31996R1356Úradný vestník L 175 , 13/07/1996 S. 0007 - 0008


Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96

z 8. júla 1996

o spoločných pravidlách uplatniteľných na vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi členskými štátmi z hľadiska slobody poskytovať také dopravné služby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

keďže vytvorenie spoločnej dopravnej politiky zahŕňa, medzi iným, aj stanovenie spoločných pravidiel aplikovateľných na prístup na trh v medzinárodnej osobnej a nákladnej vnútrozemskej doprave na území spoločenstva; keďže tieto pravidlá musia byť stanovené tak, aby prispeli k dokončeniu vnútorného dopravného trhu;

keďže tieto jednotné opatrenia týkajúce sa prístupu na trh zahŕňajú aj uplatňovanie slobody poskytovania služieb tým, že odstránia všetky prekážky uložené poskytovateľovi služieb z hľadiska jeho štátnej príslušnosti alebo na základe skutočnosti, že má sídlo v inom členskom štáte než v tom, v ktorom poskytuje služby;

keďže prístupom nových členských štátov existujú rôzne systémy pre medzinárodnú vnútrozemskú vodnú dopravu a tranzit vzhľadom k bilaterálnym dohodám uzavretým medzi členskými štátmi a novými pristupujúcimi štátmi; keďže je z tohto dôvodu nevyhnutné stanoviť spoločné pravidlá na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného dopravného trhu a najmä preto, aby sa zabránilo skresľovaniu súťaže a porušovaniu organizácie príslušného trhu;

keďže táto činnosť je výlučne v kompetencii spoločenstva a keďže tento cieľ sa môže dosiahnuť len vytvorením spoločných pravidiel a povinností,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie platí pre vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi členskými štátmi a pre tranzit cez členské štáty.

Článok 2

Každý prevádzkovateľ prepravujúci tovar alebo cestujúcich má povolené vykonávať dopravné činnosti uvedené v článku 1 bez diskriminácie z dôvodu jeho štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia za predpokladu, že:

- je usadený v členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu,

- je oprávnený v tomto členskom štáte vykonávať medzinárodnú nákladnú alebo osobnú vnútrozemskú vodnú dopravu,

- používa pre také dopravné činnosti plavidlá registrované v členskom štáte alebo, pri absencii takej registrácie, vlastní osvedčenie o príslušnosti vo flotile členského štátu a

- spĺňa podmienky stanovené v článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu [4].

Článok 3

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva prevádzkovateľov z tretích krajín vyplývajúce z revidovaného Dohovoru o režime plavby na Rýne (Mannheimský dohovor), Dohovoru o režime plavby na Dunaji (Belehradský dohovor) alebo na práva vyplývajúce z medzinárodných záväzkov Európskeho spoločenstva.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júla 1996

Za Radu

predseda

R. Quinn

[1] Ú. v. ES C 164, 30.6.1995, s. 9.

[2] Ú. v. ES C 301, 13.11.1995, s. 19.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. novembra 1995 (Ú. v. ES C 323, 4.12.1995, s. 31), spoločné stanovisko Rady z 29. januára 1996 (Ú. v. ES C 87, 25.3.1996, s. 53) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júna 1996 uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 1.

--------------------------------------------------