31996R2201Úradný vestník L 297 , 21/11/1996 S. 0029 - 0048


Nariadenie Rady (ES) č. 2201/96

z 28. októbra 1996

o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže v súčasnosti sa vo všeobecnosti uskutočňujú rôzne zmeny v sektore ovocia a zeleniny, ktoré musí Komisia zohľadniť prostredníctvom preorientovania základných pravidiel pre organizáciu trhu v tomto sektore; keďže pokiaľ ide o niektoré spracované výrobky, mala by sa taktiež zohľadniť situácia na medzinárodnom trhu; keďže vzhľadom na početné zmeny, ktorým podlieha organizácia trhu s ovocím a zeleninou odvtedy, ako bola prvýkrát schválená, by sa malo prijať nové nariadenie z dôvodov prehľadnosti;

(2) keďže niektoré spracované výrobky majú osobitný význam v stredomorských regiónoch spoločenstva, kde sú výrobné ceny znateľne vyššie než ceny v tretích krajinách; keďže systém poskytovania podpory pre výrobu, ktorý je založený na podpísaní zmlúv zaručujúcich pravidelné zásoby pre priemysel pri zaplatení minimálnej ceny výrobcom, ako sa to používalo v minulosti, obstál v skúške času a mal by pokračovať; keďže podobne ako pri čerstvých výrobkoch by sa mala posilniť úloha organizácií výrobcov, aby sa zabezpečila väčšia koncentrácia zásob, aby sa zásoby spravovali racionálnejšie a napokon, aby sa uľahčilo kontrolovanie súladu s minimálnou cenou pre výrobcov;

(3) keďže kvôli spojitosti, ktorá existuje medzi cenami výrobkov, ktoré sú určené na spotrebu čerstvé a takými, ktoré sú určené na spracovanie, by sa malo uzákoniť, aby sa stanovila minimálna cena pre výrobcu pri zohľadnení fluktuácie trhových cien v sektore ovocia a zeleniny a potreba zachovania správnej rovnováhy medzi rôznymi výstupmi pre čerstvé výrobky;

(4) keďže výška podpory musí kompenzovať rozdiel medzi cenami, ktoré sa platia výrobcom v spoločenstve, a cenami v tretích krajinách; keďže sa preto musia ustanoviť základy na jej vypočítanie, ktoré zohľadnia tento rozdiel a dosah zmien minimálnych cien bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie niektorých technických prvkov;

(5) keďže z dôvodu veľkej dostupnosti surovín a pružnosti spracovateľskej kapacity môže poskytovanie podpory na výrobu v niektorých prípadoch viesť k značnému rozšíreniu výroby; keďže, aby sa predišlo problémom s ich nakladaním, ktoré by mohli v dôsledku toho vzniknúť, mali by sa stanoviť obmedzenia na poskytovanie podpory, a to buď vo forme garantovaného prahu, alebo systému kvót v závislosti od výrobku;

(6) keďže vzhľadom na minulé skúsenosti, pokiaľ ide o výrobky spracované z paradajok, by sa mal schváliť flexibilný systém zameraný na zvýšenie dynamiky podnikov a konkurencieschopnosti priemyslu spoločenstva; keďže by sa mali určiť kvóty podľa skupín výrobkov a podľa členského štátu na základe paušálnej sadzby na prvé dva roky zavádzania nového systému; keďže výška podpory pre koncentráty a ich deriváty sa musí znížiť, aby sa vyrovnali zvýšené výdavky, ktoré vyplývajú zo zvýšenia kvót pre paradajkový koncentrát a ostatné výrobky v súvislosti so starým systémom;

(7) keďže sektor sušeného hrozna má niektoré osobitné črty, ktoré viedli k zavedeniu osobitného systému podpory podľa výmery; keďže tento systém sa musí ponechať spolu so systémom zaručenej maximálnej výmery na zabránenie neprimeraného rozšírenia pestovania hrozna na výrobu sušeného hrozna, ako v minulosti v tom istom nariadení;

(8) keďže pokračujú projekty opätovného vysádzania v rámci boja proti fyloxére; keďže, aby sa zabránilo zastaveniu tejto činnosti, kým ešte zostávajú veľké plochy na opätovné vysadenie, mal by sa zaviesť systém podpory výrobcov, ktorí opätovne vysádzajú svoje vinohrady v rámci boja proti fyloxére;

(9) keďže, aby sa uľahčilo nakladanie so spracovanými výrobkami a lepšie prispôsobenie ich kvality požiadavkám trhu, mala by sa ustanoviť možnosť stanovovania noriem;

(10) keďže pre sektory sušeného hrozna a sušených fíg sa musí zachovať systém skladovania presunom do ďalšieho obdobia obmedzený na určité množstvá sušeného hrozna bez toho, aby boli dotknuté niektoré prispôsobenia; keďže by sa mali určiť hladiny nákupných cien pre tieto dva výrobky pri zohľadnení špecifických vlastností každého z nich;

(11) keďže by sa mala poskytnúť možnosť na zavádzanie osobitných opatrení v prospech niektorých sektorov, ktoré sú vystavené medzinárodnej konkurencii, kde ich výroba má veľký miestny alebo regionálny význam; keďže takéto opatrenia musia zahŕňať štrukturálne zlepšenia, ktoré sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a podpory využívania príslušných výrobkov; keďže na prechodné obdobie by sa malo vypracovať ustanovenie na podporu jednorazovou sumou pre oblasti, kde sa v súčasnosti pestuje špargľa určená na spracovanie, podľa situácie sektora;

(12) keďže v nariadení (ES) č. 3290/94 [4] Rada prijala prispôsobenia a prechodné opatrenia, ktoré sú požadované v sektore poľnohospodárstva pre uskutočňovanie dohôd, ktoré sa uzatvorili v rámci uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, najmä nové dohody o obchode s tretími krajinami v sektore s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny; keďže ustanovenia prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 3290/94 by sa mali včleniť do tohto nariadenia; keďže kvôli zjednodušeniu by sa mal zmeniť kurz Komisie pri výkone jej právomocí vo veciach uskutočňovania niektorých technických ustanovení, ktoré sa týkajú možného nedostatku cukru;

(13) keďže poskytovanie určitej pomoci by vyrovnávalo fungovanie jednotného trhu; keďže ustanovenia zmluvy, podľa ktorých sa podpora udeľovaná členskými štátmi môže prešetrovať a podpora, ktorá nie je v súlade so spoločným trhom, sa môže zakázať, by sa preto mali rozšíriť, aby zahŕňali sektor, ktorý je uvedený v tomto nariadení;

(14) keďže nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou [5] by sa malo vzťahovať na sektor s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny, aby sa zabránilo zdvojeniu noriem a kontrolných inštitúcií; keďže je taktiež potrebné ustanoviť sankcie, aby sa zaručilo jednotné uplatňovanie nového systému v rámci celého spoločenstva;

(15) keďže spoločná organizácia trhov s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny musí brať vhodne a súčasne do úvahy ciele ustanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy;

(16) keďže, aby sa uľahčilo vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, mal by sa stanoviť postup pre úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom riadiaceho výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie ustanovuje spoločnú organizáciu trhu so spracovaným ovocím a zeleninou.

2. Spoločná organizácia zahŕňa nasledujúce výrobky:

Kód CN | OPIS |

| Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode) mrazená, okrem sladkej kukurice v podpoložkách 07104000, olivy v podpoložkách 07108010 a ovocie rodu Capsicum alebo rodu Pimenta v podpoložkách 07108059 |

ex0711 | Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, sírenou vodou alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná pre okamžitú spotrebu, okrem olív v podpoložke 071120, ovocie rodu Capsicum alebo rodu Pimentav podpoložkách 07119019 a sladkej kukurice v podpoložkách 07119030 |

ex0712 | Sušená zelenina, celá, krájaná, na plátky, drvená alebo v prášku, ďalej neupravovaná, okrem zemiakov dehydrovaných umelým sušením horúcim vzduchom a nevhodných na ľudskú výživu patriacich do podpoložky ex07129005, sladká kukurica patriaca do podpoložiek ex07129011 a 07129019 a olivy patriace do podpoložky ex07129090 |

08042090 | Sušené figy |

080620 | Sušené hrozno |

ex0811 | Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, zmrazené, bez pridania cukru alebo ostatných sladidiel, okrem mrazených banánov patriacich do podpoložiek ex08119095 |

ex0812 | Ovocie a orechy dočasne konzervované (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, sírenou vodou alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v takom stave nevhodné pre okamžitú spotrebu, okrem banánov dočasne konzervovaných patriacich do podpoložky ex08129095 |

ex0813 | Ovocie, sušené, iné ako v položkách č. 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia z tejto kapitoly okrem zmesí výlučne z orieškov v položkách č. 0801 a 0802 patriacich do podpoložky 08135031 a 08135039 |

