31996R0788Uradni list L 108 , 01/05/1996 str. 0001 - 0007


Uredba Sveta (ES) št. 788/96

z dne 22. aprila 1996

o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojni proizvodnji

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je ribogojstvo hitro razvijajoče se področje ribiške industrije z možnostjo, da dopolni omejene zaloge v tradicionalnem ribištvu;

ker je treba spremljati proizvodnjo v ribogojstvu in, kjer je to potrebno, opravljati nadzor z namenom, da bi zagotovili zadovoljive tržne pogoje;

ker se je zaradi vpliva ribogojstva na regionalni razvoj in na okolje povečala potreba za spremljanje razvoja tega področja;

ker izvajanje strukturne politike Skupnosti za ribištvo zahteva tudi statistike o proizvodnji na področju ribogojstva;

ker se lahko cilji predlaganih ukrepov dosežejo le na podlagi pravnega akta Skupnosti, ki bo Komisiji omogočil koordinacijo potrebnega usklajevanja statističnih informacij na ravni Skupnosti, medtem ko je zbiranje statističnih podatkov o ribogojni proizvodnji in potrebna infrastruktura za povečanje in spremljanje zanesljivosti teh statistik glavna obveznost držav članic;

ker posebna metoda za oblikovanje ustrezne statistike o ribogojni proizvodnji Skupnosti, pripravljena z uporabo obstoječih nacionalnih statistik, ki so bile zbrane in urejene za izpolnjevanje tekočih nacionalnih in mednarodnih obveznosti, zahteva zelo tesno sodelovanje med Komisijo in državami članicami, zlasti znotraj Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom 72/279/EGS [2],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošne določbe

Vsaka država članica letno predloži Komisiji statistične podatke o ribogojni proizvodnji v vseh svojih vodah.

Člen 2

Predložitev podatkov

Države članice posredujejo Komisiji podatke iz člena 1 v obliki, ki je opisana v Prilogi I, v roku devetih mesecev po koncu koledarskega leta, na katerega se nanašajo, skupaj s podatki, ki jih države članice opredelijo kot zaupne na podlagi nacionalne zakonodaje ali prakse s področja statistične zaupnosti, skladno z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih statističnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti [3].

Podatki se lahko posredujejo na magnetnem mediju ali v drugačni obliki od tiste, opisane v Prilogi I, o obliki posredovanja podatkov pa se dogovorijo države članice in Komisija (Eurostat).

Z upoštevanjem ukrepov za zagotavljanje statistične zaupnosti, Komisija (Eurostat) državam članicam da na voljo podatke, posredovane na podlagi te uredbe.

Člen 3

Opredelitve

Opredelitve, ki se morajo uporabiti pri predložitvi podatkov, so navedene v Prilogi II. Če nacionalna praksa ali upravni postopki ne dopuščajo dosledne uporabe teh opredelitev, zadevna država članica obvesti Komisijo (Eurostat) o opredelitvah, ki jih uporablja.

Člen 4

Zbiranje podatkov

Država članica lahko uporabi vzorčne raziskave ali druge ustrezne vire za pripravo podatkov o glavnih sestavinah ribogojne proizvodnje; ostale sestavine lahko oceni.

Država članica, ki letno skupaj proizvede manj od 1000 ton, lahko predloži ocene za skupno proizvodnjo.

Država članica posamezno opredeli vrste, naštete v Prilogi III. Lahko se oceni in agregira proizvodnja vrst, ki posamično ne presega 1000 ton in po teži ne predstavlja več kot 10 % skupne proizvodnje.

Člen 5

Prehodno obdobje in izjeme

1. Če država članica ne more izpolniti pogojev te uredbe, lahko Komisija določi prehodno obdobje največ treh let od datuma začetka veljavnosti te uredbe, v tem času mora država dokončno izvajati to uredbo.

V prehodnem obdobju se lahko države članice začasno izvzamejo iz uporabe te uredbe. Komisija obvesti vse države članice o podrobnostih takih izjem.

2. V primerih, ko bi vključitev posebnega področja ribogojne industrije povzročila nacionalnim organom težave, nesorazmerne s pomenom tega področja, se lahko na podlagi postopka iz člena 7 dovoli izjema, pri čemer se državi članici omogoči, da podatkov za to področje ne vključi v predložene nacionalne podatke.

