31996R2443Uradni list L 333 , 21/12/1996 str. 0002 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 2443/96

z dne 17. decembra 1996

o določitvi dodatnih ukrepov za neposredno dohodkovno podporo rejcem ali za sektor govejega in telečjega mesa

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker so zaradi stalnih resnih težav v sektorju govejega in telečjega mesa, ki so posledica zaskrbljenosti porabnikov v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo in nadalje v zvezi z ukrepi, ki so bili sprejeti za podporo dohodkov proizvajalcev z Uredbo Sveta (ES) št. 1357/96 [2], potrebni dodatni ukrepi za neposredno podporo dohodkov proizvajalcev ali za sektor govejega in telečjega mesa;

ker se bo višina pomoči, ki je vsaki državi članici na voljo za neposredne dohodkovne podpore proizvajalcem ali za sektor govejega in telečjega mesa, porazdelila po ključu, ki upošteva zlasti velikost črede goved v vsaki državi članici; ker je primerno, da države članice skupni znesek razpoložljivih finančnih sredstev porazdelijo na podlagi objektivnih meril, pri čemer preprečijo kakršne koli motnje na trgu;

ker bo iz proračunskih razlogov Skupnost financirala stroške, ki jih bodo imele države članice v zvezi z neposrednimi dohodkovnimi podporami proizvajalcem ali za sektor govejega in telečjega mesa, samo v primerih, kjer bodo takšna plačila izvedena do določenega skrajnega roka,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice uporabijo zneske, navedene v Prilogi, za dodatna plačila po objektivnih merilih za podporo dohodkov proizvajalcev ali za sektor govejega in telečjega mesa na svojem ozemlju pod pogojem, da ta izplačila ne povzročijo izkrivljanja konkurence.

Člen 2

1. Ukrepi, ki jih uvaja člen 1 te uredbe, veljajo za intervencijo za stabilizacijo kmetijskih trgov v skladu s členom 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [3].

2. Skupnost financira stroške, ki jih imajo države članice v zvezi s plačili iz člena 1, samo za plačila, ki jih države članice izvedejo najpozneje do 15. oktobra 1997.

Člen 3

Menjalni tečaj, ki se uporabi, je kmetijski tečaj, ki velja 1. decembra 1996.

Člen 4

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom, ki je opredeljen v členu 27 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [4].

Člen 5

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uredba se ne uporablja pred objavo dokončnega sprejetja splošnega proračuna Evropskih skupnosti za finančno leto 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 1996

Za Svet

Predsednik

I. Yates

[1] Mnenje z dne 13. decembra 1996 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 175, 13.7.1996, str. 9.

[3] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

[4] UL L 148, 28.6.1968, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2222/96 (UL L 296, 21.11.1996, str. 50).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Zneski iz člena 1

Ekuji (v milijonih) |

Belgija | 22,12 |

Danska | 12,29 |

Nemčija | 98,33 |

Grčija | 1,47 |

Španija | 28,52 |

Francija | 117,01 |

Irska | 36,87 |

Italija | 44,25 |

Luksemburg | 1,47 |

Nizozemska | 32,45 |

Avstrija | 10,32 |

Portugalska | 5,90 |

Finska | 5,90 |

Švedska | 10,32 |

Združeno kraljestvo | 64,41 |

--------------------------------------------------