31996R0069Official Journal L 014 , 19/01/1996 P. 0013 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 69/96

z dne 18. januarja 1996

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2676/90 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1544/95 [2], in zlasti člena 74 Uredbe,

ker točka 2.2.3.3.2 poglavja 25 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2676/90 z dne 17. septembra 1990 o določitvi metod Skupnosti za analizo vin [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 60/95 [4], opisuje metodo za analizo vsebnosti žveplovega dioksida v grozdnem soku, s katero se ta snov bolje ekstrahira kakor s prej uporabljeno metodo iz točke 13.4 poglavja 13; ker je lahko posledica tega večja vsebnost skupnega žveplovega dioksida v analiziranem grozdnem soku, ki lahko preseže dopustno mejno vrednost; ker morajo izvajalci zaradi te metode uvesti tehnične spremembe in je treba, da se preprečijo težave pri prodaji grozdnega soka, podaljšati prehodno obdobje, v katerem se lahko analizira vsebnost žveplovega dioksida v grozdnem soku z uporabo doslej uporabljane metode, do konca vinogradniškega leta; ker naj bi bila uporaba te metode za analizo neprekinjena;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugem odstavku točke 2.2.3.3.2 poglavja 25 Priloge k Uredbi (EGS) št. 2676/90 se navedeni datum "31. december 1995" nadomesti z "31. avgust 1996".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 84, 27.3.1987, str. 1.

[2] UL L 148, 30.6.1995, str. 31.

[3] UL L 272, 3.10.1990, str. 1.

[4] UL L 11, 17.1.1995, str. 19.