31997L0021Uradni list L 125 , 16/05/1997 str. 0031 - 0040


Direktiva Komisije 97/21/ES

z dne 18. aprila 1997

o prilagoditvi Direktive Sveta 80/1269/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na moč motorja motornih vozil, tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 80/1269/EGS z dne 16.decembra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na moč motorja motornih vozil [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 89/491/EGS [2], in zlasti člena 3 Direktive,

ker je Direktiva 80/1269/EGS ena izmed posebnih direktiv za postopek ES-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/79/ES [4]; ker se torej določbe Direktive 70/156/EGS glede sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozil uporabljajo tudi za Direktivo 80/1269/EGS;

ker zlasti člen 3(4) in člen 4(3) Direktive 70/156/EGS določa, da mora vsaka posebna direktiva imeti priložen opisni list, ki vsebuje ustrezne podatke iz Priloge I k Direktivi 70/156/EGS, kot tudi certifikat o homologaciji na podlagi Priloge VI k Direktivi št. 70/156/EGS da bi bila homologacija lahko računalniško podprta;

ker se te spremembe nanašajo samo na upravne določbe iz Direktive. 80/1269/EGS; ker zato ni treba razveljaviti obstoječih homologacij na podlagi Direktive 80/1269/EGS niti preprečiti registracije, prodaje in začetka uporabe novih vozil, na katera se nanašajo te homologacije;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, skladni z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 80/1269/EGS se spremeni, kakor sledi:

1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

V tej direktivi izraz "vozilo" pomeni katero koli motorno vozilo, namenjeno za uporabo na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 25 km/h, razen tirnih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev in delovnih strojev.;"

2. v členu 2 se besedilo "Prilogi I in II" nadomesti z besedilom "ustreznimi Prilogami";

3. Priloge se spremenijo skladno s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Po 1. oktobru 1997 države članice:

- ne smejo več podeljevati ES-homologacij po členu 4(1) Direktive 70/156/EGS, in

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije,

za nove tipe vozil iz razlogov, ki se nanašajo na moč motorja, če moč motorja ni bila določena skladno z Direktivo 80/1269/EGS, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

Ta direktiva ne razveljavlja že odobrenih homologacij skladno z Direktivo 80/1269/EGS, niti ne preprečuje razširitve homologacij pod pogoji iz direktive, po kateri so bile prvotno podeljene.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 30. septembra 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

4. Člen

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

5. Člen

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 1997

Za Komisijo:

Martin bangemann,

Član Komisije

[1] UL L 375, 31.12.1980, str. 46.

[2] UL L 238, 15.8.1989, str. 43.

[3] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[4] UL L 18, 21.1.1997, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SPREMEMBE PRILOG K DIREKTIVI 80/1269/EGS

1. Med člene in Prilogo I se vstavi seznam prilog, ki se glasi:

"

SEZNAM PRILOG

Priloga I: | Določanje moči motorja |

Dodatek 1: | Opisni list |

Dodatek 2: | Certifikat o homologaciji |

Priloga II: | Poročilo o preskusu |

"

PRILOGA I

2.Točka 1 se glasi:

"1. UPRAVNE DOLOČBE ZA HOMOLOGACIJO

1.1 Vloga za ES-homologacijo za določen tip vozila

1.1.1 Vlogo za ES-homologacijo skladno s členom 3(4) Direktive 70/156/EGS za določen tip vozila glede na moč motorja vloži proizvajalec.

1.1.2 Vzorec opisnega lista je podan v Dodatku 1.

1.1.3 Če tehnična služba, ki je pristojna za homologacijske preskuse, sama opravi preskus, mora proizvajalec predložiti naslednje:

1.1.3.1 motor, ki je predstavnik tipa, za katerega se zahteva homologacija, z dodatno opremo iz Tabele 1.

1.2 Podelitev ES-homologacije za določen tip vozila

1.2.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se ES-homologacija podeli skladno s členom 4(3) in, če pride v poštev, s členom 4(4) Direktive 70/156/EGS.

1.2.2 Vzorec certifikata o ES-homologaciji je podan v Dodatku 2.

1.2.3 Za vsak tip homologiranega vozila se določi homologacijska številka skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/156/EGS. Ista država članica ne sme dodeliti iste številke za drug tip vozila.

1.3 Spremembe tipa in spremembe homologacij

1.3.1 V primeru spremembe tipa, homologiranega po tej direktivi, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

1.4 Skladnost proizvodnje

1.4.1 Treba je sprejeti ukrepe za zagotavljanje skladnosti proizvodnje skladno z določbami, ki so opredeljene v členu 10 Direktive 70/156/EGS."