08140000 | Šupa z citrusového ovocia alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvá, zmrazená, sušená alebo dočasne konzervovaná v slanej vode, sírenou vodou alebo v iných konzervačných roztokoch |

09042010 | Sušená sladká paprika, nedrvená, nemletá |

| Ovocie a orechy, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, zmrazené, s pridaním cukru alebo ostatných sladidiel |

130220 | Pektínové látky, pektináty a pektany |

ex2001 | Ovocie, zelenina, oriešky a ostatné jedlé časti rastlín, upravované alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej, okrem: plodov z rodu Capsicum ostatné ako sladké paprikové struky alebo nové korenie v podpoložke 20019020sladkej kukurice (Zea maysvarodroda saccharata) v podpoložke 20019030yamy, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich 5 % škrobu alebo viac v podpoložke 20019040 apalmových jadrier v podpoložke 20019060olív v podpoložke 20019065listov z vinnej révy, chmeľových výhonkov a ostatných jedlých častí rastlín |

2002 | Paradajky upravované alebo konzervované ináč ako octom alebo kyselinou octovou |

2003 | Huby a hríby, upravované alebo konzervované ináč ako octom alebo kyselinou octovou |

ex2004 | Ostatná zelenina upravovaná alebo konzervovaná ináč ako octom alebo kyselinou octovou, mrazená, iná ako výrobky pod číslom 2006, okrem sladkej kukurice (Zea maysvar odroda saccharata) v podpoložke ex20049010, olivy v podpoložke ex20049030 a zemiaky upravované alebo konzervované vo forme hladkej múky, hrubej múky alebo vločiek v podpoložke 20041091 |

ex2005 | Ostatná zelenina upravovaná alebo konzervovaná ináč ako octom alebo kyselinou octovou, nemrazená, iná ako výrobky pod číslom 2006, okrem olív v podpoložke 200570, sladkej kukurice (Zea maysvar odroda saccharata) v podpoložke 20058000 a plodov rodu Capsicum ostatné ako sladké paprikové struky alebo nové korenie v podpoložke 20059010 zemiaky upravované alebo konzervované vo forme hladkej múky, hrubej múky alebo vločiek v podpoložke 20052010 |

ex200600 | Ovocie, oriešky, ovocná šupa a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (vysušené, glazované alebo kryštalizované), okrem banánov konzervovaných cukrom patriacich do podpoložiek ex20060038 a ex20060099 |

ex2007 | Džemy, ovocné želé, marmelády, ovocné alebo orieškové pyré a ovocné alebo orieškové pasty, upravované varením, s pridaním alebo bez pridania cukru alebo iných sladidiel, okrem: banánov upravovaných homogenizáciou patriacich do podpoložky ex200710džemov, želé, marmelád, pyré alebo pasty z banánov patriacich do podpoložiek ex20079939, ex20079958 a ex20079998 |

ex2008 | Ovocie, oriešky alebo ostatné jedlé časti rastlín, upravované ináč alebo konzervované, s pridaním alebo bez pridania cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, ktoré nie je nikde bližšie určené alebo zaradené, okrem: masla z búrských orieškov patriaceho do podpoložky 20081110palmovej drene patriacej do podpoložky 20089100kukurice patriacej do podpoložky 20089985yamy, sladkých zemiakov a podobných jedlých časti rastlín obsahujúcich 5 % škrobu alebo viac patriacich do podpoložky 20089991 alistov z vinnej révy, chmeľových výhonkov a ostatných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex20089999zmesí banánov ináč upravovaných alebo pripravovaných patriacich do podpoložiek ex20089259, ex20089278, ex20089293 a ex20089298banánov ináč upravovaných alebo pripravovaných patriacich do podpoložiek ex20089949, ex20089968 a ex20089999 |

ex2009 | Ovocné šťavy (okrem grapefruitovej šťavy a grapefruitového muštu patriacich do podpoložky 200960 a banánovej šťavy patriacej do podpoložky 200980) a zeleninové šťavy nefermentované a bez pridania alkoholu, s pridaním alebo bez pridania cukru alebo iných sladidiel. |

3. Hospodárske roky pre výrobky uvedené v odseku 2 sa v prípade potreby stanovia v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

HLAVA I

Systém podpory

Článok 2

1. Systém podpory pre výrobu sa vzťahuje na výrobky, ktoré sú vymenované v prílohe I, získané z úrody ovocia a zeleniny v rámci spoločenstva.

2. Podpora pre výrobu sa udelí spracovateľom, ktorí zaplatili výrobcom za ich surovinu cenu, ktorá nie je nižšia ako minimálna cena podľa zmlúv uznanými medzi organizáciami výrobcov alebo dočasne oprávnenými na základe nariadenia (ES) č. 2200/96 na jednej strane a spracovateľmi na strane druhej.

Počas piatich hospodárskych rokov na základe uplatňovania tohto nariadenia môžu však existovať zmluvy medzi spracovateľmi a jednotlivými výrobcami na také množstvo, ktoré neprevyšuje jednotlivo za každý rok 75 %, 65 %, 55 %, 40 % a 25 % množstva, ktoré oprávňuje na udelenie podpory.

Organizácie výrobcov rozšíria výhodu vyplývajúcu z ustanovení tohto článku na prevádzkovateľov, ktorí nie sú členmi žiadnej z kolektívnych štruktúr ustanovených v nariadení (ES) č. 2200/96, ktorí sa zaviažu predať prostredníctvom takýchto štruktúr celú svoju produkciu určenú na výrobu výrobkov uvedených v prílohe I a ktorí platia pravidelný príspevok vzhľadom na celkové náklady na riadenie tohto systému, ktoré znáša organizácia.

Zmluvy sa musia uzatvoriť pred začiatkom hospodárskeho roka.

Článok 3

1. Minimálne ceny, ktoré sa musia zaplatiť výrobcom, sa vypočítajú na základe:

a) minimálnej ceny platnej počas predchádzajúceho hospodárskeho roka;

b) pohybu cien na trhu v sektore ovocia a zeleniny;

c) potreby na zabezpečenie normálneho trhového odbytu základných čerstvých výrobkov na rôzne použitie, vrátane zásob pre spracovateľský priemysel.

2. Minimálne ceny sa určia pred začiatkom každého hospodárskeho roka.

3. Minimálne ceny a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Článok 4

1. Podpora pre výrobu nesmie prevýšiť rozdiel medzi minimálnou cenou zaplatenou výrobcovi v rámci spoločenstva a cenou suroviny v hlavných vyrábajúcich a vyvážajúcich tretích krajinách.

2. Výška podpory pre výrobu sa určí tak, aby umožnila odbyt výrobku spoločenstva v rámci limitu, ktorý je stanovený v odseku 1. Pri stanovovaní výšky podpory sa bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 5, zohľadní najmä nasledovné:

a) rozdiel medzi cenou suroviny v spoločenstve a cenou, ktorá sa získa v hlavných konkurenčných tretích krajinách;

b) výška podpory, ktorá sa určila alebo vypočítala pred znížením, ktoré je ustanovené v odseku 10, ak je to vhodné pre predchádzajúci hospodársky rok a

c) v prípade, že produkcia v rámci spoločenstva predstavuje podstatný podiel trhu, trendy v objeme externého obchodu a v cenách získaných v takomto obchode v prípade, že posledne uvedené kritérium je výsledkom zníženia výšky podpory.

3. Podpora pre výrobu sa určí v podmienkach čistej hmotnosti spracovaného výrobku. Koeficienty, ktoré vyjadrujú vzťah medzi hmotnosťou suroviny a čistou hmotnosťou spracovaného výrobku, sa definujú na bežnom základe. Pravidelne sa budú obnovovať na základe skúseností.

4. Podpora pre výrobu sa poskytne spracovateľom iba na spracované výrobky, ktoré:

a) sa vyrobili zo suroviny z úrody v rámci spoločenstva, za ktorú žiadateľ dostal vyplatenú aspoň minimálnu cenu podľa článku 3;

b) spĺňajú požiadavky pre minimálnu kvalitu.

5. Cena suroviny v hlavných konkurenčných tretích krajinách sa určí najmä na základe cien skutočne platných na stupni nákupu priamo na farme pre čerstvé výrobky porovnateľnej kvality použité na spracovanie, zvážená na základe množstva hotových výrobkov, ktoré takéto tretie krajiny vyvezú.

6. V prípade, že produkcia spoločenstva predstavuje aspoň 50 % množstva výrobku, ktorý vytvára spotrebný trh spoločenstva, posudzujú sa trendy cien a množstvá dovozov a vývozov na základe porovnania údajov za kalendárny rok, ktorý predchádzal začiatku hospodárskeho roka s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok.

