31997L0016

Richtlijn 97/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 tot vijftiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

Publicatieblad Nr. L 116 van 06/05/1997 blz. 0031 - 0032


RICHTLIJN 97/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 april 1997 tot vijftiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

Overwegende dat artikel 7 A van het Verdrag voorziet in de totstandkoming van een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;

Overwegende dat alle lidstaten met uitzondering van Finland, Griekenland, Italië, Luxemburg en Oostenrijk partij zijn bij het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land (Verdrag van Parijs van 1974); dat de Commissie van Parijs, het uitvoerend orgaan van het Verdrag van Parijs, hexachloorethaan en de stoffen die ten gevolge van het gebruik daarvan kunnen ontstaan, als stoffen beschouwt die een verontreiniging veroorzaken welke overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van het Verdrag van Parijs moet worden uitgebannen; dat de Raad de Commissie bij een op 4 maart 1996 aangenomen mandaat heeft gemachtigd onderhandelingen te voeren over een besluit tot geleidelijke uitbanning van hexachloorethaan, behoudens bepaalde uitzonderingen voor het gebruik in de non-ferrometaalindustrie en met name in niet-geïntegreerde aluminiumgieterijen en voor bepaalde magnesiumlegeringen; dat na de onderhandelingen in de vergadering van de commissies van Oslo en van Parijs in juni 1996 te Oslo besluit Parcom 96/1 betreffende de geleidelijke uitbanning van hexachloorethaan in de non-ferrometaalindustrie is aangenomen, dat in de plaats komt van de besluiten Parcom 92/4 en 93/1 over hetzelfde onderwerp; dat de behoefte aan uitzonderingen op het verbod op het gebruik van hexachloorethaan volgens besluit Parcom 96/1 in 1998 opnieuw zal worden onderzocht;

Overwegende dat de beperkingen die de lidstaten moeten invoeren voor het op de markt brengen van hexachloorethaan voor gebruik in de non-ferrometaalindustrie, rechtstreekse gevolgen hebben voor de werking van de interne markt; dat derhalve een onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied en een wijziging van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG (4) noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte communautaire maatregelen, gelet op de omvang en de gevolgen van het voorgenomen optreden, niet alleen noodzakelijk, maar ook onmisbaar zijn voor het bereiken van de beoogde doeleinden, die niet door de lidstaten afzonderlijk kunnen worden verwezenlijkt; dat voorts bij Richtlijn 76/769/EEG reeds is voorzien in de verwezenlijking daarvan op communautair niveau,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten dragen zorg voor aanneming en bekendmaking van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om uiterlijk op 31 december 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 januari 1998.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 april 1997.

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

Voor de Raad

De Voorzitter

A. VAN DOK VAN WEELE

(1) PB nr. C 382 van 31. 12. 1994, blz. 35, en

PB nr. C 12 van 17. 1. 1996, blz. 12.

(2) PB nr. C 236 van 11. 9. 1995, blz. 12.

(3) Advies van het Europees Parlement van 20 september 1995 (PB nr. C 269 van 16. 10. 1995, blz. 63), gemeenschappelijk standpunt van 26 november 1996 (PB nr. C 41 van 10. 2. 1997, blz. 1), besluit van het Europees Parlement van 16 januari 1997 (PB nr. C 33 van 3. 2. 1997) en besluit van de Raad van 13 maart 1997.

(4) PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/60/EG (PB nr. L 365 van 31. 12. 1994, blz. 1).

BIJLAGE

Aan bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG wordt het volgende toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

.