3.V točki 2.1 se:Besedilo "Priloga I" nadomesti z besedilom "Oddelek A Priloge II".4.V točki 5.6 se:besedilo "Dodatek I" nadomesti z besedilom "Priloga II". 5.V točki 6.4.2 se formula glasi:

=

6.Točka 7 se glasi:

"7. POROČILO O PRESKUSU

Poročilo o preskusu mora vsebovati rezultate in vse izračune, potrebne za določitev neto moči, kot so našteti v Prilogi II. V skladu z določbami te direktive lahko pristojni organ za pripravo tega dokumenta uporabi poročilo pooblaščenega ali priznanega laboratorija."

7.Točke od 8 do 8.2.2 se črtajo.8.Točke od 9 do 9.2 postanejotočke 8 do 8.2.9.Dodatka 1 in 2 se nadomestita z naslednjima Dodatkoma 1 in 2:"

Dodatek 1

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati kazalo. Risbe, če so priložene, morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote elektronsko upravljani, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0 SPLOŠNO

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):…

0.2 Tip in splošen opis:…

0.3 Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu(b):…

0.3.1 Mesto te oznake:…

0.4 Kategorija vozila (c):…

0.5 Ime in naslov proizvajalca:…

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:…

1. SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

1.8 Lega volana: levo/desno [1]:…

3. POGONSKI MOTOR (q)

3.1 Proizvajalec:…

3.1.1 Proizvajalčeva oznaka motorja (kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije):…

3.2.1.1 Način delovanja: prisilni vžig/kompresijski vžig, štiritaktni/dvotaktni [2]

3.2.1.2 Število in namestitev valjev:…

3.2.1.2.1 Vrtina (r):…mm

3.2.1.2.2 Gib (r):…mm

3.2.1.2.3 Zaporedje vžiga:…

3.2.1.3 Prostornina motorja (s):…cm3

3.2.1.4 Kompresijsko razmerje [3]:…

3.2.1.5 Risbe zgorevalnega prostora, zgornjega dela bata in, pri motorjih s prisilnim vžigom, batnih obročkov:…

3.2.1.8 Nazivna moč (t):…kW pri… min-1

(po navedbi proizvajalca)

3.2.1.9 Največje dovoljeno število vrtljajev, po podatkih proizvajalca:…min-1

3.2.1.10 Nazivni navor [4]:…Nm pri…min-1

(po navedbi proizvajalca)

3.2.2 Gorivo: dizelsko gorivo/bencin/tekoči naftni plin/drugo [5]

3.2.2.1 Oktansko število (raziskovalna metoda), osvinčen:…

3.2.2.2 Oktansko število (raziskovalna metoda), neosvinčen:…

3.2.4 Oskrba z gorivom

3.2.4.1 Z uplinjačem: da/ne [6]

3.2.4.1.1 Znamka proizvajalca:…

3.2.4.1.2 Tip:…

3.2.4.1.3 Število:…

3.2.4.1.4 Elementi nastavitve [7]

3.2.4.1.4.1 | Šobe:… | Oziroma krivulja pretoka goriva v odvisnosti od pretoka zraka in nastavitve, ki so potrebne za ohranjanje te krivulje. |

3.2.4.1.4.2 | Difuzor(ji):… |

3.2.4.1.4.3 | Nivo v komori s plovcem:… |

3.2.4.1.4.4 | Masa plovca:… |

3.2.4.1.4.5 | Igla plovca:… |

3.2.4.1.5 Zagon hladnega motorja: ročno/avtomatsko [8]

3.2.4.1.5.1 Način delovanj(a):…

3.2.4.1.5.2 Delovno območje/nastavitev [9] [10]:…

3.2.4.2 Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom): da/ne [11]

3.2.4.2.1 Opis sistema:…

3.2.4.2.2 Način delovanja: direkten vbrizg/predkomora/vrtinčna komora [12]

3.2.4.2.3 Tlačilka

3.2.4.2.3.1 Znamka:…

3.2.4.2.3.2 Tip:…

3.2.4.2.3.3 Največja količina vbrizga [13] [14]:…mm3/gib ali takt pri številu vrtljajev črpalke:…min-1 ali, alternativno, diagram karakteristik vbrizga:…

3.2.4.2.3.4 Čas vbrizga [15]:…

3.2.4.2.3.5 Karakteristika regulatorja predvbrizga [16]…

3.2.4.2.3.6 Postopek nastavitve: preskusna naprava/motor [17]

3.2.4.2.4 Regulator

3.2.4.2.4.1 Tip:…

3.2.4.2.4.2 Število vrtljajev, pri katerih regulator zapre dovod goriva

3.2.4.2.4.2.1 Prekinitev dovoda goriva pri obremenitvi motorja:…min-1

3.2.4.2.4.2.2 Prekinitev dovoda goriva brez obremenitve motorja:…min-1

3.2.4.2.5 Visokotlačne cevi

3.2.4.2.5.1 Dolžina:…mm

3.2.4.2.5.2 Notranji premer:…mm

3.2.4.2.6 Šoba(e)