7. V prípade výrobku spracovaného z paradajok sa podpora pre výrobu vypočíta:

a) pre paradajkový koncentrát patriaci pod kód CN 200290;

b) pre celé šúpané paradajky získané z odrody San Marzano alebo podobných odrôd patriacich pod kód CN 200210;

c) pre celé šúpané paradajky získané z odrody Roma alebo podobných odrôd a patriacich pod kód CN 200210;

d) pre paradajkovú šťavu patriacu pod kód CN 200950.

8. Podpora na výrobu ostatných výrobkov spracovaných z paradajok sa odvodí, kde je to vhodné, buď z podpory vypočítanej pre paradajkový koncentrát pri zohľadnení najmä obsahu sušiny výrobku, alebo z podpory vypočítanej pre celé šúpané paradajky získané z odrody Roma alebo podobných odrôd, pri zohľadnení najmä komerčných vlastností výrobku.

9. Komisia stanoví výšku podpory pre výrobu pred začiatkom každého hospodárskeho roka v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29. Koeficienty uvedené v odseku 3, požiadavky na minimálnu kvalitu a ostatné podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s tým istým postupom.

10. Pre výrobky spracované z paradajok nesmú celkové výdavky za každý hospodársky rok prevýšiť čiastku, ktorá by sa bola dosiahla, ak by boli kvóty pre koncentráty vo Francúzsku a Portugalsku na hospodársky rok 1997/98 stanovené takto:

Francúzsko : 224323 ton.

Portugalsko : 670451ton.

Podpora stanovená na paradajkové koncentráty a ich deriváty v súlade s odsekom 9 sa preto zníži o 5,37 %. Po skončení hospodárskeho roka sa môže vyplatiť doplatok, ak sa zvýšenie kvót vo Francúzsku a Portugalsku úplne nevyužije.

Článok 5

1. Týmto sa zavádza garančný prah pre celé spoločenstvo na každý hospodársky rok pre výrobky, ktoré sú uvedené nižšie. Ak sa garančný prah prevýši, zníži sa podpora pre výrobu. Garančný prah bude:

a) 582000 ton čistej hmotnosti pre broskyne v sirupe a/alebo prirodzenú šťavu;

b) 102805 ton čistej hmotnosti pre hrušky Williams a Rocha v sirupe a/alebo prírodnú ovocnú šťavu.

2. Množstvo, o ktoré sa prekročia prahové hodnoty uvedené v odseku 1, sa vypočíta na základe priemerných množstiev, ktoré sa vyrobili počas troch posledných hospodárskych rokov, ktoré predchádzali hospodárskemu roku, za ktorý sa má určiť podpora pre výrobu. V prípade, že sa garančný prah prekročí, zníži sa podpora na nasledujúci hospodársky rok v pomere k čiastke, o ktorú sa hranica prekročila.

Článok 6

1. Týmto sa zavádza systém kvót na udeľovanie podpory na výrobu výrobkov, ktoré sú spracované z paradajok. Podpora na výrobu sa obmedzí na objem spracovaných výrobkov, ktoré zodpovedajú hmotnosti 6836262 ton čerstvých paradajok.

2. Množstvo spracovaných výrobkov, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa bude každých päť rokov prideľovať do troch samostatných skupín výrobkov, menovite paradajkový koncentrát, celé šúpané paradajky v konzerve a ostatné výrobky, na základe priemerných množstiev výrobkov v každej skupine, ktoré sa vyrobili v súlade s minimálnymi cenami počas piatich hospodárskych rokov, ktoré predchádzali tomu hospodárskemu roku, pre ktorý sa pridelenie vykonalo.

Avšak prvé pridelenie za hospodársky rok 1997/98 a za nasledujúce štyri hospodárske roky bude nasledujúce:

- paradajkový koncentrát: 4585253 ton,

- celé šúpané paradajky v konzerve: 1336119 ton,

- ostatné výrobky: 914890 ton.

3. Množstvo čerstvých paradajok, ktoré sa určili v súlade s odsekom 2 pre každú skupinu výrobkov, sa každý rok rozdelí medzi členské štáty na základe priemerných množstiev vyrobených v súlade s minimálnymi cenami počas troch hospodárskych rokov, ktoré predchádzali tomu hospodárskemu roku, pre ktorý sa pridelenie vykonalo.

Avšak pridelenie na hospodárske roky 1997/98 a 1998/99 je uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Na hospodársky rok 1999/2000 sa prídely vypočítajú na základe priemerných množstiev, ktoré sa vyrobia v súlade s minimálnymi cenami počas hospodárskych rokov 1997/98 a 1998/99.

Počínajúc hospodárskym rokom 1999/2000 žiadne prideľovanie podľa tohto odseku nemôže mať za následok odchýlku, podľa členského štátu a skupiny výrobkov, o viac ako 10 % od jedného hospodárskeho roka k nasledujúcemu. V prípade, že sa pridelenie uskutoční podľa odseku 2, vypočíta sa percentuálny podiel na základe množstiev v predchádzajúcom hospodárskom roku upravených koeficientmi variácií, ktoré pre každú skupinu výrobkov vyplývajú z prideleného množstva.

4. Členské štáty si rozdelia množstvá, ktoré sa im pridelili, medzi spracovateľské podniky zriadené na ich území na základe priemerných množstiev, ktoré sa vyrobili v súlade s minimálnymi cenami počas troch hospodárskych rokov, ktoré predchádzali hospodárskemu roku, pre ktorý sa prideľovanie uskutočňuje, okrem roku 1996/97, ktorý sa neberie do úvahy.

Avšak pre prvé tri prídely na hospodárske roky 1997/98, 1998/99 a 1999/2000 množstvá, ktoré sa berú do úvahy vzhľadom na hospodárske roky 1993/94, 1994/95 a 1995/96, budú také množstvá, ktoré sa skutočne vyrobili.

5. Počínajúc hospodárskym rokom 1999/2000 sa prideľovanie uvedené v odsekoch 2 a 3 uskutoční v súlade s postupom ustanoveným v článku 29. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s tým istým postupom. Budú zahŕňať najmä pravidlá vzťahujúce sa na podniky, ktoré boli v prevádzke menej ako tri roky, na nové podniky a na prípady zlúčenia alebo transferu podnikov.

Článok 7

1. Podpora sa poskytne na pestovanie hrozna určeného na výrobu sušeného hrozna odrôd Sultánky a Moscatel a Koryntky.

Výška podpory sa stanoví na každý hektár bližšie určenej plochy na úrodu dosiahnutú na základe priemerného výnosu na hektár príslušnej plochy. Okrem toho sa pri stanovovaní výšky podpory zohľadní:

a) potreba na zabezpečenie toho, že sa zachovajú plochy tradične používané na pestovanie vyššie uvedených plodín;

b) odbytiská dostupné pre takéto sušené hrozno.

Výška podpory môže byť odlišná podľa odrody hrozna a ostatných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výnos.

2. Týmto sa zavádza maximálne zaručená plocha spoločenstva na každý hospodársky rok, ktorá sa rovná priemeru plôch v spoločenstve využívaných na plodiny uvedené v odseku 1 v hospodárskych rokoch 1987/88, 1988/89 a 1989/90. Ak bližšie určené plochy využívané na produkciu sušeného hrozna prevýšia maximum zaručenej plochy spoločenstva, zníži sa výška podpory na nasledujúci rok podľa rozlohy, o ktorú sa takáto plocha prevýšila.

3. Podpora sa udelí potom, keď sa z plochy vyzberá úroda a výrobky usušia na spracovanie.

4. Výrobcovia, ktorí presadia svoje vinohrady v rámci boja proti fyloxére a ktorí nedostali podporu poskytovanú na základe štrukturálnych opatrení Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, majú právo počas troch hospodárskych rokov na podporu vo výške, ktorá sa stanoví vzhľadom na výšku uvedenú v odseku 1 a na výšku podpory udeľovanú podľa vyššie uvedených štrukturálnych opatrení. V takom prípade sa neuplatní odsek 3.

5. Pred začiatkom každého hospodárskeho roka Komisia určí výšku podpory v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 29. V súlade s tým istým postupom ustanoví podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a určí rozsah, keď je to potrebné, do akého sa prekročila maximálna zaručená plocha, ako aj následné zníženie výšky podpory.

Článok 8

Môžu sa zaviesť spoločné normy pre výrobky, ktoré sú vymenované v článku 7 (1) a pre tie, ktoré sú vymenované v prílohe I, určené buď na spotrebu v spoločenstve, alebo na vývoz do tretích krajín v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 9

1. Počas posledných dvoch mesiacov hospodárskeho roku môžu agentúry schválené príslušnými členskými štátmi, ďalej nazývané ako "skladovacie agentúry", nakúpiť sultánky, koryntky a sušené figy vyprodukované v spoločenstve počas bežného hospodárskeho roka za predpokladu, že výrobky vyhovujú normám kvality, ktoré sa musia stanoviť.

