31996R1251Official Journal L 161 , 29/06/1996 P. 0136 - 0141


Uredba Komisije (ES) št. 1251/96

z dne 28. junija 1996

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za perutninskega mesa in jajčni albumin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o uporabi koncesij v skladu s Seznamom CXL, pripravljenim po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT1,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca2, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2916/953 in zlasti člena 15 Uredbe,

ker se je v okviru Svetovne trgovinske organizacije Skupnost obvezala odpreti tarifne kvote za določene proizvode v sektorju perutninskega mesa; ker je v ta namen treba določiti podrobna pravila za uporabo teh kvot za obdobje od 1. julija 1996 do 30. junija 1997;

ker določene kvote v obdobju od 1. januarja 1996 do 30. junija 1996 niso bile odprte; ker jih je zato treba dodati količinam, predvidenim s to uredbo;

ker bi moralo upravljanje tega režima temeljiti na uvoznih dovoljenjih; ker je treba v ta namen določiti podrobna pravila za vložitev zahtevkov in za podatke, ki bi jih zahtevki in dovoljenja morali vsebovati, ne glede na člen 8 Uredbe Komisije (EGS) št. 3719/88 z dne 16. novembra 1988 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode4, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2137/955; ker je poleg tega treba predvideti, da se dovoljenja izdajajo po obdobju za presojo in po potrebi ob uporabi enotnega odstotka odobritve; ker je v interesu uvoznikov in izvoznikov, da se lahko po določitvi odstotka odobritve zahtevek za dovoljenje umakne;

ker je treba za zagotavljanje rednega toka uvoza količine iz Priloge 1 razporediti čez celo leto;

ker je treba za zagotavljanje učinkovitega upravljanja sistema določiti varščino za uvozna dovoljenja v okviru sistema v višini 20 ECU za 100 kg (teže proizvoda); ker je zaradi preprečevanja špekulativnega tveganja, ki je neločljivo povezano s sistemom v sektorju perutninskega mesa, treba določiti natančne pogoje za dostop trgovcev do navedenega sistema;

ker je izvajalce treba opozoriti na dejstvo, da se smejo dovoljenja uporabljati samo za proizvode, ki ustrezajo veterinarskim predpisom, ki veljajo v Skupnosti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. julija 1996 do 30. junija 1997 se odprejo uvozne tarifne kvote za skupine proizvodov, navedene v Prilogi I k tej uredbi, pod pogoji, navedenimi v tej prilogi.

Člen 2

Kvote iz člena 1 se porazdelijo na naslednji način:

- 25 % v obdobju od 1. julija do 30. septembra,

- 25 % v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra,

- 25 % v obdobju od 1. januarja do 31. marca,

- 25 % v obdobju od 1. aprila do 30. junija.

Vendar pa je za skupino P3 ob predvideni količini za obdobje od 1. julija do 30. septembra na razpolago dodatna količina 60 ton.

Člen 3

Za ves uvoz v Skupnost v okviru kvot iz člena 1 je treba predložiti uvozno dovoljenje.

Člen 4

Za uvozna dovoljenja iz člena 3 veljajo naslednje določbe:

(a) Za izdajo uvoznega dovoljenja sme zaprositi fizična ali pravna oseba, ki lahko v času vložitve zahtevka pristojnim organom držav članic ustrezno dokaže, da je v vsakem od dveh koledarskih let pred letom vložitve zahtevka za dovoljenje uvozila vsaj 50 ton proizvodov s področja Uredbe (EGS) št. 2777/75. Vendar pa so iz tega sistema izvzeti trgovina na drobno in restavracije, ki svoje proizvode prodajajo neposredno končnemu potrošniku.

(b) Zahtevek za dovoljenje se sme nanašati samo na eno od skupin iz Priloge I k tej uredbi. Sme se nanašati na več proizvodov, uvrščenih pod različne oznake KN, ki so s poreklom iz ene same države; v teh primerih se vse oznake KN navedejo v rubrikah 15 in 16.

Zahtevek za dovoljenje se mora glasiti na vsaj 1 tono in na največ 10 % količine, ki je na razpolago za zadevno skupino in za posamezna obdobja iz člena 2.

(c) V rubriki 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja se nevede država porekla; dovoljenje zavezuje k uvozu iz navedene države.

(d) Rubrika 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje eno od naslednjih navedb:

!!! * * * (INSERT MULTILINGUAL TEXT p. 137, Art. 4, (d)) * * * !!!

(e) Rubrika 24 dovoljenja vsebuje eno od naslednjih navedb:

!!! * * * (INSERT MULTILINGUAL TEXT p. 137, Art. 4, (e)) * * * !!!

