09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

24


31996R2185


L 292/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 1996 година

относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 235 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

(1)

като има предвид, че засилването на борбата срещу измамата и другите нередности, допуснати в ущърб на бюджета на Общността, е съществено за доверието в Общността;

(2)

като има предвид, че от член 209а от Договора за създаване на Европейската общност следва, че защитата на финансовите интереси на Общностите зависи на първо място от отговорността на държавите-членки, без да се нарушават други разпоредби на Договора;

(3)

като има предвид, че с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (3) се създаде обща правна рамка за всички области на дейност на Общностите;

(4)

като има предвид, че член 1, параграф 2 от споменатия по-горе регламент съдържа дефиниция на термина „нередност“ и че съгласно шестото съображение от посочения регламент поведението, съставляващо нередност, включва измамни действия, така както са дефинирани в Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (4);

(5)

като има предвид, че в член 10 посочения регламент е предвидено последващо приемане на допълнителни общи разпоредби относно контрола и проверките на място;

(6)

като има предвид, че без да се нарушават проверките, извършвани от държавите-членки съгласно член 8 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, и в интерес на ефикасността, подходящо е да се приемат допълнителни общи разпоредби относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията, които не засягат прилагането на общностните секторни правила, посочени в член 9, параграф 2 от посочения регламент;

(7)

като има предвид, че изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент е подчинено на идентифицирането на целите, които оправдават прилагането им, особено когато поради размера на измамата, която не се ограничава до една-единствена страна и често пъти е дело на организирани мрежи, или поради особеността на ситуацията в една държава-членка, тези цели не могат, имайки предвид тежестта на щетата, нанесена на финансовите интереси на Общността или на доверието, с което се ползва Европейският съюз, да бъдат изцяло осъществени от държавите-членки сами и следователно могат по-добре да бъдат осъществени на общностно равнище;

(8)

като има предвид, че контролът и проверките на място не могат да надхвърлят необходимото за осигуряване правилното прилагане на правото на Общността;

(9)

като има предвид, че в допълнение те следва да осъществяват, без да нарушават разпоредбите, приложими във всяка една държава-членка, относно защитата на основните интереси, свързани със сигурността на държавата;

(10)

като има предвид, че съгласно общностния принцип на лоялно сътрудничество, залегнал в член 5 от Договора, и в светлината на юриспруденцията на Съда на Европейските общности, е важно администрациите на държавите-членки и службите на Комисията да си сътрудничат лоялно и да си оказват необходимата помощ в подготовката и изпълнението на контрола и проверките на място;

(11)

като има предвид, че е уместно да се определят условията, в които инспекторите на Комисията упражняват правомощията си;

(12)

като има предвид, че контролът и проверките на място се извършват, като се спазват основните права на съответните лица, както и правилата относно професионалната тайна и защитата на данните от личен характер; че, в това отношение е важно Комисията да следи за спазването от инспекторите на разпоредбите на Общността и на националните разпоредби относно защитата на данните от личен характер, и по-специално тези, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (5);

(13)

като има предвид, че за да позволят ефикасна борба срещу измамата и другите нередности, проверките на Общността трябва да се извършват в помещенията на икономическите оператори, които могат да бъдат замесени, пряко или косвено, в съответната нередност, както и в помещенията на други икономически оператори, които могат да бъдат засегнати от нея; като има предвид, че при прилагане на разпоредбите на настоящия регламент е уместно Комисията да следи за това икономическите оператори да не бъдат подлагани едновременно, за едни и същи факти, на подобен контрол и проверки, осъществявани от Комисията или от държавите-членки на базата на общностни секторни правила или национални законодателства;

(14)

като има предвид, че инспекторите на Комисията трябва да имат достъп до всички информации, свързани със съответните операции, при същите условия, както националните административни инспектори; като има предвид, че докладите на инспекторите на Комисията, подписани, когато е подходящо, от националните инспектори, трябва да бъдат изготвени, като се отчитат процедурните изисквания, предвидени в правото на съответната държава-членка; като има предвид, че те трябва да бъдат допуснати като доказателствен материал в административните и съдебните процедури на държавата-членка, където използването им се оказва необходимо и да имат същата стойност както докладите, изготвени от националните административни инспектори;

(15)