Množstvá sultániek a koryntiek nakúpené na základe odseku 2 nesmú prevýšiť 27370 ton.

2. Nákupná cena, za ktorú skladovacie agentúry nakúpia výrobky, ktoré sú uvedené v odseku 1, bude:

a) v prípade sušených fíg minimálna cena pre najnižšiu triedu kvality mínus 5 %;

b) v prípade sultániek a koryntiek nákupná cena, ktorá platila počas hospodárskeho roka 1994/95, prispôsobovaná každý rok vzhľadom na zmenu minimálnej dovoznej ceny uvedenej v článku 13 alebo od roku 2000 vzhľadom na zmenu vo svetových cenách.

3. Výrobky nakúpené skladovacími agentúrami sa budú odpredávať podľa podmienok, ktoré neohrozia rovnováhu trhu a ktoré zabezpečia rovnaký prístup k výrobkom na predaj a rovnaké zaobchádzanie s nakupujúcimi.

V prípade, že sa výrobky nedajú odpredať za normálnych podmienok, prijmú sa osobitné opatrenia. V takom prípade sa môže požadovať osobitná záruka, ktorá zabezpečí, že sa splnia prijaté podmienky, najmä také, ktoré sa týkajú miesta určenia výrobku. Záruka prepadne úplne alebo čiastočne, ak sa podmienky nesplnia alebo sa splnia iba čiastočne.

4. Skladovacím agentúram sa poskytne podpora na skladovanie množstiev výrobkov, ktoré nakúpili a na skutočnú dobu skladovania. Podpora sa však prestane poskytovať po ukončení doby osemnástich mesiacov od konca hospodárskeho roka, v ktorom sa výrobok nakúpil.

5. Skladovacím agentúram sa poskytne finančná náhrada, ktorá sa rovná rozdielu medzi nákupnou cenou zaplatenou nákupnými agentúrami a predajnou cenou. Táto náhrada sa zníži o čiastku akýchkoľvek ziskov vyplývajúcich z rozdielu medzi nákupnou cenou a predajnou cenou.

6. Na účely uplatňovania odseku 1 schvália členské štáty skladovacie agentúry, ktoré poskytnú primerané záruky za to, že môžu skladovať výrobky v dostatočných technických podmienkach a že vedia nakúpené výrobky dostatočne spravovať.

Od takýchto agentúr sa požaduje najmä to, aby nakúpené výrobky skladovali v samostatných zariadeniach a aby pre takéto výrobky viedli samostatné účty.

7. Predaj výrobkov nakúpených podľa odseku 1 sa bude organizovať vyhlásením verejnej súťaže alebo za vopred stanovenú cenu.

Podané prihlášky do verejnej súťaže sa zohľadnia iba vtedy, ak sa zloží záruka.

8. Nákupné ceny uvedené v odseku 2 a podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä opatrenia na podporu za skladovanie, finančnú náhradu a nákup a predaj výrobkov prostredníctvom skladovacích agentúr, sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 10

1. V prípade výrobkov zahrnutých v článku 1 (2), ktoré majú veľký hospodársky a ekologický význam na úrovni miestnej alebo regionálnej a ktoré sú vystavené najmä silnej medzinárodnej konkurencii, sa môžu prijať osobitné opatrenia na ich podporu a na zvýšenie ich konkurencieschopnosti v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať najmä:

a) činnosť na zlepšenie vhodnosti spracovania produktov z úrody a na prispôsobenie ich vlastností potrebám spracovateľského priemyslu;

b) činnosť na zdokonalenie vedeckých a technických aspektov nových prevádzkových metód a postupov zameraných na zvyšovanie kvality a/alebo znižovanie výrobných nákladov pre spracované výrobky;

c) činnosť týkajúca sa rozvoja nových výrobkov a/alebo nových využití pre spracované výrobky;

d) vykonávanie ekonomických štúdií a prieskumov trhu;

e) činnosť na podporu spotreby a využitia príslušných výrobkov.

2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 vykonajú organizácie výrobcov alebo ich združenia, ktoré sú uznané podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi prevádzkovateľov, ktorí spracovávajú a/alebo predávajú výrobok/ky v príslušnom sektore.

3. Aby sa uľahčilo zavádzanie osobitných opatrení zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti uvedených v odseku 1, sa poskytne, pokiaľ ide o špargľu, paušálna podpora 500 ECU na hektár pre maximálne 9000 hektárov v súlade s týmto článkom počas prvých troch rokov po zavedení týchto opatrení.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a najmä na zabezpečenie zosúladenia a dopĺňania opatrení ustanovených v tomto článku na jednej strane s tými opareniami, ktoré sa prijali podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 2200/96, a s opatreniami financovanými podľa článkov 2, 5 a 8 nariadenia (EHS) č. 4256/88 [6] na strane druhej sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

HLAVA II

Obchod s tretími krajinami

Článok 11

1. Dovozy do spoločenstva alebo vývozy z neho akýchkoľvek výrobkov, ktoré sú vymenované v článku 1 (2), podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia.

Členský štát udelí povolenia ktorémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na miesto jeho zriadenia v spoločenstve a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré sa uskutočnia na uplatnenie článkov 15, 16, 17 a 18.

Dovozné a vývozné povolenia sú platné v rámci celého spoločenstva. Takéto povolenia sa udelia pod podmienkou, ktorá zaručí, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas doby platnosti povolenia; okrem prípadov vyššej moci záruka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa dovoz alebo vývoz neuskutoční alebo sa iba čiastočne uskutoční v rámci tejto doby.

2. Doba platnosti dovozných a vývozných povolení a ostatné podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Článok 12

1. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahujú sa colné sadzby v Spoločnom colnom sadzobníku na výrobky vymenované v článku 1 (2).

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Článok 13

1. Minimálna dovozná cena na hospodárske roky 1997/98, 1998/99 a 1999/2000 sa stanoví pre výrobky, ktoré sú vymenované v prílohe II. Minimálna dovozná cena sa určí najmä vzhľadom na:

- hraničné ceny za dovoz do spoločenstva,

- ceny prevládajúce na svetových trhoch,

- situáciu na vnútornom trhu spoločenstva a

- trend obchodovania s tretími krajinami.

V prípade, že sa minimálna dovozná cena nedodržuje, uloží sa okrem colného poplatku vyrovnávací poplatok, a to na základe cien hlavných dodávateľov tretích krajín.

2. Minimálna dovozná cena pre sušené hrozno sa stanoví pred začiatkom hospodárskeho roka.

Stanoví sa minimálna dovozná cena pre koryntky a ostatné sušené hrozná. Pre každú z týchto dvoch skupín výrobkov sa môže stanoviť minimálna dovozná cena pre výrobky v balení na okamžitú spotrebu o čistej hmotnosti, ktorá sa musí určiť, a pre výrobky v balení na okamžitú spotrebu o čistej hmotnosti, ktorá prevyšuje takúto hmotnosť.

3. Minimálna dovozná cena pre spracované čerešne sa stanoví pred začiatkom hospodárskeho roka. Cena sa môže stanoviť pre výrobky v balení na okamžitú spotrebu určenej čistej hmotnosti.

4. Minimálna dovozná cena pre sušené hrozno, ktorá sa má dodržať, je taká, ktorá je uplatniteľná v deň dovozu. Vyrovnávajúci poplatok, ktorý sa má ukladať, je taký, ktorý je platný v ten istý deň.

5. Minimálna dovozná cena pre spracované čerešne, ktorá sa má dodržať, je taká, ktorá je platná v deň, keď sa uvedie do voľného obehu.

6. Vyrovnávajúce poplatky za sušené hrozno sa stanovia na základe stupnice dovozných cien. Rozdiel medzi minimálnou dovoznou cenou a každým stupňom stupnice bude:

- 1 % minimálnej ceny pre prvý stupeň,

- 3,6 % a 9 % jednotlivo z minimálnej ceny pre druhý, tretí a štvrtý stupeň.

Piaty stupeň stupnice zahŕňa všetky prípady, kde dovozná cena je nižšia než tá, ktorá sa uplatnila pre štvrtý stupeň.

Maximálny vyrovnávajúci poplatok, ktorý sa stanoví pre sušené hrozno, neprevýši rozdiel medzi minimálnou cenou a čiastkou stanovenou na základe najvýhodnejších cien, ktoré sú uplatňované na svetovom trhu pre podstatné množstvá najzastúpenejšími nečlenskými krajinami.