3.2.4.2.6.1 Znamka:…

3.2.4.2.6.2 Tip:…

3.2.4.2.6.3 Tlak odpiranja [18]:…kPa ali diagram poteka odpiranja [19]:…

3.2.4.2.7 Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.2.7.1 Znamka:…

3.2.4.2.7.2 Tip:…

3.2.4.2.7.3 Opis sistema:…

3.2.4.2.9 Elektronska kontrolna naprava

3.2.4.2.9.1 Znamka:…

3.2.4.2.9.2 Opis sistema:…

3.2.4.3 Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s prisilnim vžigom): da/ne [20]

3.2.4.3.1 Način delovanja: vbrizgavanje v sesalno cev (eno-/večtočkovno [21]/direktno vbrizgavanje/drugo (točen opis)) [22]:…

3.2.4.3.2 Znamka:…

3.2.4.3.3 Tip:…

3.2.4.3.4 Opis sistema

3.2.4.3.4.1 | Tip ali številka kontrolne enote:… | Pri sistemih, ki so drugačni od kontinuirnega vbrizgavanja opišite enakovredne podrobnosti. |

3.2.4.3.4.2 | Tip regulatorja goriva:… |

3.2.4.3.4.3 | Tip senzorja pretoka zraka:… |

3.2.4.3.4.4 | Tip naprave za distribucijo goriva:… |

3.2.4.3.4.5 | Tip regulatorja tlaka:… |

3.2.4.3.4.8 | Tip ohišja lopute za zrak:… |

3.2.4.3.5 Vbrizgalne šobe: tlak odpiranja [23]:…kPa ali diagram poteka odpiranja [24]:…

3.2.4.3.6 Čas vbrizga:…

3.2.4.3.7 Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.3.7.1 Način delovanj(a):…

3.2.4.3.7.2 Delovno območje/nastavitve [25] [26]:…

3.2.4.4 Črpalka za gorivo

3.2.4.4.1 Tlak [27]:…kPa ali karakteristični diagram [28]:…

3.2.5 Električni sistem

3.2.5.1 Nazivna napetost:…V, priključek mase pozitivni/negativni [29]

3.2.5.2 Alternator

3.2.5.2.1 Tip:…

3.2.5.2.2 Nazivna moč:…VA

3.2.6 Vžigalni sistem

3.2.6.1 Znamka:…

3.2.6.2 Tip:…

3.2.6.3 Način delovanja:…

3.2.6.4 Krivulja predvžiga [30]:…

3.2.6.5 Statični predvžig [31]:…stopinj pred GMT

3.2.6.6 Razmak kontaktov prekinjalnika [32]:…mm

3.2.6.7 Kot zaprtja [33]:…stopinj

3.2.7 Hladilni sistem (tekočina/zrak) [34]

3.2.7.1 Nazivna nastavitev naprave za kontrolo temperature motorja:…

3.2.7.2 Tekočinsko hlajenje

3.2.7.2.1 Vrsta tekočine:…

3.2.7.2.2 Vodna črpalka: da/ne [35]

3.2.7.2.3 Karakteristike:…, ali

3.2.7.2.3.1 Znamka:…

3.2.7.2.3.2 Tip:…

3.2.7.2.4 Stopnja prenosa(ov) pogona:

3.2.7.2.5 Opis ventilatorja in njegovega pogonskega mehanizma …

3.2.7.3 Zračno hlajenje

3.2.7.3.1 Ventilator: da/ne [36]

3.2.7.3.2 Karakteristike: …, ali

3.2.7.3.2.1 Znamka:…

3.2.7.3.2.2 Tip:…

3.2.7.3.3 Stopnja prenosa(ov) pogona:…

3.2.8 Sesalni sistem

3.2.8.1 Nadtlačno polnjenje: da/ne [37]

3.2.8.1.1 Znamka:…

3.2.8.1.2 Tip:…

3.2.8.1.3 Opis sistema (npr.: največji polnilni tlak:…kPa; omejilni ventil, če obstaja):…

3.2.8.2 Hladilnik polnilnega zraka: da/ne [38]

3.2.8.4 Opis in risbe sesalnih cevi in njihovih dodatkov (posoda za vsesani zrak, grelne naprave, dodatni vstopi za zrak, itd.):…

