31996L0054

Kommissionens Direktiv 96/54/EF af 30. juli 1996 om toogtyvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 248 af 30/09/1996 s. 0001 - 0230


KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/54/EF af 30. juli 1996 om toogtyvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (Tekst af betydning for EØS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 94/69/EF (2), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag I til direktiv 67/548/EØF indeholder en liste over farlige stoffer, de enkelte stoffers klassificering og etikettering samt, hvor det er fundet nødvendigt, en karakterisering af stofferne ved hjælp af koncentrationsgrænser og andre parametre, som gør det muligt at vurdere, hvor farlige de er for menneskers sundhed og for miljøet; det er nødvendigt at tilpasse listen over farlige stoffer i bilag I på baggrund af den aktuelle teknisk-videnskabelige viden; det er derfor nødvendigt at ændre forordet til bilag I for at medtage noter vedrørende etiketteringen af præparater og en ny gruppe organiske stoffer i tabel B; listen over farlige stoffer i bilag I indeholder stoffer, for hvilke der ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse er indrømmet særlige midlertidige undtagelsesbestemmelser til Østrig og Sverige med hensyn til klassificering og etikettering; ifølge tiltrædelsesakten skal der foretages en revision af de klassificerings- og etiketteringskrav, der gælder for disse stoffer; klassificeringen af nogle af disse stoffer er derfor ændret;

bilag III til direktiv 67/548/EØF indeholder en liste over sætninger, som angiver hvilke særlige farer, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater; der er behov for at indføre en sætning, som angiver sundhedsfare for aspirerede stoffer og præparater;

bilag V til direktiv 67/548/EØF indeholder metoderne til bestemmelse af stoffers og præparaters fysisk-kemiske egenskaber, toksicitet og økotoksicitet; der er nødvendigt at tilpasse dette bilag til den tekniske udvikling;

bilag VI til direktiv 67/548/EØF indeholder almindelige kriterier for klassificering og etikettering af farlige stoffer og præparater; der er behov for at indføre kriterier for stoffer og præparater, som er sundhedsskadelige, hvis de aspireres; det er nødvendigt at ændre kriterierne for sensibiliserende stoffer og præparater; der er behov for at indføre kriterier for etikettering af gasflasker til propan, butan eller LPG (flaskegas);

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 67/548/EØF foretages følgende ændringer:

1) Bilag I ændres således:

a) Note 4 i forordet affattes således:

»Note 4

Præparater, der indeholder disse stoffer, skal klassificeres som sundhedsskadelige med R 65, hvis de opfylder kriterierne i punkt 3.2.3 i bilag VI.«

b) I forordet indsættes som note 5:

»Note 5

Koncentrationsgrænserne for gasformige præparater udtrykkes som volumenprocent.«

c) I tabel B i forordet indsættes følgende særlige inddeling af organiske stoffer:

»647 Enzimas

Enzymer

Enzyme

¸íæõìá

Enzymes

Enzymes

Enzimi

Enzymen

Enzimas

Entsyymit

Enzymer.«

d) Stofferne i bilag I til dette direktiv erstatter de tilsvarende stoffer.

e) Stofferne i bilag II til dette direktiv indsættes for første gang.

f) Stofferne med følgende numre udgår:

008-002-00-3

612-045-00-9

648-011-00-5

648-025-00-1

648-157-00-X

648-158-00-5

648-159-00-0

649-192-00-3.

g) De stoffer, der er vist i bilag III til dette direktiv, ændres ved at erstatte alle henvisninger til R 22 med R 65.

2) I bilag III indsættes følgende sætning:

»R 65

ES: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

EL: ÅðéâëáâÝò: ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óôïõò ðíåýìïíåò óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò.

EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.«

3) Bilag V, afsnit B, ændres således:

a) Bilag IV A til dette direktiv erstatter overskriften og den generelle indledning til afsnit B: Metoder til bestemmelse af toksicitet i bilag V.

b) Bilag IV B til dette direktiv indsættes i bilag V efter kapitel B.1.bis.

c) Bilag IV C til dette direktiv erstatter kapitel B.6 i bilag V.

d) Bilag IV D til dette direktiv erstatter kapitel B.7 i bilag V.

e) Bilag IV E til dette direktiv indsættes i slutningen af bilag V.

4) Bilag VI ændres som angivet i bilag V til dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne gennemfører senest den 31. maj 1998 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, jf. dog stk. 2. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne gennemfører senest den 31. oktober 1997 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme bilag V, punkt F, I og J i dette direktiv. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

3. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for dets offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 196 af 16. 8. 1967, s. 1.

(2) EFT nr. L 381 af 31. 12. 1994, s. 1.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Cas No 630-08-0

EEC No 211-128-3

NOTA E

CO

ES: monóxido de carbono

DA: carbonmonoxid; kulilte

DE: Kohlenstoffmonoxid

EL: ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon monoxide

FR: monoxyde de carbone

IT: monossido di carbonio; carbonio ossido

NL: koolstofmonoxide

PT: monóxido de carbono

FI: hiilimonoksidi

SV: kolmonoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Repr. Cat. 1; R 61

T; R 23-48/23

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:61-12-23-48/23

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-44-5

EEC No 200-870-3

No 006-002-00-8

COCl2

ES: fosgeno

DA: phosgen

DE: Phosgen; Carbonylchlorid

EL: öùóãÝíéï

EN: phosgene; carbonyl chloride

FR: phosgène

IT: fosgene; carbonile cloruro

NL: fosgeen

PT: fosgeno

FI: fosgeeni; karbonyylikloridi

SV: fosgen; karbonyldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26-34

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T+; R 26-34

1% <= C < 5%

T+; R 26-36/37/38

0,5% <= C < 1%

T; R 23-36/37/38

0,2% <= C < 0,5%

T; R 23

0,02% <= C < 0,2%

Xn; R 20

Cas No 7664-41-7

EEC No 231-635-3

No 007-001-00-5

NH3

ES: amoniaco, anhidro

DA: ammoniak, vandfri

DE: Ammoniak, wasserfrei

EL: áììùíßá, Üíõäñïò

EN: ammonia, anhydrous

FR: ammoniac, anhydre

IT: ammoniaca, anidra

NL: ammoniak, watervrij

PT: amoníaco, anidro

FI: ammoniakki, vedetön

SV: ammoniak, vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

T; R 23

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-23-34-50

S:(1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T; R 23-34

0,5% <= C < 5%

Xn; R 20-36/37/38

Cas No 1336-21-6

EEC No 215-647-6

No 007-001-01-2

NOTA B

NH3 ....%

ES: amoniaco ....%

DA: ammoniak ....%

DE: Ammoniak ....%

EL: áììùíßá ....%

EN: ammonia ....%

FR: ammoniac ....%

IT: ammoniaca ....%

NL: ammoniak ....%

PT: amoníaco ....%

FI: ammoniakki ....%

SV: ammoniaklösning ....%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:34-50

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; N; R 34-50

10% <= C < 25%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]

EEC No 233-272-6 [1] 234-126-4 [2]

No 007-002-00-0

NO2 [1] N2O4 [2]

ES: dióxido de nitrógeno [1]; tetraóxido de dinitrogeno [2]

DA: nitrogendioxid [1]; dinitrogentetraoxid [2]

DE: Stickstoffdioxid [1]; Distickstofftetraoxid [2]

EL: äéïîåßäéï ôïõ áæþôïõ [1] . ôåôñáïîåßäéï ôïõ äéáæþôïõ[2]

EN: nitrogen dioxide [1]; dinitrogen tetraoxide [2]

FR: dioxyde d`azote [1]; tétraoxyde de diazote [2]

IT: diossido di azoto [1]; tetraossido di diazoto [2]

NL: stikstofdioxide [1]; distikstoftetraoxide [2]

PT: dióxido de azoto [1]; tetraóxido de diazoto [2]

FI: typpidioksidi [1]; dityppitetraoksidi [2]

SV: kvävedioxid [1]; dikvävetetraoxid [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26-34

S:(1/2-)9-26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10% T+; R 26-34

5% <= C < 10%

T; R 23-34

1% <= C < 5%

T; R 23-36/37/38

0,5% <= C < 1%

Xn; R 20-36/37/38

0,1% <= C < 0,5%

Xn; R 20

Cas No 7782-44-7

EEC No 231-956-9

No 008-001-00-8

O2

ES: oxígeno

DA: oxygen; ilt

DE: Sauerstoff

EL: ïîõãüíï

EN: oxygen

FR: oxygène

IT: ossigeno

NL: zuurstof

PT: oxigénio

FI: happi

SV: syre; flytande

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:8

S:(2-)17

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7782-41-4

EEC No 231-954-8

No 009-001-00-0

F2

ES: flúor

DA: fluor

DE: Fluor

EL: öèüñéï

EN: fluorine

FR: fluor

IT: fluoro

NL: fluor

PT: flúor

FI: fluori

SV: fluor

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 7

T+; R 26

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:7-26-35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-57-9

