31996R2153Uradni list L 289 , 12/11/1996 str. 0001 - 0001


Uredba Sveta (ES) št. 2153/96

z dne 25. oktobra 1996

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1] in zlasti člena 249 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker na podlagi člena 361 skupno zavarovanje v zunanjem skupnostnem tranzitu, ki je določeno v višini najmanj 30 % plačljivih carin in drugih dajatev, ne zagotavlja vedno izterjave lastnih sredstev v primeru goljufije; ker je zato priporočljivo to raven dvigniti, kakor je splošno določeno, na 100 % razen v posebej določenih primerih;

ker je treba spremeniti Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 [2],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 361 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Znesek skupnega zavarovanja se določi v višini 100 % plačljivih carin in drugih dajatev, z najnižjim zneskom 7000 ECU po določbah odstavka 4, razen v primerih iz odstavka 2.

2. Carinski organ lahko določi znesek skupnega zavarovanja v višini najmanj 30 % plačljivih carin in drugih dajatev z najnižjim zneskom 7000 ECU po določbah odstavka 4, če

- je izvajalec v obdobju dveh let redno opravljal skupnostne tranzitne operacije po sistemu skupnega zavarovanja,

- v tem obdobju ni prekršil svojih obveznosti,

- znižano zavarovanje pokriva najmanj višino carinskega dolga,

- blago ni na seznamu priloge 52 in ni izključeno iz skupnega zavarovanja.

3. Izjema iz odstavka 2 ne velja, če tam navedeni pogoji ne obstajajo več."

2. odstavka 2 in 3 postaneta odstavka 4 in 5.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. oktobra 1996

Za Svet

Predsednik

E. Kenny

[1] UL L 302, 19.10.1992. str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[2] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1676/96 (UL L 218, 28.8.1996, str. 1).

--------------------------------------------------