplnené a zjednotené) [12] boli alebo budú zaplatené v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

4. Ak zásielka spĺňa dovozné podmienky, úradný veterinárny lekár poskytne príslušnej osobe overený opis originálov osvedčení alebo dokladov a v súlade s článkom 5 (1) vydá osvedčenie o tom, že zásielka spĺňa podmienky na základe veterinárnych kontrol vykonaných v mieste hraničnej kontroly.

5. Obchod s výrobkami uvedenými v smerniciach 89/662/EHS a 90/425/EHS, ktorý bol povolený na jednom z území vymenovaných v prílohe I tejto smernice podľa odseku 3 tohto článku, sa bude viesť v súlade s pravidlami stanovenými v spomínaných smerniciach, osobitne v kapitole II.

6. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 8

1. Ak:

- sú výrobky určené pre členský štát alebo oblasť, ktorá má v rámci právnych predpisov spoločenstva osobitné nároky,

- sa odobrali vzorky, ale v čase, keď dopravný prostriedok opúšťa miesto hraničnej kontroly, ešte nie sú známe výsledky,

- ide o dovoz schválený na osobitné účely v prípadoch, ktoré stanovujú právne predpisy spoločenstva,

kompetentnému orgánu v mieste určenia sa musia oznámiť doplňujúce informácie prostredníctvom siete ANIMO uvedenej v smernici 90/425/EHS.

2. Každá zásielka výrobkov uvedených v prvej a tretej zarážke odseku 1 a určených pre iný členský štát sa podrobí kontrole dokladov, totožnosti a fyzickej kontrole stanovenej v článku 4 (3) a (4) v mieste hraničnej kontroly, ktoré sa nachádza na území členského štátu, kam výrobky vstupujú, aby sa predovšetkým overilo, či príslušné výrobky vyhovujú pravidlám spoločenstva platným v členskom štáte alebo cieľovej oblasti. Avšak kožušinová divá zver, ktorá sa dováža bez kože, sa podrobí kontrole totožnosti alebo fyzickej kontrole, bez ohľadu na zdravotnú prehliadku a vyšetrenie na rezídua stanovené v smernici Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na sledovanie určitých látok a rezíduí z nich v živých zvieratách a výrobkoch živočíšneho pôvodu [13], ktoré by sa mali vykonať v súlade so smernicou Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992 o zdraví verejnosti a zdravotných problémoch zvierat v súvislosti so zabíjaním divej zveri a umiestňovaním mäsa divej zveri na trh [14], a to v cieľovom zariadení, kam sa mäso musí dodať pod colným dohľadom v súlade s prvou zarážkou odseku 4 tohto článku a spolu s osvedčením uvedeným v článku 5 (1).

Výsledky kontrol by mali byť postúpené veterinárnemu orgánu zodpovednému za miesto hraničnej kontroly, kam výrobky prišli. V závislosti od výsledku sa v prípade potreby uplatnia opatrenia stanovené v článku 24.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa, v prípade výrobkov uvedených v prvej a tretej zarážke odseku 1, ktoré boli dovezené do iného členského štátu ako do cieľového, prijali všetky opatrenia, ktoré zaručia, že sa príslušná zásielka dostane do určeného cieľového členského štátu.

4. Výrobky, ktoré sa majú sledovať v súlade s právnych predpismi spoločenstva od miesta hraničnej kontroly pri príchode až do zariadenia v cieľovom mieste, budú odosielané za týchto podmienok:

- príslušné zásielky budú vyvezené zo vstupného miesta hraničnej kontroly do zariadenia v cieľovom mieste pod dohľadom kompetentného orgánu v nepriepustných vozidlách alebo kontajneroch zapečatených kompetentnými orgánmi. Výrobky uvedené v tretej zarážke odseku 1 zostanú pod colným dohľadom, až kým sa nedostanú do cieľového miesta v súlade s postupom T5 stanoveným v nariadení Komisie č. 2454/93 z 2. júla 1993 určujúcom ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný zákonník spoločenstva [15], spolu s osvedčením stanoveným v článku 5 (1) špecifikujúcim schválené cieľové miesto a ak je to vhodné, určujúcim plánovaný typ spracovania,

- úradný veterinárny lekár v príslušnom mieste hraničnej kontroly bude informovať veterinárny orgán zodpovedný za zariadenie v cieľovom mieste zásielky o mieste pôvodu a cieľovom mieste výrobku prostredníctvom siete ANIMO,

- v zariadení v cieľovom mieste sa výrobky podrobia spracovaniu definovanému v príslušnej legislatíve spoločenstva,

- úradný veterinárny lekár v cieľovom mieste alebo v prípadoch stanovených v kapitole 10 prílohy I k smernici 92/118 EHS, úradný veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad, bude informovaný vedením cieľového zariadenia alebo medziskladu o príchode výrobku do jeho cieľového miesta a do 15 dní upovedomí úradného veterinárneho lekára v mieste hraničnej kontroly, ktorý ho informoval o zásielke. Vykonáva pravidelné kontroly, aby sa ubezpečil, že výrobky prišli do cieľového zariadenia, a preveruje najmä vstupné záznamy.

5. Ak bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 20, je kompetentnému orgánu vo vstupnom mieste hraničnej kontroly predložený dôkaz, že výrobky označené ako výrobky určené pre schválené zariadenie, nikdy neprišli do cieľového miesta, orgán prijme primerané opatrenia voči osobe, ktorá zodpovedá za náklad.

6. Členské štáty predložia Komisii zoznam schválených zariadení podľa odseku 4 na príslušné výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva.

Ak zariadenie prestane spĺňať ohlasovacie požiadavky, členský štát môže zrušiť svoj súhlas a uvaliť nevyhnutné sankcie podľa vzniknutého rizika.

Komisia uverejní zoznam schválených zariadení a zariadi, aby bol aktualizovaný a aby o ňom boli informované členské štáty.

7. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku zostaveného po konzultácii s colnými orgánmi budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 9

1. Zásielky určené na dovoz na jedno z území vymenovaných v prílohe I, ktoré prišli do jedného miesta hraničnej kontroly, ale sú určené na dovoz cez iné miesto hraničnej kontroly nachádzajúce sa na tom istom území alebo na území iného členského štátu, sa podrobia kontrole totožnosti a fyzickej kontrole v cieľovom mieste hraničnej kontroly, za predpokladu, že sa preprava uskutoční po mori alebo letecky. Vo vstupnom mieste hraničnej kontroly budú vykonané tieto postupy:

a) ak sa zásielka prekladá z jedného lietadla do druhého alebo z jedného plavidla na druhé na colnom území toho istého prístavu alebo letiska, či už priamo alebo po vyložení na prístavný múr alebo rozjazdovú dráhu v čase kratšom, ako je minimálny čas uvedený v b), osoba zodpovedná za náklad bude informovať kompetentný orgán. Vo výnimočných prípadoch, môže, ak existuje ohrozenie zdravia verejnosti alebo zvierat, vykonať kontrolu dokladov výrobkov na základe osvedčenia alebo veterinárneho dokladu o pôvode alebo akéhokoľvek iného originálu dokladu sprevádzajúceho príslušnú zásielku, prípadne overenej kópie tohto dokladu;

b) ak je zásielka inak vyložená, musí:

i) byť uskladnená v maximálnom a minimálnom čase v podmienkach stanovených podľa postupu určeného v odseku 2 pod dohľadom kompetentného orgánu na colnom území prístavu alebo letiska až do odoslania do iného miesta hraničnej kontroly po mori alebo letecky;

ii) sa podrobiť kontrole dokladov výrobkov v súvislosti s dokladmi uvedenými v a);

iii) bez toho, aby bol dotknutý článok 20, podrobiť sa vo výnimočných prípadoch kontrole totožnosti a fyzickej kontrole, ak existuje nejaká možnosť ohrozenia zdravia verejnosti alebo zdravia zvierat.

2. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

3. Rada, jednajúca o návrhu Komisie na základe kvalifikovanej väčšiny, môže rozšíriť ustanovenia tohto článku na prekladanie výrobkov na železnici.