EEC No 201-123-4

No 015-053-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: menazon

DA: menazon

DE: Menazon

EL: menazon

EN: menazon

FR: menazon

IT: menazone; S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)-metil] O,O-dimetilditiofosfato

NL: menazon

PT: menazon

FI: menatsoni

SV: menazon (ISO); S-4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylmetyl-O,O-dimetylfosforoditioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-52/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7783-06-4

EEC No 231-977-3

No 016-001-00-4

H2S

ES: sulfuro de hidrógeno

DA: hydrogensulfid

DE: Hydrogensulfid; Schwefelwasserstoff

EL: óïõëößäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen sulphide

FR: sulfure d`hydrogène

IT: solfuro di idrogeno; idrogeno solforato

NL: hydrogeensulfide

PT: sulfureto de hidrogénio

FI: rikkivety; vetysulfidi

SV: vätesulfid; svavelväte

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

T+; R 26

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:12-26-50

S:(1/2-)9-16-28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10%

T+; R 26

5% <= C < 10%

T; R 23

1% <= C < 5%

Xn; R 20

Cas No 7446-09-5

EEC No 231-195-2

No 016-011-00-9

SO2

ES: dióxido de azufre

DA: svovldioxid

DE: Schwefeldioxid

EL: äéïîåßäéï ôïõ èåßïõ

EN: sulphur dioxide

FR: dioxyde de soufre

IT: diossido di zolfo

NL: zwaveldioxide

PT: dióxido de enxofre

FI: rikkidioksidi

SV: svaveldioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23 C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23-34

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 20%

T; R 23-34

5% <= C < 20%

Xn; R 20-34

0,5% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 7782-50-5

EEC No 231-959-5

No 017-001-00-7

Cl2

ES: cloro

DA: chlor

DE: Chlor

EL: ÷ëþñéï

EN: chlorine

FR: chlore

IT: cloro

NL: chloor

PT: cloro

FI: kloori

SV: klor

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Xi; R 36/37/38

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23-36/37/38-50

S:(1/2-)9-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7647-01-0 EEC No 231-595-7 017-002-00-2

HCl

ES: cloruro de hidrógeno

DA: hydrogenchlorid

DE: Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen chloride

FR: chlorure d`hydrogène

IT: cloruro di idrogeno; acido cloridrico

NL: hydrogeenchloride

PT: cloreto de hidrogénio

FI: kloorivety, vedetön

SV: väteklorid; vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23-35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T; C; R 23-35

1% <= C < 5%

C; R 20-35

0,5% <= C < 1%

C; R 20-34

0,2% <= C < 0,5%

C; R 34

0,02% <= C < 0,2%

Xi; R 36/37/38

Cas No 1333-82-0

EEC No 215-607-8

No 024-001-00-0

NOTA E

CrO3

ES: trióxido de cromo

DA: chromtrioxid

DE: Chromtrioxid

EL: ôñéïîåßäéï ôïõ ÷ñþìéïõ

EN: chromium trioxide

FR: trioxyde de chrome

IT: triossido di cromo

NL: chroomtrioxide

PT: trióxido de crómio

FI: kromitrioksidi

SV: kromtrioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 1; R 49

T; R 25

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-8-25-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7778-50-9 EEC

No 231-906-6

No 024-002-00-6

NOTA E

K2 Cr2 O7

ES: dicromato de potasio

DA: kaliumdichromat

DE: Kaliumdichromat

EL: äé÷ñùìéêü êÜëéï

EN: potassium dichromate

FR: dichromate de potassium

IT: dicromato di potassio

NL: kaliumdichromaat

PT: dicromato de potássio

FI: kaliumdikromaatti

SV: kaliumdikromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

T+; R 26

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 7789-09-5

EEC No 232-143-1

No 024-003-00-1

NOTA E

(NH4)2 Cr2 O7

ES: dicromato de amonio

DA: ammoniumdichromat

DE: Ammoniumdichromat

EL: äé÷ñùìéêü áììþíéï

EN: ammonium dichromate

FR: dichromate d`ammonium

IT: dicromato di ammonio

NL: ammoniumdichromaat

PT: dicromato de amónio

FI: ammoniumdikromaatti

SV: ammoniumdikromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E

R1

O;R8

Carc.Cat.2;R49

Muta.Cat.2;R46

T+;R26

T;R25

Xn;R21

Xi;R37/38-41

R43

N;R50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

E >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 14977-61-8

EEC No 239-056-8

No 024-005-00-2

NOTA E

Cr O2 Cl2

ES: dicloruro de cromilo

DA: chromyldichlorid

DE: Chromyldichlorid; Chromoxychlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ ÷ñùìýëïõ

EN: chromyl dichloride; chromic oxychloride

FR: dichlorure de chromyle

IT: dicloruro di cromile

NL: chromyldichloride

PT: dicloreto de cromilo

FI: kromioksikloridi

SV: kromyldiklorid; kromdioxidklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-46-8-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 10%

T; C; R 49-46-35-43

5% <= C < 10%

T; R 49-46-34-43

0,5% <= C < 5%

T; R 49-46-36/37/38-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 7789-00-6

EEC No 232-140-5

No 024-006-00-8

NOTA E

K2 Cr O4

ES: cromato de potasio

DA: kaliumchromat

DE: Kaliumchromat

EL: ÷ñùìéêü êÜëéï

EN: potassium chromate

FR: chromate de potassium

IT: cromato di potassio

NL: kaliumchromaat

PT: cromato de potássio

FI: kaliumkromaatti

SV: kaliumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc.Cat. 2; R49

Muta.Cat.2;R46

Xi;R36/37/38

R43

N;R50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-46-36/37/38-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 20%

T; R 49-46-36/37/38-43

0,5% <= C < 20%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No -

EEC No -

No 024-007-00-3

NOTA A

NOTA E

ES: cromatos de cinc, incluido el cromato de cinc y de potasio

DA: zinkchromater, herunder zinkkaliumchromat

DE: Zinkchromate, einschließlich Zinkkaliumchromat

EL: ÷ñùìéêÜ øåõäáñãýñïõ, ðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÷ñùìéêïý ôïõ øåõäáñãýñïõ êáé êáëßïõ

EN: zinc chromates including zinc potassium chromate

FR: chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium

IT: cromato di zinco, compreso il cromato di zinco e potassio

NL: zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat

PT: cromatos de zinco, incluindo o cromato de zinco e potássio

FI: sinkkikromaatit mukaan luettuna sinkkikaliumkromaatti

SV: zinkkromater inklusive zinkkaliumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13765-19-0

EEC No 237-366-8

No 024-008-00-9

NOTA E

CaCrO4

ES: cromato de calcio

DA: calciumchromat

DE: Calciumchromat

EL: ÷ñùìéêü áóâÝóôéï

EN: calcium chromate

FR: chromate de calcium

IT: cromato di calcio

NL: calciumchromaat

PT: cromato de cálcio

FI: kalsiumkromaatti

SV: kalciumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7789-06-2

EEC No 232-142-6

No 024-009-00-4

NOTA E

SrCrO4

ES: cromato de estroncio

DA: strontiumchromat

DE: Strontiumchromat

EL: ÷ñùìéêü óôñüíôéï

EN: strontium chromate

FR: chromate de strontium

IT: cromato di stronzio

NL: strontiumchromaat

PT: cromato de estrôncio

FI: strontiumkromaatti

SV: strontiumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 24613-89-6

EEC No 246-356-2

No 024-010-00-X

Cr2(CrO4)3

ES: tris(cromato) de dicromo

DA: dichromtris(chromat)

DE: Dichromtris(chromat); Chrom(III)-chromat

EL: ôñéò(÷ñùìéêü) ôïõ äé÷ñùìßïõ

EN: dichromium tris(chromate); chromium III chromate; chromic chromate

FR: tris(chromate) de dichrome

IT: tris(cromato) di dicromo

NL: dichroomtris(chromaat)

PT: tris(cromato) de dicrómio

FI: kromi(III)kromaatti

SV: krom(III)kromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 2; R 45

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-8-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10034-85-2

EEC No 233-109-9

No 053-002-00-9

HI

ES: ioduro de hidrógeno

DA: hydrogeniodid

DE: Hydrogeniodid; Jodwasserstoff

EL: éùäßäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen iodide

FR: iodure d`hydrogène

IT: ioduro di idrogeno; acido iodidrico

NL: hydrogeenjodide

PT: iodeto de hidrogénio

FI: jodivety, vedetön

SV: vätejodid; vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10%

C; R 35

0,2% <= C < 10%

C; R 34

0,02% <= C < 0,2%

Xi; R 36/37/38

Cas No -

EEC No -

No 056-002-00-7

NOTA A

ES: sales de bario, excepto el sulfato de bario, ácido 1-azo-2-hidroxinaftalenil aril sulfónico y aquellas específicamente expresadas en este anexo