7. V prípade, že dovozná cena pre spracované čerešne je nižšia než je minimálna cena pre takéto výrobky, uloží sa vyrovnávajúci poplatok rovnajúci sa rozdielu medzi týmito cenami.

8. Minimálna dovozná cena, výška vyrovnávajúceho poplatku a iné pravidlá pre vykonanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanovených v článku 29.

Článok 14

1. Aby sa zabránilo alebo čelilo nepriaznivým účinkom na trh spoločenstva, ktoré môžu vzniknúť následkom dovozu niektorých výrobkov vymenovaných v článku 1 (2), bude dovoz jedného alebo viacerých takýchto výrobkov pri colnej sadzbe, podliehať zaplateniu dodatočného dovozného cla, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve [7], ktorá bola uzatvorená v rámci uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, pokiaľ nie je pravdepodobné, že dovozy narušia trh spoločenstva, alebo kde by účinky boli neprimerané k zamýšľanému cieľu.

2. Spúšťacie ceny, pod ktoré je možné uložiť dodatočné dovozné clo, budú tie, ktoré spoločenstvo oznámi Svetovej obchodnej organizácii v súlade so svojou ponukou predloženou počas uruguajského kola multilaterálnych rokovaní.

Spúšťacie množstvá, ktoré sa musia prekročiť, aby sa mohlo uložiť dodatočné dovozné clo, sa určia najmä na základe dovozov do spoločenstva počas troch rokov, ktoré predchádzajú tomu roku, v ktorom vzniknú nepriaznivé účinky, ktoré sú uvedené v odseku 1, alebo je pravdepodobné, že vzniknú.

3. Dovozné ceny, ktoré je potrebné brať do úvahy pri ukladaní dodatočného dovozného cla, sa budú stanovovať na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky.

Dovozné ceny CIF sa preto budú kontrolovať v porovnaní s reprezentatívnymi cenami pre takýto výrobok na svetovom trhu alebo na trhu spoločenstva pre takýto výrobok.

4. Prijmú sa podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku v súlade s postupom ustanoveným v článku 29. Takéto podrobné pravidlá budú bližšie určovať najmä:

a) výrobky, pre ktoré je možné uplatniť dodatočné dovozné clo na základe podmienok článku 5 Dohody o poľnohospodárstve uvedenej v odseku 1 tohto článku;

b) iné kritériá, ktoré sú potrebné na zabezpečenie uplatňovania odseku 1 v súlade s článkom 5 Dohody o poľnohospodárstve.

Článok 15

1. Tarifné kvóty pre výrobky, ktoré sú vymenované v článku 1 (2) ako výsledok dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, sa budú zavádzať a prideľovať v súlade s podrobnými pravidlami schválenými podľa postupu ustanoveného v článku 29.

2. Kvóty je možné prideľovať použitím jedného z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:

a) spôsob na základe poradia, v ktorom sa predkladajú žiadosti (princíp "kto prv príde, ten prv berie");

b) spôsob, akým sa prideľujú kvóty v pomere k množstvám, ktoré sa požadovali pri predložení žiadosti (použijúc metódu "súbežnej previerky");

c) spôsob založený na tradičnom priebehu obchodovania (použijúc metódu "tradičné/nové žiadosti").

Je možné schváliť ďalšie vhodné spôsoby. Je potrebné zabrániť akejkoľvek diskriminácii medzi jednotlivými prevádzkovateľmi.

3. Prijatý spôsob prideľovania kvót bude, kde je to vhodné, klásť dôraz na požiadavky zásobovania trhu spoločenstva a potrebu, aby sa zabezpečila rovnováha tohto trhu, pritom bude možné zároveň navrhovať spôsoby, ktoré sa už možno uplatňovali v minulosti pre kvóty zodpovedajúce takým, ktoré sú uvedené v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola obchodných rokovaní.

4. Podrobné pravidlá uvedené v odseku 1 ustanovia zavádzanie ročných kvót, vhodne rozdelených počas celého roka, určia spôsob prideľovania, ktorý sa má uplatniť a zahrnú, kde je to vhodné, ustanovenie pre:

a) záruky zahŕňajúce povahu, miesto pôvodu a pôvod výrobku;

b) uznanie dokladu, ktorý sa použije na overenie záruk, ktoré sú uvedené pod a), a

c) podmienky, podľa ktorých sa udeľujú dovozné povolenia a doba ich platnosti.

Článok 16

1. V rozsahu, ktorý je potrebný na umožnenie vývozu:

a) ekonomicky významného množstva výrobkov bez pridaného cukru, ktoré sú uvedené v článku 1 (2);

b) - bieleho a surového cukru spadajúcich pod kód CN 1701:

- glukózy a glukózového sirupu spadajúcich pod kódy CN 17023051, 17023059, 17023091, 17023099 a 17024090,

- izoglukóza spadajúcej pod kódy CN 17023010, 17024010, 17026010 a 17029030 a

- sirupov z cukrovej repy a z cukrovej trstiny spadajúcich pod kódy CN ex17029090,

ktoré sa používajú vo výrobkoch vymenovaných v článku 1 (2) b),

na základe cien pre tieto výrobky v medzinárodnom obchode a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd, ktoré sa uzatvorili v súlade s článkom 228 zmluvy, je možné rozdiel medzi týmito cenami a cenami v spoločenstve pokryť vývoznými náhradami.

2. Na prideľovanie množstva, ktoré je možné vyvážať s náhradami sa môže prijať metóda, ktorá:

a) najlepšie vyhovuje povahe výrobku a situácii na príslušnom trhu, ktorá umožňuje čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov, berúc do úvahy efektívnosť a štruktúru vývozov spoločenstva, avšak bez vytvárania diskriminácie medzi veľkými a malými operátormi;

b) je najmenej administratívne zložitá pre prevádzkovateľov, berúc do úvahy administratívne požiadavky;

c) zabraňuje diskriminácii medzi jednotlivými prevádzkovateľmi.

3. Náhrady sú rovnaké pre celé spoločenstvo.

Náhrady za príslušný tovar sa môžu odlišovať vzhľadom na miesto určenia výrobku, ak si tak vyžaduje situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

Náhrady sa stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 29. Náhrady sa určia v pravidelných intervaloch.

Náhrady stanovované v pravidelných intervaloch môže Komisia v prípade potreby meniť a dopĺňať počas intervalu na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.

4. Náhrady sa poskytnú iba na základe žiadosti a po predložení príslušného vývozného povolenia.

5. Za vývozy výrobkov sa poskytne taká náhrada, ktorá je platná v deň podania žiadosti o povolenie, a v prípade diferencovanej náhrady taká, ktorá je platná v ten istý deň:

a) pre miesto určenia uvedené v povolení alebo

b) pre skutočné miesto určenia, ak je odlišné od toho, ktoré je uvedené v povolení. V takom prípade uplatniteľná čiastka nemôže presiahnuť čiastku, ktorá je uplatniteľná pre miesto určenia uvedené v povolení.

Je možné prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu flexibility ustanovenej v tomto odseku.

6. Od odsekov 4 a 5 je možné upustiť v prípade výrobkov, pre ktoré sa náhrady vyplácajú v rámci poskytovania potravinovej pomoci v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

7. Zosúladenie obmedzení týkajúcich sa množstva, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 228 zmluvy, sa zabezpečí na základe vývozných povolení udelených na referenčné obdobia, ktoré sú v nich stanovené a platných pre príslušné výrobky. Vzhľadom na zosúladenie záväzkov vyplývajúcich z dohôd v rámci uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, ukončenie referenčného obdobia neovplyvní platnosť vývozných povolení.

8. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku vrátane opatrení na opätovnú distribúciu nepridelených alebo nevyužitých množstiev, ktoré je možné vyviezť, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

Článok 17

1. Tento článok sa vzťahuje na náhrady uvedené v článku 16 (1) a).

2. Pri stanovovaní náhrad sa zohľadní nasledujúce:

a) existujúca situácia a budúce trendy vzhľadom na:

- ceny a dostupnosť výrobkov spracovaných z ovocia a zeleniny na trhoch spoločenstva,

- ceny prevládajúce v medzinárodnom obchode;

b) minimálne odbytové náklady a náklady na dopravu z trhov spoločenstva do prístavov spoločenstva alebo iných vývozných miest spoločenstva, ako aj prepravné náklady do krajín miesta určenia;

c) ekonomický aspekt navrhovaných vývozov;

d) obmedzenia vyplývajúce z dohôd, ktoré sa uzatvorili v súlade s článkom 228 zmluvy.

3. Pri stanovovaní cien na trhu spoločenstva pre výrobky, ktoré sú vymenované v článku 16 (1) a), sa zohľadnia prevládajúce ceny, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska vývozu.

