31996L0075Úradný vestník L 304 , 27/11/1996 S. 0012 - 0014


Smernica Rady 96/75/ES

z 19. novembra 1996

o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v spoločenstve

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [3],

keďže rastúce problémy saturácie v cestnej a železničnej doprave, bezpečnosť dopravy, životné prostredie, úspora energie a kvalita života občanov si vo verejnom záujme vyžadujú intenzívnejší rozvoj a lepšie využitie dopravného potenciálu ponúkaného vnútrozemskou vodnou dopravou, najmä zdokonalením jej konkurencieschopnosti;

keďže rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov týkajúcich sa systémov komerčnej prevádzky vnútrozemskej vodnej dopravy neprispievajú k hladkému fungovaniu vnútorného trhu v tomto sektore; keďže z tohto dôvodu by sa mali na úrovni spoločenstva zaviesť spoločné opatrenia pre celý trh vnútrozemskej vodnej dopravy, v súlade s rezolúciou Rady z 24. októbra 1994 o štrukturálnom zlepšení vnútrozemskej vodnej dopravy [4];

keďže hladké fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje organizáciu rotačného systému prenájmu v záujme smerovania k väčšej komerčnej flexibilite a systému slobody prenájmu a cenotvorby;

keďže by sa v tomto zmysle malo na prechodné obdobie vypracovať opatrenie, pričom by sa rozsah pôsobnosti rotačného systému postupne obmedzil na dopravcov tak, aby sa mohli prispôsobiť podmienkam voľného trhu a podľa potreby vytvoriť obchodné zoskupenia, ktoré by lepšie zodpovedali logistickým potrebám odosielateľov;

keďže v súlade s princípom subsidiarity je na úrovni spoločenstva potrebné a primerané stanoviť jednotný časový rozvrh postupnej liberalizácie trhu, pričom sa ponecháva členským štátom zodpovednosť za začiatok účinnosti takejto liberalizácie;

keďže sa musia prijať opatrenia, ktoré by umožňovali podniknúť na príslušnom dopravnom trhu akciu v prípade vážnej poruchy trhu; pretože v tomto zmysle by mala byť Komisii daná právomoc prijať vhodné opatrenia v súlade s postupom poradného výboru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a) "rotačný systém prenájmu" znamená systém, ktorý spočíva v prideľovaní požiadaviek zákazníkov o prepravu za vopred stanovené ceny a za vopred známych podmienok a na základe poradia, v akom sú lode k dispozícii po vykládke. Od dopravcov sa vyžaduje, aby si podľa poradia v registračnom zozname vybrali náklad od tých, ktorí ho ponúkajú. Ten kto si nevyberie, si napriek tomu udrží svoje miesto v poradí;

b) "dopravca" znamená vlastníka alebo prevádzkovateľa jednej alebo viacerých lodí vnútrozemskej vodnej dopravy;

c) "príslušný orgán" znamená orgán menovaný členským štátom na riadenie a organizovanie rotačného systému prenájmu;

d) "vážna porucha trhu" znamená na trhu vnútrozemskej vodnej dopravy objavenie sa problémov špecifických pre tento trh, ktoré môžu spôsobiť vážny a trvalý prebytok ponuky nad dopytom, čím sa vážne ohrozí finančná stabilita a prežitie značného počtu dopravcov vnútrozemskej vodnej dopravy, pokiaľ krátkodobá strednodobá prognóza pre príslušný trh nenaznačí podstatné a trvalé zlepšenie.

Článok 2

V oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej dopravy v spoločenstve sa zmluvy medzi príslušnými stranami majú uzatvárať slobodne a rovnako slobodne sa majú dohodnúť ceny.

Článok 3

Bez ohľadu na článok 2 si môžu členské štáty na prechodné obdobie do 1. januára 2000 ponechať systém záväzných taríf a rotačných systémov prenájmu za predpokladu, že:

- spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 4, 5 a 6; a

- stanovené rotačné a cenové systémy sú prístupné za rovnakých podmienok všetkým dopravcom členských štátov.

Článok 4

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 3 takým rotačným systémom prenájmu nepodlieha nasledovné:

a) ropa a plyn, kvapalný náklad a suchý hromadný tovar, špeciálne náklady, ako sú nedeliteľné náklady, kontajnerová doprava, doprava v rámci prístavu, akékoľvek prepravy na vlastný účet a akýkoľvek druh dopravnej činnosti, ktorý je už mimo rotačného systému prenájmu;

b) náklad, s ktorým sa nemôže efektívne zaobchádzať v takých systémoch, najmä:

- doprava vyžadujúca manipulačné zariadenie pre tovar,

- kombinovaná doprava, t. j. intermodálna doprava, kde je hlavnou časťou trasy vnútrozemská vodná cesta a počiatočný a/alebo konečný úsek prepravy (čo možno najkratší) sa vykonáva po ceste alebo železnici.