DA: bariumsalte, undtagen bariumsulfat, salte af 1-azo-2-hydroxynaphthalenylarylsulfonsyre, og bariumsalte nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Bariumsalze, mit Ausnahme des Bariumsulfats, der Salze von 1-Azo-2-hydroxynaphthalenylarylsulfonsäuren, und der namentlich in diesem Anhang bezeichneten Salze

EL: Üëáôá âáñßïõ, åêôüò áðü ôï èåééêü âÜñéï, Üëáôá ôïõ 1-áæù-2-õäñïîõíáöèáëéíï áñõëï óïõëöïíéêïý ïîÝïò, êáé Üëáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé ó` Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ êáôáëüãïõ

EN: barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex

FR: sels de baryum, à l`exclusion du sulfate de baryum, des sels de l`acide 1-azo-2-hydroxynaphthalénylarylsulfonique, et des sels nommément désignés dans cette annexe

IT: sali di bario, esclusi il solfato di bario, i sali dell`acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril solfonico, e i sali espressamente indicati in questo allegato

NL: bariumzouten, met uitzondering van bariumsulfaat, zouten van 1-azo-2-hydroxynaphtyl aryl sulfoonzuur en in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: sais de bário, com excepção do sulfato de bário, sais de ácido 1-azo-2-hidroxinaftalenil aril sulfónico, e dos sais expressamente referidos no presente anexo

FI: bariumsuolat paitsi bariumsulfaatti, 1-atso-2-hydroksinaftenyyliaryylisulfonihapon suolat ja muualla tässä liiteessä mainitut suolat

SV: bariumsalter utom bariumsulfat, salter av 1-azo-2-hydroxinaftalenylarylsulfonsyra och sådana som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/22

S:(2-)28

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

C >= 1%

Xn; R 20/22

Cas No -

EEC No -

No 082-002-00-1

NOTA A

NOTA E

Pb (CnH2n+1)xn=1-5

ES: derivados de alquilplomo

DA: blyalkyler

DE: Bleialkyle

EL: áëêõëéêÝò åíþóåéò ìïëýâäïõ

EN: lead alkyls

FR: dérivés alkylés du plomb

IT: piomboalchili

NL: loodalkylen

PT: alquilos de chumbo

FI: lyijyalkyylit

SV: blyalkyler

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. I; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:61-62-26/27/28-33-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

C >= 5%

T+; R 61-62-26/27/28-33

0,5% <= C < 5%

T+; R 61-26/27/28-33

0,1% <= C < 0,5%

T; R 61-23/24/25-33

0,05% <= C < 0,1%

Xn; R 20/21/22-33

Cas No 7758-97-6

EEC No 231-846-0

No 082-004-00-2

PbCrO4

ES: cromato de plomo

DA: blychromat

DE: Bleichromat

EL: ÷ñùìéêüò ìüëõâäïò

EN: lead chromate

FR: chromate de plomb

IT: cromato di piombo

NL: loodchromaat

PT: cromato de chumbo

FI: lyijykromaatti

SV: blykromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Carc. Cat. 3; R 40

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:61-62-33-40-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 77-73-6

EEC No 201-052-9

No 601-044-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno

DA: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden

DE: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden

EL: 3a,4,7,7a-ôåôñáûäñï-4,7-ìåèáíïúíäÝíéï

EN: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

FR: 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène

IT: 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene; diciclopentadiene

NL: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen

PT: 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno

FI: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indeeni

SV: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden; dicyklopentadien

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/22-36/37/38-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-95-3

EEC No 200-824-2

No 602-003-00-8

CH2Br2

ES: dibromometano

DA: dibrommethan

DE: Dibrommethan

EL: äéâñùìïìåèÜíéï

EN: dibromomethane

FR: dibromométhane

IT: dibromometano

NL: dibroommethaan

PT: dibromometano

FI: dibromimetaani; metyleenidibromidi

SV: dibrommetan; metylenbromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20-52/53

S:(2-)24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 12,5%

Xn; R 20

Cas No 75-25-2

EEC No 200-854-6

No 602-007-00-X

CHBr3

ES: bromoformo

DA: bromoform

DE: Bromoform; Tribrommethan

EL: âñùìïöüñìéï

EN: bromoform; tribromomethane

FR: bromoforme

IT: bromoformio; tribromometano

NL: bromoform

PT: bromoforme

FI: bromoformi; tribromimetaani

SV: bromoform; tribrommetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Xi; R 36/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23-36/38-51/53

S:(1/2-)28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56-23-5 EEC

No 200-262-8

No 602-008-00-5

CCl4

ES: tetracloruro de carbono

DA: carbontetrachlorid

DE: Kohlenstofftetrachlorid; Tetrachlormethan

EL: ôåôñá÷ëùñßäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon tetrachloride; tetrachloromethane

FR: tétrachlorure de carbone

IT: tetracloruro di carbonio; tetraclorometano

NL: koolstoftetrachloride

PT: tetracloreto de carbono

FI: hiilitetrakloridi

SV: koltetraklorid; tetraklormetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25-48/23

R 52-53

N; R 59

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-40-48/23-52/53-59

S:(1/2-)23-36/37-45-59-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

T; R 23/24/25-40-48/23

0,2% <= C < 1%

Xn; R 20/21/22-48/20

Cas No 75-00-3

EEC No 200-830-5

No 602-009-00-0

C2H5Cl

ES: cloroetano

DA: chlorethan

DE: Chlorethan; Ethylchlorid

EL: ÷ëùñïáéèÜíéï

EN: chloroethane

FR: chloroéthane

IT: cloroetano

NL: chloorethaan

PT: cloroetano

FI: kloorietaani; etyylikloridi

SV: kloretan; etylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 3; R 40

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:12-40-52/53

S:(2-)9-16-33-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-93-4

EEC No 203-444-5

No 602-010-00-6

NOTA E

BrCH2CH2Br

ES: 1,2-dibromoetano

DA: 1,2-dibromethan

DE: 1,2-Dibromethan; Ethylendibromid

EL: 1,2-äéâñùìïáéèÜíéï

EN: 1,2-dibromoethane

FR: 1,2-dibromoéthane

IT: 1,2-dibromoetano

NL: 1,2-dibroomethaan

PT: 1,2-dibromoetano

FI: 1,2-etyleenidibromidi

SV: 1,2-dibrometan; 1,2-etylendibromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/24/25

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-23/24/25-36/37/38-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

T; R 45-23/24/25-36/37/38

1% <= C < 20%

T; R 45-23/24/25

0,1% <= C < 1%

T; R 45-20/21/22

Cas No 75-34-3

EEC No 200-863-5

No 602-011-00-1

CH3CHCl2

ES: 1,1-dicloroetano

DA: 1,1-dichlorethan

DE: 1,1-Dichlorethan

EL: 1,1-äé÷ëùñïáéèÜíéï

EN: 1,1-dichloroethane

FR: 1,1-dichloroéthane

IT: 1,1-dicloroetano

NL: 1,1-dichloorethaan

PT: 1,1-dicloroetano

FI: 1,1-dikloorietaani

SV: 1,1-dikloretan; etylidendiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 22

Xi; R 36/37

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-22-36/37-52/53

S:(2-)16-23-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

Xn; R 22-36/37

12,5% <= C < 20%

Xn; R 22

Cas No 79-27-6

EEC No 201-191-5

No 602-016-00-9

CHBr2CHBr2

ES: 1,1,2,2-tetrabromoetano

DA: 1,1,2,2-tetrabromethan

DE: 1,1,2,2-Tetrabromethan

EL: 1,1,2,2-ôåôñáâñùìïáéèÜíéï

EN: 1,1,2,2-tetrabromoethane

FR: 1,1,2,2-tétrabromoéthane

IT: 1,1,2,2-tetrabromoetano

NL: 1,1,2,2-tetrabroomethaan

PT: 1,1,2,2-tetrabromoetano

FI: 1,1,2,2-tetrabromietaani

SV: 1,1,2,2-tetrabrometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

Xi; R 36

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26-36-52/53

S:(1/2-)24-27-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

T+; R 26-36

7% <= C < 20%

T+; R 26

1% <= C < 7%

T; R 23

0,1% <= C < 1%

Xn; R 20

Cas No 540-54-5 [1] 75-29-6 [2]

EEC No 208-749-7 [1] 200-858-8 [2]

No 602-018-00-X

NOTA C

C3H7Cl

ES: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

DA: 1-chlorpropan [1]; 2-chlorpropan [2]

DE: 1-Chlorpropan [1]; 2-Chlorpropan [2]

EL: 1-÷ëùñïðñïðÜíéï [1] . 2-÷ëùñïðñïðÜíéï [2]

EN: 1-chloropropane [1]; 2-chloropropane [2]

FR: 1-chloropropane [1]; 2-chloropropane [2]

IT: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

NL: 1-chloorpropaan [1]; 2-chloorpropaan [2]

PT: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

FI: 1-klooripropaani [1]; 2-klooripropaani [2]

SV: 1-klorpropan [1]; 2-klorpropan [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22