Článok 10

1. Na žiadosť členského štátu sprevádzanú potrebnou vysvetľujúcou informáciou alebo z vlastnej iniciatívy, môže Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 29 rozhodnúť, aby pri splnení určitých podmienok boli fyzické kontroly menej časté a najmä na základe výsledkov predošlých kontrol výrobkov, u ktorých sú dovozné podmienky zosúladené, t. j. výrobkov, ktoré spĺňajú tieto tri podmienky:

a) pochádzajú z tretích krajín alebo regiónov tretích krajín, ktoré poskytujú dostatočné zdravotné záruky, pokiaľ ide o kontroly výrobkov v mieste pôvodu. Ide o výrobky určené na dovoz na jedno z území spoločenstva, ktoré sú vymenované v prílohe I;

b) pokiaľ to právne predpisy spoločenstva vyžadujú, pochádzajú zo zariadení na zozname zostavenom v súlade s pravidlami spoločenstva, alebo, v prípade zariadení schválených v súlade s rozhodnutím Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach zostavovania dočasných zoznamov zariadení tretích krajín na prechodné obdobie, z ktorých majú členské štáty povolený dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu, rybích výrobkov alebo živých lastúrnikov [16] zo zariadenia, ktoré sa podrobilo kontrole, či už zo strany spoločenstva alebo štátu;

c) na príslušné výrobky boli vydané dovozné osvedčenia.

2. Pred predložením návrhu na udelenie takých čiastočných úľav v súvislosti s výrobkami z danej tretej krajiny, Komisia predloží Stálemu veterinárnemu výboru správu o tejto tretej krajine, pričom vezme do úvahy:

a) záruky poskytované príslušnou treťou krajinou na celé alebo časť jej územia v súvislosti so zhodou s požiadavkami spoločenstva, vrátane požiadaviek na kontroly rezíduí;

b) zdravotné podmienky zvierat v príslušnej tretej krajine;

c) informácie o celkových zdravotných podmienkach v krajine;

d) charakter opatrení, ktoré tretia krajina uplatňuje pri sledovaní chorôb a pri boji s nimi;

e) štruktúry, odbornosť, nezávislosť a kvalifikovanosť veterinárnej služby alebo iných kompetentných služieb;

f) zhodu s minimálnymi normami, ktoré stanovujú zákony spoločenstva v súvislosti s hygienou výroby;

g) typ výrobku alebo výrobkov a jeho/ich možné zdravotné riziko;

h) pravidlá o schvaľovaní určitých látok a splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorá sa týka zákazu určitých látok v chove dobytka, ktoré majú hormonálny alebo tyrostatický účinok a β–protilátok [17] a v smernici 96/23/ES;

i) výsledok kontrolnej návštevy zo strany spoločenstva alebo štátu;

j) výsledok vykonaných dovozných kontrol;

k) analýzu predpokladaného rizika vzhľadom na povahu výrobkov, ktoré sa majú dovážať, ich predkladanie alebo použitý spôsobu dopravy.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, zníženia frekvencie kontrol sa môžu prerokovať aj na základe dohody o veterinárnej zhode uzavretej medzi spoločenstvom a treťou krajinou na recipročnom základe.

Také zníženia sa musia schvaľovať v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

4. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 11

1. Členský štát bude, v zastúpení všetkých členských štátov, cez ktoré sa má uskutočniť tranzit, schvaľovať tranzit zásielok z jednej tretej krajiny do druhej iba vtedy, ak:

a) takéto zásielky pochádzajú z tretej krajiny, ktorej výrobky nemajú zakázaný vstup na územia vymenované v prílohe I a sú určené pre ďalšiu tretiu krajinu. Kompetentný orgán môže ustúpiť od tejto požiadavky na prekladanie zásielok z jedného lietadla do druhého alebo jedného plavidla na druhé, vykonávané v súlade s článkom 9 (1) a) na colnom území toho istého prístavu alebo letiska na účel opätovného expedovania bez ďalšej zastávky na územiach vymenovaných v prílohe I pri dodržiavaní všeobecných kritérií, ktoré sa majú stanoviť v súlade s odsekom 4;

b) taký tranzit bol predtým schválený úradným veterinárnym lekárom v mieste hraničnej kontroly členského štátu, ak zásielka najprv prišla na jedno z území vymenovaných v prílohe I;

c) osoba zodpovedná za náklad sa vopred zaviaže, že opätovne preberie zásielku do vlastníctva, ak budú príslušne výrobky odmietnuté a zbaví sa jej v súlade s článkom 17.

2. Schvaľovanie, na ktoré sa odvoláva odsek 1, vyžaduje aby boli splnené tieto podmienky:

a) zásielky predkladané na tranzit v mieste hraničnej kontroly budú mať sprievodné doklady uvedené v článku 7 (1) a v prípade potreby aj overené preklady takých dokladov;

b) zásielka výrobkov musí byť predložená v horeuvedenom mieste hraničnej kontroly, aby sa podrobila kontrole dokladov a totožnosti;

Kompetentný veterinárny orgán môže v prípade námornej a leteckej prepravy udeliť výnimku pri kontrole dokladov a totožnosti, ak zásielka:

- nie je vyložená. V takom prípade sa bez toho, aby bol dotknutý článok 20, kontroly dokladov obmedzia na preskúmanie palubného lodného zoznamu,

- je podľa článku 9 (1) a) preložená z jedného lietadla do druhého alebo z jedného plavidla na druhé v rámci colného územia toho istého prístavu alebo letiska.

Vo výnimočných prípadoch, ktoré môžu ohroziť zdravie verejnosti alebo zdravie zvierat, alebo ak existuje podozrenie z podvodov, musia sa vykonať fyzické kontroly;

c) v prípade prejazdu po ceste, železnici alebo vodnom toku cez územia vymenované v prílohe I, zásielka:

- sa odošle pod colným dohľadom, v súlade s postupom T1 stanoveným v nariadení (EHS) č. 2913/92 do bodu výstupu zo spoločenstva spolu s dokladmi požadovanými podľa 2 a) a osvedčením uvedeným v článku 5 (1) potvrdzujúcim miesto hraničnej kontroly, v ktorom zásielka opustí spoločenstvo,

- sa prepraví bez výrobkov, ktoré boli po opustení vstupného miesta hraničnej kontroly vyložené alebo rozdelené do dopravných prostriedkov alebo kontajnerov zapečatených príslušnými orgánmi. Počas prepravy nebude povolená žiadna manipulácia,

- opustí spoločenstvo cez miesto hraničnej kontroly maximálne do 30 dní od odchodu zo vstupného miesta hraničnej kontroly, až na prípady, keď bola udelená všeobecná výnimka v súlade s postupom stanoveným v odseku 4, ktorý berie do úvahy riadne opodstatnené prípady geografickej vzdialenosti,

d) úradný veterinárny lekár, ktorý schvaľuje prepravu, bude informovať úradného veterinára vo výstupnom mieste hraničnej kontroly prostredníctvom siete ANIMO;

e) úradný veterinárny lekár vo výstupnom mieste hraničnej kontroly na osvedčení uvedenom v článku 5 (1) vyhlási, že príslušné zásielky opustili spoločenstvo a pošle kópiu dokladu faxom alebo inými prostriedkami do vstupného miesta hraničnej kontroly.

Ak by úradný veterinárny lekár vo vstupnom mieste hraničnej kontroly nebol informovaný o výstupe výrobkov zo spoločenstva v období uvedenom v tretej zarážke 2 c), oznámi záležitosť kompetentnému colnému orgánu, ktorý vykoná potrebné vyšetrovanie, aby stanovil skutočné cieľové miesto výrobkov.

3. Všetky výdavky, ktoré vzniknú na základe tohto článku sa budú účtovať osobe zodpovednej za náklad alebo jej zástupcovi bez odškodnenia členským štátom v súlade so zásadami odvodenými z článku 1 smernice 85/73/EHS.

4. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku, najmä pre výmenu informácií medzi vstupným a výstupným miestom hraničnej kontroly, budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 12

1. Zásielky ktoré prichádzajú z tretej krajiny a sú určené pre bezcolné pásmo, bezcolný sklad alebo colný sklad, môžu byť, v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92, vpustené kompetentným orgánom, iba ak osoba zodpovedná za náklad vopred vyhlásila, že príslušné výrobky sú určené v podstate na uvoľnenie do voľného obehu na jednom z území, ktoré sú vymenované v prílohe I, prípadne, ak sa tu má uviesť iné koncové využitie, bez ohľadu na to, či výrobky spĺňajú dovozné podmienky.

