31996R1510

Uredba Komisije (ES) št. 1510/96 z dne 26. julija 1996 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Uradni list L 189 , 30/07/1996 str. 0089 - 0090
CS.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
ET.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
HU.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
LT.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
LV.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
MT.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
PL.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
SK.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204
SL.ES poglavje 02 zvezek 07 str. 203 - 204


Uredba Komisije (ES) št. 1510/96

z dne 26. julija 1996

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1192/96 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke, in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe carinskih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice, ki je Priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3] imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo, in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso skladni s pravicami, ki jih določa ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 1996

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 156, 29.6.1996, str. 15.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Plastična školjka (posodica), sestavljena iz dveh kosov, ki vsebuje:plastični vrtljivi pokrovček s premerom 2,5 cm,inžvečilni gumi v obliki kroglice, prevlečene s sladkorjem, z vsebnostjo saharoze 69,5 mas. % (vključuje invertni sladkor, izražen kot saharoza) | Vrtljivi pokrovček 95039032 Žvečilni gumi 17041099 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 5 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(v) k Poglavju 39 in besedilo oznak KN 9503, 950390, 95039032, 1704, 170410 in 17041099. Ni sestavljeni izdelek v smislu splošnega pravila 3(b) za razlago kombinirane nomenklature in predvsem ni izdelek pakiran kot komplet v obliki za prodajo na drobno. Glej Pojasnjevalne opombe HS, pravilo 3(b), (X), pododstavka 1 in 3. |

(masni odstotki) |

Sirotka v prahu | 30–35 |

Sir v prahu | 20–25 |

Sol | 15–18 |

Čebula in česen | 8–10 |

Pinjenec v prahu | 8–10 |

Mlečna kislina in citronska kislina | 3–4 |

Peteršilj | < 1 |

Izvleček paprike | <0,5 |

Začimbe | <0,5 |

Sojino olje | <0,25 |

Silicijev dioksid | <0,5 |

Izdelek se uporablja kot začimba v proizvodnji hrustljavih prehrambnih izdelkov.

| | 21039090 | Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 2103, 210390 in 21039090. |

--------------------------------------------------