3. Izjeme na podlagi odstavka 2 veljajo največ tri leta; to obdobje pa se lahko podaljša za nadaljnja tri leta. Pri predložitvi zahteve za podaljšanje, država članica posreduje Komisiji rezultate vzorčne raziskave, kjer opozori na težave pri uporabi te uredbe. Zahteva se obravnava po postopku iz člena 7.

Člen 6

Odbor

Priprave za izvajanje te uredbe, vključno s spremembami glede oblike posredovanja podatkov v Prilogi I, opredelitvami v Prilogi II in seznamom vrst v Prilogi III, določi Komisija po posvetu s Stalnim odborom za kmetijsko statistiko po postopku iz člena 7.

Člen 7

Postopek

1. Kjer je treba upoštevati postopek iz tega člena, preda predsednik zadevo Stalnemu odboru za kmetijsko statistiko, v nadaljevanju Odboru, na lastno pobudo ali pa na zahtevo predstavnika države članice.

2. Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov v sprejetje. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko predpiše predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje sprejme z večino glasov, določeno v členu 148(2) Pogodbe, za sklepe, ki jih sprejema Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, določen v tem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj. Če ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, mora o tem Komisija nemudoma obvestiti Svet. V tem primeru:

- Komisija izvajanje ukrepov, o katerih je odločala, odloži za dva meseca od dneva obvestila,

- Svet lahko v roku iz prve alinee s kvalificirano večino sprejme drugačen sklep.

Člen 8

Končne določbe

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne od 1. januarja 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 1996

Za Svet

Predsednik

W. Luchetti

[1] Mnenje je bilo podano 27. marca 1996 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

[3] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Količina rib, rakov, mehkužcev in morskih rastlin, proizvedenih v ribogojstvu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Opredelitve

V tej uredbi:

- "Ribogojstvo" pomeni pridelovanje vodnih organizmov, vključno z ribami, mehkužci, raki in vodnimi rastlinami. Pridelovanje zajema vse oblike poseganja v gojitveni proces za vzpodbujanje proizvodnje, npr. redno vlaganje, hranjenje in varovanje pred napadalci. Pridelovanje obsega zasebno ali podjetniško lastnino ali pravice, ki izvirajo iz pogodbenih dogovorov, gojenih staležev. V statistične namene spadajo vodni organizmi, ki jih izkorišča zasebnik ali podjetje, v katerega lasti so bili v času gojenja, v ribogojstvo, medtem ko se vodni organizmi, ki jih izkorišča javnost kot vire v javni lasti, z ali brez ustreznih dovoljenj, štejejo k ribiškemu izkoriščanju.

- "Sladka voda" pomeni vode rek, potokov, jezer, ribnikov ter drugih zaprtih voda, kjer je slanost vode ves čas zanemarljivo majhna.

- "Druge vode" pomeni vode, katerih slanost skozi vse leto ni zanemarljivo majhna. Slanost je lahko stalno visoka (npr. pri morski vodi) ali pa se lahko spreminja (npr. zaradi vplivov bibavice ter sezonskih vplivov).

- "Morska voda" pomeni vodo, kjer je slanost visoka in se pomembno ne spreminja.

- "Somornica" pomeni vodo s precejšnjo slanostjo, ki ni vedno visoka. Slanost se lahko precej spreminja zaradi dotoka sladke ali slane vode.

- "Ribogojna proizvodnja" pomeni proizvodnjo za končno porabo, pri čemer so vključeni ekstenzivni ali intenzivni postopki gojenja, zajema pa tudi proizvodnjo vodnih rastlin v industrijske namene. Proizvodnja vališč ali proizvodi, ki jih bodo naprej uporabili v ribogojni proizvodnji, niso zajeti. Proizvodnjo se evidentira v tonah žive teže za živalske proizvode ter v tonah mokre teže za vodne rastline.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

