31996R0031Uradni list L 008 , 11/01/1996 str. 0011 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 31/96

z dne 10. januarja 1996

o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES [2] in zlasti člena 23(1a) Direktive,

ker morajo države članice oprostiti plačila trošarine trošarinske proizvode, ki se dobavljajo oboroženim silam in organizacijam iz člena 23(1) Direktive 92/12/EGS

ker imajo v skladu s členom 23(1a) Direktive 92/12/EGS oborožene sile in organizacije iz člena 23(1) dovoljenje, da prejemajo proizvode iz drugih držav članic pod režimom odloga plačila trošarine s spremnim dokumentom, pod pogojem, da je dokumentu priloženo potrdilo o oprostitvi; ker je treba določiti obliko in vsebino potrdila o oprostitvi plačila trošarine;

ker bi bilo nekaterim državam članicam treba dovoliti, da določbe te uredbe razširijo na druga področja posrednega obdavčenja;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za trošarine,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dokument iz Priloge, se v skladu s pojasnili iz priloge uporablja kot potrdilo o oprostitvi plačila trošarine v smislu člena 23(1a) Direktive Sveta 92/12/EGS.

Člen 2

Države članice lahko prilagodijo potrdilo o oprostitvi iz člena 1, tako da zajame druga področja posrednega obdavčenja in da zagotovijo, da je oprostitev združljiva s pogoji in omejitvami za uveljavljanje oprostitev v njihovi nacionalni zakonodaji.

Člen 3

Država članica, ki želi prilagoditi potrdilo o oprostitvi, obvesti Komisijo in Komisiji tudi zagotovi vse pomembne ali potrebne informacije. Komisija obvesti druge države članice.

Člen 4

Potrdilo o oprostitvi se sestavi v dveh izvodih:

- en izvod zadrži pošiljatelj,

- en izvod spremlja spremni administrativni dokument, opredeljen v členu 18 Direktive 92/12/EGS.

Države članice lahko zahtevajo dodatni izvod za upravne namene.

Člen 5

1. Imetnik trošarinskega skladišča, ki dobavlja proizvode pod režimom odloga plačila trošarine oboroženim silam in organizacijam iz člena 23(1) Direktive 92/12/EGS, mora potrdilo o oprostitvi plačila dajatev obdržati v svoji evidenci.

2. Potrdilo o oprostitvi plačila trošarine, ki ga skladno s pravili žigosajo pristojni organi države članice gostiteljice, prejemnik izroči imetniku trošarinskega skladišča za namene iz odstavka 1.

Če pa je dobavljeno blago namenjeno uradni uporabi, lahko države članice odstopijo od zahteve, da mora dati prejemnik potrdilo žigosati, v skladu s pogoji, ki jih lahko določijo države članice.

Člen 6

1. Države članice obvestijo Komisijo o službi, ki je odgovorna za žigosanje potrdila o oprostitvi plačila dajatev.

2. Država članica, ki odpravi obveznost, da mora prejemnik dati žigosati potrdilo v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2), obvesti Komisijo.

3. Komisija obvesti druge države članice o informacijah, ki jih je prejela od držav članic v skladu z odstavkoma 1 in 2 v roku enega meseca.

Člen 7

Uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 1996

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[2] UL L 365, 31.12.1994, str. 46.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------