Pri stanovovaní cien v medzinárodnom obchode sa zohľadní nasledujúce:

a) ceny prevládajúce na trhoch tretích krajín;

b) najvhodnejšie ceny v tretích krajinách s miestom určenia pre vývozy z tretích krajín;

c) ceny výrobcov zaznamenané vo vyvážajúcich tretích krajinách;

d) ponukové ceny na hranici spoločenstva.

4. Náhrada sa vyplatí, ak sa preukáže, že:

- výrobky sa vyviezli zo spoločenstva,

- výrobky pochádzajú zo spoločenstva a

- v prípade diferencovanej náhrady dosiahli výrobky miesto určenia uvedené v povolení alebo iné miesto určenia, pre ktoré sa stanovila náhrada bez toho, aby bol dotknutý článok 16 (5) b). Výnimky z tohto pravidla sú však možné v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 za predpokladu, že sa stanovili podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

5. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 18

1. Tento článok sa vzťahuje na náhrady uvedené v článku 16 (1) b).

2. Výška náhrady sa rovná:

- za surový cukor, biely cukor a sirup z cukrovej repy a cukrovej trstiny výške vývoznej náhrady pre takéto výrobky v nespracovanom stave stanovenej v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81 z 30. júna 1981 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru [8] a jeho vykonávacími ustanoveniami,

- za izoglukózu výške vývoznej náhrady pre takýto výrobok v nespracovanom stave stanovenej v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (EHS) č. 1785/81 a jeho vykonávacími ustanoveniami,

- za glukózu a glukózový sirup výške vývoznej náhrady pre takéto výrobky v nespracovanom stave stanovenej pre každý z týchto výrobkov v súlade s článkom 13 nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [9] a jeho vykonávacími ustanoveniami.

3. Pre udelenie náhrady je potrebné, aby spracované výrobky boli pri vývoze sprevádzané vyhlásením žiadateľa, kde sa uvádzajú množstvá surového a bieleho cukru a sirupov z cukrovej repy a cukrovej trstiny, izoglukózy, glukózy a glukózového sirupu, ktoré sa použili pri výrobe.

Presnosť vyhlásenia uvedeného v prvom odseku podlieha kontrole kompetentných orgánov príslušných členských štátov.

4. V prípade, že náhrada nestačí pre vývoz výrobkov, ktoré sú vymenované v článku 1 (2) b), uplatnia sa pre tieto výrobky ustanovenia pre náhradu uvedené v článku 16 (1) a) namiesto ustanovení v článku 16 (1) b).

5. Náhrada sa poskytne za vývozy výrobkov:

a) ktoré majú pôvod v spoločenstve;

b) ktoré sa doviezli z tretích krajín a za ktoré sa zaplatilo dovozné clo uvedené v článku 12 za predpokladu, ak vývozca preukáže, že:

- výrobok, ktorý sa má vyviezť a výrobok predtým dovezený sú jeden a ten istý a

- dovozné clo sa vybralo pri dovoze.

V prípade zahrnutom v písmene b) sa náhrada za každý výrobok rovná clu vybratému pri dovoze, ak je to naposledy uvedené nižšie než uplatniteľné náhrady; v prípade, že clo vybraté pri dovoze je vyššie než náhrada, uplatní sa druhé uvedené.

6. Náhrada sa vyplatí, ak sa preukáže, že:

- výrobky spĺňajú obidve podmienky uvedené v odseku 5,

- výrobky sa vyviezli zo spoločenstva a

- v prípade diferencovanej náhrady dosiahli výrobky miesto určenia stanovené v povolení alebo iné miesto určenia, pre ktoré sa stanovila náhrada bez toho, aby bol dotknutý článok 16 (5) b). Výnimky z tohto pravidla sú však možné v súlade s postupom ustanoveným v článku 29 za predpokladu, že sa stanovili podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

7. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 19

1. V rozsahu potrebnom pre riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu s obilninami, cukrom a ovocím a zeleninou, môže Rada konajúc na návrh Komisie v súlade s hlasovacím postupom, ktorý je ustanovený v článku 43 (2) zmluvy, v osobitných prípadoch zakázať celkom alebo čiastočne použitie režimu aktívneho vnútorného styku, pokiaľ ide:

- o výrobky, ktoré sú vymenované v článku 16 (1) b), a

- ovocie a zeleninu určených na výrobu produktov vymenovaných v článku 1 (2).

2. Avšak na základe výnimiek z odseku 1, ak situácia uvedená v odseku 1 je neodkladná a ak sa trh spoločenstva naruší, alebo je vystavený narušeniu prostredníctvom režimu aktívneho vnútorného styku, Komisia rozhodne na požiadanie členského štátu alebo na základe vlastnej iniciatívy o potrebných opatreniach; Rada a členské štáty budú upovedomené o takýchto opatreniach, ktoré budú platné počas doby nie dlhšej než šesť mesiacov a budú ihneď uplatniteľné. Ak Komisia obdrží žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do jedného týždňa nasledujúceho po prijatí žiadosti.

3. Rozhodnutia Komisie môžu byť predložené Rade ktorýmkoľvek členským štátom do jedného týždňa odo dňa, keď boli oznámené. Rada, konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, môže rozhodnutie Komisie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť. Ak Rada nekoná do troch mesiacov, bude sa rozhodnutie Komisie považovať za zrušené.

Článok 20

1. V prípade, že na základe článku 20 nariadenia (EHS) č. 1785/81 sa uloží poplatok prevyšujúci 5 ECU na 100 kilogramov za dovozy bieleho cukru, je možné rozhodnúť o uložení poplatku za vývozy výrobkov vymenovaných v článku 1 (2), ktoré obsahujú minimálne 35 % pridaného cukru v súlade s postupom ustanoveným v článku 29.

2. Výška vývozného poplatku sa stanoví vzhľadom na:

- povahu výrobku spracovaného z ovocia a zeleniny, ktorý obsahuje pridaný cukor,

- pridaný obsah cukru príslušného výrobku,

- ceny bieleho cukru v spoločenstve a na svetovom trhu,

- vývozný poplatok uplatniteľný pre biely cukor,

- ekonomické dôsledky uplatnenia vyššie uvedeného poplatku.

3. Podrobné pravidlá uplatnenia tohto článku sa prijmú v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 21

1. Všeobecné pravidlá pre výklad kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá jej uplatňovania sa vzťahujú na klasifikáciu taríf výrobkov, ktoré spadajú pod toto nariadenie; tarifná nomenklatúra vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia sa včlení do Spoločného colného sadzobníka.

2. Okrem prípadov, keď je stanovené inak v tomto nariadení alebo jeho ustanoveniach, sa pri obchodovaní s tretími krajinami zakazuje nasledovné:

- vyberanie akéhokoľvek poplatku, ktorý má rovnocenný účinok ako clo,

- uplatňovanie akéhokoľvek obmedzenia množstva pre dovozy alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok.

Článok 22

1. V prípade, že by sa z dôvodu dovozov alebo vývozov ovplyvnil trh spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami, ktoré sú vymenované v článku 1 (2), alebo by hrozilo jeho vážne narušenie, čo by pravdepodobne ohrozilo dosiahnutie cieľov ustanovených v článku 39 zmluvy, je možné uplatniť vhodné opatrenia pri obchodovaní s tretími krajinami, až kým takéto narušenie alebo hrozba takéhoto narušenia neprestane.

Rada konajúc na návrh Komisie v súlade s hlasovacím postupom, ktorý je ustanovený v článku 43 (2) zmluvy, prijme všeobecné pravidlá uplatňovania tohto odseku a určí prípady a obmedzenia, v rámci ktorých môžu členské štáty uskutočňovať ochranné opatrenia.

2. Ak vznikne situácia, ktorá je uvedená v odseku 1, Komisia rozhodne na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy o potrebných opatreniach; takéto opatrenia, ktoré budú ihneď uplatniteľné, sa oznámia členským štátom. V prípade, že Komisia obdrží žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do troch pracovných dní od prijatia žiadosti.

3. Opatrenia, o ktorých Komisia rozhodne, môže ktorýkoľvek členský štát predložiť Rade do troch pracovných dní odo dňa, keď boli oznámené. Rada bezodkladne zasadne. Konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, môže príslušné opatrenie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť.

4. Tento článok sa uplatní pri zohľadnení záväzkov, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd uzatvorených v súlade s článkom 228 (2) zmluvy.

HLAVA III

Všeobecné ustanovenia

Článok 23

Články 92, 93 a 94 zmluvy sa vzťahujú na výrobu a obchod s výrobkami uvedenými v článku 1 (2).