RIBOGOJNI PROIZVODI, ZA KATERE JE TREBA SPOROČITI STATISTIČNE PODATKE

n.e.i. = not elsewhere indicated

Slovensko ime | Angleško ime | Znanstveno ime | 3-črkovna koda |

RIBE

FISH

Beli amur | Grass carp (White amur) | Ctenopharyngodon idella | FCG |

Krap | Common carp | Cyprinus carpio | FCP |

Ščuka | Northern pike | Esox lucius | FPI |

Sivi tolstolobik | Bighead carp | Hypophthalmichthyes nobilis | BIC |

Srebrni tolstolobik | Silver carp | Hypophthalmichthys molitrix | SVC |

Sladkovodne ribe, druge | Freshwater fishes n.e.i. | Osteichthyes | FRF |

Rdečeoke | Roaches | Rutilus spp. | FRX |

Linj | Tench | Tinca tinca | FTE |

Ustonoše, druge | Tilapias n.e.i. | Oreochromis spp. | TLP |

Severnoafriški čopovec | North African catfish | Clarius gariepinus | CLZ |

Črni somič | Black bullhead | Ictalurus melas | ITM |

Som | Wels (Som) catfish | Siluris glanis | SOM |

Jesetri | Sturgeons n.e.i. | Acipenseridae | STU |

Jegulja | European eel | Anguilla anguilla | ELE |

Ozimice, druge | Whitefishes n.e.i | Coregonus n.e.i. | WHF |

Kisuč | Coho (= Silver salmon) | Oncorhynchus kisutch | COH |

Amerikanka | Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss | TRR |

Tihomorski lososi, drugi | Pacific salmons n.e.i. | Oncorhynchus spp. | ORC |

Atlantski losos | Atlantic salmon | Salmo salar | SAL |

Postrvi, druge | Trouts n.e.i. | Salmo spp. | TRO |

Morska postrv | Sea trout | Salmo trutta | TRS |

Jezerska zlatovčica | Arctic char | Salvelinus alpinus | ACH |

Potočna zlatovčica | Brook trout | Salvelinus fontinalis | SVF |

Zlatovčice, druge | Chars n.e.i. | Salvelinus spp. | CHR |

Romb | Turbot | Psetta maxima | TUR |

Morski list | Common sole | Solea vulgaris | SOL |

Trska | Atlantic cod | Gadus morhua | COD |

Brancin | Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

Pagarji in orade, drugi | Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |

Orada | Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

Glavati cipelj | Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

Ciplji, drugi | Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

Gof | Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |

Tun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

RAKI

CRUSTACEANS

Rečni raki | Crayfishes | Astacus spp., Cambarus spp. | AYS |

Velika rečna kozica | Giant river prawn | Macrobrachium rosenbergii | PRF |

Japonska kozica | Kuruma prawn | Penaeus japonicus | KUP |

Luizjanski rak | Red swamp crawfish | Procambarus clarkii | RCW |

Morski pajek | Spinous spider crab | Maja squinado | SCR |

Rarogi, drugi | Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |

Žagasta kozica | Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Orjaška tigrasta kozica | Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |

Signalni rak | Signal crayfish | Pacifastacus leninsculus | PCL |

MEHKUŽCI

MOLLUSCS

Japonska koritasta ostriga | Pacific cupped oyster | Crassostrea gigas | OYG |

Koritaste ostrige | Cupped oyster | Crassostrea spp. | OYC |

Ostriga | European flat oyster | Ostrea edulis | OYF |

Užitna klapavica | Blue mussel | Mytilus edulis | MUS |

Klapavica | Mediterranean mussel | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Kraljevska pokrovača | Queen scallop | Chlamys opercularis | QSC |

Velika pokrovača | Common scallop | Pecten maximus | SCE |

Srčanka | Common cockle | Cardium edule | COC |

Brazdasta ladinka | Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |

Japonska venernica | Japanese (Manilla) clam | Ruditapes philippinarum | CLJ |

Ladinke | Carpet shells n.e.i. | Tapes spp. | TPS |

Venrenice | Venus clamps | Veneridae | CLV |

Sipa | Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

Trda ladinka | Hard clam | Mercenaria mercenaria | CLH |

MORSKE RASTLINE

SEAWEED

Wakame | Wakame n.e.i. | Undaria spp. | UDS |

--------------------------------------------------