31996L0070

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/70/EF af 28. oktober 1996 om ændring af Rådets direktiv 80/777/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand

EF-Tidende nr. L 299 af 23/11/1996 s. 0026 - 0028


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 96/70/EF af 28. oktober 1996 om ændring af Rådets direktiv 80/777/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved direktiv 80/777/EØF (4) blev medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand harmoniseret;

(2) det væsentlige formål med enhver bestemmelse om naturligt mineralvand bør være at beskytte forbrugernes sundhed, forhindre at forbrugerne bliver vildledt, samt sikre loyal handel;

(3) det er ønskeligt, at direktiv 80/777/EØF ændres, for at der kan tages hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling siden 1980, det er også ønskeligt, at direktivets bestemmelser rationaliseres på linje med andre bestemmelser i fællesskabslovgivningen om levnedsmidler;

(4) det er nødvendigt at udvide perioden for anerkendelse af naturligt mineralvand fra tredjelande med henblik på at forenkle de administrative procedurer;

(5) det er nødvendigt at definere, under hvilke omstændigheder det kan tillades at anvende ozonberiget luft med henblik på at udskille ubestandige stoffer fra naturligt mineralvand, uden at vandets sammensætning med hensyn til de væsentlige bestanddele ændres;

(6) angivelse af den analytiske sammensætning af naturligt mineralvand bør gøres obligatorisk af hensyn til forbrugeroplysningen;

(7) der bør fastsættes bestemmelser for kildevand;

(8) for at sikre, at det indre marked for naturligt mineralvand fungerer gnidningsløst, bør der indføres en procedure, der gør det muligt for medlemsstaterne at koordinere deres indsats, hvis der opstår nødsituationer, som indebærer en risiko for folkesundheden;

(9) der bør fastsættes en procedure med henblik på at fastlægge detaljerede bestemmelser vedrørende naturligt mineralvand, navnlig grænserne for koncentrationer af visse bestanddele i naturligt mineralvand; der bør vedtages bestemmelser om angivelse i mærkningen af store koncentrationer af visse bestanddele; der bør fastlægges analysemetoder, herunder detektionsgrænser, til at fastslå fravær af forurening af naturligt mineralvand samt prøveudtagningsprocedurer og analysemetoder, der er nødvendige for at kontrollere naturligt mineralvands mikrobiologiske karakteristika;

(10) enhver afgørelse om naturligt mineralvand, som kan få virkninger for folkesundheden, bør vedtages efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 80/777/EØF ændres således:

1) Artikel 1, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

»Gyldigheden af den i andet afsnit nævnte attestation kan ikke overstige fem år. Hvis attestationen fornyes inden udløbet af den nævnte periode, er det ikke nødvendigt på ny at foretage den i første afsnit nævnte anerkendelse.«

2) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1. Naturligt mineralvand, således som det forekommer ved kildeudspringet, må ikke underkastes nogen anden behandling end:

a) udskillelse af ubestandige stoffer, såsom jern- og svovlforbindelser, ved filtrering eller dekantering, eventuelt efter forudgående iltning, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber

b) udskillelse af jern-, mangan- og svovlforbindelser samt af arsen i visse typer naturligt mineralvand ved behandling med ozonberiget luft, såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber, og forudsat at behandlingen

- opfylder de betingelser, som fastsættes i overensstemmelse med proceduren i artikel 12, og sker efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/273/EF (*)

- meddeles til og specifikt kontrolleres af de kompetente myndigheder

c) udskillelse af uønskede bestanddele bortset fra dem, der er anført i litra a) og b), såfremt denne behandling ikke medfører nogen ændring i vandets sammensætning for så vidt angår de væsentlige bestanddele, der er bestemmende for dets egenskaber, og forudsat at behandlingen

- opfylder de betingelser, som fastsættes i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 12, og sker efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler

- meddeles til og specifikt kontrolleres af de kompetente myndigheder

d) fuldstændig eller delvis fjernelse af fri kulsyre ved udelukkende fysiske processer.

2. Naturligt mineralvand, således som det forekommer ved kildeudspringet, må ikke underkastes nogen anden tilsætning end tilførsel eller gentilførsel af kulsyre på de i bilag I, del III, fastsatte betingelser.

3. Navnlig er enhver desinficerende behandling, uanset midlet, og, med forbehold af stk. 2, tilsætning af bakteriostatiske stoffer eller enhver anden behandling, der kan ændre det naturlige mineralvands mikrobevirksomhed, forbudt.

4. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af naturligt mineralvand og kildevand til fremstilling af alkoholfrie læskedrikke.