Článok 24

Hlava VI (Národné kontroly a kontroly spoločenstva) nariadenia (ES) č. 2200/96 sa vzťahujú na kontroly súladu s pravidlami spoločenstva, ktoré sa týkajú trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny.

Článok 25

Finančné a iné správne pokuty sa schvália ako vhodné na osobitné potreby sektora v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 26

V prípade, že sú potrebné opatrenia na uľahčenie prechodu od starých opatrení na tie, ktoré zavádza toto nariadenie, prijmú sa v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 29.

Článok 27

1. Členské štáty a Komisia si vzájomne odovzdávajú informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia. Údaje, ktoré sa majú oznámiť, sa stanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 29. Podrobné pravidlá pre oznamovanie a rozširovanie takýchto informácií sa prijmú v súlade s tým istým postupom.

2. Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté členskými štátmi na uplatňovanie tohto nariadenia, vrátane akýchkoľvek zmien a doplnení k nim, sa oznámia Komisii najneskôr jeden mesiac od ich prijatia.

3. Členské štáty prijmú všetky vhodné oparenia na pokutovanie porušenia ustanovení tohto nariadenia a na predchádzanie akýmkoľvek podvodom a ich vyriešenie.

Článok 28

Vytvorí sa Riadiaci výbor pre spracované ovocie a zeleninu, v ďalšom texte len "výbor", ktorý bude pozostávať zo zástupcov členských štátov a predsedať mu bude zástupca Komisie.

Článok 29

1. V prípade odkazu na postup ustanovený v tomto článku predseda oznámi záležitosť výboru buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú uskutočniť. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže predseda stanoviť v súlade s naliehavosťou veci. V prípade rozhodnutí, keď sa od Rady požaduje prijatie návrhu Komisie, doručí sa stanovisko na základe väčšiny, ktorá je ustanovená v článku 148 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom, ktorý je ustanovený v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. a) Komisia prijme opatrenia, ktoré budú ihneď uplatniteľné.

b) V prípade, že tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, oznámi ich Komisia bezodkladne Rade. V takom prípade môže Komisia odložiť uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie nie dlhšie ako jeden mesiac od dátumu takéhoto oznámenia.

Rada, konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, môže prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca.

Článok 30

Výbor môže posudzovať akýkoľvek iný problém, ktorý mu prednesie jeho predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 31

Výdavky vynaložené podľa článku 2, článku 7, článku 9 (4) a (5) a článku 10 (3) sa považujú za intervenciu na účely stabilizácie poľnohospodárskych trhov v zmysle písmena b) článku 1 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [10].

Článok 32

Toto nariadenie sa uplatňuje tak, že sa zároveň vhodne zohľadňujú ciele stanovené v článkoch 39 a 110 zmluvy.

Článok 33

1. Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1997. Hlava I však platí iba pre každý z príslušných výrobkov od začiatku hospodárskeho roka 1997/98.

2. Nasledujúce nariadenia sa týmto zrušujú s účinnosťou odo dňa uplatňovania zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia:

- Nariadenie Rady (EHS) č. 426/86 z 24. februára 1986 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny [11],

- Nariadenie Rady (EHS) č. 2245/88 z 19. júla 1988 zavádzajúce systémy pre garančné prahy na broskyne a hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave [12],

- Nariadenie Rady (EHS) č. 1206/90 zo 7. mája 1990 ustanovujúce všeobecné pravidlá pre systém podpory na výrobu produktov zo spracovaného ovocia a zeleniny [13],

- Nariadenie Rady (EHS) č. 668/93 zo 17. marca 1993 o zavádzaní obmedzení na poskytovanie podpory na výrobu produktov zo spracovaných paradajok [14].

Odkazy na zrušené nariadenie sa rozumejú ako odkazy na toto nariadenie a musia sa čítať v spojení s korelačnými tabuľkami v prílohe IV.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. októbra 1996.

Za Radu

predseda

I. Yates

[1] Ú. v. ES C 52, 21.2.1996, s. 23.

[2] Ú. v. ES C 96, 1.4.1996, s. 276.

[3] Ú. v. ES C 82, 19.3.1996, s. 30.

[4] Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1193/96 (Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

[6] Nariadenie Rady (EHS) č. 4256/88 z 19. decembra 1988, ktoré ustanovuje opatrenia na vykonanie nariadenia (EHS) č. 2052/88, pokiaľ ide o Usmerňovaciu sekciu garancií Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Ú. v. ES L 374, 31.12.1977, s. 25). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2085/93 (Ú. v. ES L 193, 31.7.1993, s. 44).

[7] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

[8] Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1599/96 (Ú. v. ES L 206, 16.8.1996, s. 43).

[9] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 923/96 (Ú. v. ES L 126, 24.5.1996, s. 37).

[10] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1287/95 (Ú. v. ES L 125, 8.6.1995, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 49, 27.2.1986, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2314/95 (Ú. v. ES L 233, 30.9.1995, s. 69).

[12] Ú. v. ES L 198, 27.7.1988, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1032/95 (Ú. v. ES L 105, 9.5.1995, s. 3).

[13] Ú. v. ES L 119, 11.5.1990, s. 74. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 2202/90 (Ú. v. ES L 201, 31.7.1990, s. 4).

[14] Ú. v. ES L 72, 25.3.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Výrobky uvedené v článku 2

Kód CN | OPIS |

ex07108070 | Šúpané paradajky, celé alebo v kusoch, zmrazené |

ex07129030 | Paradajkové vločky |

08042090 | Sušené figy |

ex08132000 | Sušené slivky spracované zo sliviek "ď Ente" |

20021010 | Šúpané paradajky, celé alebo v kusoch |

20021090 | Nešúpané paradajky, celé alebo v kusoch |

ex20021090 | Rozdrvené alebo šťava na pizzu |

ex200290 | Ostatné (rozdrvené alebo šťava na pizzu) |

ex20029011 | Paradajková šťava (vrátane passata) |

ex20029019 | |

ex20029031 | Paradajkový koncentrát |

ex20029039 | |

ex20029091 | |

ex20029099 | |

ex20084051 | Hrušky Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave |

ex20084059 | |

ex20084071 | |

ex20084079 | |

ex20084091 | |

ex20084099 | |

ex20087061 | Hrušky v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave |

ex20087069 | |

ex20087071 | |

ex20087079 | |

ex20087092 | |

ex20087094 | |

ex20087099 | |

200950 | Paradajková šťava |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Výrobky uvedené v článku 13

Kód CN | Opis |

080620 | Sušené hrozno |

ex0811 | Ovocie a orechy, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, s pridaním alebo bez pridania cukru alebo ostatných sladidiel: |

ex081190 | – Ostatné: |

| – – S pridaním cukru alebo ostatných sladidiel |

| – – – S obsahom cukru prevyšujúcim 13 % hmotnosti |

ex08119019 | – – – – Ostatné: |

| – – – – – Višne (Prunus cerasus): |

| – – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – – Ostatné |

| – – – – – Ostatné čerešne: |

| – – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – – Ostatné |

ex08119039 | – – – – Ostatné: |

| – – – – – Višne (Prunus cerasus): |

| – – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – – Ostatné |

| – – – – – Ostatné čerešne: |

| – – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – – Ostatné |

| – – Ostatné: |

| – – – Čerešne: |

08119075 | – – – – Višne (Prunus cerasus): |

| – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – Ostatné |

08119080 | – – – – Ostatné: |

| – – – – – Bez kôstok |

| – – – – – Ostatné |

ex0812 | Ovocie a oriešky dočasne konzervované (napríklad oxidom siričitým, v slanej vode, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na okamžitú spotrebu: |

08121000 | – Čerešne: |

ex08121000 | – – Višne (Prunus cerasus) |

ex08121000 | – – Ostatné |

2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, ináč upravené alebo konzervované, s pridaním alebo bez pridania cukru alebo ostatných sladidiel alebo alkoholu, ktoré nie sú nikde bližšie určené alebo začlenené: |

200860 | – Čerešne: |

| – – Bez pridania alkoholu: |

| – – – S pridaním cukru, v balení na okamžitú spotrebu o čistej hmotnosti vyššej ako 1 kg: |

20086051 | – – – – Višne (Prunus cerasus) |

20086059 | – – – – Ostatné |

| – – – S pridaním cukru, vo vnútorných obaloch o čistej hmotnosti nie vyššej ako 1 kg: |

20086061 | – – – – Višne (Prunus cerasus) |

20086069 | – – – – Ostatné |

| – – – Bez pridania cukru, v balení na okamžitú spotrebu o čistej hmotnosti: |

| – – – – 4,5 kg alebo viac: |

20086071 | – – – – – Višne (Prunus cerasus) |

20086079 | – – – – – Ostatné |

| – – – – menej než 4,5 kg: |

20086091 | – – – – – Višne (Prunus cerasus) |

20086099 | – – – – – Ostatné |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Pridelenie čerstvých paradajok podľa členských štátov a podľa skupiny výrobku na obchodné roky 1997/98 a 1998/99