S:(2-)9-29

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

Xn; R 20/21/22

Cas No 96-12-8

EEC No 202-479-3

No 602-021-00-6

NOTA E

CH2Br - CHBr - CH2Cl

ES: 1,2-dibromo-3-cloropropano

DA: 1,2-dibrom-3-chlorpropan

DE: 1,2-Dibrom-3-chlorpropan

EL: 1,2-äéâñùìï-2-÷ëùñïðñïðÜíéï

EN: 1,2-dibromo-3-chloropropane

FR: 1,2-dibromo-3-chloropropane

IT: 1,2-dibromo-3-cloropropano

NL: 1,2-dibroom-3-chloorpropaan

PT: 1,2-dibromo-3-cloropropano

FI: 1,2-dibromi-3-klooripropaani

SV: 1,2-dibrom-3-klorpropan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat 2; R 46

Repr. Cat. 1; R 60

T; R 25

Xn; R 48/20/22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-46-60-25-48/20/22-52/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]

EEC No 208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]

No 602-022-00-1

NOTA C

C5H11Cl

ES: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

DA: 1-chlorpentan [1]; 2-chlorpentan [2]; 3-chlorpentan [3]

DE: 1-Chlorpentan [1]; 2-Chlorpentan [2]; 3-Chlorpentan [3]

EL: 1-÷ëùñïðåíôÜíéï [1] . 2-÷ëùñïðåíôÜíéï [2] . 3-÷ëùñïðåíôÜíéï [3]

EN: 1-chloropentane [1]; 2-chloropentane [2]; 3-chloropentane [3]

FR: 1-chloropentane [1]; 2-chloropentane [2]; 3-chloropentane [3]

IT: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

NL: 1-chloorpentaan [1]; 2-chloorpentaan [2]; 3-chloorpentaan [3]

PT: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

FI: 1-klooripentaani [1]; 2-klooripentaani [2]; 3-klooripentaani [3]

SV: 1-klorpentan [1]; 2-klorpentan [2]; 3-klorpentan [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22

S:(2-)9-29

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

Xn; R 20/21/22

Cas No 593-60-2

EEC No 209-800-6

No 602-024-00-2

CH2CHBr

ES: bromoetileno

DA: bromethylen; vinyl bromide

DE: Bromethylen; Vinylbromid

EL: âñùìïáéèõëÝíéï

EN: bromoethylene

FR: bromoéthylène

IT: bromoetilene

NL: broomethyleen

PT: bromoetileno

FI: bromietyleeni; vinyylibromidi

SV: brometen; vinylbromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-12

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]

EEC No 208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]

No 602-026-00-3

NOTA C

CHClCHCl

ES: 1,2-dicloroetileno [1]; cis-dicloroetileno [2]; trans-dicloroetileno [3]

DA: 1,2-dichlorethylen [1]; cis-dichlorethylen [2]; trans-dichlorethylen [3]

DE: 1,2-Dichlorethylen [1]; cis-Dichlorethylen [2]; trans-Dichlorethylen [3]; 1,2-Dichlorethen [1]; cis-Dichlorethen [2]; trans-Dichlorethen [3]

EL: 1,2-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [1] . cis-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [2] . trans-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [3]

EN: 1,2-dichloroethylene [1]; cis-dichloroethylene [2]; trans-dichloroethylene [3]

FR: 1,2-dichloroéthylène [1]; cis-dichloroéthylène [2]; trans-dichloroéthylène [3]

IT: 1,2-dicloroetilene [1]; cis-dicloroetilene [2]; trans-dicloroetilene [3]

NL: 1,2-dichloorethyleen [1]; cis-dichloorethyleen [2]; trans-dichloorethyleen [3]

PT: 1,2-dicloroetileno [1]; cis-dicloroetileno [2]; trans-dicloroetileno [3]

FI: 1,2-dikloorietyleeni [1]; cis-dikloorietyleeni [2]; trans-dikloorietyleeni [3]

SV: 1,2-dikloretylen [1]; cis-dikloretylen [2]; trans-dikloretylen [3]; 1,2-dikloreten [1]; cis-dikloreten [2]; trans-dikloreten [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20-52/53

S:(2-)7-16-29-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 12,5%

Xn; R 20

Cas No 79-01-6 EEC

No 201-167-4

No 602-027-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: tricloroetileno

DA: trichlorethylen

DE: Trichlorethylen

EL: ôñé÷ëùñïáéèõëÝíéï

EN: trichloroethylene

FR: trichloroéthylène

IT: tricloroetilene

NL: trichloorethyleen

PT: tricloroetileno

FI: trikloorietyleeni

SV: trikloreten

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:40-52/53

S:(2-)23-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

Xn; R 40

Cas No 127-18-4

EEC No 204-825-9

No 602-028-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: tetracloroetileno

DA: tetrachlorethylen

DE: Tetrachlorethylen; Perchlorethylen

EL: ôåôñá÷ëùñïáéèõëÝíéï

EN: tetrachloroethylene

FR: tétrachloroéthylène

IT: tetracloroetilene; percloroetilene

NL: tetrachloorethyleen

PT: tetracloroetileno

FI: tetrakloorietyleeni

SV: tetrakloreten

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:40-51/53

S:(2-)23-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

Xn; R 40

Cas No 542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]

EEC No 208-826-5 [1] 233-195-8 [2]

No 602-030-00-5

NOTA D

NOTA C

ClCHCHCH2Cl

ES: 1,3-dicloropropeno [1]; (Z)-1,3-dicloropropeno [2]

DA: 1,3-dichlorpropen [1]; (Z)-1,3-dichlorpropen [2]

DE: 1,3-Dichlorpropen [1]; (Z)-1,3-Dichlorpropen [2]

EL: 1,3-äé÷ëùñïðñïðÝíéï [1] . (Æ)-1,3-äé÷ëùñïðñïðÝíéï [2]

EN: 1,3-dichloropropene [1]; (Z)-1,3-dichloropropene [2]

FR: 1,3-dichloropropène [1]; (Z)-1,3-dichloropropène [2]

IT: 1,3-dicloropropene [1]; (Z)-1,3-dicloropropene [2]

NL: 1,3-dichloorpropeen [1]; (Z)-1,3-dichloorpropeen [2]

PT: 1,3-dicloropropeno [1]; (Z)-1,3-dicloropropeno [2]

FI: 1,3-diklooripropeeni [1]; (Z)-1,3-diklooripropeeni [2]

SV: 1,3-diklorpropen [1]; (Z)-1,3-diklorpropen [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

T; R 25

Xn; R 20/21

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-20/21-25-36/37/38-43-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 563-58-6

EEC No 209-253-3 6

No 02-031-00-0

CH3CHCCl2

ES: 1,1-dicloropropeno

DA: 1,1-dichlorpropen

DE: 1,1-Dichlorpropen

EL: 1,1-äé÷ëùñïðñïðÝíéï

EN: 1,1-dichloropropene

FR: 1,1-dichloropropène

IT: 1,1-dicloropropene

NL: 1,1-dichloorpropeen

PT: 1,1-dicloropropeno

FI: 1,1-diklooripropeeni

SV: 1,1-diklorpropen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T; R 25

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-25-52/53

S:(1/2-)16-29-33-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 563-47-3

EEC No 209-251-2

No 602-032-00-6

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3-cloro-2-metilpropeno

DA: 3-chlor-2-methylpropen

DE: 3-Chlor-2-methylpropen; Methallylchlorid

EL: 3-÷ëùñï-2-ìåèõëïðñïðÝíéï

EN: 3-chloro-2-methylpropene

FR: 3-chloro-2-méthylpropène

IT: 3-cloro-2-metilpropene

NL: 3-chloor-2-methylpropeen

PT: 3-cloro-2-metilpropeno

FI: 3-kloori-2-metyylipropeeni; metallyylikloridi

SV: 3-klor-2-metylpropen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

C; R 34

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/22-34-43-51/53

S:(2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-90-7

EEC No 203-628-5

No 602-033-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: clorobenceno

DA: chlorbenzen

DE: Chlorbenzol

EL: ÷ëùñïâåíæüëéï

EN: chlorobenzene

FR: chlorobenzène

IT: clorobenzene

NL: chloorbenzeen

PT: clorobenzeno

FI: klooribentseeni

SV: klorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-20-51/53

S:(2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 5%

Xn; R 20

Cas No 95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]

EEC No 202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]

No 602-040-00-X

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-clorotolueno [1]; 3-clorotolueno [2]; 4-clorotolueno [3]; clorotolueno [4]

DA: 2-chlortoluen [1]; 3-chlortoluen [2]; 4-chlortoluen [3]; chlortoluen [4]

DE: 2-Chlortoluol [1]; 3-Chlortoluol [2]; 4-Chlortoluol [3]; Chlortoluol [4]

EL: 2-÷ëùñïôïëïõüëç [1] . 3-÷ëùñïôïõëïõüëç [2] . 4-÷ëùñïôïëïõüëç [3] . ÷ëùñïôïëïõüëéï [4]

