31996R0414Uradni list L 059 , 08/03/1996 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 414/96

z dne 4. marca 1996

o določitvi nekaterih nadzornih ukrepov za ribolovne dejavnosti, ki se opravljajo v vodah Baltskega morja, Beltih in Soundu

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker se Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o vzpostavitvi nadzornega sistema za skupno ribiško politiko [4] uporablja za vse ribolovne dejavnosti in za vse pripadajoče dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju in v morskih vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic, in se uporablja tudi za dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah tretjih držav ali na odprtem morju, brez vpliva na ribiške sporazume, sklenjene med Skupnostjo in tretjimi državami, in na mednarodne konvencije, katerih pogodbenica je Skupnost;

ker je na podlagi Sklepa Sveta 83/414/EGS [5] Skupnost pogodbenica Konvencije o ribolovu in ohranjanju živih virov v Baltskem morju in Beltih, v nadaljevanju "Baltska konvencija";

ker Mednarodna ribiška komisija Baltskega morja, v nadaljevanju "Baltska komisija", ki jo je uvedla Baltska konvencija, sprejema pravila, ki se uporabljajo za ribolovne dejavnosti v Baltskem morju;

ker je med svojo dvajseto sejo od 12. do 16. septembra 1994 v Gdynii Baltska komisija sprejela nekaj priporočil, ki se nanašajo na nadzorne ukrepe za Baltsko morje;

ker mora po odstavku 1 člena XI Baltske konvencije Skupnost vključiti ta priporočila v zakonodajo Skupnosti, ob upoštevanju katerih koli ugovorov, vloženih v skladu s postopkom iz navedenega člena; ker ni razlogov za ugovarjanje;

ker je na podlagi priporočil, ki jih je oblikovala Baltska komisija, zato treba določiti nekatere nadzorne ukrepe, ki dopolnjujejo nadzorne ukrepe iz Uredbe (EGS) št. 2847/93,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba določa nekatere nadzorne ukrepe, ki se nanašajo na ulov in iztovarjanja ribolovnih virov, najdenih v vodah Baltskega morja, Beltih in Soundu, ki jih na zahodu omejuje črta, začrtana od Hasenøre Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbjerg in od Gilbjerg Head do Kullen. Ne uporablja se za vode znotraj osnovnih črt.

2. Uporablja se za:

- ribiška plovila Skupnosti v zemljepisnem območju, opisanem v odstavku 1;

- za vsa ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo tretje države, navzoče v morskih vodah tega območja, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo držav članic.

Člen 2

Plovila, ki lovijo trske

1. Države članice vsako leto vsaj en mesec pred začetkom ribolovnih operacij pošljejo seznam ribiških plovil Skupnosti, ki plovejo pod njihovo zastavo ali so registrirana v njihovih pristaniščih, katerih glavna ali sekundarna dejavnost je ribarjenje trske v območju, določenem v členu 1(1), in takoj obvestijo o katerih koli spremembah, ki so narejene na tem seznamu med letom.

2. Seznam še posebej navede interne številke plovil, navedenih v predhodnem odstavku v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 109/94 z dne 19. januarja 1994 glede registra ribiških plovil Skupnosti [6].

3. Seznam in katera koli sprememba seznama, narejena med letom, se sporoči prek računalniškega prenosa podatkov in po možnosti z elektronsko pošto.

4. Komisija vsako leto, v 15 dneh od prejema obvestil od držav članic sporoči Baltski komisiji podatke, navedene v odstavku 1.

Člen 3

Samo ribiška plovila Skupnosti, ki so na seznamu iz člena 2, so pooblaščena, da se udeležujejo ribolova trske v območju, določenem v členu 1(1).

Člen 4

Izjave o iztovarjanju

Pristojni organi držav članic z obvestilom, ki je razčlenjeno po ribolovni coni, upravljalnem območju in po vrstah, ki jih upravlja Baltska komisija, obvestijo ustrezne pogodbenice Baltske konvencije vsaj enkrat mesečno in za vsako plovilo o iztovarjanjih ribiških plovil, ki plovejo pod zastavo ali so registrirane v državi pogodbenici Baltske konvencije. Kopija obvestila se pošlje Komisiji.

Člen 5

Pred koncem vsakega meseca in glede na količine, ki jih ribiška plovila Skupnosti ulovijo v predhodnem mesecu, kakor tudi glede na ulov iz člena 4, ki ga ribiška plovila iztovorijo v Skupnosti, Komisija sporoči Baltski komisiji agregatne podatke, prejete na podlagi člena 15 (1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, in podatke, navedene v členu 4 zgoraj.

Člen 6

Pretovarjanje trsk

1. Plovilom je prepovedano pretovoriti ali sprejeti količine trske, ulovljene v območju, opisanem v členu 1(1).

2. Pristojni organi države članice lahko odobrijo pretovarjanja v svojih pristaniščih ali internih vodah.

3. V ta namen si kapitan ribiškega plovila, ki želi pretovoriti, priskrbi odobritev od pristojnih organov kraja pretovarjanja najmanj 24 ur vnaprej.

Člen 7

Prepoved iztovarjanja

1. Ko Baltska komisija obvesti Komisijo, da je kvota, dodeljena drugi pogodbenici Baltske konvencije, porabljena, je od datuma, ki ga določi navedena pogodbenica, prepovedano kakršno koli iztovarjanje ali pretovarjanje ulova staleža ene vrste ali staležev več vrst, za katere velja ta kvota, ki ga izvajajo ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo pogodbenice, kateri je ta kvota dodeljena.

2. Komisija nemudoma pošlje kopijo navedenega obvestila državi članici.

Člen 8

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 1996

Za Svet

Predsednik

P. Baratta

[1] UL C 313, 24.11.1995, str. 24.

[2] Mnenje podano 16. februarja 1996 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 39, 12.2.1996, str. 92.

[4] UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

[5] UL L 237, 26.8.1983, str. 4.

[6] UL L 19, 22.1.1994, str. 5.

--------------------------------------------------