(*) EFT nr. L 167 af 18. 7. 1995, s. 22.«

3) Artikel 7, stk. 2, erstattes af følgende:

»2. Mærkningen af naturligt mineralvand skal endvidere indeholde følgende obligatoriske angivelser:

a) angivelse af den analytiske sammensætning, herunder opregning af de karakteristiske bestanddele

b) stedet, hvor kilden udnyttes, og kildens navn

c) oplysning om enhver form for behandling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c).

2a. Såfremt der ikke foreligger fællesskabsbestemmelser om oplysning om enhver form for behandling, jf. stk. 2, litra c), kan medlemsstaterne opretholde de nationale bestemmelser.«

4) Artikel 7, stk. 3, udgår.

5) I artikel 9 indsættes følgende stykker:

»4a. Udtrykket »kildevand« er forbeholdt vand, der er beregnet til konsum i sin naturlige tilstand og aftappet på flaske ved kilden, og som:

- opfylder udvindingsbetingelserne i bilag II, punkt 2 og 3, som fuldt ud anvendes på kildevand

- opfylder de mikrobiologiske krav i artikel 5

- opfylder mærkningskravene i artikel 7, stk. 2, litra b) og c), og artikel 8

- ikke har været underkastet nogen anden behandling end dem, der er nævnt i artikel 4. Der kan gives tilladelse til andre behandlinger efter fremgangsmåden i artikel 12.

Derudover skal kildevand overholde bestemmelserne i Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (*).

4b. Såfremt der ikke foreligger fællesskabsbestemmelser om behandling af kildevand, jf. stk. 4a, fjerde led, kan medlemsstaterne opretholde de nationale bestemmelser om behandling.

(*) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 11. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.«

6) Artikel 10, stk. 2, udgår.

7) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

1. Hvis en medlemsstat ud fra præcise grunde konstaterer, at et naturligt mineralvand ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, eller at det udgør en sundhedsmæssig fare og alligevel omsættes frit i en eller flere medlemsstater, kan medlemsstaten midlertidigt suspendere eller begrænse handelen med den pågældende vare på sit område. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og begrunder sin beslutning.

2. På begæring af en medlemsstat eller af Kommissionen tilvejebringer den medlemsstat, som har anerkendt mineralvandet, enhver relevant oplysning vedrørende anerkendelsen af vandet sammen med resultaterne af den regelmæssige kontrol.

3. Kommissionen undersøger snarest i Den Stående Levnedsmiddelkomité de grunde, som den i stk. 1 nævnte medlemsstat har anført, hvorefter den omgående afgiver udtalelse og træffer passende foranstaltninger.

4. Hvis Kommissionen finder, at ændringer til dette direktiv er nødvendige for at sikre beskyttelsen af folkesundheden, bringer den proceduren i artikel 12 i anvendelse med henblik på vedtagelse af disse ændringer. Den medlemsstat, som har truffet beskyttelsesforanstaltninger, kan i så fald opretholde dem, indtil ændringerne er blevet vedtaget.«

8) Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1. Efter proceduren i artikel 12 træffes der afgørelse om:

- grænser for koncentrationer af bestanddele i naturligt mineralvand

- nødvendige bestemmelser om angivelse i mærkningen af store koncentrationer af visse bestanddele

- betingelser for anvendelse af ozonberiget luft som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b)

- oplysninger om behandlinger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra c).

2. Efter proceduren i artikel 12 kan der træffes afgørelse om:

- analysemetoder, herunder detektionsgrænser, til at fastslå fraværet af forurening i naturligt mineralvand

- prøveudtagningsprocedurer og analysemetoder, der er nødvendige for at kontrollere naturligt mineralvands mikrobiologiske egenskaber.«

9) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11a

Enhver afgørelse, der kan få virkninger for folkesundheden, træffes af Kommissionen efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.«

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres love og administrative bestemmelser, således at:

- handel med produkter, der opfylder bestemmelserne i dette direktiv, tillades senest fra den 28. oktober 1997.

- handel med produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i dette direktiv, forbydes fra den 28. oktober 1998. Produkter, der er markedsført eller mærket inden dette tidspunkt, og som ikke opfylder direktivets bestemmelser, kan dog omsættes, indtil lagrene er opbrugt.

De giver straks Kommissionen meddelelse herom.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. oktober 1996.

På Europa-Parlamentets vegne

K. HÄNSCH

Formand

På Rådets vegne

I. YATES

Formand

(1) EFT nr. C 314 af 11. 11. 1994, s. 4, og

EFT nr. C 33 af 6. 2. 1996, s. 15.

(2) EFT nr. C 110 af 2. 5. 1995, s. 55.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 11. oktober 1995 (EFT nr. C 287 af 30. 10. 1995, s. 101), Rådets fælles holdning af 22. december 1995 (EFT nr. C 59 af 28. 2. 1996, s. 44) og Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 1996 (EFT nr. C 166 af 10. 6. 1996, s. 61). Rådets afgørelse af 26. juli 1996.

(4) EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980, s. 1. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.