EN: 2-chlorotoluene [1]; 3-chlorotoluene [2]; 4-chlorotoluene [3]; chlorotoluene [4]

FR: 2-chlorotoluène [1]; 3-chlorotoluène [2]; 4-chlorotoluène [3]; chlorotoluène [4]

IT: 2-clorotoluene [1]; 3-clorotoluene [2]; 4-clorotoluene [3]; clorotoluene [4]

NL: 2-chloortolueen [1]; 3-chloortolueen [2]; 4-chloortolueen [3]; chloortolueen [4]

PT: 2-clorotolueno [1]; 3-clorotolueno [2]; 4-clorotolueno [3]; clorotolueno [4]

FI: 2-klooritolueeni [1]; 3-klooritolueeni [2]; 4-klooritolueeni [3]; klooritolueeni [4]

SV: 2-klortoluen [1]; 3-klortoluen [2]; 4-klortoluen [3]; klortoluen [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20-51/53

S:(2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 602-042-00-0

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexanos excepto los especialmente indicados en este Anexo

DA: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexaner med undtagelse af sådanne angivet andetsteds i dette bilag

DE: 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexane mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: 1,2,3,4,5,6-åîá÷ëùñïêõêëïåîÜíéï, åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexanes à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexanos com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexaner med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21-25-40-50/53

S:(1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 8001-35-2

EEC No 232-283-3

No 602-044-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: toxafeno

DA: toxaphen

DE: Toxaphen; Camphechlor

EL: ôïîïöáßíéï

EN: Toxaphene; camphechlor

FR: toxaphène

IT: toxafene; camfeclor

NL: toxafeen

PT: toxafeno

FI: toksafeeni; kamfekloori

SV: toxafen; kamfeklor (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat 3; R 40

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21-25-37/38-40-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 465-73-6

EEC No 207-366-2

No 602-050-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno; isodrin

DA: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalen; isodrin

DE: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin; Isodrin

EL: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-åîá÷ëùñï-1,4,4a,5,8,8a-åîáûäñï-1,4:5,8-äéìåèáíïíáöèáëÝíéï . éóïôñßí

EN: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphfthalene; isodrin

FR: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène; isodrine

IT: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-esacloro-1,4,4a,5,8,8a-esaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene; isodrin

NL: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftaleen; isodrin

PT: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno; isodrine

FI: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni; isodriini

SV: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen; isodrin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26/27/28-50/53

S:(1/2-)13-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-86-1

EEC No 203-623-8

No 602-060-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: bromobenceno

DA: brombenzen

DE: Brombenzol

EL: âñùìïâåíæüëéï

EN: bromobenzene

FR: bromobenzène

IT: bromobenzene

NL: broombenzeen

PT: bromobenzeno

FI: bromibentseeni

SV: brombenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-38-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118-74-1

EEC No 204-273-9

No 602-065-00-6

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: hexaclorobenceno

DA: hexachlorbenzen

DE: Hexachlorbenzol

EL: åîá÷ëùñïâåíæüëéï

EN: hexachlorobenzene

FR: hexachlorobenzène

IT: esaclorobenzene

NL: hexachloorbenzeen

PT: hexaclorobenzeno

FI: heksaklooribentseeni

SV: hexaklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 48/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-48/25-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118-75-2

EEC No 204-274-4

No 602-066-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: tetracloro-p-benzoquinona

DA: tetrachlor-p-benzoquinon

DE: Tetrachlor-p-benzochinon; Chloranil

EL: ôåôñá÷ëùñï-ðáñá-âåíæïêéíüíç

EN: tetrachloro-p-benzoquinone

FR: tétrachloro-p-benzoquinone

IT: tetracloro-p-benzochinone; cloranile

NL: tetrachloor-p-benzochinon

PT: tetracloro-p-benzoquinona

FI: tetrakloori-p-bentsokinoni; kloraniili

SV: tetraklor-p-benzokinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/38-50/53

S:(2-)37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 541-73-1

EEC No 208-792-1

No 602-067-00-7

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

ES: 1,3-diclorobenceno

DA: 1,3-dichlorbenzen

DE: 1,3-Dichlorbenzol

EL: 1,3-äé÷ëùñïâåíæüëéï

EN: 1,3-dichlorbenzene

FR: 1,3-dichlorobenzène

IT: 1,3-diclorobenzene

NL: 1,3-dichloorbenzeen

PT: 1,3-diclorobenzeno

FI: 1,3-diklooribentseeni

SV: 1,3-diklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 764-41-0

EEC No 212-121-8

No 602-073-00-X

NOTA E

CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

ES: 1,4-diclorobut-2-eno

DA: 1,4-dichlorbut-2-en

DE: 1,4-Dichlorbut-2-en

EL: 1,4-äé÷ëùñïâïõô-2-Ýíéï

EN: 1,4-dichlorobut-2-ene

FR: 1,4-dichlorobut-2-ène

IT: 1,4-diclorobut-2-ene

NL: 1,4-dichloorbut-2-een

PT: 1,4-diclorobut-2-eno

FI: 1,4-diklooribut-2-eeni

SV: 1,4-diklorbut-2-en

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26

T; R 24/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-24/25-26-34-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 608-93-5

EEC No 210-172-0

No 602-074-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: pentaclorobenceno

DA: pentachlorbenzen

DE: Pentachlorbenzol

EL: ðåíôá÷ëùñïâåíæüëéï

EN: pentachlorobenzene

FR: pentachlorobenzène

IT: pentaclorobenzene

NL: pentachloorbenzeen

PT: pentaclorobenzeno

FI: pentaklooribentseeni

SV: pentaklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-22-50/53

S:(2-)41-46-50-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2431-50-7

EEC No 219-397-9

No 602-076-00-6

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2,3,4-triclorobut-1-eno

DA: 2,3,4-trichlorbut-1-en

DE: 2,3,4-Trichlorbut-1-en

EL: 2,3,4-ôñé÷ëùñïâïõô-1-Ýíéï

EN: 2,3,4-trichlorobut-1-ene

FR: 2,3,4-trichlorobut-1-ène

IT: 2,3,4-triclorobut-1-ene

NL: 2,3,4-trichloorbut-1-een

PT: 2,3,4-triclorobut-1-eno

FI: 2,3,4-triklooribut-1-eeni

SV: 2,3,4-triklorbut-1-en

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Carc. Cat 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-23-36/37/38-40-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 120-83-2 EEC

No 204-429-6

No 604-011-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2,4-diclorofenol

DA: 2,4-dichlorphenol

DE: 2,4-Dichlorphenol

EL: 2,4-äé÷ëùñïöáéíüëç

EN: 2,4-dichlorophenol

FR: 2,4-dichlorophénol

IT: 2,4-diclorofenolo

NL: 2,4-dichloorfenol

PT: 2,4-diclorofenol

FI: 2,4-dikloorifenoli

SV: 2,4-diklorfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34-51/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 59-50-7

EEC No 200-431-6

No 604-014-00-3

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: clorocresol

DA: chlorocresol

DE: Chlorkresol; 4-Chlor-3-methylphenol

EL: ÷ëùñïêñåæüëç

EN: chlorocresol; 4-chloro-m-cresol; 4-chloro-3-methylphenol

FR: chlorocrésol

IT: clorocresolo

NL: chloorkresol

PT: clorocresol

FI: kloorikresoli; 4-kloori-3-metyylifenoli

SV: klorkresol; 4-klor-3-metylfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-41-43-50

S:(2-)26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 10%

Xn; R 21/22-41-43

5% <= C < 10%

Xn; R 21/22-36-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 50-00-0

EEC No 200-001-8

No 605-001-00-5

NOTA B

NOTA D

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: formaldehído ...%

DA: formaldehyd ...%

DE: Formaldehyd ...%

EL: öïñìáëäåàäç ...%

EN: formaldehyde ...%

FR: formaldéhyde ...%

IT: formaldeide ...%

NL: formaldehyde ...%

PT: formaldeído ...%

FI: formaldehydi ...%

SV: formaldehyd ...%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

C; R 34

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-34-40-43

S:(1/2-)26-36/37/39-45-51

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

T; R 23/24/25-34-40-43

5% <= C < 25%

Xn; R 20/21/22-36/37/38-40-43

1% <= C < 5%

Xn; R 40-43

0,2% <= C < 1%

Xi; R 43

Cas No 541-41-3

EEC No 208-778-5

No 607-020-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: cloroformiato de etilo

DA: ethylchlorformiat

DE: Ethylchlorformiat; Chlorameisensäureethylester

EL: ÷ëùñïìõñìçêéêü áéèõëï

EN: ethyl chloroformate

FR: chloroformiate d`éthyle

IT: cloroformiato di etile

NL: ethylchloorformiaat

PT: cloroformato de etilo

FI: etyyliklooriformiaatti

SV: etylklorformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T+; R 26

Xn; R 22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T + >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-22-26-34