като има предвид, че в случаите, в които съществува опасност от изчезване на доказателствения материал или когато икономическите оператори се противопоставят на контрол или на проверка на място от Комисията, държавите-членки са тези, които трябва да предприемат съгласно техните законодателства необходимите предохранителни или изпълнителни мерки;

(16)

като има предвид, че настоящият регламент не засяга нито компетенциите на държавите-членки по отношение наказателното преследване на престъпните деяния, нито правилата за правна взаимопомощ между държавите-членки по наказателноправни въпроси;

(17)

като има предвид, че Договорите не предвиждат за приемането на настоящия регламент други правомощия освен тези в член 235 от Договора за ЕО и в член 203 от Договора за Евратом,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент установява допълнителните общи разпоредби по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, приложими за административния контрол и проверки на място, извършвани от Комисията, с цел защита на финансовите интереси на Общностите срещу нередностите така както са дефинирани в член 1 параграф 2 от посочения регламент.

Без да се нарушават разпоредбите на секторните общностни правила, настоящият регламент се прилага във всички области на дейност на Общностите.

Настоящият регламент не засяга нито компетенциите на държавите-членки по отношение наказателното преследване на престъпните деяния, нито правилата за правна взаимопомощ между държавите-членки по наказателноправни въпроси;

Член 2

Комисията може да извършва контрол и проверки на място в изпълнение на настоящия регламент:

за откриване на сериозни или транснационални нередности или на нередности, в които може да бъдат замесени икономически оператори, действащи в няколко държави-членки; или

когато за откриване на нередности ситуацията в дадена държава-членка налага в конкретен случай засилване на контрола и проверките на място, за да се подобри ефикасността на защитата на финансовите интереси и така да се осигури еквивалентно ниво на защита в Общността; или

по искане на заинтересованата държава-членка.

Член 3

В случаите, когато Комисията решава да извърши контрол и проверка на място в изпълнение на настоящия регламент, тя следи за това подобен контрол и проверка да не бъдат извършвани едновременно, за едни и същи факти, относно съответните икономически оператори, на базата на общностните секторни правила.

Освен това тя отчита контрола, който се извършва или е извършен за същите факти относно съответните икономически оператори от държавата-членка, на базата на нейното законодателство.

Член 4

Контролът и проверките на място се подготвят и провеждат от Комисията в тясно сътрудничество с компетентните органи на съответната държава-членка, които биват своевременно информирани за предмета, целта и правната основа на контрола и проверките, така че да могат да окажат необходимата помощ. За тази цел служителите на съответната държава могат да участват в контрола и проверките на място.

Освен това, ако съответната държава-членка желае, контролът и проверките на място се извършват съвместно от Комисията и нейните компетентни органи.

Член 5

Контролът и проверките на място се извършват от Комисията при икономическите оператори, спрямо които могат да бъдат приложени административните мерки или санкциите на Общността по силата на член 7 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, когато има причини да се смята, че са извършени нередности.

За да улеснят извършването на този контрол и проверки от Комисията, икономическите оператори са длъжни да разрешат достъп до помещенията, площите, транспортните средства и други места за професионално ползване.

Доколкото това е стриктно необходимо за установяване наличието на нередност, Комисията може да извършва контрол и проверки на място при други заинтересовани икономически оператори с цел да има достъп до подходящата информация, която те притежават по повод на фактите, които са предмет на контрола и проверките на място.

Член 6

1.   Контролът и проверките на място се извършват под ръководството и отговорността на Комисията, от нейните служители или представители, надлежно оправомощени, наричани по-долу „инспектори на Комисията“. При тези проверки и контрол могат да съдействат лица, поставени на разположение на Комисията от държавите-членки като командировани национални експерти.

Инспекторите на Комисията изпълняват правомощията си при представяне на писмено пълномощно, в което са посочени самоличността и качеството им, придружено от документ, в който е посочен предметът и целта на контрола или проверката на място.

При спазване на приложимото законодателство на Общността те са длъжни да следват процедурните правила, предвидени в правото на съответната държава-членка.

2.   Със съгласието на съответната държава-членка Комисията може да потърси съдействие от служители на други държави-членки като наблюдатели и да привлече за техническо съдействие външни организации, действащи под нейна отговорност.

Комисията следва да гарантира, че представителите и организациите, посочени по-горе, предоставят всякакви гаранции, що се отнася до техническата компетентност, независимостта и опазването на професионалната тайна.

