31996R0859Uradni list L 116 , 11/05/1996 str. 0015 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 859/96

z dne 10. maj 1996

o delnem povračilu uvoznih dajatev, plačanih za nekatere uvoze iz Norveške leta 1995 v okviru sporazumov v obliki izmenjav pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 95/582/ES z dne 20. decembra 1995 o sklenitvi sporazumov v obliki izmenjav pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo na drugi strani v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi [1], in zlasti člena 2 Sklepa,

ker je bila dne 20. decembra 1995 določena tarifna kvota za sir iz sirotke iz Norveške, ki je začela veljati 1. januarja 1995; ker so bile leta 1995 za uvoz tega sira v Skupnost uporabljene polne uvozne dajatve ali prelevmani; ker je bila najvišja meja tarifne kvote upoštevana; ker je zato treba uvesti postopek, ki bo zadevnim tržnim udeležencem omogočil, da dobijo povrnjeno razliko med dejansko plačanimi prelevmani in dajatvami ter dajatvijo, določeno v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 1600/95 z dne 30. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima in o odprtju tarifnih kvot za mleko in mlečne izdelke [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 694/96 [3];

ker je treba določiti način za izračun povračil ob upoštevanju dejstva, da je bila 1. februarja 1995 vrednost ekuja, ki je veljala v skupni kmetijski politiki, spremenjena in da so bili 1. julija 1995 prelevmani pretvorjeni v uvozne dajatve;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Razlika med uvozno dajatvijo, določeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1600/95, in prelevmanom ali uvozno dajatvijo, dejansko plačano ob uvozu, se povrne za uvoz sira iz sirotke iz Norveške, izveden med 1. januarjem in 31. decembrom 1995, ob predložitvi uvoznega potrdila in deklaracije o sprostitvi v prosti promet za zadevni uvoz.

2. Zahtevke za povračilo je treba predložiti v 30 dneh od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

1. Razlika iz člena 1 se izračuna na podlagi uvozne dajatve, dejansko plačane v nacionalni valuti, in uvozne dajatve, določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1600/95, pretvorjene v nacionalno valuto s pomočjo veljavnega menjalnega razmerja z dne, ko je bila sprejeta deklaracija o sprostitvi v prosti promet.

2. V primeru uvozov, izvedenih med 1. in 31. januarjem 1995, se uvozna dajatev, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1600/95,deli z 1,207509.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 327, 30.12.1995, str. 17.

[2] UL L 151, 1.7.1995, str. 12.

[3] UL L 97, 18.4.1996, str. 18.

--------------------------------------------------