S:(1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 98-95-3

EEC No 202-716-0

No 609-003-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: nitrobenceno

DA: nitrobenzen

DE: Nitrobenzol

EL: íéôñïâåíæüëéï

EN: nitrobenzene

FR: nitrobenzène

IT: nitrobenzene

NL: nitrobenzeen

PT: nitrobenzeno

FI: nitrobentseeni

SV: nitrobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 23/24/25-48/23/24

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-40-48/23/24-51/53-62

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 610-003-00-4

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: clorodinitrobenceno

DA: chlordinitrobenzen

DE: Chlordinitrobenzol

EL: ÷ëùñïäéíéôñïâåíæüëéï

EN: chlorodinitrobenzene

FR: chlorodinitrobenzène

IT: dinitroclorobenzene

NL: dinitrochloorbenzeen

PT: clorodinitrobenzeno

FI: klooridinitrobentseeni

SV: klordinitrobenzen, alla isomerer

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 610-006-00-0

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: cloronitroanilinas excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: chlornitroaniliner undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Chlornitroanilin mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ÷ëùñïíéôñïáíéëßíåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: chloronitroanilines with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: chloronitroanilines à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: chloornitroanilines met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: cloronitroanilinas com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: kloorinitroaniliinit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: klornitroaniliner med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]

EEC No 200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]

No 612-001-00-9

CH3NH2 [1]

(CH3)2NH [2]

(CH3)3N [3]

ES: metilamina (mono-[1], di-[2] y tri-[3])

DA: methylamin (mono-[1], di-[2] y tri-[3])

DE: Methylamin (mono-[1], di-[2] und tri-[3])

EL: ìåèõëáìßíç (ìïíï-[1], äé-[2] êáé ôñé-[3])

EN: methylamine (mono-[1], di-[2] and tri-[3])

FR: méthylamine (mono-[1], di-[2] et tri-[3])

IT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])

NL: methylamine (mono-[1], di-[2] en tri-[3])

PT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])

FI: metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3])

SV: metylamin (mono-[1], di-[2] och tri-[3])

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20

Xi; R 37/38-41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:12-20-37/38-41

S:(2-)16-26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

Xn; R 20-37/38-41

0,5% <= C < 5%

Xi; R 36

Cas No 109-89-7

EEC No 203-716-3

No 612-003-00-X

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: dietilamina

DA: diethylamin

DE: Diethylamin

EL: äéáéèõëáìßíç

EN: diethylamine

FR: diéthylamine

IT: dietilamina

NL: diethylamine

PT: dietilamina

FI: dietyyliamiini

SV: dietylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 121-44-8

EEC No 204-469-4

No 612-004-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: trietilamina

DA: triethylamin

DE: Triethylamin

EL: ôñéáéèõëáìßíç

EN: triethylamine

FR: triéthylamine

IT: trietilamina

NL: triethylamine

PT: trietilamina

FI: trietyyliamiini

SV: trietylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 109-73-9

EEC No 203-699-2

No 612-005-00-0

C4H9 - NH2

ES: butilamina

DA: butylamin

DE: Butylamin; 1-Amino-butan

EL: âïõôõëáìßíç

EN: butylamine

FR: butylamine

IT: butilamina

NL: butylamine

PT: butilamina

FI: butyyliamiini

SV: butylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 107-15-3

EEC No 203-468-6

No 612-006-00-6

H2N - CH2 - CH2 - NH2

ES: etilendiamina

DA: ethylendiamin

DE: Ethylendiamin; 1,2-Diamino-ethan

EL: áéèõëåíïäéáìßíç

EN: ethylenediamine; 1,2-diaminoethane

FR: éthylénediamine

IT: etilendiamina

NL: ethyleendiamine

PT: etilenodiamina

FI: etyleenidiamiini; 1,2 diaminoetaani

SV: etylendiamin; 1,2-diaminoetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 21/22

C; R 34

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-21/22-34-42/43

S:(1/2-)23-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-42/43

10% <= C < 25%

C; R 34-42/43

2% <= C < 10%

Xn; R 36/38-42/43

1% <= C < 2%

Xn; R 42/43

Cas No -

EEC No -

No 612-009-00-2

NOTA A

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: sales de anilina

DA: salte af anilin

DE: Salze von Anilin

EL: Üëáôá áíéëßíçò

EN: salts of aniline

FR: sels d`aniline

IT: sali di anilina

NL: zouten van aniline

PT: sais de anilina

FI: aniliinin suolat

SV: anilin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 48/23/24/25

Xn; R 20/21/22

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/21/22-40-48/23/24/25-50

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

T; R 20/21/22-40-48/23/24/25

0,2% <= C < 1%

Xn; R 48/20/21/22

Cas No -

EEC No -

No 612-010-00-8

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: cloroanilina (mono-, di-, tri-)

DA: chloranilin (mono-, di- og tri-)

DE: Chloranilin (mono-, di- und tri-)

EL: ÷ëùñïáíéëßíç (ìïíï-, äé- êáé ôñé-)

EN: chloroaniline (mono-, di- and tri-)

FR: chloroaniline (mono-, di- et tri-)

IT: cloroanilina (mono-, di- e tri-)

NL: chlooraniline (mono-, di- en tri-)

PT: cloroanilina (mono-, di- e tri-)

FI: kloorianiliini (mono-, di- ja tri-)

SV: kloranilin (mono-, di- och tri-); klorbenzenamin (mono-, di- och tri-)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-57-3

EEC No 204-482-5

No 612-014-00-X

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: ácido sulfanílico

DA: sulfanilsyre

DE: Sulfanilsäure; 4-Amino-benzolsulfonsäure

EL: óïõëöáíéëéêü ïîý

EN: sulphanilic acid; 4-aminobenzenesulphonic acid

FR: acide sulfanilique

IT: acido solfanilico; 4-aminobenzensolfonico

NL: sulfanilzuur

PT: ácido sulfanílico

FI: sulfaniilihappo; 4-aminobentseenisulfonihappo

SV: sulfanilinsyra; 4-aminobenzensulfonsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/38-43

S:(2-)24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-61-8

EEC No 202-870-9

No 612-015-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: N-metilanilina

DA: N-methylanilin

DE: N-Methylanilin

EL: Í-ìåèõëáíéëßíç

EN: N-methylaniline

FR: N-méthylaniline

IT: N-metilanilina

NL: N-methylaniline

PT: N-metilanilina

FI: N-metyylianiliini

SV: N-metylanilin; N-metylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-69-7

EEC No 204-493-5

No 612-016-00-0

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: N,N-dimetilanilina

DA: N,N-dimethylanilin

DE: N,N-Dimethylanilin

EL: Í,Í-äéìåèõëáíéëßíç

EN: N,N-dimethylaniline

FR: N,N-diméthylaniline

IT: N,N-dimetilanilina

NL: N,N-dimethylaniline

PT: N,N-dimetilanilina

FI: N,N-dimetyylianiliini

SV: N,N-dimetylanilin; N,N-dimetylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-40-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2844-92-0

EEC No 220-639-0

No 612-019-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: dipicrilamina, sal amónica

DA: dipicrylamin, ammoniumsalt

DE: Dipikrylamin, Ammoniumsalz; Ammonium-bis(2,4,6-trinitrophenyl)amin

EL: äéðéêñõëáìßíç, ôï Üëáò ìå áììþíéï

EN: dipicrylamine, ammonium salt

FR: dipicrylamine, sel d`ammonium

IT: dipicrilamina, sale di ammonio

NL: dipicrylamine, ammoniumzout

PT: dipicrilamina, sal de amónio

FI: dipikryyliamiini, ammonium suola

SV: ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyl)amin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E

R 1

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

E >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:1-26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 134-32-7

EEC No 205-138-7

No 612-020-00-2

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 1-naftilamina

DA: 1-naphthylamin

DE: 1-Naphthylamin

EL: 1-íáöèõëáìßíç

EN: 1-naphthylamine

FR: 1-naphtylamine

IT: 1-naftilamina

NL: 1-naftylamine

PT: 1-naftilamina

FI: 1-naftyyliamiini

SV: 1-naftylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-51/53

S:(2-)24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91-59-8

EEC No 202-080-4

No 612-022-00-3

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-naftilamina

DA: 2-naphthylamin

DE: 2-Naphthylamin

EL: 2-íáöèõëáìßíç

EN: 2-naphthylamine

FR: 2-naphtylamine

IT: 2-naftilamina

NL: 2-naftylamine

PT: 2-naftilamina

FI: 2-naftyyliamiini

SV: 2-naftylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

T; R 45-22

0,01% <= C < 25%

T; R 45

Cas No -

EEC No -

No 612-025-00-X

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: nitrotoluidina

DA: nitrotoluidin

DE: Nitrotoluidin

EL: íéôñïôïëïõéäßíç

EN: nitrotoluidine

FR: nitrotoluidine

IT: nitrotoluidina

NL: nitrotoluidine

PT: nitrotoluídina

FI: nitrotoluidiini

SV: nitrotoluidin; aminometylnitrobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 122-39-4