Член 7

1.   Инспекторите на Комисията имат достъп, при същите условия както националните административни инспектори, до цялата информация и документация, свързани със съответните операции, които се явяват необходими за правилното провеждане на контрола и проверките на място. Те могат да използват същите материални средства за контрол както националните административни инспектори, и по-специално да взимат копия от подходящите документи.

Контролът и проверките на място могат, по-специално, да се отнасят до:

професионалните книжа и документи като фактури, спецификации, фишове за заплати, съпровождащи бележки, извлечения от банкови сметки, притежавани от икономическите оператори,

компютърни данни,

системи и методи за производство, опаковане и експедиране,

физически контрол на същността и обема на стоките или на провежданите действия,

взимане на проби и проверка на пробите,

степен на напредване на работите и на финансираните инвестиции, използване и разпределение на изпълнените инвестиции,

бюджетни и счетоводни документи,

финансово и техническо изпълнение на субсидираните проекти.

2.   В случай на необходимост държавите-членки са тези, които по искане на Комисията трябва да вземат подходящите предохранителни мерки, предвидени от националното законодателство, по-специално за запазване на доказателствения материал.

Член 8

1.   Информацията, съобщена или получена под каквато и да е форма по силата на настоящия регламент, е обект на професионална тайна и се ползва от защитата, осигурена за подобна информация от националното законодателство на държавата-членка, която я е получила, както и от съответните разпоредби, приложими за институциите на Общността.

Тази информация не може да бъде съобщавана на други лица освен на тези, от които в институциите на Общността или на държавите-членки поради техните функции се изисква да ги знаят, нито да бъдат използвани от институциите на Общността за други цели освен за осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Общностите във всички държави-членки. Когато една държава-членка възнамерява да използва за други цели информацията, събрана от служители, които са ѝ подчинени и които участват в качеството на наблюдатели съгласно член 6, параграф 2 в контрол и проверки на място, тя иска съгласието на държавата-членка, в която е била събрана тази информация.

2.   Комисията съобщава в най-кратки срокове на компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия е извършен контрол или проверка на място, всеки факт или подозрение във връзка с нередност, за която тя е научила в рамките на изпълнението на контрола или проверката на място. При всяко едно положение Комисията е длъжна да информира посочения по-горе орган за резултатите от контрола и проверките.

3.   Инспекторите на Комисията гарантират, че при изготвянето на техните доклади за контрола и проверката са взети предвид процедурните изисквания, предвидени в националното право на съответната държава-членка. Събраните доказателства и документи, посочени в член 7, се прилагат към въпросните доклади. Така съставените доклади представляват, на същото основание и при същите условия както административните доклади, съставени от националните административни инспектори, доказателствен материал, който може да бъде допуснат в административните или съдебните процедури на държавата-членка, където използването им се окаже необходимо. Те са обект на същите правила за оценка, приложими за административните доклади, съставени от националните административни инспектори и имат същата стойност като тях. Когато контролът се извършва съвместно съгласно член 4, втора алинея, националните инспектори, които са участвали в операцията, следва да бъдат поканени да преподпишат доклада, изготвен от инспекторите на Комисията.

4.   Комисията следи за спазването от инспекторите в рамките на изпълнението на настоящия регламент на разпоредбите на Общността и на националните разпоредби, свързани със защитата на личните данни, и по-специално на тези, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Когато контролът и проверките на място се извършват извън територията на Общността, докладите се съставят от инспекторите на Комисията в условия, които биха им позволили да съберат доказателствен материал, който може да бъде допуснат в административните или съдебните процедури на държавата-членка, където тяхното използване се окаже необходимо.

Член 9

Когато икономическите оператори, посочени в член 5, се противопоставят на контрол или проверка на място, заинтересованата държава-членка оказва на инспекторите на Комисията съгласно националните разпоредби съдействието, необходимо за да изпълнят своето задължение по контрола и проверката на място.

В случай на необходимост държавите-членки следва да вземат необходимите мерки в съответствие с националното право.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1997 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 1996 година.

За Съвета

Председател

R. QUINN


(1)  ОВ C 84, 21.3.1996 г., стр. 10.

(2)  ОВ C 166, 10.6.1996 г., стр. 102, и становище от 23 октомври 1996 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

(5)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.