Člen 5

1. Zahtevek za dovoljenje je treba vložiti v prvih 10 dneh posameznega obdobja iz člena 2.

2. Zahtevki za dovoljenje so veljavni samo, kadar vlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja pisno izjavi, da za tekoče obdobje niti v državi članici, v kateri je vložil svoj zahtevek, niti v drugi državi članici ni vložil in ne namerava vložiti kakršnih koli zahtevkov, ki zadevajo proizvode iz iste skupine.

Kadar vlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja vloži več kot en zahtevek za proizvode iz iste skupine, so vsi zahtevki te osebe nesprejemljivi. Vsak vlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja pa lahko vloži več zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode iz iste skupine, kadar so ti proizvodi s poreklom iz različnih držav. Zahtevki za vsako državo porekla posebej morajo biti pristojnemu organu države članice vloženi istočasno. Štejejo se za enoten zahtevek tako glede največje količine iz člena 4(b) kot tudi glede uporabe predpisov iz prejšnjega pododstavka.

3. Za zahtevke za uvozno dovoljenje za vse proizvode iz člena 1 se položi varščina v višini 20 ECU za 100 kilogramov.

4. Države članice peti delovni dan po izteku obdobja za vložitev zahtevkov uradno obvestijo Komisijo o vloženih zahtevkih za vsakega od proizvodov iz zadevne skupine. V tem uradnem obvestilu so navedeni seznam vlagateljev zahtevkov za izdajo dovoljenja in prijavljene količine v posamezni skupini.

Vsa uradna obvestila, vključno z obvestili brez zahtevkov, se na predpisan delovni dan pošljejo po teleksu ali faksu, sestavljena po vzorcu iz Priloge II, če ni nobenega zahtevka, in po vzorcih iz Prilog II in III, če so zahtevki bili vloženi.

5. Komisija v najkrajšem možnem času odloči, v kolikšnem obsegu se smejo dodeliti količine iz zahtevkov iz člena 4.

Če količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, določi Komisija enoten odstotek, v višini katerega se prijavljene količine odobrijo. Če je ta odstotek nižji od 5 %, se lahko Komisija odloči, da prijavljenih količin ne dodeli; varščine se takoj sprostijo;

Izvajalec lahko svoj zahtevek za dovoljenje umakne v 10 delovnih dneh po objavi enotnega odstotka odobritve v Uradnem listu Evropskih Skupnosti, če uporaba tega odstotka pomeni določitev količine, manjše od 20 ton. Države članice o tem obvestijo Komisijo v petih dneh po umiku zahtevka za dovoljenje in takoj sprostijo varščino.

Komisija izračuna preostalo količino, ki se prišteje razpoložljivi količini v naslednjem obdobju skupnega obdobja iz člena 1.

6. Dovoljenja se izdajo kakor hitro mogoče po sprejetju sklepa Komisije.

7. Dovoljenja se smejo uporabljajo samo za proizvode, ki ustrezajo vsem veterinarskim predpisom, veljavnim v Skupnosti.

Člen 6

Za namene člena 21(2) Uredbe (EGS) št. 3719/88 so uvozna dovoljenja veljavna 150 dni od dneva njihove dejanske izdaje.

Vendar pa dovoljenja ne veljajo po 30. juniju 1997.

Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, niso prenosljiva.

Člen 7

Uredba (EGS) št. 3719/88 se uporablja brez poseganja v določbe te uredbe.

Ne glede na člen 8(4) navedene uredbe pa uvožena količina v okviru te uredbe vseeno ne sme preseči količine, navedene v rubrikah 17 in 18 uvoznega dovoljenja. V rubriko 19 dovoljenja se v ta namen vpiše številka 0.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

PRILOGA I

(v tonah)

Št. skupine Oznaka KN Veljavna dajatev (ECU/tona) Tarifne kvote 1. 7. 1996 - 30. 6. 1997

!!! * * * (INSERT NUMBERS FROM TABLE p. 139, Annex I) * * * !!!

PRILOGA II

Uporaba Uredbe (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI DG VI/D/3 - SEKTOR PERUTNINSKEGA MESA

Zahtevek za uvozna dovoljenja po znižani dajatvi - GATT Datum: Obdobje:

Država članica:

Pošiljatelj:

Kontaktna oseba:

Tel.:

Faks:

Naslov: DG VI/D/3

Faks: (322)296 62 79 ali 296 12 27

Št. skupine Prijavljena količina

P1

P2

P3

P4

PRILOGA III

Uporaba Uredbe (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI DG VI/D/3 - SEKTOR PERUTNINSKEGA MESA

Zahtevek za uvozna dovoljenja po znižani dajatvi - GATT Datum: Obdobje:

Država članica:

Št. skupine Oznaka KN Vlagatelj (ime in naslov) Količina (v tonah)

P1

Skupaj po skupini

P2

Skupaj po skupini

P3

Skupaj po skupini

P4

Skupaj po skupini

1 UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

2 UL L 282, 1.11.1975, str. 77.

3 UL L 305, 19.12.1995, str. 49.

4 UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

5 UL L 214, 8.9.1995, str. 21.