31996R0465Uradni list L 065 , 15/03/1996 str. 0005 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 465/96

z dne 14. marca 1996

o spremembi Uredbe (ES) št. 2898/95 o preverjanju skladnosti s standardi kakovosti za banane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker določa Uredba Komisije (ES) št. 2898/95 [3], da začnejo pravila v zvezi s preverjanjem skladnosti s standardi kakovosti za banane, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2257/94 [4], veljati 1. aprila 1996; ker bi bilo treba datum začetka veljavnosti preložiti zaradi lažjega izvajanja postopkov preverjanja in da bi se lahko do konca opravilo obveščanje trgovcev;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe (ES) št. 2898/95 se "1. april 1996" nadomesti s "1. julij 1996".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 47, 25.2.1993, str. 1.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 304, 16.12.1995, str. 17.

[4] UL L 245, 20.9.1994, str. 6.

--------------------------------------------------