3.2.8.4.1 Opis sesalnega kolektorja (vključno z risbami in/ali fotografijami)

3.2.8.4.2 Filter za zrak, risbe:…, ali

3.2.8.4.2.1 Znamka:…

3.2.8.4.2.2 Tip:…

3.2.8.4.3 Dušilec zvoka na sesalni strani, risbe:…, ali

3.2.8.4.3.1 Znamka:…

3.2.8.4.3.2 Tip:…

3.2.9 Izpušni sistem

3.2.9.1 Opis in/ali risba izpušnega kolektorja:…

3.2.9.2 Opis in/ali risba izpušnega sistema:…

3.2.9.3 Največji dovoljeni protitlak izpušnih plinov pri nazivnih vrtljajih motorja in polni obremenitvi:…kPa

3.2.10 Najmanjši premeri sesalnih in izpušnih cevi:…

3.2.11 Časi odpiranja ventilov ali drugi ustrezni podatki

3.2.11.1 Največji gib ventilov, koti odpiranja in zapiranja ali podatki o časih odpiranja in zapiranja glede na mrtve točke batov pri alternativnih sistemih krmiljenja:…

3.2.11.2 Referenčne veličine in/ali območja nastavljanja [39]:…

3.2.12 Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.2 Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

3.2.12.2.1 Katalizator: da/ne [40]

3.2.12.2.1.1 Število katalizatorjev in elementov:…

3.2.12.2.1.2 Dimenzije, oblika in volumen katalizatorja(jev):…

3.2.12.2.2 Tipalo za kisik: da/ne [41]

3.2.12.2.3 Vpihovanje zraka: da/ne [42]

3.2.12.2.4 Recirkulacija izpušnih plinov: da/ne [43]

3.2.12.2.6 Lovilec delcev: da/ne [44]

3.2.12.2.6.1 Dimenzije, oblika in prostornina lovilca delcev:…

3.2.12.2.7 Ostali sistemi (opis in delovanje):…

3.6. Dovoljene temperature, po podatkih proizvajalca

3.6.1 Hladilni sistem

3.6.1.1 Tekočinsko hlajenje

Najvišja temperatura na izhodu:…°C

3.6.1.2 Zračno hlajenje

3.6.1.2.1 Referenčna točka:…

3.6.1.2.2 Najvišja temperatura na referenčni točki:… °C

3.6.2 Najvišja izstopna temperatura na izhodu iz hladilnika polnilnega zraka:… °C

3.6.3 Najvišja temperatura izpušnih plinov v točki izpušnega sistema, ki je najbližji zunanji prirobnici izpušnega kolektorja:… °C

3.6.4 Temperatura goriva

najnižja:… °C

najvišja:…°C

3.6.5 Temperatura maziva

najnižja:…°C

najvišja:… °C

3.8 Sistem mazanja

3.8.1 Opis sistema

3.8.1.1 Lega posode za mazivo:…

3.8.1.2 Sistem dovoda maziva (s črpalko/z vbrizgavanjem v sesalni del/mešanje z gorivom, itd.) [45]:…

3.8.2 Črpalka za mazanje

3.8.2.1 Znamka:…

3.8.2.2 Tip:…

3.8.3 Mešanje z gorivom

3.8.3.1 Mešalno razmerje:…

3.8.4 Oljni hladilnik: da/ne [46]

3.8.4.1 Risba(e):…, ali

3.8.4.1.1 Znamka:…

3.8.4.1.2 Tip:…

Datum, spis

Dopolnilo Dodatka 1

1. Ostala oprema, ki jo poganja motor (v skladu s točko 5.1.2 Priloge I) (seznam in po potrebi kratek opis):…

2. Dodatni podatki o pogojih preskusa (samo za motorje na prisilni vžig)

2.1 Svečke

2.1.1 Znamka:…

2.1.2 Tip:…

2.1.3 Nastavitev razmaka med elektrodama:…

2.2 Vžigalna tuljava

2.2.1 Znamka:…

2.2.2 Tip:…

2.3 Vžigalni kondenzator

2.3.1 Znamka:…

2.3.2 Tip:…

2.4 Oprema za odpravo radijskih motenj

2.4.1 Znamka:…

2.4.2 Tip:…

Dodatek 2

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Obvestilo o

- homologaciji [1],

- razširitvi homologacije [2],

- zavrnitvi homologacije [3],

- preklicu homologacije [4],

za določen tip vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote [5] na podlagi direktive…/…/EGS, kot je nazadnje spremenjena in dopolnjena z direktivo…/…/ES.

Številka homologacije:…

Razlog za razširitev:…

ODDELEK I

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):…

0.2 Tip in splošen opis:…

0.3 Oznake za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti [6] [7]:…

0.3.1 Mesto oznake:…

0.4 Kategorija vozila [8] [9]:…

0.5 Ime in naslov proizvajalca:…

0.7 Za sestavne dele in samostojne tehnične enote: mesto in način pritrditve oznake ES-homologacije: …

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:…

ODDELEK II

1. Dodatni podatki (če pride v poštev): glej dopolnilo

2. Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov:…

3. Datum poročila o preskusu:…

4. Številka poročila o preskusu:…

5. Morebitne pripombe: glej dopolnilo

6. Kraj:…

7. Datum:…

8. Podpis:…

9. Priložen je seznam dokumentov, ki se nahajajo pri tehnični službi, ki je opravila homologacijo, in se na zahtevo lahko dobijo.