(ton) |

Členský štát | Paradajkový koncentrát | Celé šúpané paradajky v konzerve | Ostatné výrobky | Celkom |

Francúzsko | 278691 | 51113 | 39804 | 369608 |

Grécko | 999415 | 17355 | 32161 | 1048931 |

Taliansko | 1758499 | 1090462 | 622824 | 3471785 |

Španielsko | 664056 | 166609 | 175799 | 1006464 |

Portugalsko | 884592 | 10580 | 44302 | 939474 |

CELKOM | 4585253 | 1336119 | 914890 | 6836262 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Korelačná tabuľka

Čísla predošlých nariadení (EHS) | Terajšie nariadenia |

426/86, | článok 1, | odsek 1 | článok 1, | odsek 2 |

článok 2, | odsek 2 | článok 1, | odsek 3 |

426/86, | článok 2, | odsek 1 | článok 2, | odsek 1 |

článok 2, | odsek 2 | - |

článok 2, | odsek 3 | - |

426/86, | článok 3, | odsek 1 | článok 2, | odsek 2 |

článok 3, | odsek 1a | - | |

článok 3, | odsek 2 | - | |

článok 3, | odsek 3 | - | |

článok 3, | odsek 4 | článok 4, | odsek 9 |

426/86, | článok 4, | odsek 1 | článok 3, | odsek 1 |

článok 4, | odsek 2 | - | |

článok 4, | odsek 3 | článok 3, | odsek 2 |

článok 4, | odsek 4 | článok 3, | odsek 3 |

426/86, | článok 5, | odsek 1 | článok 4, | odsek 2 |

článok 5, | odsek 2 | článok 4, | článok 5, |

článok 5, | odsek 3 | článok 4, | odsek 3 |

článok 5, | odsek 4 | - | |

článok 5, | odsek 5 | článok 4, | odsek 9 |

426/86, | článok 6, | odsek 1 | článok 7, | odsek 1 |

článok 6, | odsek 2 | článok 7, | odsek 2 |

článok 6, | odsek 3 | článok 7, | odsek 3 |

článok 6, | odsek 4 | článok 7, | odsek 4 |

článok 6, | odsek 5 | - | |

článok 6, | odsek 6 | článok 7, | odsek 5 |

článok 6, | odsek 7 | článok 7, | odsek 5 |

426/86, | článok 6a | | - | |

426/86, | článok 7, | odsek 1 | článok 8 | |

článok 7, | odsek 2 | - | |

426/86, | článok 8, | odsek 1 | článok 9, | odsek 1 |

článok 8, | odsek 2 | článok 9, | odsek 2 |

článok 8, | odsek 3 | článok 9, | odsek 3 |

článok 8, | odsek 4 | článok 9, | odsek 4 |

článok 8, | odsek 5 | článok 9, | odsek 5 |

článok 8, | odsek 6 | - | |

článok 8, | odsek 7 | článok 9, | odsek 6 |

426/86, | článok 9, | odsek 1 | článok 11, | odsek 1 |

článok 9, | odsek 2 | článok 11, | odsek 2 |

článok 9, | odsek 1 | článok 12, | odsek 1 |

článok 9, | odsek 2 | článok 12, | odsek 2 |

426/86, | článok 10 | | - | |

426/86, | článok 10a, | odsek 1 | článok 13, | odsek 1 |

článok 10a, | odsek 2 | článok 13, | odsek 2 |

článok 10a, | odsek 3 | článok 13, | odsek 3 |

článok 10a, | odsek 4 | článok 13, | odsek 4 |

článok 10a, | odsek 5 | článok 13, | odsek 5 |

článok 10a, | odsek 6 | článok 13, | odsek 6 |

článok 10a, | odsek 7 | článok 13, | odsek 7 |

článok 10a, | odsek 8 | článok 13, | odsek 8 |

426/86, | článok 11, | odsek 1 | článok 14, | odsek 1 |

článok 11, | odsek 2 | článok 14, | odsek 2 |

článok 11, | odsek 3 | článok 14, | odsek 3 |

článok 11, | odsek 4 | článok 14, | odsek 4 |

426/86, | článok 12, | odsek 1 | článok 15, | odsek 1 |

článok 12, | odsek 2 | článok 15, | odsek 2 |

článok 12, | odsek 3 | článok 15, | odsek 3 |

článok 12, | odsek 4 | článok 15, | odsek 4 |

426/86, | článok 13, | odsek 1 | článok 16, | odsek 1 |

článok 13, | odsek 2 | článok 16, | odsek 2 |

článok 13, | odsek 3 | článok 16, | odsek 3 |

článok 13, | odsek 4 | článok 16, | odsek 4 |

článok 13, | odsek 5 | článok 16, | odsek 5 |

článok 13, | odsek 6 | článok 16, | odsek 6 |

článok 13, | odsek 7 | článok 16, | odsek 7 |

článok 13, | odsek 8 | článok 16, | odsek 8 |

426/86, | článok 14, | odsek 1 | článok 17, | odsek 1 |

článok 14, | odsek 2 | článok 17, | odsek 2 |

článok 14, | odsek 3 | článok 17, | odsek 3 |

článok 14, | odsek 4 | článok 17, | odsek 4 |

článok 14, | odsek 5 | článok 17, | odsek 5 |

426/86, | článok 14a, | odsek 1 | článok 18, | odsek 1 |

článok 14a, | odsek 2 | článok 18, | odsek 2 |

článok 14a, | odsek 3 | článok 18, | odsek 3 |

článok 14a, | odsek 4 | článok 18, | odsek 4 |

článok 14a, | odsek 5 | článok 18, | odsek 5 |

článok 14a, | odsek 6 | článok 18, | odsek 6 |

článok 14a, | odsek 7 | článok 18, | odsek 7 |

426/86, | článok 15, | odsek 1 | článok 19, | odsek 1 |

článok 15, | odsek 2 | článok 19, | odsek 2 |

článok 15, | odsek 3 | článok 19, | odsek 3 |

426/86, | článok 16, | odsek 1 | článok 20, | odsek 1 |

článok 16, | odsek 2 | článok 20, | odsek 2 |

článok 16, | odsek 3 | - | |

článok 16, | odsek 4 | - | |

článok 16, | odsek 5 | článok 20, | odsek 3 |

426/86, | článok 17, | odsek 1 | článok 21, | odsek 1 |

článok 17, | odsek 2 | článok 21, | odsek 2 |

426/86, | článok 18, | odsek 1 | článok 22, | odsek 1 |

článok 18, | odsek 2 | článok 22, | odsek 2 |

článok 18, | odsek 3 | článok 22, | odsek 3 |

článok 18, | odsek 4 | článok 22, | odsek 4 |

426/86, | článok 19, | | článok 23 | |

426/86, | článok 20, | | článok 24, | odsek 1 |

426/86, | článok 21, | odsek 1 | článok 25 | |

článok 21, | odsek 2 | - | |

426/86, | článok 22, | odsek 1 | článok 26 | odsek 1 |

článok 22, | odsek 2 | článok 26 | odsek 2 |

článok 22, | odsek 3 | článok 26 | odsek 3 |

426/86, | článok 23, | | článok 27 | |

článok 24, | | článok 29 | |

článok 25, | | článok 30 | |

článok 26, | | článok 31 | |

426/86, | príloha I A | | príloha I | |

príloha I B | | príloha II | |

príloha III | | - | |

2245/88, | článok 1, | odsek 1 | článok 5, | odsek 1 |

článok 1, | odsek 2 | článok 5, | odsek 2 |

článok 1, | odsek 3 | článok 5, | odsek 3 |

1206/90, | článok 2, | odsek 1 | článok 4, | odsek 7 |

článok 2, | odsek 2 | článok 4, | odsek 8 |

článok 2, | odsek 3 | článok 4, | odsek 8 |

1206/90, | článok 3, | odsek 2, | článok 4, | odsek 1 |

článok 3, | odsek 3, | článok 4, | odsek 5 |

článok 3, | odsek 4, | článok 4, | odsek 6 |

1206/90, | článok 6, | odsek 1 | článok 9, | odsek 6 |

článok 6, | odsek 2 | článok 9, | odsek 8 |

článok 6, | odsek 4 | článok 9, | odsek 7 |

668/93, | článok 1, | odsek 1 | článok 6, | odsek 1 |

článok 1, | odsek 2 | článok 6, | odsek 4 |

článok 1, | odsek 3 | článok 6, | odsek 5 |

| článok 3, | | článok 6, | odsek 1 |

--------------------------------------------------