EEC No 204-539-4

No 612-026-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: difenilamina

DA: diphenylamin

DE: Diphenylamin

EL: äéöáéíõëáìßíç

EN: diphenylamine

FR: diphénylamine

IT: difenilamina

NL: difenylamine

PT: difenilamina

FI: difenyyliamiini

SV: difenylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-027-00-0

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: xilidina

DA: xylidin

DE: Xylidin

EL: îõëéäßíç

EN: xylidine

FR: xylidine

IT: xilidina

NL: xylidine

PT: xilidina

FI: ksylidiini

SV: xylidin; aminodimetylbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-54-5 [1] 108-45-2 [2] 106-50-3 [3]

EEC No 202-430-6 [1] 203-584-7 [2] 203-404-7 [3]

No 612-028-00-6

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: o-fenilendiamina [1]; m-fenilendiamina [2]; p-fenilendiamina [3]

DA: o-phenylendiamin [1]; m-phenylendiamin [2]; p-phenylendiamin [3]

DE: o-Phenylendiamin [1]; m-Phenylendiamin [2]; p-Phenylendiamine [3]

EL: o-öáéíõëåíïäéáìßíç [1] . ì-öáéíõëåíïäéáìßíç [2] . ð -öáéíõëåíïäéáìßíç [3]

EN: o-phenylenediamine [1]; m-phenylenediamine [2]; p-phenylenediamine [3]

FR: o-phénylènediamine [1]; m-phénylènediamine [2]; p-phénylènediamine [3]

IT: o-fenilendiamina [1]; m-fenilendiamina [2]; p-fenilendiamina [3]

NL: o-fenyleendiamine [1]; m-fenyleendiamine [2]; p-fenyleendiamine [3]

PT: o-fenilenodiamina [1]; m-fenilenodiamina [2]; p-fenilenodiamina [3]

FI: o-fenyleenidiamiini [1]; m-fenyleenidiamiini [2]; p-fenyleenidiamiini [3]

SV: o-fenylendiamin [1]; m-fenylendiamin [2]; p-fenylendiamin [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-43-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 5%

T; R 23/24/25-43

1% <= C < 5%

Xn; R 20/21/22-43

Cas No 541-69-5 [1] 624-18-0 [2]

EEC No 208-790-0 [1] 210-834-9 [2]

No 612-029-00-1

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: m-fenilenodiamina, diclorhidrato [1]; benceno-1,4-diamina, diclorhidrato [2]

DA: m-phenylendiamindihydrochlorid [1]; benzen-1,4-diamindihydrochlorid [2]

DE: m-Phenylendiamindihydrochlorid [1]; Benzol-1,4-diamindihydrochlorid [2]; 1,3-Phenylendiamindihydrochloride [1]; 1,4-Phenylendiamin-dihydrochloride [2]

EL: ì-öáéíõëåíïäéáìßíç, äéõäñï÷ëùñéêÞ [1] . âåíæïëï-1,4-äéáìßíç äéõäñï÷ëùñéêÞ [2]

EN: m-phenylenediamine dihydrochloride [1], benzene-1,4-diamine dihydrochloride [2]; benzene-1,3-diamine hydrochloride [1]; p-phenylenediamine, dihydrochloride [2]

FR: m-phénylènediamine, dichlorhydrate [1]; benzène-1,4-diamine, dichlorhydrate [2]

IT: m-fenilendiamina, dicloridrato [1]; benzen-1,4-diamina, dicloridrato [2]

NL: m-fenyleendiaminedihydrochloride [1]; benzeen-1,4-diaminedihydrochloride [2]

PT: m-fenilenodiamina, dicloridrato [1]; benzeno-1,4-diamina, dicloridrato [2]

FI: m-fenyleenidiamiinidihydrokloridi [1]; p-fenyleenidiamiinidihydrokloridi [2]

SV: m-fenylendiamindihydroklorid [1]; p-fenylendiamindihydroklorid [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-43-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 615-50-9 6369-59-1

EEC No 210-431-8 228-871-4

No 612-030-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: sulfato de 2-metil- p-fenilendiamina

DA: 2-methyl- p-phenylendiaminsulfat

DE: 2-Methyl- p-phenylendiaminsulfat; Toluylen-2,5-diaminsulfat

EL: èåééêÞ 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- p-phenylenediamine sulphate

FR: sulfate de 2-méthyl- p-phénylènediamine; sulfate de 2,5-diaminotoluène

IT: solfato di 2-metil- p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene solfato

NL: 2-methyl- p-fenyleendiaminesulfaat

PT: sulfato de 2-metil- p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- p-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: 2-metyl- p-fenylendiaminsulfat; 2-metyl-1,4-benzendiaminsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/21-25-43-50/53

S:(1/2-)24-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]

EEC No 220-623-3 [1] 202-807-5 [2]

No 612-031-00-2

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: N,N-dimetilbenceno-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

DA: N,N-dimethylbenzen-1,3-diamin [1]; 4-amino-N,N-dimethylanilin [2]

DE: N,N-Dimethylbenzol-1,3-diamin [1]; 4-Amino-N,N-dimethylanilin [2]; N,N-Dimethylphenylendiamin (m,p)

EL: N,N-äéìåèõëïâåíæïëï-1,3-äéáìßíç [1] . 4-áìéíï-N,N-äéìåèõëáíéëßíç [2]

EN: N,N-dimethylbenzene-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-dimethylaniline [2]; 3-amino- N,N`-dimethylaniline [1]; N,N`-dimethylbenzene-1,4-diamine

FR: N,N-diméthylbenzène-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-diméthylaniline [2]

IT: N,N-dimetilbenzen-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

NL: N,N-dimethylbenzeen-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-dimethylaniline [2]

PT: N,N-dimetilbenzeno-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

FI: N,N-dimetyylibentseeni-1,3-diamiini [1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiliini [2]

SV: N,N-dimetyl-1,3-benzendiamin [1]; N,N-dimetyl-1,4-benzendiamin [2]; N,N-dimetylfenylendiamin ( m, p)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25

S:(1/2-)28-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-55-6

EEC No 202-431-1

No 612-033-00-3

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-aminofenol

DA: 2-aminophenol

DE: 2-Aminophenol

EL: 2-áìéíïöáéíüëç

EN: 2-aminophenol

FR: 2-aminophénol

IT: 2-aminofenolo

NL: 2-aminofenol

PT: 2-aminofenol

FI: 2-aminofenoli

SV: 2-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Muta. Cat. 3; R 40

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/22-40

S:(2-)28-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 96-96-8

EEC No 202-547-2

No 612-038-00-0

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-nitro- p-anisidina

DA: 2-nitro- p-anisidin

DE: 2-Nitro- p-anisidin; 4-Methoxy-2-nitro-anilin

EL: 2-íéôñï-ð-áíéóéäßíç

EN: 2-nitro- p-anisidine; 4-methoxy-2-nitroaniline

FR: 2-nitro- p-anisidine

IT: 2-nitro p-anisidina; 2-nitro-4-metossianilina

NL: 2-nitro- p-anisidine

PT: 2-nitro- p-anisidina

FI: 2-nitro- p-anisidiini; 4-metoksi-2-nitroaniliini

SV: 2-nitro- p-anisidin; 4-metoxi-2-nitro-anilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26/27/28-33-52/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 97-02-9

EEC No 202-553-5

No 612-040-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2,4-dinitroanilina

DA: 2,4-dinitroanilin

DE: 2,4-Dinitroanilin

EL: 2,4-äéíéôñïáíéëßíç

EN: 2,4-dinitroaniline

FR: 2,4-dinitroaniline

IT: 2,4-dinitroanilina

NL: 2,4-dinitroaniline

PT: 2,4-dinitroanilina

FI: 2,4-dinitroaniliini

SV: 2,4-dinitroanilin; 2,4-dinitrobenzamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 119-93-7

EEC No 204-358-0

No 612-041-00-7

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4,4`-bi- o-toluidina

DA: 4,4`-bi- o-toluidin

DE: 4,4`-Bi- o-toluidin; 3,3`-Dimethylbenzidin

EL: 4,4`-äé- o-ôïëïõäßíç

EN: 4,4`-bi- o-toluidine

FR: 4,4`-bi- o-toluidine

IT: 4,4`-bi- o-toluidina; 3,3`-dimetilbenzidina

NL: 4,4`-bi- o-toluidine

PT: 4,4`-bi- o-toluídina

FI: 4,4`-bi- o-toluidiini

SV: 4,4`-bi- o-toluidin; 3,3`-dimetylbenzidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 92-87-5

EEC No 202-199-1

No 612-042-00-2

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: bencidina

DA: benzidin

DE: Benzidin

EL: âåíæéäßíç

EN: benzidine

FR: benzidine

IT: benzidina; 1,1`-bifenil-4,4` diamina

NL: benzidine

PT: benzidina

FI: bentsidiini

SV: benzidin; 1,1`-bifenyl-4,4`-diamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107-11-9

