31997D0281

97/281/EG: Besluit van de Commissie van 21 april 1997 inzake de rol van Eurostat bij de produktie van communautaire statistieken

Publicatieblad Nr. L 112 van 29/04/1997 blz. 0056 - 0057


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 21 april 1997 inzake de rol van Eurostat bij de productie van communautaire statistieken (97/281/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 155,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (1), hierna "basisverordening" genoemd, aan de communautaire instantie die zich met de productie van communautaire statistieken bezighoudt, bepaalde taken en verplichtingen oplegt;

Overwegende dat in artikel 2 van de basisverordening wordt bepaald, dat in deze verordening onder "communautaire instantie" wordt verstaan, "de dienst van de Commissie die door deze Instelling is belast met de uitvoering van taken die zij moet vervullen bij de productie van communautaire statistieken (Eurostat)";

Overwegende dat voor de uitvoering van de basisverordening een nadere vaststelling van de rol van Eurostat bij de productie van communautaire statistieken nodig is;

Overwegende dat Eurostat in overeenstemming met de beginselen van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, relevantie, kosteneffectiviteit, statistische geheimhouding en doorzichtigheid moet kunnen optreden;

Overwegende dat ter verzekering van de samenhang, de uitvoerbaarheid en de consistentie van de communautaire statistiek een bevestiging nodig is van het belang van de samenwerkings- en coördinatieprocedures tussen de diensten van de Commissie die aan de productie van dergelijke informatie op communautair niveau deelnemen;

Overwegende dat de uitvoering van de basisverordening de bescherming vergt van de vertrouwelijke gegevens die de nationale en communautaire instanties met het oog op de productie van communautaire statistieken moeten verzamelen;

Overwegende dat de uitvoering van de basisverordening de organisatie van de verspreiding door nationale en communautaire instanties verlangt,

BESLUIT:

Artikel 1

Doelstelling

Dit besluit heeft ten doel Verordening (EG) nr. 322/97, hierna "basisverordening" genoemd, binnen de interne organisatie van de Commissie uit te voeren, en in het bijzonder de rol en de verantwoordelijkheden van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) te bepalen, een en ander in verband met de ontwikkeling van de taken van de communautaire instantie bij de uitvoering van de communautaire statistiek en van de in artikel 10 neergelegde beginselen.

Artikel 2

Eurostat

Eurostat is de in artikel 2 van de basisverordening genoemde communautaire instantie.

Eurostat is een dienst van de Commissie, die door een directeur-generaal wordt geleid.

Artikel 3

Beginselen

Eurostat voert zijn taken uit overeenkomstig de in artikel 10 van de basisverordening omschreven beginselen van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, relevantie, kosteneffectiviteit, statistische geheimhouding en doorzichtigheid.

Artikel 4

Taken van Eurostat

Binnen de Commissie is Eurostat, in samenwerking met het Comité voor statistische informatie (2), belast met de uitvoering van het communautaire statistische programma, en in het bijzonder met:

a) de ontwikkeling van een geheel van normen en methoden aan de hand waarvan in de gehele Gemeenschap onpartijdige, betrouwbare, relevante en kosteneffectieve statistieken kunnen worden geproduceerd;

b) het voor de Instellingen van de Gemeenschap, de regeringen van de lidstaten, de sociale en economische actoren, de academische kringen en het publiek in het algemeen, toegankelijk maken van communautaire statistieken, overeenkomstig de in artikel 11 van de basisverordening neergelegde beginselen betreffende de verspreiding, met het oog op de formulering, de uitvoering, de controle en de beoordeling van het Gemeenschapsbeleid.

