31997L0042

Rådets direktiv 97/42/EF af 27. juni 1997 om første ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 179 af 08/07/1997 s. 0004 - 0006


RÅDETS DIREKTIV 97/42/EF af 27. juni 1997 om første ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (1), særlig artikel 16,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2), udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til traktatens artikel 118 A skal Rådet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(2) i henhold til denne artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

(3) i bilag III til Kommissionens direktiv 91/325/EØF af 1. marts 1991 om tolvte tilpasning til udviklingen af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (5) er der indføjet nye risikosætninger til angivelse af sundhedsfarer ved længere tids påvirkning og farer for kræft ved indånding;

(4) arbejdstagerne skal i alle arbejdssituationer være beskyttet med hensyn til præparater, der indeholder et eller flere kræftfremkaldende stoffer, og med hensyn til kræftfremkaldende forbindelser, som opstår under arbejdet;

(5) for nogle agenser er det nødvendigt at tage alle optagelsesveje i betragtning, herunder en mulig optagelse gennem huden, for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau;

(6) formuleringen af direktiv 90/394/EØF, bilag I, punkt 2, om polycykliske aromatiske carbonhydrider har givet anledning til fortolkningsvanskeligheder i mange medlemsstater; en ny og mere præcis formulering er derfor påkrævet;

(7) i henhold til artikel 16 i direktiv 90/394/EØF skal der for de kræftfremkaldende stoffer, for hvilke dette er muligt, fastsættes grænseværdier for eksponering på grundlag af tilgængelige oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data;

(8) grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal betragtes som en væsentlig del af de generelle foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne; disse grænseværdier skal ændres, så snart nyere videnskabelige oplysninger viser, at det er nødvendigt;

(9) benzen er et kræftfremkaldende stof, som er til stede i forbindelse med mange arbejdssituationer; mange arbejdstagere er derfor udsat for en potentiel sundhedsrisiko; selv om det med den nuværende viden ikke er muligt at fastsætte et niveau, under hvilket der ikke er nogen sundhedsrisiko, vil en nedsættelse af udsættelsen for benzen ikke desto mindre nedsætte denne risiko;

(10) overholdelse af minimumskravene til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod særlige risici i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer sigter ikke blot mod at sikre beskyttelse af den enkelte arbejdstagers sundhed og sikkerhed, men ligeledes mod at foreskrive et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet;

(11) der må for hele Fællesskabet fastlægges et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer, og dette beskyttelsesniveau skal ikke fastlægges ved hjælp af ufravigelige krav, men ved hjælp af en række generelle principper, som skal gøre det muligt for medlemsstaterne at håndhæve minimumskravene på en ensartet måde;

(12) denne ændring udgør et konkret led i gennemførelsen af det indre markeds sociale dimension;

(13) i henhold til afgørelse 74/325/EØF (6) skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslag på dette område -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 90/394/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»4. For så vidt angår asbest og vinylchloridmonomer, der er omfattet af særdirektiver, gælder dette direktivs bestemmelser, hvis de giver større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet.«

2) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) »Kræftfremkaldende stof«:

i) et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

ii) et præparat, der er sammensat af et eller flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når koncentrationen af et eller flere af de enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrænser for klassificering af et præparat som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 eller 2, der er fastsat i:

- bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller

- bilag I til direktiv 88/379/EØF, hvis stoffet eller stofferne ikke er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller er opført deri uden angivelse af koncentrationsgrænser

iii) et stof, et præparat eller en proces, der er nævnt i bilag I, samt et stof eller et præparat, der frigøres under en i bilag I omhandlet proces.

b) »Grænseværdi«: medmindre andet er anført, tidsvægtet gennemsnitskoncentration af et kræftfremkaldende stof målt i luften i arbejdstagerens indåndingszone i en nærmere angivet referenceperiode som anført i bilag III.«

3) Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3. Desuden skal alle andre eksponeringsveje, f.eks. optagelse i eller gennem huden, tages i betragtning ved risikovurderingen.«

4) I artikel 5, indsættes følgende stykke efter stk. 3:

»4. Udsættelsen må ikke overstige den grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, der er fastsat i bilag III.«

Det tidligere stk. 4 bliver stk. 5.

5) Punkt 2 i bilag I affattes således:

»2. Arbejde, som indebærer udsættelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg.«

6) Del A i bilag III affattes således:

»A. GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

>TABELPOSITION>

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 27. juni 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 1997.

På Rådets vegne

A. MELKERT

Formand

(1) EFT nr. L 196 af 26. 7. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. C 317 af 28. 11. 1995, s. 16.

(3) EFT nr. C 97 af 1. 4. 1996, s. 25.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. juni 1996 (EFT nr. C 198 af 8. 7. 1996, s. 182), Rådets fælles holdning af 2. december 1996 (EFT nr. C 6 af 9. 1. 1997, s. 15) og Europa-Parlamentets afgørelse af 9. april 1997 (EFT nr. C 132 af 28. 4. 1997).

(5) EFT nr. L 180 af 8. 7. 1991, s. 1.

(6) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15. Afgørelsen er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.