31997D0486Uradni list L 208 , 02/08/1997 str. 0044 - 0046


Odločba Komisije

z dne 9. julija 1997

o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo kot vmesnik za dvožične analogne zakupljene vode odprtih omrežij (ONP)

(Besedilo velja za EGP)

(97/486/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/263/EGS z dne 29. aprila 1991 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s telekomunikacijsko terminalsko opremo, vključno z medsebojnim priznavanjem njene skladnosti [1], kakor jo spreminja Direktiva 93/68/EGS [2], in zlasti druge alinee člena 6(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katerega se zahteva skupni tehnični predpis, in s tem povezano izjavo o področju uporabe;

ker je treba sprejeti ustrezne usklajene standarde ali dele standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba preoblikovati v skupne tehnične predpise;

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme (ACTE),

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za terminalsko opremo, ki je namenjena priključevanju na javno telekomunikacijsko omrežje v omrežni priključni točki analognih dvožičnih zakupljenih vodov odprtega omrežja (ONP) z govorno pasovno širino navadne ali posebne kakovosti in sodi na področje uporabe usklajenega standarda iz člena 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis, ki zajema splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo iz odstavka 1.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis vključuje usklajeni standard, ki ga je pripravil ustrezni standardizacijski organ in pri tem, kolikor le je to mogoče, upošteval bistvene zahteve iz člena 4(c), (d) in (f) Direktive 91/263/EGS. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, ki jo zajema ta odločba, mora biti v skladu s skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1, izpolnjevati mora bistvene zahteve iz člena 4(a) in (b) Direktive 91/263/EGS in izpolnjevati mora zahteve vseh drugih veljavnih direktiv, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [3] in 89/336/EGS [4].

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 9 Direktive 91/263/EGS, v zvezi s terminalsko opremo iz člena 1(1) te odločbe uporabijo ali zagotovijo uporabo usklajenega standarda iz člena 2(1) v enem letu po notifikaciji te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 1997

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 128, 23.5.1991, str. 1.

[2] UL L 220, 31.8.1993, str. 1.

[3] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[4] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 Odločbe je:

Poslovne telekomunikacije (BTC)

Tehnične zahteve za zagotavljanje odprtosti omrežij (ONP);

Analogni dvožični zakupljeni vodi z govorno pasovno širino navadne in posebne kakovosti (A2O in A2S)

Priključitvene zahteve za vmesnik terminalske opreme

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR 15 – januar 1997

(Brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Navedeni usklajeni standard je bil izdelan v skladu s pooblastilom, podeljenim v skladu z ustreznimi postopki Direktive Sveta 83/189/EGS.

Celotno besedilo navedenega usklajenega standarda je mogoče pridobiti pri:

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde, 650, Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex. | Evropska Komisija, DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruselj. |

[1] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

--------------------------------------------------