Ak chýba údaj o ich koncovom využití, výrobky sa musia považovať za výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu na jednom z území, ktoré sú vymenované v prílohe I.

2. Také zásielky sa podrobia vo vstupnom mieste hraničnej kontroly kontrole dokladov, totožnosti a fyzickej kontrole, aby sa stanovilo, či spĺňajú uvedené dovozné podmienky.

Fyzická kontrola sa však nevyžaduje – s výnimkou podozrenia, že je ohrozené zdravie zvierat alebo verejnosti – ak sa z kontroly dokladov ukáže, že výrobky nespĺňajú požiadavky spoločenstva.

K takýmto zásielkam majú byť priložené sprievodné doklady uvedené v článku 7 (1). V prípade potreby sa priložia overené preklady takých dokladov.

3. Ak sa po kontrolách uvedených v odseku 2 zistí, že požiadavky spoločenstva boli splnené, úradný veterinárny lekár v mieste hraničnej kontroly vystaví osvedčenie uvedené v článku 5 (1) spolu s colnými dokladmi. Kompetentné veterinárne a colné orgány v mieste hraničnej kontroly schvália vstup do colného skladu v bezcolnom pásme, do bezcolného skladu alebo do colného skladu. Také výrobky budú z veterinárneho hľadiska vyhlásené za vhodné na uvoľnenie do voľného obehu.

4. Ak sa po kontrolách uvedených v odseku 2 zistí, že príslušné výrobky nespĺňajú požiadavky spoločenstva, úradný veterinárny lekár v mieste hraničnej kontroly vydá osvedčenie uvedené v článku 5 (1) spolu s úradnými colnými dokladmi. Colné a veterinárne orgány v mieste hraničnej kontroly môžu v takých prípadoch iba schváliť vstup do bezcolného pásma, bezcolného skladu alebo colného skladu, ak sú, bez toho, aby bol dotknutý článok 16, splnené tieto požiadavky:

a) výrobky nesmú pochádzať z tretej krajiny podliehajúcej zákazu, tak ako to stanovuje článok 11 (1) a), prvá veta;

b) sklady v bezcolných zónach a bezcolné alebo colné sklady musia byť schválené orgánom, ktorý má v kompetencii skladovanie výrobkov. Aby boli schválené, musia spĺňať tieto požiadavky:

- musia pozostávať z uzavretého priestoru, ktorého vstupný a výstupný bod sú pod stálou kontrolou vedenia skladu. Ak je sklad umiestnený v bezcolnej zóne, celá zóna musí byť uzavretá a musí byť pod stálou kontrolou colných orgánov,

- musia spĺňať schvaľovacie podmienky stanovené v právnych predpisoch spoločenstva týkajúce sa skladov na uskladnenie príslušného(ých) výrobku(ov), alebo ak neexistujú také právne predpisy spoločenstva, podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi,

- musia mať program pre dennú registráciu všetkých zásielok, ktoré vstupujú do skladu alebo ho opúšťajú, s podrobnosťami o vlastnostiach a množstve výrobkov v zásielke a s menom a adresou príjemcu. Také záznamy sa musia uchovávať aspoň tri roky,

- musia mať skladovacie a/alebo chladiace miestnosti, ktoré umožňujú oddelené skladovanie výrobkov, ktoré nevyhovujú veterinárnym predpisom.

Kompetentný orgán však môže v prípade, že takéto sklady sú k dispozícii, schváliť oddelené skladovanie takých výrobkov v tých istých priestoroch, ak sú výrobky, ktoré nevyhovujú normám spoločenstva, uskladnené v uzamykateľných oddeleniach,

- musia mať k dispozícii priestory vyhradené pre personál vykonávajúci veterinárne kontroly.

Ak kontroly uvedené v odseku 2 ukážu, že osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé vyhlásenie na základe odseku 1, bude povinná pozbaviť sa tovaru v súlade s článkom 17.

5. Kompetentné orgány podniknú všetky nevyhnutné kroky:

- aby zabezpečili dodržanie podmienok na schvaľovanie skladov,

- aby zabránili uskladneniu výrobkov, ktoré nevyhovujú veterinárnym požiadavkám spoločenstva v tých istých miestnostiach alebo oddeleniach ako výrobky, ktoré týmto požiadavkám vyhovujú,

- aby zabezpečili účinnú kontrolu na vstupoch a výstupoch zo skladu a aby počas príjazdových hodín zabezpečili dohľad veterinárneho orgánu. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky spoločenstva, neopúšťali miestnosti alebo oddelenia, kde sú uskladnené, bez súhlasu kompetentného orgánu,

- aby vykonávali všetky kontroly, potrebné na to, aby sa vyhlo akejkoľvek zmene, náhrade výrobkov uskladnených v sklade alebo akejkoľvek zmene v balení, príprave alebo spracovaní pre trh.

6. Členský štát môže, na základe ohrozenia zdravia verejnosti alebo zvierat, odmietnuť vstup do colného skladu, bezcolného skladu alebo bezcolného pásma výrobkom, ak nespĺňajú podmienky stanovené v právnych predpisoch spoločenstva.

7. Zásielky nesmú vstúpiť do bezcolnej zóny, bezcolného skladu alebo colného skladu, pokiaľ nie sú chránené colnými plombami.

8. Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opustiť bezcolnú zónu, bezcolný sklad alebo colný sklad, iba ak majú byť vyexpedované do tretej krajiny alebo do skladu uvedeného v článku 13, alebo ak majú byť zničené, za predpokladu, že:

- expedovanie do tretej krajiny je v súlade s požiadavkami článkov 11 (1) c) a 11 (2) a), c), d) a e),

- presun do skladu, ako je uvedené v článku 13, sa vykonáva na základe formulára colnej kontroly T1 s názvom a sídlom skladu uvedeným v sprievodnom osvedčení stanovenom v tomto článku,

- preprava na miesto zničenia sa uskutoční po znehodnotení výrobkov.

Príslušné zásielky sa potom vyexpedujú za takých podmienok, ktoré umožnia, aby sa preprava vykonala bez toho, aby bol tovar vyložený, a to pod dohľadom kompetentných orgánov v nepriepustných vozidlách alebo kontajneroch zapečatených kompetentnými orgánmi.

Také zásielky sa nesmú prepravovať medzi skladmi uvedenými v tomto článku.

9. Všetky výdavky, ktoré vzniknú na základe tohto článku, vrátane nákladov na inšpekcie a kontroly, budú účtovateľné osobe zodpovednej za náklad alebo jej zástupcovi, bez odškodnenia členským štátom v súlade so zásadami odvodenými z článku 1 smernice 85/73/EHS.

10. Členské štáty predložia Komisii zoznam:

a) bezcolných pásiem, bezcolných skladov a colných skladov, ako ustanovuje odsek 4;

b) prevádzkovateľov, ako ustanovuje článok 13.

Komisia zariadi uverejnenie zoznamu uvedeného v a) v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a odošle zoznam prevádzkovateľov uvedených v b) iným členským štátom.

11. V prípade, že dôjde k nesplneniu podmienok stanovených v odsekoch 1 až 10 a pokiaľ sa tieto podmienky týkajú skladu, kompetentný orgán môže dočasne pozastaviť alebo zrušiť svoj súhlas, tak ako to ustanovuje odsek 4 b). Bude informovať Komisiu a iné členské štáty o každom takom zrušení.

Ak sa zistia chyby, či už zámerné alebo spôsobené vážnou nedbalosťou, na osobu zodpovednú za prepravu zásielky potom, ako opustila sklad, sa budú vzťahovať sankcie stanovené zákonmi príslušného členského štátu.

12. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku, hlavne kontrolné postupy, ktoré sa majú vykonať pri príchode zásielok do takých pásiem a skladov alebo pri odchode z nich, preprava zásielok medzi takými pásmami alebo skladmi, povolená forma skladovania výrobkov a manipulácie s nimi budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 13

1. Dodávatelia, ktorí priamo zásobujú cezhraničné prostriedky námornej prepravy výrobkami uvedenými v článku 12 (4) určenými pre spotrebu personálu a cestujúcich, musia okrem toho, že spĺňajú požiadavky článku 12 (1), (2), (4) a) a druhej, tretej a štvrtej zarážky článkov (4) b), (5), (6), (7) a (9):

a) byť vopred schválení kompetentným orgánom ako dodávatelia;

b) obstarávať dodávky výrobkov, ktoré nesmú byť spracované, pokiaľ suroviny nespĺňajú požiadavky spoločenstva;

c) vlastniť uzavreté priestory, ktorých vstupný a výstupný bod je pod stálou kontrolou zodpovednej osoby. Ak je sklad umiestnený v bezcolnom pásme, budú platiť požiadavky článku 12 (4) b), zarážka prvá, veta druhá;

d) zaručiť, že neuvoľnia výrobky uvedené v článku 12 (4) pre spotrebu na jednom z území, ktoré sú vymenované v prílohe I,

e) čo najskôr informovať kompetentný orgán o príchode výrobkov do skladu, ako ustanovuje c).

2. Dodávatelia uvedení v odseku 1 musia:

a) uskutočniť dodávky priamo na palubu prostriedku námornej prepravy alebo do osobitne schváleného skladu v cieľovom prístave, za predpokladu, že sa prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby príslušné výrobky za žiadnych okolností neodišli do iného miesta určenia. Preprava výrobkov zo skladu pôvodu do cieľového prístavu musí byť vykonaná pod colným dohľadom v súlade s postupom T1, tak ako stanovuje nariadenie (EHS) č. 2913/92 a musí ju sprevádzať veterinárne osvedčenie vypracované v súlade s postupom uvedeným v odseku 6;

b) vopred informovať kompetentný orgán v prístavnom pásme členského štátu, z ktorého sa výrobky dodávajú a kompetentné orgány prístavu v cieľovom členskom štáte o dátume expedície výrobkov spolu s podrobnosťami o ich cieľovom mieste;

c) poskytnúť úradný dôkaz o tom, že výrobky prišli do cieľového miesta;

d) viesť register vstupov a odoslaní aspoň tri roky. Register musí umožniť kontrolu častí zásielok, ktoré zostávajú v sklade.

3. Dodávatelia by mali zaručiť, že nebudú zásobovať plavidlá výrobkami, ktoré nevyhovujú požiadavkám spoločenstva, s výnimkou zásobovania cestujúcich a posádok mimo pobrežných oblastí území vymenovaných v prílohe I, tak ako to stanovujú vnútroštátne predpisy.

4. Kompetentný orgán v prístavnom pásme členského štátu, z ktorého sa výrobky dodávajú, upovedomí kompetentný orgán prístavného pásma cieľového členského štátu ešte pred odoslaním výrobkov a o mieste určenia výrobkov ho informuje prostredníctvom siete ANIMO.

5. V prípade, že sa nedodržia podmienky tohto článku, kompetentný orgán musí zrušiť schválenie uvedené v 1 a). O každom takom zrušení informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

6. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku, najmä tie, ktoré sa týkajú kontrolných postupov a majú sa vykonať pri odchode a počas prepravy a dodávky výrobkov, ktoré sa majú byť dodané priamo na palubu prostriedku námornej prepravy, vrátane dôkazu o tom, že tieto výrobky prišli do legálneho cieľového miesta, budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 14

1. Výrobky, u ktorých je colne schválené spracovanie alebo použitie v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92 iné, ako stanovujú články 7 a 12 (3) tejto smernice sa podrobia, pokiaľ neboli zničené alebo vrátené, kontrole totožnosti a fyzickej kontrole, aby sa stanovilo, či spĺňajú alebo nespĺňajú dovozné podmienky.

2. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené, ak je to potrebné, v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 15

1. Členský štát môže schváliť opätovný dovoz zásielky výrobkov, ktoré majú pôvod v spoločenstve a ktoré odmietla tretia krajina, ak:

a) je k výrobkom priložený:

i) buď originál osvedčenia alebo jeho kópia overená kompetentným orgánom, ktorý vydal osvedčenie priložené k výrobkom, spolu s podrobnosťami o dôvodoch odmietnutia a zárukou, že podmienky, ktorými sa riadi skladovanie a preprava výrobkov boli dodržané, pričom potvrdzuje, že s príslušnými výrobkami sa nemanipulovalo;

ii) v prípade zapečatených kontajnerov, osvedčenie od prepravcu, ktoré potvrdzuje, že s obsahom sa nemanipulovalo, ani nebol vyložený;

b) sa príslušné výrobky podrobili kontrole dokladov a totožnosti a v prípadoch stanovených v článku 20 aj fyzickej kontrole;

c) zásielka je priamo vrátená za podmienok stanovených v článku 8 (4) do zariadenia pôvodu v členskom štáte, v ktorom bol vydaný certifikát a ak je v tom zahrnutý aj tranzit cez iný členský štát, bola vopred schválená úradným veterinárnym lekárom v mieste hraničnej kontroly toho členského štátu, do ktorého zásielka prišla najprv na jednom z území spoločenstva vymenovaných v prílohe I v záujme všetkých členských štátov, cez ktoré sa zásielka bude prevážať.

2. Členský štát nemôže namietať voči opätovnému uvedeniu zásielky výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva, ktoré odmietla tretia krajina, ak kompetentný orgán, ktorý vydal originál osvedčenia súhlasil s tým, že vezme zásielku naspäť a ak boli splnené podmienky stanovené v odseku 2.

3. Za okolností, ktoré predpokladá odsek 1 a 2, budú výrobky odosielané za takých podmienok, ktoré zaručia, že sa prevezú až do zariadenia pôvodu v súlade s postupom stanoveným v článku 8 (4) v nepriepustných dopravných prostriedkoch označených a zaplombovaných kompetentným orgánom tak, že plomby sa porušia, len čo dôjde k otvoreniu kontajnera.

4. Úradný veterinárny lekár, ktorý schvaľuje prepravu, bude informovať kompetentný orgán v cieľovom mieste prostredníctvom siete ANIMO.

5. Všetky výdavky, ktoré vzniknú na základe tohto článku, vrátane nákladov na požadovanú inšpekciu a kontroly, budú účtovateľné osobe zodpovednej za náklad alebo jej zástupcovi, bez odškodnenia členským štátom, v súlade so zásadami vyplývajúcimi z článku 1 smernice 85/73/EHS.

6. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 16

1. Táto kapitola sa nevzťahuje na výrobky, ktoré:

a) sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené pre ich osobnú spotrebu, pokiaľ ich množstvo neprevyšuje množstvo stanovené v odseku 3 a za predpokladu, že výrobky pochádzajú z členského štátu alebo tretej krajiny, prípadne časti tretej krajiny uvedenej na zozname schválenom v súlade s pravidlami spoločenstva, pričom ide o krajiny, z ktorých nie je dovoz zakázaný;

b) sú odoslané ako malé zásielky súkromným osobám, za predpokladu, že výrobky nie sú dovážané kvôli obchodu, ich množstvo neprekračuje množstvo stanovené v súlade s odsekom 3 a za predpokladu, že výrobky pochádzajú z tretej krajiny alebo časti tretej krajiny uvedenej na zozname zostavenom v súlade s pravidlami spoločenstva, pričom ide o krajiny, z ktorých nie je dovoz zakázaný;

c) sú na palube dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou a sú určené na spotrebu osádky a cestujúcich, za predpokladu, že nebudú dovezené na jedno z území uvedených v prílohe I;

Ak sa také výrobky alebo kuchynský odpad z nich vykladajú, musia sa zlikvidovať. Nie je však nutné likvidovať výrobky, ak sa prekladajú priamo z jedného dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou na druhý v tom istom prístave a pod colným dohľadom.

d) prešli, ak ide o množstvá, ktoré neprekračujú údaj stanovený v súlade s odsekom 3, tepelnou úpravou v hermeticky uzavretom kontajneri do hodnoty F0 3,00 a viac a:

i) sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu;

ii) odosielajú sa ako malé zásielky súkromným osobám, za predpokladu, že výrobky sa nemajú doviezť kvôli obchodu;

e) posielajú sa ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy za predpokladu, že nie sú určené na odbyt a boli na tento účel vopred schválené kompetentným orgánom;

f) sú určené na určitý výskum alebo analýzy, pokiaľ je možné na základe úradnej inšpekcie stanoviť, že také výrobky sa nedodávajú pre ľudskú spotrebu a ak sa výstava skončí, alebo ak bol uskutočnený určitý výskum a analýzy, sa tieto výrobky, s výnimkou množstiev použitých na analýzy, zlikvidujú alebo expedujú naspäť za určitých podmienok, ktoré má stanoviť kompetentný orgán.

