31997D0622Úřední věstník L 256 , 19/09/1997 S. 0013 - 0019


Rozhodnutí Komise

ze dne 27. května 1997

o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS)

(97/622/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí [1], a zejména na články 5 a 6 a přílohu VI uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [2], naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 96/350/ES [3],

s ohledem na směrnici Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [4], naposledy pozměněnou směrnicí 94/31/ES [5],

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [6],

vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 1 směrnice 91/689/EHS požaduje, aby členské státy předávaly Komisi informace o provádění této směrnice v rámci zprávy uvedené v čl. 16 odst. 1 směrnice 75/442/EHS;

vzhledem k tomu, že článek 17 směrnice 94/62/ES požaduje, aby členské státy předávaly Komisi informace o provádění této směrnice podle článku 5 směrnice 91/692/EHS;

vzhledem k tomu, že článek 16 směrnice 75/442/EHS byl nahrazen článkem 5 směrnice 91/692/EHS, který požaduje, aby členské státy předávaly Komisi informace o provádění některých směrnic Společenství v podobě zprávy za příslušný úsek;

vzhledem k tomu, že je nezbytné tuto zprávu vypracovat na základě dotazníku nebo osnovy navržené Komisí postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS;

vzhledem k tomu, že první zpráva za příslušný úsek bude zahrnovat období od roku 1998 do roku 2000 včetně;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 6 výše uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se dotazníky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, které se týkají směrnice 91/689/EHS a směrnice 94/62/ES.

Článek 2

Členské státy použijí tyto dotazníky jako základ pro vypracování zpráv za příslušný úsek, které mají předkládat Komisi podle článku 5 směrnice 91/689/EHS a článku 17 směrnice 94/62/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. května 1997.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[2] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[3] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[4] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

[5] Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28.

[6] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM DOTAZNÍKŮ

1. Dotazník týkající se směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [1], naposledy pozměněné směrnicí 94/31/ES [2].

2. Dotazník týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech [3].

[1] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

[2] Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28.

[3] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------