31996R0341Uradni list L 048 , 27/02/1996 str. 0008 - 0008


Uredba Komisije (ES) št. 341/96

z dne 26. februarja 1996

o spremembi Uredbe (ES) št. 1429/95 glede podrobnih pravil, ki urejajo zahtevke za dovoljenja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 426/86 z dne 24. februarja 1986 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2314/95 [2], in zlasti člena 13(8) Uredbe,

ker je treba zato, da se prepreči pretirano vlaganje zahtevkov za dovoljenja iz člena 3 Uredbe Komisije (ES) št. 1429/95 z dne 23. junija 1995 o izvedbenih določbah za izvozna nadomestila za predelano sadje in zelenjavo razen nadomestil, dodeljenih za dodane sladkorje [3], določiti omejitev skupnih količin posameznih proizvodov, za katere se lahko sprejemajo zahtevki dobaviteljev;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1429/95 se spremeni na naslednji način:

1) Na koncu člena 3 se doda naslednji odstavek 4:

"4. Za vsak dan, v katerem se vložijo zahtevki, dobavitelj ne sme vložiti zahtevka za dovoljenje za količino proizvoda, ki presega tisto, ki je bila za ta proizvod določena za omenjeno obdobje dodelitve dovoljenj.

Kadar se določena količina med obdobjem dodelitve poveča, temu ne smejo slediti zahtevki za količino, ki bi presegala razliko med količino, določeno pred povečanjem, in tisto, določeno po povečanju.

Države članice zavrnejo vse zahtevke, ki na dan njihove vložitve niso v skladu s predhodnimi določbami."

2) Prva alinea člena 6 se nadomesti s:

"— količine, na katere se nanaša zahtevek za dovoljenje, brez količin, ki so zajete v zahtevkih, zavrnjenih v skladu v členom 3(4), ali kjer je uporabno, za katere zahtevki niso bili vloženi,"

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 49, 27.2.1986, str. 1.

[2] UL L 233, 30.9.1995, str. 69.

[3] UL L 141, 24.6.1995, str. 28.

--------------------------------------------------