1. Dodatni podatki

1.1 Motor…

1.1.1 Proizvajalčeva oznaka motorja:…

(kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije)

1.1.2 Prostornina motorja:…

1.1.3 Gorivo: dizelsko gorivo/bencin/tekoči naftni plin/drugo [10]

1.1.4 Največja nazivna moč: … kW pri…min-1

5. Pripombe:…

"

PRILOGA II

10.Celotno besedilo nad točko 1 se nadomesti z novim naslovom "POROČILO O PRESKUSU".

11.Točke 1 do 4 se črtajo.

12.Točki 5 in 6 postaneta točki 1 in 2.

13.Točka 2.1 (prej točka 6.1):V tabeli se besedilo "Moč, ki se doda… (glej opombo 5 iz Tabele 1)" nadomesti z besedilom "Moč, ki se doda za pomožno opremo motorja, razen opreme iz Tabele 1 v Prilogi I (glej točko 1 dopolnila k Dodatku 1 Priloge I). Moč, ki se odšteje, če ventilator ni nameščen (glej opombo 5 iz Tabele 1 v Prilogi I)."

14.Točke 7 do 14 se črtajo.

[1] Neustrezno črtati.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[4] Neustrezno črtati.

[5] Neustrezno črtati.

[6] Neustrezno črtati.

[7] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[8] Neustrezno črtati.

[9] Neustrezno črtati.

[10] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[11] Neustrezno črtati.

[12] Neustrezno črtati.

[13] Neustrezno črtati.

[14] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[15] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[16] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[17] Neustrezno črtati.

[18] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[19] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[20] Neustrezno črtati.

[21] Neustrezno črtati.

[22] Neustrezno črtati.

[23] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[24] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[25] Neustrezno črtati.

[26] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[27] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[28] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[29] Neustrezno črtati.

[30] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[31] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[32] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[33] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[34] Neustrezno črtati.

[35] Neustrezno črtati.

[36] Neustrezno črtati.

[37] Neustrezno črtati.

[38] Neustrezno črtati.

[39] Neustrezno črtati.

[40] Neustrezno črtati.

[41] Neustrezno črtati.

[42] Neustrezno črtati.

[43] Neustrezno črtati.

[44] Neustrezno črtati.

[45] Neustrezno črtati.

[46] Neustrezno črtati.

[1] Neustrezno črtati.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Neustrezno črtati.

[4] Neustrezno črtati.

[5] Neustrezno črtati.

[6] Neustrezno črtati.

[7] Če oznaka identifikacije tipa vključuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, na katere se nanaša ta certifikat o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[8] Neustrezno črtati.

[9] Kot je določeno v Oddelku A Priloge II k Direktivi 70/156/EGS.

[10] Neustrezno črtati.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

Priloga I: | Določanje moči motorja |

Dodatek 1: | Opisni list |

Dodatek 2: | Certifikat o homologaciji |

Priloga II: | Poročilo o preskusu |

--------------------------------------------------

Dodatek 1

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati kazalo. Risbe, če so priložene, morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote elektronsko upravljani, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0 SPLOŠNO

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):…

0.2 Tip in splošen opis:…

0.3 Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu(b):…

0.3.1 Mesto te oznake:…

0.4 Kategorija vozila (c):…

0.5 Ime in naslov proizvajalca:…

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:…

1. SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

1.8 Lega volana: levo/desno [1]:…

3. POGONSKI MOTOR (q)

3.1 Proizvajalec:…

3.1.1 Proizvajalčeva oznaka motorja (kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije):…

3.2.1.1 Način delovanja: prisilni vžig/kompresijski vžig, štiritaktni/dvotaktni [2]

3.2.1.2 Število in namestitev valjev:…

3.2.1.2.1 Vrtina (r):…mm

3.2.1.2.2 Gib (r):…mm

3.2.1.2.3 Zaporedje vžiga:…

3.2.1.3 Prostornina motorja (s):…cm3

3.2.1.4 Kompresijsko razmerje [3]:…

3.2.1.5 Risbe zgorevalnega prostora, zgornjega dela bata in, pri motorjih s prisilnim vžigom, batnih obročkov:…

3.2.1.8 Nazivna moč (t):…kW pri… min-1

(po navedbi proizvajalca)

3.2.1.9 Največje dovoljeno število vrtljajev, po podatkih proizvajalca:…min-1

3.2.1.10 Nazivni navor [4]:…Nm pri…min-1

(po navedbi proizvajalca)

