31996R2185Úradný vestník L 292 , 15/11/1996 S. 0002 - 0005


Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96

z 11. novembra 1996

o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 235,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä jej článok 203,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) pre dôveryhodnosť spoločenstva je nevyhnutné zvýšiť úsilie na zabránenie sprenevery a iným podvodom spáchaným voči rozpočtu spoločenstva;

(2) článok 209a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva objasňuje, že ochrana finančných záujmov spoločenstva je v prvom rade v kompetencii členských štátov, bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy;

(3) nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [3] vytvorilo všeobecný právny základ pre všetky oblasti činnosti spoločenstiev;

(4) článok 1 ods. 2 uvedeného nariadenia obsahuje definíciu "podvodu" a keďže šiesty bod tohto nariadenia stanovuje, že podvodné konanie zahrňuje činy sprenevery, ako sú definované v Konvencii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [4];

(5) článok 10 uvedenej smernice predpokladá prijatie dodatočných všeobecných ustanovení o inšpekciách a kontrolách na mieste;

(6) bez ohľadu na kontroly vykonávané členskými štátmi v súlade s článkom 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a v záujme efektívnosti je vhodné prijať dodatočné všeobecné ustanovenia týkajúce sa miestnych kontrol a inšpekcií Komisiou, ktoré nemajú vplyv na aplikáciu odvetvových pravidiel spoločenstva, ako je uvedené v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia;

(7) uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia je podmienené identifikáciou cieľov, ktoré oprávňujú ich použitie najmä tam, kde vzhľadom na rozsah sprenevery, ktorá sa neviaže iba na jednu krajinu a často zahrňuje organizované kruhy, alebo kde vzhľadom na špecifickú situáciu v členskej krajine tieto ciele nemožno, s ohľadom na vážnosť škody spôsobenej finančným záujmom spoločenstiev alebo vierohodnosti únie, plne uskutočniť len samotnými členskými štátmi a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva;

(8) kontroly a inšpekcie na mieste nesmú prekročiť, čo je nevyhnutné na zabezpečenie správnej aplikácie práva spoločenstva;

(9) sa vykonávajú bez ohľadu na ustanovenia jednotlivých štátov týkajúce sa ochrany základných záujmov štátnej bezpečnosti;

(10) v súlade s princípom skutočnej spolupráce spoločenstva vyplývajúceho z článku 5 Zmluvy o založení ES a z hľadiska precedenčného práva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev je dôležité, aby štátna správa členských štátov a odbory Komisie skutočne spolupracovali a poskytovali si navzájom potrebnú pomoc pri príprave a uskutočňovaní kontrol a inšpekcií na mieste;

(11) je potrebné definovať podmienky, za ktorých inšpektori Komisie budú vykonávať svoje právomoci;

(12) tieto kontroly a inšpekcie na mieste sa uskutočňujú za náležitého rešpektovania základných práv dotyčných osôb a podľa pravidiel profesionálneho tajomstva a ochrany osobných údajov; keďže v tejto súvislosti je dôležité, aby Komisia zabezpečila, aby inšpektori rešpektovali predpisy spoločenstva a vnútroštátne predpisy o ochrane osobných údajov, hlavne tých, ktoré sú uvedené v smernici 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov, v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [5];

(13) na zabezpečenie účinného boja proti sprenevere a podvodom musí Komisia vykonávať inšpekcie v priestoroch tých hospodárskych subjektov, ktoré mohli byť zainteresované priamo alebo nepriamo v danom podvode a v priestoroch iných hospodárskych subjektov, ktoré môžu byť takýmto podvodom zasiahnuté; keďže v prípade aplikácie tohto nariadenia by mala Komisia zabezpečiť, aby takéto hospodárske subjekty neboli vystavené v súvislosti s tými istými činmi súčasne podobným kontrolám a inšpekciám vykonávaným Komisiou alebo členskými štátmi na základe odvetvových pravidiel spoločenstva alebo vnútroštátnej legislatívy;

(14) inšpektori Komisie musia mať prístup ku všetkým informáciám o daných transakciách za tých istých podmienok ako inšpektori vnútroštátnej správy; keďže správy inšpektorov Komisie podpísané, ak je to potrebné, národnými inšpektormi, musia byť koncipované podľa procesných požiadaviek stanovených právnymi predpismi daného členského štátu; keďže musia byť prípustné ako dôkazový materiál v správnom a súdnom konaní členského štátu, ak sa ukáže potrebné ich použiť, a mať identickú hodnotu so správami pripravenými inšpektormi vnútroštátnej správy;

(15) v prípadoch, kde hrozí strata dôkazov, alebo v ktorých sa hospodárske subjekty bránia kontrolám a inšpekciám Komisie na mieste, je na členskom štáte, aby podnikol potrebné preventívne alebo vykonávacie opatrenia v súlade so svojou legislatívou;