V prípade uvedenom v písmene e) a v tomto prípade cieľový členský štát zabezpečí, aby sa príslušné výrobky nepoužili na iné účely ako na tie, na ktoré boli dovezené na jeho územie.

2. Odsek 1 nemá vplyv na pravidlá, ktoré sa týkajú čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v súlade s článkom 1 (2) smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch zdravotnej a veterinárnej kontroly dovozu hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z tretích krajín [18].

3. Komisia stanoví vykonávacie pravidlá a najmä hmotnostné limity pre rôzne výrobky, na ktoré sa majú vzťahovať úľavy uvedené v odseku 1, v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 17

1. Zásielky, ktoré boli dovezené na jedno z území spoločenstva bez toho, aby boli predložené veterinárnej kontrole v súlade s požiadavkami článkov 3 a 4, sa zabavujú a kompetentný orgán rozhodne o ich likvidácii alebo reexpedícii v súlade s odsekom 2 b) alebo o ich reexpedícii v súlade s odsekom 2 a).

2. Ak kontroly uvedené v tejto smernici kompetentnému orgánu potvrdia, že výrobok nespĺňa dovozné podmienky, alebo ak také kontroly odhalia chybu, kompetentný orgán, po porade s osobou zodpovednou za náklad alebo jej zástupcom, rozhodne:

a) buď o reexpedícii výrobku mimo území vymenovaných v prílohe I z toho istého miesta hraničnej kontroly do cieľového miesta dohodnutého s osobou zodpovednou za náklad, tým istým dopravným prostriedkom v maximálnom časovom limite 60 dní, ak to nevylučujú výsledky veterinárnej kontroly a zdravotné požiadavky;

V takom prípade úradný veterinárny lekár v mieste hraničnej kontroly musí:

- aktivovať informačný postup stanovený v prvej zarážke článku 1 (1) rozhodnutia 92/438/EHS,

- podľa úprav, ktoré má určiť Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 7, anulovať veterinárne osvedčenia alebo doklady priložené k odmietnutým výrobkom, takže nie je možné, aby sa odmietnuté výrobky opätovne uviedli cez iné miesto hraničnej inšpekcie;

b) alebo, ak reexpedícia nie je možná alebo 60–dňová lehota uvedená v písmene a) uplynula, alebo osoba zodpovedná za náklad dá svoj okamžitý súhlas o zničení výrobkov v zariadeniach určených na tento účel, čo najbližšie k miestu hraničnej kontroly v súlade so smernicou Rady 90/667/EHS z 27. novembra 1990, ktorá stanovuje veterinárne pravidlá pre likvidáciu a spracovanie odpadu živočíšneho pôvodu, pre jeho umiestnenie na trhu a prevenciu choroboplodných zárodkov v krmivách živočíšneho alebo rybieho pôvodu [19];

Až do reexpedície výrobkov uvedených v tomto bode alebo do potvrdenia dôvodov odmietnutia, kompetentné orgány budú skladovať príslušné výrobky pod dohľadom kompetentného orgánu na náklady osoby zodpovednej za náklad.

3. Ak kontroly uvedené v odsekoch 1 a 2 ukážu, že dochádza alebo došlo k závažnému porušeniu alebo opakovaným porušeniam veterinárnych predpisov spoločenstva, budú platiť ustanovenia článkov 23 a 24.

4. Odsek 2 sa nebude uplatňovať, ak kompetentný orgán povolil používanie výrobkov v súlade so smernicou 90/667/EHS, za predpokladu, že nedôjde k ohrozeniu zdravia verejnosti alebo zvierat.

5. Osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca bude zodpovedať za náklady vzniknuté v procese reexpedície alebo likvidácie zásielky, prípadne pri použití výrobku na iné účely.

A navyše, ak bola zistená chyba v dôsledku vážnej nedbalosti alebo zámerná chyba, členský štát musí na osobu zodpovednú za náklad uvaliť sankcie, ktoré stanovujú jeho vnútroštátne predpisy.

6. Budú platiť ustanovenia rozhodnutia 92/438/EHS.

7. Podrobné pravidlá uplatnenia odsekov 1 až 3, najmä pokiaľ ide o zjednotenie hodnotiacich kritérií pre rozhodovanie o odmietnutí, zabavení alebo likvidácii, budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 18

V súlade s postupom stanoveným v článku 29, na základe plánov uvedených v druhom odseku, schvaľuje Komisia pravidlá, ktoré sa týkajú dovozu do určitých častí území uvedených v prílohe I a zohľadní prirodzené obmedzenia špecifické pre tieto územia, hlavne ich vzdialenosť od pevninskej časti územia spoločenstva.

S týmto cieľom predloží Francúzsko a Grécko Komisii plán, ktorý najmä v prípade zámorských oblastí Francúzska a určitých ostrovov a skupín ostrovov, určí spôsob kontrol, ktoré sa majú vykonávať pri dovoze výrobkov, ktoré prichádzajú z tretích krajín do týchto oblastí, pričom zohľadnia prirodzené geografické obmedzenia špecifické pre tieto územia.

Tieto plány presne určia kontroly, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky uvedené na tieto územia za žiadnych okolností nereexpedovali do iných častí územia spoločenstva, pokiaľ tieto územia nespĺňajú požiadavky veterinárnych predpisov spoločenstva.

Článok 19

1. V súlade s postupom stanoveným v článku 29 zostaví Komisia zoznam rastlinných výrobkov, ktoré, najmä s ohľadom na ich miesto určenia, môžu vyvolať riziko rozšírenia infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat, a preto sa majú podrobiť veterinárnym kontrolám stanoveným touto smernicou a najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 4, aby sa overil pôvod a plánované cieľové miesto takých rastlinných výrobkov.

V súlade s tým istým postupom sa prijmú:

- zdravotné podmienky zvierat, ktoré musia tretie krajiny spĺňať a záruky, ktoré musia poskytovať, najmä pokiaľ ide o spôsob akéhokoľvek spracovania, ktoré si bude vyžadovať zdravotná situácia zvierat,

- zoznam tretích krajín, ktoré, vzhľadom na záruky, môžu byť oprávnené na vývoz rastlinných výrobkov uvedených v prvom odseku do spoločenstva,

- všetky špecifické inšpekčné postupy, najmä tie, ktoré sa týkajú odberu vzoriek a ktoré sa môžu použiť pri týchto výrobkoch, najmä v prípade hromadného dovozu.

2. Čerstvé rybie výrobky bezprostredne vyložené z rybárskeho plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou tretej krajiny, sa v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1093/94 zo 6. mája 1994, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu rybárske plavidlá tretích krajín priamo vykladať a predávať úlovky v prístavoch spoločenstva [20] a skôr ako môžu byť dovezené na ktorékoľvek z území uvedených v prílohe I, podrobia veterinárnym kontrolám stanoveným v súvislosti s rybami bezprostredne vyloženými z rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu.

Avšak členský štát môže odchylne od článku 3 (2), podľa postupu stanovenom v článku 29, byť oprávnený vykonať kontroly, ktoré stanovuje táto smernica v prípade mrazených a hlboko zmrazených tuniakov, ktoré boli bez odstránenia hláv alebo vypitvania vyložené priamo z plavidla, ktoré patrí spoločným podnikom zaregistrovaným v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva, za predpokladu, že:

- také kontroly vykonáva kompetentný orgán v najbližšom mieste hraničnej kontroly v cieľovom závode schválenom na spracovanie týchto výrobkov,

- spracovateľský závod sa nachádza vo vzdialenosti do 75 km od miesta hraničnej kontroly,

- výrobky sú prepravované pod colným dohľadom, v súlade s postupom stanoveným v prvej zarážke článku 8 (4), z miesta vyloženia do cieľového závodu.

3. V súlade s postupom stanoveným v článku 29, možno udeliť výnimku z ustanovení článku 6 (1) b) a pokiaľ ide o personál zodpovedný za vykonávanie kontrol a vydávanie osvedčení, z ustanovení článku 4 (1) a článku 5 (1) pre miesta hraničnej kontroly, kde sa predkladajú ryby v súlade so smernicou Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorá stanovuje zdravotné podmienky pre výrobu rybích výrobkov a ich umiestňovanie na trhu [21].

