31996R0031Úradný vestník L 008 , 11/01/1996 S. 0011 - 0015


Nariadenie Komisie (ES) 31/96

z 10. januára 1996

o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných ustanoveniach na výrobky, ktoré sú predmetom spotrebnej dane a o držbe, pohybe a kontrole takýchto výrobkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 94/74/ES [2], najmä na článok 23 ods. 1a,

keďže členské štáty oslobodia od spotrebnej dane výrobky, ktoré sú dodávané ozbrojeným silám a organizáciám spomenutým v článku 23 ods. 1 smernice 92/12/EHS;

keďže v súlade s článkom 23 ods. 1a smernice 92/12/EHS majú byť ozbrojené sily a ostatné organizácie podľa článku 23 ods. 1 oprávnené prijímať výrobky z ostatných členských štátov pri prijatých opatreniach oslobodenia od spotrebnej dane a pri existencii sprievodného dokladu za predpokladu, že tento dokument je sprevádzaný osvedčením o oslobodení od dane; keďže je potrebné určiť formu a obsah osvedčenia o oslobodení od dane;

keďže by členským štátom malo byť povolené rozšíriť ustanovenia tohto nariadenia na ďalšie oblasti nepriameho zdaňovania;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade a posudkom Komisie na spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dokument v prílohe sa má používať ako osvedčenie o oslobodení od dane podľa článku 23 ods. 1a smernice 92/12/EHS a je predmetom vysvetliviek v prílohe.

Článok 2

Členské štáty smú upraviť osvedčenie uvedené v článku 1, aby pokryli ostatné oblasti nepriameho zdaňovania a aby zabezpečili, že oslobodenie je v súlade s podmienkami a obmedzeniami poskytovania oslobodení od dane v ich vnútroštátnej legislatíve.

Článok 3

Členský štát, ktorý chce upraviť osvedčenie o oslobodení od dane, informuje o tom Komisiu a tiež jej poskytne všetky podstatné a dôležité informácie. Komisia potom informuje ostatné členské štáty.

Článok 4

Osvedčenie o oslobodení od dane sa vystaví v dvoch exemplároch:

- jednu kópiu si ponechá odosielateľ,

- druhá kópia sprevádza sprievodný správny doklad špecifikovaný v článku 18 smernice 92/12/EHS.

Členské štáty môžu požiadať o dodatočnú kópiu na administratívne účely.

Článok 5

1. Oprávnený majiteľ skladu, ktorý dodáva výrobky v režime oslobodenia od spotrebnej dane ozbrojeným silám a organizáciám ustanoveným v článku 23 ods. 1 smernice 92/12/EHS, si musí ponechať osvedčenie o oslobodení od dane ako časť svojich záznamov.

2. Osvedčenie o oslobodení od dane, ktoré má byť náležite opečiatkované kompetentnými úradmi hostiteľského členského štátu, má príjemca zásielky odovzdať oprávnenému majiteľovi skladu na účely ods. 1

Ak je však tovar určený na úradnú potrebu, môžu členské štáty zbaviť príjemcu zásielky od požiadavky opečiatkovať osvedčenie podľa podmienok, ktoré mu tak môžu ukladať.

Článok 6

1. Členské štáty informujú Komisiu o úrade, ktorý je zodpovedný za opečiatkovanie osvedčenia o oslobodení od dane.

2. Členský štát, ktorý zbaví príjemcu zásielky od požiadavky opečiatkovať osvedčenie v súlade s druhým pododsekom článku 5 ods. 2, informuje o tom Komisiu.

3. Komisia informuje ostatné členské štáty o údajoch, ktoré obdrží od členských štátov v súlade s odsekmi 1 a 2, v priebehu jedného mesiaca.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 1996

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 46.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------