(16) toto nariadenie neovplyvňuje ani právomoci členských štátov pri stíhaní trestných činov, ani pravidlá upravujúce vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi v trestných záležitostiach;

(17) zmluvy ES neobsahujú právomoci na prijatie tohto nariadenia odlišné od tých, ktoré sú stanovené v článku 235 Zmluvy o založení ES a článku 203 zmluvy o založení ESAE,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje dodatočné všeobecné ustanovenia v zmysle článku 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, ktoré možno aplikovať na mieste kontroly a inšpekcie vykonávané Komisiou na ochranu finančných záujmov spoločenstiev voči podvodom v zmysle definície v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Bez ohľadu na ustanovenia odvetvových pravidiel spoločenstva platí toto nariadenie pre všetky oblasti činnosti spoločenstiev.

Toto nariadenie nebude mať účinok na právomoci členských krajín týkajúce sa stíhania trestných činov alebo na pravidlá upravujúce vzájomnú pomoc v trestných záležitostiach medzi členskými štátmi.

Článok 2

Komisia môže vykonať mieste kontroly a inšpekcie v zmysle tohto nariadenia:

- na zistenie vážnych alebo nadnárodných podvodov alebo podvodov týkajúcich sa hospodárskych subjektov činných vo viacerých členských krajinách, alebo

- tam, kde si na zistenie podvodov situácia v členskom štáte vyžaduje, aby sa kontroly a inšpekcie na mieste v určitom konkrétnom prípade zosilnili, aby sa dosiahla lepšia účinnosť ochrany finančných záujmov, a tak sa docielila rovnaká úroveň ochrany v rámci spoločenstva, alebo

- na požiadanie daného členského štátu.

Článok 3

Tam, kde sa Komisia rozhodne vykonať mieste kontroly a inšpekcie v zmysle tohto nariadenia, zabezpečí, aby sa podobné kontroly a inšpekcie neuskutočňovali v tom istom čase v súvislosti s tými istými skutočnosťami týkajúcimi sa daných hospodárskych subjektov na základe odvetvových nariadení spoločenstva.

Okrem tohto zohľadní inšpekcie, ktoré už prebiehajú alebo už boli vykonané členskými štátmi na základe ich legislatívy a týkali sa tých istých skutočností a tých istých hospodárskych subjektov.

Článok 4

Komisia pripravuje a vykonáva kontroly na mieste a inšpekcie v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi daného členského štátu, ktoré sú informované v primeranom časovom predstihu o predmete, účele a právnom základe kontrol a inšpekcií, aby mohli poskytnúť požadovanú pomoc. Na tento účel sa môžu činitelia daného členského štátu zúčastniť miestnych kontrol a inšpekcií.

Kontroly a inšpekcie na mieste sa môžu okrem toho na želanie danej krajiny vykonať spoločne s Komisiou a príslušnými orgánmi členského štátu.

Článok 5

Kontroly a inšpekcie na mieste vykonáva Komisia u hospodárskych subjektov, ktorým možno uložiť administratívne opatrenia a sankcie spoločenstva v zmysle článku 7 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 tam, kde je dôvod predpokladať, že boli spáchané podvody.

S cieľom uľahčiť vykonanie kontrol a inšpekcií Komisiou sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby umožnili prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely.

Tam, kde je to nevyhnutné na zistenie existencie podvodu, môže Komisia vykonať kontroly a inšpekcie na mieste u iných zainteresovaných hospodárskych subjektov, aby získala prístup k relevantným informáciám, ktoré majú tieto subjekty k dispozícii, o skutočnostiach, ktoré podliehajú kontrolám a inšpekciám na mieste.

Článok 6

1. Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú z právomoci a zodpovednosti Komisie jej úradníkmi alebo inými zamestnancami, ktorí majú riadne splnomocnenie, ďalej len "inšpektori Komisie". Osoby, ktoré boli dané Komisii k dispozícii členskými štátmi ako dočasne pridelení štátni experti, môžu pri takýchto a kontrolách a inšpekciách pomáhať.

Inšpektori Komisie vykonávajú svoje právomoci po preukázaní písomného oprávnenia, ktoré potvrdzuje ich totožnosť a postavenie, ako i dokladu, ktorý vymedzuje predmet a účel kontroly alebo inšpekcie na mieste.

Podľa platného práva spoločenstva musia dodržiavať procedurálne pravidlá určené právnymi predpismi daného členského štátu.

2. Podľa dohody daného členského štátu môže Komisia požiadať o pomoc úradníkov z iných členských krajín ako pozorovateľov a prizvať externé orgány konajúce v rámci svojej zodpovednosti na zabezpečenie technickej pomoci.

Komisia zabezpečí aby úradníci a orgány poskytli plné záruky, pokiaľ ide o technickú spôsobilosť, nezávislosť a dodržiavanie profesionálneho tajomstva.