Te dien einde houdt Eurostat zich bezigt met:

a) onderzoek naar en verdere ontwikkeling van statistische methoden en technieken;

b) opstelling, verdere ontwikkeling en bevordering van de goedkeuring van communautaire statistische normen door de lidstaten, teneinde de vergelijkbaarheid van communautaire statistieken, alsook de kosteneffectiviteit van de productie daarvan te verbeteren;

c) advisering en ondersteuning van de lidstaten in statistische aangelegenheden;

d) verzameling van statistische informatie op basis van hiertoe geschikte gegevens, opstelling van analyses en verstrekking van technische toelichting, teneinde onjuiste interpretaties en analyses te vermijden;

e) verzameling bij de nationale statistische instanties en bij het secretariaat van internationale organisaties van statistische gegevens die nodig zijn voor communautaire statistische doeleinden;

f) versterking van de samenwerking met en tussen de nationale instanties door een uitwisseling van deskundigen, deelname aan statistische activiteiten en de ontwikkeling van opleidingssystemen;

g) samenwerking met internationale organisaties en derde landen met het oog op de bevordering van de vergelijkbaarheid van de communautaire statistieken met statistieken die in andere statistische systemen zijn geproduceerd, alsmede, indien toepasselijk, ondersteuning van derde landen bij de verbetering van hun statistische systemen;

h) vergroting van de statistische beroepskennis en -vaardigheden van het personeel van de Commissie dat werkzaam is op het gebied van de communautaire statistiek.

Artikel 5

Technische zelfstandigheid

Binnen zijn bevoegdheden is Eurostat belast met de selectie van de wetenschappelijke technieken, definities en methoden die het meest geschikt zijn om de in de basisverordening neergelegde beginselen en doelstellingen te verwezenlijken.

Artikel 6

Deelname van andere diensten van de Commissie aan de productie van communautaire statistieken

De Commissie kan besluiten dat andere diensten dan Eurostat aan de productie van communautaire statistieken deelnemen alsmede aangeven voor welke activiteiten en in welke mate.

Artikel 7

Verantwoordelijkheid voor coördinatie en samenwerking

Binnen de Commissie zorgt Eurostat, hiertoe bijgestaan door de Stuurgroep statistische informatie, in overeenstemming met de besluiten van de Commissie van 28 februari 1990 over de coördinatie van de statistische werkzaamheden en de rol van Eurostat (3), en van 29 februari 1996 over de verbetering van de statistische werkzaamheden van de Commissie (4), voor:

a) de coördinatie van alle statistische werkzaamheden aangaande de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen van de Gemeenschap op het gebied van de statistiek;

b) een goede mate van samenwerking met andere hiertoe benodigde communautaire instanties.

Artikel 8

Communautair statistisch programma

In overeenstemming met de hoofdstukken I en II van de basisverordening worden de werkzaamheden van alle diensten van de Commissie op het gebied van de communautaire statistiek vastgelegd in het communautaire statistische programma.

Artikel 9

Gebruik van vertrouwelijke gegevens

Gegevens die op grond van artikel 13 van de basisverordening als vertrouwelijk zijn aangemerkt, zijn binnen de Commissie overeenkomstig hoofdstuk V van de basisverordening alleen toegankelijk voor ambtenaren van Eurostat, ander personeel van Eurostat en andere natuurlijke personen die op basis van een contract bij Eurostat werkzaam zijn; zij worden door deze personen slechts gebruikt voor in het kader van de basisverordening vastgestelde doeleinden.

Artikel 10

Toegang tot en gebruik van administratieve gegevens

Overeenkomstig artikel 16 van de basisverordening heeft Eurostat toegang tot alle administratieve bestanden van de diensten van de Commissie, voorzover de betrokken gegevens voor de productie van communautaire statistieken nodig zijn.

Artikel 11

Verspreiding

Eurostat zorgt ervoor dat de communautaire statistieken, samen met de voor het gebruik ervan noodzakelijke technische toelichting, zodanig worden verspreid, dat de toegang tot de statistische informatie van de Gemeenschap in de gehele Gemeenschap eenvoudig en onpartijdig is.

Gedaan te Brussel, 21 april 1997.

Voor de Commissie

Yves-Thibault DE SILGUY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 52 van 22. 2. 1997, blz. 1.

(2) Ingesteld bij de mededeling van de Commissie van 26 september 1991, SEC(91) 1793.

(3) SEC(90) 337.

(4) SEC(96) 253/4.