3.2.2 Gorivo: dizelsko gorivo/bencin/tekoči naftni plin/drugo [5]

3.2.2.1 Oktansko število (raziskovalna metoda), osvinčen:…

3.2.2.2 Oktansko število (raziskovalna metoda), neosvinčen:…

3.2.4 Oskrba z gorivom

3.2.4.1 Z uplinjačem: da/ne [6]

3.2.4.1.1 Znamka proizvajalca:…

3.2.4.1.2 Tip:…

3.2.4.1.3 Število:…

3.2.4.1.4 Elementi nastavitve [7]

3.2.4.1.4.1 | Šobe:… | Oziroma krivulja pretoka goriva v odvisnosti od pretoka zraka in nastavitve, ki so potrebne za ohranjanje te krivulje. |

3.2.4.1.4.2 | Difuzor(ji):… |

3.2.4.1.4.3 | Nivo v komori s plovcem:… |

3.2.4.1.4.4 | Masa plovca:… |

3.2.4.1.4.5 | Igla plovca:… |

3.2.4.1.5 Zagon hladnega motorja: ročno/avtomatsko [8]

3.2.4.1.5.1 Način delovanj(a):…

3.2.4.1.5.2 Delovno območje/nastavitev [9] [10]:…

3.2.4.2 Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom): da/ne [11]

3.2.4.2.1 Opis sistema:…

3.2.4.2.2 Način delovanja: direkten vbrizg/predkomora/vrtinčna komora [12]

3.2.4.2.3 Tlačilka

3.2.4.2.3.1 Znamka:…

3.2.4.2.3.2 Tip:…

3.2.4.2.3.3 Največja količina vbrizga [13] [14]:…mm3/gib ali takt pri številu vrtljajev črpalke:…min-1 ali, alternativno, diagram karakteristik vbrizga:…

3.2.4.2.3.4 Čas vbrizga [15]:…

3.2.4.2.3.5 Karakteristika regulatorja predvbrizga [16]…

3.2.4.2.3.6 Postopek nastavitve: preskusna naprava/motor [17]

3.2.4.2.4 Regulator

3.2.4.2.4.1 Tip:…

3.2.4.2.4.2 Število vrtljajev, pri katerih regulator zapre dovod goriva

3.2.4.2.4.2.1 Prekinitev dovoda goriva pri obremenitvi motorja:…min-1

3.2.4.2.4.2.2 Prekinitev dovoda goriva brez obremenitve motorja:…min-1

3.2.4.2.5 Visokotlačne cevi

3.2.4.2.5.1 Dolžina:…mm

3.2.4.2.5.2 Notranji premer:…mm

3.2.4.2.6 Šoba(e)

3.2.4.2.6.1 Znamka:…

3.2.4.2.6.2 Tip:…

3.2.4.2.6.3 Tlak odpiranja [18]:…kPa ali diagram poteka odpiranja [19]:…

3.2.4.2.7 Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.2.7.1 Znamka:…

3.2.4.2.7.2 Tip:…

3.2.4.2.7.3 Opis sistema:…

3.2.4.2.9 Elektronska kontrolna naprava

3.2.4.2.9.1 Znamka:…

3.2.4.2.9.2 Opis sistema:…

3.2.4.3 Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s prisilnim vžigom): da/ne [20]

3.2.4.3.1 Način delovanja: vbrizgavanje v sesalno cev (eno-/večtočkovno [21]/direktno vbrizgavanje/drugo (točen opis)) [22]:…

3.2.4.3.2 Znamka:…

3.2.4.3.3 Tip:…

3.2.4.3.4 Opis sistema

3.2.4.3.4.1 | Tip ali številka kontrolne enote:… | Pri sistemih, ki so drugačni od kontinuirnega vbrizgavanja opišite enakovredne podrobnosti. |