Článok 20

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, v prípade, že existuje podozrenie, že neboli splnené veterinárne predpisy, alebo ak sú pochybnosti o:

a) totožnosti alebo skutočnom cieľovom mieste výrobku;

b) tom, či výrobok zodpovedá zárukám stanoveným v predpisoch pre tento druh výrobku;

c) súlade so zárukami stanovenými v predpisoch spoločenstva, ktoré sa týkajú zdravia verejnosti alebo zvierat;

vykoná úradný veterinárny lekár všetky veterinárne kontroly, ktoré pokladá za vhodné on alebo orgán, aby sa potvrdilo alebo vylúčilo podozrenie.

Kontrolované výrobky musia zostať pod dohľadom kompetentného orgánu dovtedy, kým budú známe výsledky kontroly.

Ak sa podozrenia potvrdia, musia sa v súlade s článkom 17 (3) zintenzívniť kontroly výrobkov toho istého pôvodu.

2. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 21

1. Rakúsko bude mať trojročné obdobie na to, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení zaviedlo kontrolný systém stanovený v tejto kapitole. Počas tohto prechodného obdobia bude Rakúsko uplatňovať opatrenia, ktoré budú stanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení, v súlade s postupom stanoveným v článku 29. Tieto opatrenia zabezpečia, aby sa všetky potrebné kontroly vykonali čo najbližšie k vonkajšej hranici spoločenstva.

2. Fínsko bude mať dvojročné obdobie na to, aby odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení zaviedlo kontrolný systém stanovený v tejto kapitole. Počas tohto prechodného obdobia bude Fínsko uplatňovať opatrenia, ktoré budú stanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pristúpení, v súlade s postupom stanoveným v článku 29. Tieto opatrenia zabezpečia, aby sa všetky potrebné kontroly vykonali čo najbližšie k vonkajšej hranici spoločenstva.

3. Na žiadosť členského štátu možno upustiť od požiadaviek ôsmej zarážky prílohy II, v súlade s postupom stanoveným v článku 29, pokiaľ ide o mestá hraničnej kontroly, ktoré sa nachádzajú na hranici krajín uchádzajúcich sa o členstvo, na obdobie dvoch rokov od 1. júla 1999.

KAPITOLA II BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Článok 22

1. Ak sa na území tretej krajiny prejaví alebo rozšíri choroba uvedená v smernici Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 o ohlasovaní chorôb zvierat v rámci spoločenstva [22], zoonóza alebo iná choroba, či akýkoľvek jav alebo okolnosť, ktorá predstavuje vážne ohrozenie zdravia verejnosti alebo zvierat, alebo ak to potvrdzuje akýkoľvek iný vážny dôvod v súvislosti so zdravím zvierat alebo verejnosti, najmä pokiaľ ide o nálezy jej veterinárnych odborníkov alebo kontrol vykonaných v mieste hraničnej kontroly, Komisia neodkladne schváli, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, v závislosti od závažnosti situácie, jedno z týchto opatrení:

- pozastaví dovozy z celej alebo z časti príslušnej tretej krajiny a tam, kde je to vhodné, aj z tretej krajiny tranzitu,

- stanoví osobitné podmienky v oblasti výrobkov pochádzajúcich z celej alebo z časti príslušnej tretej krajiny,

- na základe skutočných zistení navrhne požiadavky, ktoré sa týkajú primeraných kontrol a ktoré môžu zahŕňať osobitné vyhľadávanie rizík pre zdravie verejnosti alebo zvierat a, v závislosti od výsledku týchto kontrol, zvýši frekvenciu fyzických kontrol.

2. Ak niektorá z kontrol stanovených v tejto smernici naznačí, že zásielka výrobkov môže ohroziť zdravie zvierat alebo ľudí, kompetentný veterinárny orgán neodkladne prijme tieto opatrenia:

- zabaví a zničí príslušnú zásielku,

- bude neodkladne informovať ostatné miesta hraničnej kontroly a Komisiu o zisteniach a o pôvode výrobkov v súlade s rozhodnutím 92/438/EHS.

3. V prípade uvedenom v odseku 1, môže Komisia prijať dočasné bezpečnostné opatrenia v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú články 11, 12 a 13.

4. Predstavitelia Komisie môžu okamžite vykonať návštevu príslušnej tretej krajiny.

5. Ak členský štát oficiálne informuje Komisiu o potrebe prijať bezpečnostné opatrenia a Komisia neuplatní opatrenia odsekov 1 až 3, alebo neinformuje Stály veterinárny výbor v súlade s odsekom 6, členský štát môže v súvislosti s príslušnými výrobkami prijať predbežné bezpečnostné opatrenia.

Keď členský štát prijme predbežné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa tretej krajiny alebo zariadenia v tretej krajine na základe tohto odseku, bude o tom informovať ostatné členské štáty a Komisiu v Stálom veterinárnom výbore.

Do 10 pracovných dní bude záležitosť predložená Stálemu veterinárnemu výboru na základe podmienok článku 28 na účely rozšírenia, doplnenia alebo odvolania opatrení stanovených v odsekoch 1 a 3. Na prijatie potrebných rozhodnutí, vrátané tých, ktoré sa vzťahujú na pohyb a tranzit výrobkov vo vnútri spoločenstva, sa tiež môže uplatniť postup stanovený v článku 28.

6. Rozhodnutia o doplnení, odvolaní alebo rozšírení opatrení na základe odsekov 1, 2, 3 a 5 budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v článku 28.

7. Podrobné pravidlá uplatnenia tejto kapitoly budú schválené v prípade potreby v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

KAPITOLA III INŠPEKCIA A KONTROLY

Článok 23

1. Keď jednotné uplatnenie požiadaviek tejto smernice preukáže, že je to nevyhnutné, veterinárni odborníci z Komisie môžu v spolupráci s kompetentnými orgánmi:

a) overiť, či členské štáty spĺňajú uvedené požiadavky;

b) vykonať kontroly na mieste, aby sa ubezpečili, že sa kontroly vykonávajú v súlade s touto smernicou.

2. Členský štát, na území ktorého sa robí inšpekcia, poskytne veterinárnym odborníkom z Komisie akúkoľvek pomoc, ktorú môžu vyžadovať pri výkone svojich úloh.

Výsledok kontrol sa musí prejednať s kompetentným orgánom príslušného členského štátu ešte pred zostavením záverečnej správy a jej uvedením do obehu.

3. Ak sa Komisia domnieva, že výsledok kontrol ju k tomu oprávňuje, preverí situáciu v Stálom veterinárnom výbore. Môže schváliť potrebné rozhodnutia v súlade s postupom stanoveným v článku 28.

4. Komisia sleduje vývoj; v rámci tohto vývoja a v súlade s postupom stanoveným v článku 28 môže doplniť alebo odvolať rozhodnutia uvedené v odseku 5.

5. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené v prípade potreby v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 24

1. Ak kontroly uvedené v tejto smernici poukazujú na to, že veterinárne predpisy spoločenstva boli vážne alebo opakovane porušené, kompetentný orgán prijme tieto opatrenia v súvislosti s použitím alebo pôvodom týchto výrobkov:

- informuje Komisiu o vlastnostiach použitých výrobkov a o vlastnostiach príslušnej zásielky, Komisia neodkladne informuje všetky miesta hraničnej kontroly,

- členské štáty vykonajú prísnejšie kontroly všetkých zásielok výrobkov, ktoré majú rovnaký pôvod.

Predovšetkým v mieste hraničnej kontroly sa musí uložiť 10 ďalších zásielok toho istého pôvodu na účel fyzickej kontroly, vrátane odberu vzoriek a laboratórnych skúšok stanovených v prílohe III a musí sa tu tiež uložiť čiastka vo výške nákladov na uskutočnenie kontroly.

Ak tieto dodatočné kontroly potvrdia, že predpisy spoločenstva neboli dodržané, chybná zásielka alebo jej časť sa musí odstrániť v súlade s článkom 17 (2) a) a b).

- Komisia je informovaná o výsledku prísnejších kontrol a na základe týchto informácií vykoná všetky potrebné šetrenia, aby určila príčiny a pôvod zistených porušení.

