31997D0129Úradný vestník L 050 , 20/02/1997 S. 0028 - 0031


Rozhodnutie Komisie

z 28. januára 1997,

ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(Text s platnosťou pre EHP)

(97/129/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 [1] o obaloch a odpadoch z obalov, a najmä na jej článok 8 ods. 2,

keďže identifikačný systém je dobrovoľný aspoň počas prvej etapy, avšak je predmetom zváženia jeho uvedenia na povinnom základe v budúcich etapách;

keďže identifikačný systém sa bude pravidelne kontrolovať a podľa potreby dopĺňať podľa postupu uvedeného v článku 21 smernice 94/62/ES;

keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol vytvorený v súlade s článkom 21 smernice 94/62/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na všetky obaly uvedené v smernici 94/62/ES, má za cieľ stanoviť číslovanie a skratky, na ktorých sa zakladá identifikačný systém. Stanovuje pôvod použitých obalových materiálov a určuje, ktoré materiály budú predmetom identifikačného systému.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia platí:

- tu uvedené pojmy sú v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v článku 3 smernice 94/62/ES,

- kombinovaný obal: predstavuje obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktorý nie je možné ručne rozdeliť a ktorý nepresahuje určené percento hmotnosti, ktoré sa stanovuje v súlade s postupom uvedeným v článku 21 smernice 94/62/ES. Prípadné výnimky pre niektoré materiály sa stanovia rovnakým postupom.

Článok 3

Číslovanie a skratky identifikačného systému sú uvedené v prílohách.

Ich používanie je postavené na dobrovoľnom základe pre plastické materiály uvedené v prílohe I, papierové a kartónové materiály uvedené v prílohe II, kovy uvedené v prílohe III, drevené materiály uvedené v prílohe IV, textilné materiály uvedené v prílohe V, sklené materiály uvedené v prílohe VI a kombinované obaly uvedené v prílohe VII.

Rozhodnutie o tom, či sa identifikačný systém pre nejaký materiál, alebo materiály zavedie povinne, je možné prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 21 smernice 94/62/ES.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 28. januára 1997

Za Komisiu

Ritt Bjerregaard

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Číslovací a skratkový systém [1] pre plasty

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Polyetylén tereftalát | PET | 1 |

Polyetylén veľkej hustoty | HDPE | 2 |

Polyvinylchlorid | PVC | 3 |

Polyetylén malej hustoty | LDPE | 4 |

Polypropylén | PP | 5 |

Polystyrén | PS | 6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Číslovací a skratkový systém [1] pre papier a kartón

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Zvlnený kartón | PAP | 20 |

Nezvlnený kartón | PAP | 21 |

Papier | PAP | 22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Číslovací a skratkový systém pre kovy

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Oceľ | FE | 40 |

Hliník | ALU | 41 |

42 |

43 |

44 |

45 |

46 |

47 |

48 |

49 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Číslovací a skratkový systém [1] pre drevené materiály

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Drevo | FOR | 50 |

Korok | FOR | 51 |

52 |

53 |

54 |

55 |

56 |

57 |

58 |

59 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Číslovací a skratkový systém [1] pre textilné materiály

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Bavlna | TEX | 60 |

Vrecovina, juta | TEX | 61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

66 |

67 |

68 |

69 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Číslovací a skratkový systém [1] pre sklo

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Bezfarebné sklo | GL | 70 |

Zelené sklo | GL | 71 |

Hnedé sklo | GL | 72 |

73 |

74 |

75 |

76 |

77 |

78 |

79 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

Číslovací a skratkový systém [1] pre kombinované obaly

Materiál | Skratky | Číslovanie |

Papier a kartón/rôzne kovy | | 80 |

Papier a kartón/plasty | | 81 |

Papier a kartón/hliník | | 82 |

Papier a kartón/cínový plech | | 83 |

Papier a kartón/plasty/hliník | | 84 |

Papier a kartón/plasty/hliník/ cínový plech | | 85 |

| 86 |

| 87 |

| 88 |

| 89 |

Plasty/hliník | | 90 |

Plasty/cínový plech | | 91 |

Plasty/rôzne kovy | | 92 |

| 93 |

| 94 |

Sklo/plasty | | 95 |

Sklo/hliník | | 96 |

Sklo/cínový plech | | 97 |

Sklo/rôzne kovy | | 98 |

| 99 |

[1] Používať len veľké písmená.

--------------------------------------------------