31996R1596Uradni list L 206 , 16/08/1996 str. 0038 - 0038


Uredba Sveta (ES) št. 1596/96

z dne 30. julija 1996

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2392/86 o vzpostavitvi registra vinogradov Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino [1], in zlasti člena 80 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ker morajo biti ukrepi, predvideni v Uredbi (EGS) št. 2392/86 [3], dovolj fleksibilni, da omogočajo njeno prilagoditev razvoju skupne ureditve trga za vino; ker je zaradi tehničnih težav, s katerimi se soočajo nekatere države članice pri vzpostavitvi registra vinogradov, treba podaljšati rok, previden v členu 4(4) Uredbe (EGS) št. 2392/86,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(4) Uredbe (EGS) št. 2392/86 se spremeni takole:

(a) v prvem pododstavku se datum "31. december 1996" nadomesti z "31. december 1998",

(b) v petem pododstavku se datum "31.december 1996" nadomesti z "31. december 1997".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 1996

Za Svet

Predsednik

H. Coveney

[1] UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1592/96 (glej UL L 206, 16.8.1996, str. 31).

[2] UL C 125, 27.4.1996, str. 50.

[3] UL L 208, 31.7.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1549/95 (UL L 148, 30.6.1995, str. 37).

--------------------------------------------------