2. Ak kontroly odhalia, že boli prekročené maximálne limity rezíduí, možno použiť kontroly uvedené v druhej zarážke odseku 1.

3. Ak v prípadoch týkajúcich sa tretích krajín, ktoré uzavreli so spoločenstvom Zmluvy o zhode alebo tretích krajín, ktorých zásielky sa podrobujú menej častým kontrolám, po informovaní sa u kompetentných orgánov v príslušnej tretej krajine Komisia zistí, že táto krajina nesplnila svoje záväzky a záruky stanovené v plánoch uvedených v článku 29 (1) smernice 96/23/ES, prestane tejto krajine umožňovať na základe postupu stanoveného v článku 29 tejto smernice, aby využívala výhody menej častých kontrol príslušných výrobkov, pokiaľ príslušná tretia krajina nenapraví svoje nedostatky. Rovnaký postup sa použije pri zrušení pozastavenia.

V prípade potreby obnovenia výhody, ktorú povoľujú uvedené dohody, delegácia spoločenstva a odborníci z členského štátu navštívia príslušnú krajinu na jej náklady, aby overili, či také opatrenia boli prijaté.

Článok 25

1. Ak na základe kontrol vykonaných v mieste, kde sa výrobky predávajú, kompetentný orgán členského štátu usúdi, že sa táto smernica neplní v mieste hraničnej kontroly druhého členského štátu alebo v colnom sklade, bezcolnom pásme či bezcolnom sklade, ktoré sú uvedené v článku 12, neodkladne kontaktuje kompetentný ústredný orgán tohto členského štátu.

Tento orgán prijme všetky potrebné opatrenia a informuje kompetentný orgán prvého členského štátu o charaktere vykonaných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch, ktoré viedli k takým rozhodnutiam.

Ak kompetentný orgán prvého členského štátu usúdi, že opatrenia sú nedostatočné, preskúma spolu s kompetentným orgánom príslušného členského štátu možné spôsoby a prostriedky nápravy situácie a v prípade potreby aj uskutoční návštevu v príslušnom členskom štáte.

Ak kontroly uvedené v prvom pododseku opäť vykážu opakovanú nesúlad s touto smernicou, kompetentný orgán cieľového členského štátu o tom informuje Komisiu a kompetentné orgány iných členských štátov.

Komisia môže, na požiadanie kompetentného orgánu cieľového členského štátu alebo z jej vlastnej iniciatívy, po zvážení druhu porušenia, na ktoré bola podaná sťažnosť:

- vyslať do príslušného členského štátu inšpekčný tím v spojení s kompetentnými národnými orgánmi,

- požiadať kompetentný orgán o zintenzívnenie kontrol vykonávaných v príslušnom mieste hraničnej kontroly, colnom sklade, bezcolnom pásme alebo bezcolnom sklade.

Pokiaľ Komisia skúma záležitosť, musí príslušný členský štát na požiadanie cieľového členského štátu zintenzívniť kontroly v príslušnom mieste hraničnej kontroly, colnom sklade, bezcolnom pásme alebo bezcolnom sklade.

Cieľový členský štát môže zo svojej strany zintenzívniť kontroly výrobkov pochádzajúcich z týchto zdrojov.

Na žiadosť jedného z dvoch príslušných členských štátov – ak inšpekcia potvrdí nedostatky uvedené v prvej zarážke piateho pododseku – musí Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 28 prijať vhodné opatrenia. Tieto opatrenia sa musia potvrdiť alebo preskúmať čo najskôr, v súlade s tým istým postupom.

2. Táto smernica neovplyvní právo na odvolanie proti rozhodnutiam kompetentných orgánov podľa platných zákonov členských štátov.

Rozhodnutia prijaté kompetentným orgánom a dôvody pre také rozhodnutia sa oznámia osobe zodpovednej za náklad, na ktorý sa tieto rozhodnutia vzťahujú alebo jej zástupcovi.

Na žiadosť príslušnej osoby zodpovednej za náklad alebo jej zástupcu sa uvedené rozhodnutia a dôvody zašlú písomne, spolu s podrobnosťami, ktoré sa týkajú práva na odvolanie, ktoré má podľa platných zákonov členského štátu vykonávajúceho kontroly a podrobnosťami o príslušnom postupe a lehotách.

3. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku budú schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 26

1. Každý členský štát zostaví program na výmenu úradných osôb splnomocnených vykonávať kontroly výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín.

2. Komisia a členské štáty budú koordinovať programy uvedené v odseku 1 v Stálom veterinárnom výbore.

3. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré umožnia realizáciu programov vyplývajúcich z koordinácie uvedenej v odseku 2.

4. Každý rok sa na základe správ zostavených členskými štátmi bude v Stálom veterinárnom výbore posudzovať realizácia programov.

5. Členské štáty vezmú na vedomie nadobudnuté skúsenosti, aby zdokonalili a rozvíjali programy výmeny.

6. Na podporu efektívneho rozvoja programov výmeny musí spoločenstvo poskytnúť finančný príspevok. Podrobné pravidlá poskytovania finančného príspevku spoločenstva a odhadovaná čiastka, ktorá sa má účtovať spoločenstvu, sú stanovené v rozhodnutí Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti [23].

7. Podrobné pravidlá uplatnenia odsekov 1, 4 a 5 budú schválené, ak to bude potrebné, v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 27

Členské štáty zabezpečia, aby sa úradní veterinárni lekári pridelení do miest hraničnej kontroly zúčastňovali v špeciálnych školiacich programoch uvedených v tomto článku.

Komisia, v súlade s postupom stanoveným v článku 29, pripraví inštrukcie pre také programy.

Komisia aspoň raz do roka organizuje semináre pre tých, ktorí vedú tieto programy, aby zabezpečila, že sú koordinované.

Opatrenia stanovené v tomto článku budú financované v súlade s hlavou III rozhodnutia 90/424/EHS.

KAPITOLA IV VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 28

V prípade odkazu na postup stanovený v tomto článku, Stály veterinárny výbor ustanovený rozhodnutím Rady 68/361/EHS [24] urobí rozhodnutia v súlade s pravidlami stanovenými v článku 17 smernice 89/662/EHS.

Článok 29

V prípade odkazu na postup uvedený v tomto článku, Stály veterinárny výbor urobí rozhodnutia v súlade s pravidlami stanovenými v článku 18 smernice 89/662/EHS.

Článok 30

Prílohy II a II môžu byť doplnené v súlade s postupom stanoveným v článku 29.

Článok 31

Táto smernica sa nedotýka záväzkov vyplývajúcich z colných predpisov.

Článok 32

Členské štáty môžu na implementáciu tejto smernice využiť finančnú pomoc spoločenstva stanovenú v článku 38 rozhodnutia 90/424/EHS.

Článok 33

Smernica 90/675/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 30. júna 1999.

Dokumenty schválené na základe smernice 90/675/EHS musia zostať v platnosti dovtedy, kým na základe tejto smernice nebudú schválené ustanovenia, ktoré ich majú nahradiť.

Každý dokument schválený na základe tejto smernice musí, ak to bude vhodné, presne stanoviť dátum, od ktorého jeho ustanovenia nahradia zodpovedajúce ustanovenia v dokumente schválenom na základe smernice 90/675/EHS.

Odkazy na zrušenú smernicu sa budú vykladať ako odkazy na túto smernicu a budú uvedené do vzájomného vzťahu podľa tabuľky uvedenej v prílohe IV.

Článok 34

1. Členské štáty schvália a uverejnia zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na splnenie tejto smernice do 1. júla 1999. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. júla 1999.

Keď členské štáty schvália tieto ustanovenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo k nim bude taký odkaz priložený v čase ich oficiálneho uverejnenia. Členské štáty schvália postup na vypracovanie takéhoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré schvália v oblasti, ktorú upravuje toto smernica.

Článok 35

Táto smernica nadobúda účinnosť v 20. deň po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 36

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli18. decembra 1997

Za Radu

predseda

F. Boden

[1] Ú. v. ES C 285, 23.8.1997, s.7.

[2] Ú. v. ES C 85, 17.3.1997, s. 76.

[3] Ú. v. ES C 66, 3.3.1997, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 395. 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

[6] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 2. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS.

[7] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 82/97 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z r. 1994.

[9] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/90/ES (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 24).