Článok 7

1. Inšpektori Komisie majú za takých istých podmienok ako inšpektori vnútroštátnej správy a v súlade s vnútroštátnou legislatívou prístup ku všetkým informáciám a dokumentom o skúmaných operáciách, ktoré sú potrebné na náležité vykonanie miestnych kontrol a inšpekcií. Majú k dispozícii tie isté inšpekčné zariadenia ako inšpektori vnútroštátnej správy a predovšetkým môžu kopírovať príslušné doklady.

Kontroly a inšpekcie na mieste sa týkajú najmä:

- účtovných kníh a dokladov, ako napríklad faktúr, zoznamov zmluvných podmienok, výplatných pások, výkazov použitého materiálu a vykonanej práce a bankových výpisov, ktoré majú hospodárske subjekty,

- počítačových dát,

- výrobných, baliacich a expedičných systémov a metód,

- fyzickej kontroly druhu a množstva tovaru alebo ukončených operácií,

- preberania a kontrolovania vzoriek,

- postupu prác a investícií, na ktoré sa poskytli finančné prostriedky a využívanie ukončených investícií,

- rozpočtových a účtovných dokumentov,

- finančnej a technickej implementácie dotovaných projektov.

2. Tam, kde je potrebné, vykoná členský štát na požiadanie Komisie náležité preventívne opatrenia v zmysle vnútroštátneho práva, najmä na ochranu dôkazov.

Článok 8

1. Informácie oznámené alebo získané akoukoľvek formou v zmysle tohto nariadenia podliehajú profesionálnemu tajomstvu a sú chránené tým istým spôsobom, ako sú podobné informácie chránené štátnou legislatívou členského štátu, ktorý ich získal, a zodpovedajúcimi ustanoveniami platnými pre inštitúcie spoločenstva.

Takéto informácie smú byť oznámené len osobám v rámci inštitúcií spoločenstva alebo členských štátov, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené a inštitúcie spoločenstva ich smú použiť len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov spoločenstiev vo všetkých členských štátoch. Ak chce niektorý členský štát využiť informácie, ktoré získali úradníci v rámci svojej právomoci ako pozorovatelia inšpekcií a kontrol na mieste, v súlade s článkom 6 ods. 2 na iné účely, musí požiadať o súhlas členského štátu, v ktorom bola táto informácia získaná.

2. Komisia oboznámi čo najskôr príslušný orgán štátu, na ktorého území bola vykonaná kontrola alebo inšpekcia na mieste, správu o akejkoľvek skutočnosti alebo podozrení vzťahujúcom sa na podvod, ktorú si všimli v priebehu kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade sa od Komisie vyžaduje, aby informovala uvedený orgán o výsledku takýchto kontrol a inšpekcií.

3. Inšpektori Komisie zabezpečia, aby sa pri vypracovaní ich správy zohľadnili procesné požiadavky stanovené štátnou legislatívou daného členského štátu. Materiál a podporné dokumenty uvedené v článku 7 prikladajú k uvedeným správam. Takto pripravené správy tvoria prijateľný dôkaz v správnom alebo súdnom konaní členského štátu, keď je to potrebné, tak isto a za tých istých podmienok ako administratívne správy vypracované inšpektormi vnútroštátnej správy. Podliehajú tým istým pravidlám vyhodnocovania ako pravidlá aplikované na administratívne správy vypracované inšpektormi vnútroštátnej správy a majú rovnakú platnosť ako tieto správy. V prípade spoločne vykonanej inšpekcie, v zmysle druhého odseku článku 4, sa požaduje, aby štátni inšpektori, ktorí sa zúčastnili operácie, spolupodpísali správu vypracovanú inšpektormi Komisie.

4. Komisia zabezpečí, že pri uplatňovaní tohto nariadenia budú jej inšpektori dodržiavať ustanovenia Komisie a štátne ustanovenia o ochrane osobných údajov, najmä tých, ktoré stanovuje smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady.

5. Ak sa vykonávajú kontroly a inšpekcie na mieste mimo územia spoločenstva, pripravia inšpektori Komisie správu v takej podobe, ktorá ju umožní použiť ako prijateľný dôkaz v správnom alebo súdnom konaní členskej krajiny, v ktorej bude jej použitie potrebné.

Článok 9

Ak sa hospodárske subjekty uvedené v článku 5 bránia kontrole alebo inšpekcii na mieste, poskytne daná členská krajina v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami inšpektorom Komisie pomoc potrebnú na to, aby vykonali svoju povinnosť pri uskutočnení kontroly alebo inšpekcie na mieste.

Úlohou členských štátov je vykonať všetky potrebné opatrenia v súlade so štátnou legislatívou.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť v tretí deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1997.

Táto smernica je záväzná vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľná vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 1996

Za Radu

predseda

R. Quinn

[1] Ú. v. ES C 84, 21.3.1996, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 166, 10.6.1996, s. 102 a stanovisko doručené 23. októbra 1996 (ešte nepublikované v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

[5] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

--------------------------------------------------