31997L0040Uradni list L 180 , 09/07/1997 str. 0021 - 0021


Direktiva Sveta 97/40/ES

z dne 25. junija 1997

o spremembah Direktive 93/113/ES o uporabi in prometu encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov v prehrani živali

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 glede dodatkov v krmi [4] določa načela v zvezi z dopustitvijo in uporabo dodatkov;

ker Direktiva Sveta 93/113/EGS [5] dovoljuje državam članicam, da začasno dovolijo uporabo in promet zadevnih proizvodov, če na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov ne ogrožajo zdravja ljudi ali živali;

ker Direktiva 93/113/ES zahteva, da Komisija pred 1. januarjem 1997 sprejme odločitev o primerih, za katere so države članice predložile spise pred 1. januarjem 1996 za pridobitev dovoljenja Skupnosti v skladu z Direktivo 70/524/EGS;

ker je bilo zaradi velikega števila dokumentacij o primerih, ki so jih države članice predložile, nemogoče rešiti vse vloge za dovoljenje do 31. decembra 1996 kljub popolnemu poznavanju dejstev; ker je treba zato datum, do katerega mora Komisija odločati, prestaviti za 18 mesecev, da bodo Komisija in države članice imele dovolj časa za temeljito preučitev dokumentacij, ki so jim bile predložene,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Datum 1. januar 1997 v členu 5 Direktive 93/113/ES se nadomesti z datumom 1. julij 1998.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. junija 1997

Za Svet

Predsednik

J. Van Aartsen

[1] UL C 95, 24.3.1997, str. 30.

[2] UL C 85, 17.3.1997, str. 176.

[3] UL C 133, 28.4.1997, str. 26.

[4] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/66/ES (UL L 272, 25.10.1996, str. 32).

[5] UL L 334, 31.12.1993, str. 17.

--------------------------------------------------