[10] Ú. v. ES L 9, 15.1.1993, s. 33. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/32/ES (Ú. v. ES L 9, 12.1.1996, s. 9).

[11] Ú. v. ES L 331, 17.11.1992, s. 16.

[12] Ú. v. ES L 32, 5.2.1985, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[13] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

[14] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[15] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1427/97 (Ú. v. ES L 196, 24.7.1997, s. 31).

[16] Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutia naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 97/34/ES (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 33).

[17] Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

[18] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/91/ES (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 27).

[19] Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z r. 1994.

[20] Ú. v. ES L 121, 12.5.1994, s. 3.

[21] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/23/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

[22] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z r. 1994.

[23] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 94/370/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 31).

[24] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ÚZEMIA VYMENOVANÉ V ČLÁNKU 1

1. Územie Belgického kráľovstva.

2. Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska.

3. Územie Spolkovej republiky Nemecko.

4. Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Mellily.

5. Územie Grécka.

6. Územie Francúzskej republiky.

7. Územie Írska.

8. Územie Talianskej republiky.

9. Územie Luxemburské veľkovojvodstva.

10. Územie Holandského kráľovstva v Európe.

11. Územie Portugalskej republiky.

12. Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

13. Územie Rakúskej republiky.

14. Územie Fínskej republiky.

15. Územie Švédskeho kráľovstva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ POŽIADAVKY PRE MIESTA HRANIČNEJ KONTROLY

Aby miesta hraničnej kontroly získali schválenie spoločenstva, musia mať:

- potrebný personál na kontrolu dokladov (zdravotných osvedčení u ľudí a zvierat alebo akýchkoľvek iných dokladov stanovených predpismi spoločenstva), ktoré sú priložené k výrobkom,

- v súvislosti s množstvom výrobkov, ktorými sa miesto hraničnej kontroly má zaoberať, dostatočný počet veterinárnych a pomocných pracovníkov špeciálne vyškolených na vykonávanie kontrol, či výrobky zodpovedajú sprievodným dokladom a na vykonávanie systematických fyzických kontrol každej zásielky výrobkov,

- dostatočný počet pracovníkov na náhodný odber a spracovanie vzoriek zásielok výrobkov predložených v danom mieste hraničnej kontroly,

- k dispozícii dostatočne veľké priestory pre pracovníkov zodpovedných za vykonávanie veterinárnych kontrol,

- vhodné hygienické priestory a zariadenia na vykonávanie rutinných analýz a odberov vzoriek v súlade s touto smernicou,

- vhodné hygienické priestory a zariadenia pre odber a spracovanie vzoriek pre rutinné kontroly stanovené v predpisoch spoločenstva (mikrobiologické normy),

- služby špecializovaného laboratória schopného vykonávať špeciálne analýzy vzoriek odobratých v tomto mieste,

- priestory a mraziarne pre uskladnenie častí zásielok odobratých na analýzu a výrobkov, ktorých uvoľnenie do voľného obehu nebolo schválené úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za miesto hraničnej kontroly,

- vhodné vybavenie pre rýchlu výmenu informácií hlavne s inými miestami hraničnej kontroly (prostredníctvom počítačového systému stanoveného v článku 20 smernice 90/425/EHS alebo Projektu zmeny),

- služby zariadenia oprávneného vykonávať spracovanie stanovené v smernici 90/667/EHS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

FYZICKÁ KONTROLA VÝROBKOV

Cieľom fyzickej kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu je zabezpečiť, aby výrobky ešte spĺňali účel uvedený vo veterinárnom osvedčení alebo doklade: preto je potrebné overiť záruky pôvodu potvrdené treťou krajinou a zároveň sa presvedčiť o tom, že následná preprava výrobkov nezmenila pôvodný zaručený stav, a to prostredníctvom:

a) senzorických skúšok: vôňa, farba, konzistencia, chuť;

b) jednoduchých fyzikálnych alebo chemických skúšok: rezanie, rozmrazovanie, varenie;

c) aboratórnych skúšok na zistenie:

rezíduí,

choroboplodných zárodkov (patogénov),

znečisťujúcich látok,

dôkazu o zmene.

Bez ohľadu na typ výrobkov treba:

a) skontrolovať podmienky prepravy a dopravné prostriedky, aby sa zistili hlavne všetky nedostatky a prerušenia v mraziacom reťazci;

b) musí sa porovnať skutočná hmotnosť zásielky a hmotnosť uvedená vo veterinárnom osvedčení alebo doklade a ak je to potrebné, musí sa odvážiť celá zásielka;

c) musia sa skontrolovať obalové materiály a všetky značenia (pečate, nálepky), aby sa zabezpečil ich súlad s predpismi spoločenstva;

d) musí sa skontrolovať teplota, ktorú vyžadujú predpisy spoločenstva, aby bol zabezpečený súlad počas prepravy;

e) pred senzorickými skúškami a fyzikálnymi, chemickými a laboratórnymi skúškami sa musí preskúmať celá sada balení alebo vzoriek v prípade objemových výrobkov;

Testy je potrebné vykonať na celej škále vzoriek vybratých z celej zásielky, ktorá sa môže v prípade potreby čiastočne vyložiť, aby sa zabezpečila dostupnosť všetkých jej častí.

Skúška musí pokryť 1 % položiek alebo balení v zásielke od minimálne dvoch položiek/balení po maximálny počet desať.

Veterinárne orgány však v závislosti od výrobkov a okolností môžu trvať na rozsiahlejších kontrolách.

V prípade objemových výrobkov sa z rôznych častí zásielky musí odobrať najmenej päť vzoriek.

f) Ak sa uskutočnia náhodné laboratórne skúšky, ktoré nemôžu poskytnúť okamžité výsledky a nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zvierat, zásielku je možné uvoľniť;

Ak však boli laboratórne testy vykonané pre podozrenie z nedostatkov, alebo ak predošlé testy vykázali pozitívne výsledky, zásielky nesmú byť uvoľnené dovtedy, kým testy nebudú negatívne;

g) dopravné prostriedky sa musia úplne vyložiť, iba ak:

- sa naloženie sa uskutočnilo takým spôsobom, že čiastočné vyloženie neumožňuje prístup k celej zásielke,

- kontroly vzoriek odhalili nedostatky,

- predošlá zásielka vykazovala nedostatky,

- úradný veterinárny lekár predpokladá nedostatky;

h) po ukončení fyzickej kontroly musí kompetentný orgán potvrdiť kontrolu uzavretím a úradným opečiatkovaním všetkých otvorených obalov a opätovným zaplombovaním všetkých kontajnerov, pričom počet plomb sa zapíše do dokladu o prechode hranice.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 90/675/EHS | Táto smernica |

článok 1 | článok 1 |

článok 2 (1) | článok 2 (1) |

článok 2 (2) a) | článok 2 (2) a) |

článok 2 (2) b) | článok 2 (2) b) |

článok 2 (2) c) | článok 2 (2) c) |

článok 2 (2) d) | článok 2 (2) d) |

článok 2 (2) e) | článok 2 (2) e) |

článok 2 (2) f) | článok 2 (2) f) |

článok 2 (2) g) | článok 2 (2) g) |

článok 2 (2) h) | článok 2 (2) k) |

článok 3 | – |

článok 4 | – |

článok 5 | článok 12 |

článok 6 | článok 13 |

článok 7 | – |

článok 8 (1) | – |

článok 8 (2) | článok 4 (4) b) |

článok 8 (3) | článok 10 |

článok 8 (4) | článok 9 |

článok 9 | článok 6 |

článok 10 | – |

článok 11 | – |

článok 12 | článok 11 |

článok 13 | článok 14 |

článok 14 | článok 16 |

článok 15 | – |

článok 16 | článok 17 |

článok 17 | článok 18 |

článok 18 | článok 19 |

článok 18a | článok 21 |

článok 19 | článok 22 |

článok 20 | článok 23 |

článok 21 | článok 25 |

článok 22 | článok 26 |

článok 23 | článok 28 |

článok 24 | článok 29 |

článok 25 | článok 30 |

článok 26 | článok 31 |

článok 27 | – |

článok 28 | – |

článok 29 | – |

článok 30 | – |

článok 31 | článok 32 |

článok 32 | článok 34 |

článok 33 | článok 36 |

príloha I | príloha I |

príloha II | príloha II |

– | príloha III |

--------------------------------------------------