3.2.4.3.4.2 | Tip regulatorja goriva:… |

3.2.4.3.4.3 | Tip senzorja pretoka zraka:… |

3.2.4.3.4.4 | Tip naprave za distribucijo goriva:… |

3.2.4.3.4.5 | Tip regulatorja tlaka:… |

3.2.4.3.4.8 | Tip ohišja lopute za zrak:… |

3.2.4.3.5 Vbrizgalne šobe: tlak odpiranja [23]:…kPa ali diagram poteka odpiranja [24]:…

3.2.4.3.6 Čas vbrizga:…

3.2.4.3.7 Naprava za zagon hladnega motorja

3.2.4.3.7.1 Način delovanj(a):…

3.2.4.3.7.2 Delovno območje/nastavitve [25] [26]:…

3.2.4.4 Črpalka za gorivo

3.2.4.4.1 Tlak [27]:…kPa ali karakteristični diagram [28]:…

3.2.5 Električni sistem

3.2.5.1 Nazivna napetost:…V, priključek mase pozitivni/negativni [29]

3.2.5.2 Alternator

3.2.5.2.1 Tip:…

3.2.5.2.2 Nazivna moč:…VA

3.2.6 Vžigalni sistem

3.2.6.1 Znamka:…

3.2.6.2 Tip:…

3.2.6.3 Način delovanja:…

3.2.6.4 Krivulja predvžiga [30]:…

3.2.6.5 Statični predvžig [31]:…stopinj pred GMT

3.2.6.6 Razmak kontaktov prekinjalnika [32]:…mm

3.2.6.7 Kot zaprtja [33]:…stopinj

3.2.7 Hladilni sistem (tekočina/zrak) [34]

3.2.7.1 Nazivna nastavitev naprave za kontrolo temperature motorja:…

3.2.7.2 Tekočinsko hlajenje

3.2.7.2.1 Vrsta tekočine:…

3.2.7.2.2 Vodna črpalka: da/ne [35]

3.2.7.2.3 Karakteristike:…, ali

3.2.7.2.3.1 Znamka:…

3.2.7.2.3.2 Tip:…

3.2.7.2.4 Stopnja prenosa(ov) pogona:

3.2.7.2.5 Opis ventilatorja in njegovega pogonskega mehanizma …

3.2.7.3 Zračno hlajenje

3.2.7.3.1 Ventilator: da/ne [36]

3.2.7.3.2 Karakteristike: …, ali

3.2.7.3.2.1 Znamka:…

3.2.7.3.2.2 Tip:…

3.2.7.3.3 Stopnja prenosa(ov) pogona:…

3.2.8 Sesalni sistem

3.2.8.1 Nadtlačno polnjenje: da/ne [37]

3.2.8.1.1 Znamka:…

3.2.8.1.2 Tip:…

3.2.8.1.3 Opis sistema (npr.: največji polnilni tlak:…kPa; omejilni ventil, če obstaja):…

3.2.8.2 Hladilnik polnilnega zraka: da/ne [38]

3.2.8.4 Opis in risbe sesalnih cevi in njihovih dodatkov (posoda za vsesani zrak, grelne naprave, dodatni vstopi za zrak, itd.):…

3.2.8.4.1 Opis sesalnega kolektorja (vključno z risbami in/ali fotografijami)

3.2.8.4.2 Filter za zrak, risbe:…, ali

3.2.8.4.2.1 Znamka:…

3.2.8.4.2.2 Tip:…

3.2.8.4.3 Dušilec zvoka na sesalni strani, risbe:…, ali

3.2.8.4.3.1 Znamka:…

3.2.8.4.3.2 Tip:…

3.2.9 Izpušni sistem

3.2.9.1 Opis in/ali risba izpušnega kolektorja:…

3.2.9.2 Opis in/ali risba izpušnega sistema:…

3.2.9.3 Največji dovoljeni protitlak izpušnih plinov pri nazivnih vrtljajih motorja in polni obremenitvi:…kPa

3.2.10 Najmanjši premeri sesalnih in izpušnih cevi:…

3.2.11 Časi odpiranja ventilov ali drugi ustrezni podatki

3.2.11.1 Največji gib ventilov, koti odpiranja in zapiranja ali podatki o časih odpiranja in zapiranja glede na mrtve točke batov pri alternativnih sistemih krmiljenja:…

3.2.11.2 Referenčne veličine in/ali območja nastavljanja [39]:…

3.2.12 Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.2 Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

3.2.12.2.1 Katalizator: da/ne [40]

3.2.12.2.1.1 Število katalizatorjev in elementov:…

3.2.12.2.1.2 Dimenzije, oblika in volumen katalizatorja(jev):…

3.2.12.2.2 Tipalo za kisik: da/ne [41]

3.2.12.2.3 Vpihovanje zraka: da/ne [42]

3.2.12.2.4 Recirkulacija izpušnih plinov: da/ne [43]

3.2.12.2.6 Lovilec delcev: da/ne [44]

3.2.12.2.6.1 Dimenzije, oblika in prostornina lovilca delcev:…

3.2.12.2.7 Ostali sistemi (opis in delovanje):…

3.6. Dovoljene temperature, po podatkih proizvajalca

3.6.1 Hladilni sistem

3.6.1.1 Tekočinsko hlajenje

Najvišja temperatura na izhodu:…°C

3.6.1.2 Zračno hlajenje

3.6.1.2.1 Referenčna točka:…

3.6.1.2.2 Najvišja temperatura na referenčni točki:… °C

3.6.2 Najvišja izstopna temperatura na izhodu iz hladilnika polnilnega zraka:… °C

3.6.3 Najvišja temperatura izpušnih plinov v točki izpušnega sistema, ki je najbližji zunanji prirobnici izpušnega kolektorja:… °C

3.6.4 Temperatura goriva

najnižja:… °C

najvišja:…°C

3.6.5 Temperatura maziva

najnižja:…°C

najvišja:… °C

3.8 Sistem mazanja

3.8.1 Opis sistema

3.8.1.1 Lega posode za mazivo:…

3.8.1.2 Sistem dovoda maziva (s črpalko/z vbrizgavanjem v sesalni del/mešanje z gorivom, itd.) [45]:…

3.8.2 Črpalka za mazanje

3.8.2.1 Znamka:…

3.8.2.2 Tip:…

3.8.3 Mešanje z gorivom

3.8.3.1 Mešalno razmerje:…

3.8.4 Oljni hladilnik: da/ne [46]

3.8.4.1 Risba(e):…, ali

3.8.4.1.1 Znamka:…

3.8.4.1.2 Tip:…

Datum, spis

[1] Neustrezno črtati.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[4] Neustrezno črtati.