Článok 5

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 3 prijmú členské štáty opatrenia potrebné na maximalizáciu flexibility v rotačných systémoch prenájmu, najmä:

- tým, že umožnia odosielateľom uzavrieť zmluvy na viacnásobné cesty, t. j. série po sebe nasledujúcich ciest s použitím tej istej lode,

- tým, že umožnia, aby jednotlivé alebo viacnásobné cesty ponúkané dvakrát po sebe v rotačnom systéme prenájmu bez toho, aby sa našiel zákazník, sa vyjmú z tohto systému a môže sa s nimi voľne obchodovať.

Článok 6

V priebehu dvoch rokov od dátumu, od ktorého táto smernica nadobudne účinnosť, členské štáty zapojené do rotačných systémov prenájmu prijmú opatrenia potrebné na to, aby umožnili odosielateľom voľný výber medzi troma typmi zmlúv:

- zmluvy časové, vrátane leasingových zmlúv, kde dopravca poskytne na stanovené obdobie zákazníkovi jednu alebo viac lodí a posádku na prepravu tovaru pre tohto zákazníka, za platbu stanovenú sumou peňazí za deň. Zmluva sa voľne uzatvára medzi stranami,

- zmluvy tonážne, kde sa dopravca zaviaže prepraviť v priebehu obdobia stanoveného v zmluve danú tonáž za platbu stanovenú podľa nákladných sadzieb za tonu. Zmluva sa voľne uzatvára medzi stranami a musí zahŕňať veľké zásielky,

- zmluva na jednotlivé alebo viacnásobné cesty.

Článok 7

1. V prípade vážnej poruchy trhu vnútrozemskej vodnej dopravy môže Komisia bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89 z 27. apríla 1989 o štrukturálnom zlepšení vnútrozemskej vodnej dopravy [5], a na žiadosť členského štátu prijať vhodné opatrenia, a to najmä opatrenia určené na zabránenie akéhokoľvek nového zvýšenia prepravnej kapacity ponúkanej na príslušnom trhu. Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 2

2. V prípade žiadosti členského štátu o prijatie vhodných opatrení sa rozhodnutie prijme do troch mesiacov od prijatia žiadosti.

3. Žiadosť členského štátu o prijatie vhodných opatrení musí byť sprevádzaná všetkými informáciami potrebnými na zhodnotenie ekonomickej situácie v príslušnom sektore, najmä:

- údajmi o priemerných nákladoch a cenách pre rôzne typy dopravy,

- mierou využitia ložného priestoru,

- prognózou dopytu.

Tieto informácie sa môžu použiť len pre štatistické účely. Nesmú sa použiť pre daňové účely, ani byť oznámené tretím stranám.

4. Rozhodnutia prijaté podľa tohto článku, ktorých doba platnosti nesmie presiahnuť dobu trvania poruchy na trhu, sa ihneď oznámia členským štátom.

Článok 8

1. Komisii pomáha výbor ustanovený podľa smernice 91/672/EHS [6].

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu, ak je to potrebné, prijaté na základe hlasovania v priebehu časového limitu, ktorý môže predseda stanoviť podľa naliehavosti prípadu.

Stanovisko sa zaznamená v zápisnici; naviac má každý členský štát právo požiadať, aby bolo jeho vyjadrenie uvedené v zázname.

Komisia má brať najvyšší zreteľ na stanovisko vyjadrené výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo jeho stanovisko rešpektované.

Článok 9

1. Členské štáty najneskôr do 1. januára 1997 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť na tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. novembra 1996

Za Radu

predseda

H. Coveney

[1] Ú. v. ES C 318, 29.11.1995, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 39, 12.2.1996, s. 96.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. februára 1996 (Ú. v. ES C 65, 4.3.1996, s. 32), spoločná pozícia Rady z 27. júna 1996 (Ú. v. ES C 264, 11.9.1996) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 1996 (Ú. v. ES C 320, 28.6.1996).

[4] Ú. v. ES C 309, 5.11.1994, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 116, 28.4.1989, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2254/96 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

[6] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------