[5] Neustrezno črtati.

[6] Neustrezno črtati.

[7] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[8] Neustrezno črtati.

[9] Neustrezno črtati.

[10] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[11] Neustrezno črtati.

[12] Neustrezno črtati.

[13] Neustrezno črtati.

[14] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[15] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[16] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[17] Neustrezno črtati.

[18] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[19] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[20] Neustrezno črtati.

[21] Neustrezno črtati.

[22] Neustrezno črtati.

[23] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[24] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[25] Neustrezno črtati.

[26] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[27] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[28] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[29] Neustrezno črtati.

[30] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[31] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[32] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[33] Če identifikacijska oznaka tipa vsebuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz tega certifikata o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[34] Neustrezno črtati.

[35] Neustrezno črtati.

[36] Neustrezno črtati.

[37] Neustrezno črtati.

[38] Neustrezno črtati.

[39] Neustrezno črtati.

[40] Neustrezno črtati.

[41] Neustrezno črtati.

[42] Neustrezno črtati.

[43] Neustrezno črtati.

[44] Neustrezno črtati.

[45] Neustrezno črtati.

[46] Neustrezno črtati.

--------------------------------------------------

Dopolnilo Dodatka 1

1. Ostala oprema, ki jo poganja motor (v skladu s točko 5.1.2 Priloge I) (seznam in po potrebi kratek opis):…

2. Dodatni podatki o pogojih preskusa (samo za motorje na prisilni vžig)

2.1 Svečke

2.1.1 Znamka:…

2.1.2 Tip:…

2.1.3 Nastavitev razmaka med elektrodama:…

2.2 Vžigalna tuljava

2.2.1 Znamka:…

2.2.2 Tip:…

2.3 Vžigalni kondenzator

2.3.1 Znamka:…

2.3.2 Tip:…

2.4 Oprema za odpravo radijskih motenj

2.4.1 Znamka:…

2.4.2 Tip:…

--------------------------------------------------

Dodatek 2

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Obvestilo o

- homologaciji [1],

- razširitvi homologacije [2],

- zavrnitvi homologacije [3],

- preklicu homologacije [4],

za določen tip vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote [5] na podlagi direktive…/…/EGS, kot je nazadnje spremenjena in dopolnjena z direktivo…/…/ES.

Številka homologacije:…

Razlog za razširitev:…

ODDELEK I

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):…

0.2 Tip in splošen opis:…

0.3 Oznake za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti [6] [7]:…

0.3.1 Mesto oznake:…

0.4 Kategorija vozila [8] [9]:…

0.5 Ime in naslov proizvajalca:…

0.7 Za sestavne dele in samostojne tehnične enote: mesto in način pritrditve oznake ES-homologacije: …

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:…

ODDELEK II

1. Dodatni podatki (če pride v poštev): glej dopolnilo

2. Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov:…

3. Datum poročila o preskusu:…

4. Številka poročila o preskusu:…

5. Morebitne pripombe: glej dopolnilo

6. Kraj:…

7. Datum:…

8. Podpis:…

9. Priložen je seznam dokumentov, ki se nahajajo pri tehnični službi, ki je opravila homologacijo, in se na zahtevo lahko dobijo.

1. Dodatni podatki

1.1 Motor…

1.1.1 Proizvajalčeva oznaka motorja:…

(kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije)

1.1.2 Prostornina motorja:…

1.1.3 Gorivo: dizelsko gorivo/bencin/tekoči naftni plin/drugo [10]

1.1.4 Največja nazivna moč: … kW pri…min-1

5. Pripombe:…

[1] Neustrezno črtati.

[2] Neustrezno črtati.

[3] Neustrezno črtati.

[4] Neustrezno črtati.

[5] Neustrezno črtati.

[6] Neustrezno črtati.

[7] Če oznaka identifikacije tipa vključuje znake, ki niso bistveni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, na katere se nanaša ta certifikat o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom: "?" (npr. ABC??123??).

[8] Neustrezno črtati.

[9] Kot je določeno v Oddelku A Priloge II k Direktivi 70/156/EGS.

[10] Neustrezno črtati.

--------------------------------------------------