EEC No 203-463-9

No 612-046-00-4

CH2=CH-CH2-NH2

ES: alilamina

DA: allylamin

DE: Allylamin

EL: áëëõëáìßíç

EN: allylamine

FR: allylamine

IT: allilamina

NL: allylamine

PT: alilamina

FI: allyyliamiini

SV: allylamin; 2-propen-1-amin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus,

Klassificering

F; R 11

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-23/24/25-51/53

S:(1/2-)9-16-24/25-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-46-9

EEC No 202-854-1

No 612-047-00-X

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: bencilamina

DA: benzylamin

DE: Benzylamin

EL: âåíæõëáìßíç

EN: benzylamine

FR: benzylamine

IT: benzilamina

NL: benzylamine

PT: benzilamina

FI: bentsyyliamiini

SV: benzylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34

S:(1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 142-84-7

EEC No 205-565-9

No 612-048-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: dipropilamina

DA: dipropylamin

DE: Dipropylamin

EL: äéðñïðõëáìßíç

EN: dipropylamine

FR: dipropylamine

IT: dipropilamina

NL: dipropylamine

PT: dipropilamina

FI: dipropyyliamiini

SV: dipropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)16-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10% C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]

EEC No 210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]

No 612-055-00-3

NOTA C

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: N-metil-o-toluidina [1]; N-metil- m-toluidina [2]; N-metil- p-toluidina [3]

DA: N-methyl-o-toluidin [1]; N-methyl- m-toluidin [2]; N-methyl- p-toluidin [3]

DE: N-Methyl-o-toluidin [1]; N-Methyl- m-toluidin [2]; N-Methyl- p-toluidin [3]

EL: N-ìåèõëï-o-ôïëïõéäßíç [1] . N-ìåèõëï- ì-ôïëïõéäßíç [2] . N-ìåèõëï- ð-ôïëïõéäßíç [3]

EN: N-methyl-o-toluidine [1]; N-methyl- m-toluidine [2]; N-methyl- p-toluidine [3]

FR: N-méthyl-o-toluidine [1]; N-méthyl- m-toluidine [2]; N-méthyl- p-toluidine [3]

IT: N-metil-o-toluidina [1]; N-metil- m-toluidina [2]; N-metil- p-toluidina [3]

NL: N-methyl-o-toluïdine [1]; N-methyl- m-toluïdine [2]; N-methyl- p-toluïdine [3]

PT: N-metil-o-toluídina [1]; N-metil- m-toluídina [2]; N-metil- p-toluídina [3]

FI: N-metyyli-o-toluidiini [1]; N-metyyli- m-toluidiini [2]; N-metyyli- p-toluidiini [3]

SV: N-metyl-o-toluidin [1]; N-metyl- m-toluidin [2]; N-metyl- p-toluidin [3]; N,2-dimetylbenzenamin [1]; N,3-dimetylbenzenamin [2]; N,4-dimetylbenzenamin [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus,

Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/24/25-33-52/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-85-0

EEC No 203-808-3

No 612-057-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: piperazina

DA: piperazin

DE: Piperazin

EL: ðéðåñáæßíç

EN: piperazine

FR: pipérazine

IT: piperazina

NL: piperazine

PT: piperazina

FI: piperatsiini

SV: piperazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

R 42/43

R 52/53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:34-42/43-52/53

S:(1/2-)22-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56-18-8

EEC No 200-261-2

No 612-063-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3,3`-iminodi(propilamina)

DA: 3,3`-iminodi(propylamin)

DE: 3,3`-Iminodi(propylamin); Dipropylentriamin

EL: 3,3`-éìéíïäé(ðñïðõëáìßíç)

EN: 3,3`-iminodi(propylamine); dipropylenetriamine

FR: 3,3`-iminodi(propylamine); dipropylènetriamine

IT: 3,3`-iminodi(propilamina); dipropilenetriamina

NL: 3,3`-iminodi(propylamine)

PT: 3,3`-iminodi(propilamina)

FI: 3,3`-iminodi(propyyliamiini); dipropyleenitriamiini

SV: 4-azaheptan-1,7-diamin; dipropylentriamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 24

Xn; R 22

C; R 35

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-24-26-35-43

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-065-00-8

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: polietilenpolyaminas excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: polyethylenpolyaminer undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Polyethylenpolyamine mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ðïëõáéèõëåíïðïëõáìßíåò, åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: polyethlyenepolyamines with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: polyéthylènepolyamines, à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: polietilenpoliamine escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: polyethyleenpolyamine met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: polietilenopoliaminas com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: polyetyleenipolyamiinit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: polyetylenpolyaminer med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34-43-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 101-83-7

EEC No 202-980-7

612-066-00-3

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: diciclohexilamina

DA: dicyclohexylamin

DE: Dicyclohexylamin

EL: äéêõêëïåîõëáìßíç

EN: dicyclohexylamine

FR: dicyclohexylamine

IT: dicicloesilamina

NL: dicyclohexylamine

PT: diciclohexilamina

FI: disykloheksyyliamiini

SV: dicyklohexylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-34-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 22-34

10% <= C < 25%

C; R 34

2 % <= C < 10% Xi;

R 36/38

Cas No 2855-13-2

EEC No 220-666-8

No 612-067-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

DA: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

DE: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

EL: 3-áìéíïìåèõëï-3,5,5-ôñéìåèõëïêõêëïåîõëáìßíç

EN: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

FR: 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine; isophoronediamine

IT: 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

NL: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

PT: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

FI: 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini; isoforonidiamiini

SV: 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino; isoforondiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34-43-52/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 612-83-9 64969-34-2 74332-73-3

EEC No 210-323-0 265-293-1 277-822-3

No 612-069-00-X

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 3,3'-diclorobencidina

DA: salte af 3,3'-dichlorbenzidin

DE: Salze von 3,3'-Dichlorbenzidin

EL: Üëáôá ôçò 3,3'-äé÷ëùñïâåíæéäßíçò

EN: salts of 3,3'-dichlorobenzidine; salts of 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine

FR: sels de 3,3'-dichlorobenzidine

IT: 3,3'-diclorobenzidina sali

NL: zouten van 3,3'-dichloorbenzidine

PT: sais de 3,3'-diclorobenzidina

FI: 3,3'-diklooribentsidiinin suolat

SV: 3,3'-diklorbenzidin salter 3,3'-diklor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-21-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2

EEC No 208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8

No 612-070-00-5

NOTA A

NOTA E

ES: sales de bencidina

DA: salte af benzidin

DE: Salze von Benzidin

EL: Üëáôá ôçò âåíæéäßíçò

EN: salts of benzidine

FR: sels de benzidine

IT: benzidina sali

NL: zouten van benzidine

PT: sais de benzidina

FI: bentsidiinin suolat

SV: benzidin salter; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 553-00-4 612-52-2

EEC No 209-030-0 210-313-6

No 612-071-00-0

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 2-naftilamina

DA: salte af 2-nafthylamin

DE: Salze von 2-Naphthylamin

EL: Üëáôá ôçò 2-íáöèõëáìßíçò

EN: salts of 2-naphthylamine

FR: sels de 2-naphtylamine

IT: 2-naftilamina sali

NL: zouten van 2-naftylamine

PT: sais de 2-naftilamina

FI: 2-naftyyliamiinin suolat

SV: 2-naftylamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22 N;

R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 103-83-3

EEC No 203-149-1

No 612-074-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: bencildimetilamina

DA: benzyldimethylamin

DE: Benzyldimethylamin; N,N-Dimethylbenzylamin

EL: âåíæõëïäéìåèõëáìßíç

EN: benzyldimethylamine

FR: benzyldiméthylamine

IT: benzildimetilamina; N,N-dimetilbenzilamina

NL: benzyldimethylamine

PT: benzildimetilamina

FI: bentsyylidimetyyliamiini

SV: benzyldimetylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21/22

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:10-20/21/22-34-52/53

S:(1/2-)26-36-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-75-9

EEC No 200-549-8

No 612-077-00-3

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: dimetilnitrosoamina

DA: dimethylnitrosoamin

DE: Dimethylnitrosoamin

EL: äéìåèõëïíéôñïäïáìßíç

EN: dimethylnitrosoamine

FR: diméthylnitrosoamine

IT: dimetilnitrosoamina; N-nitrosodimetilamina

NL: dimethylnitrosoamine

PT: dimetilnitrosoamina

FI: dimetyylinitrosamiini

SV: dimetylnitrosamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26

T; R 25-48/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-25-26-48/25-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-079-00-4

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; sales de 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)

DA: salte af 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin; salte af 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)

DE: Salze von 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin; Salze von 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)

EL: Üëáôá ôçò 2,2'-äé÷ëùñï-4,4'-ìåèõëåíïäéáíéëßíçò . Üëáôá ôçò 4,4'-ìåèõëåíïäéó(2-÷ëùñïáíéëßíçò)

EN: salts of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline; salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)

FR: sels de 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline; sels de 4,4'-méthylènebis(2-chloraniline)

IT: 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina sali; 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) sali

NL: zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline; zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

PT: sais de 2,2'-dicloro-4,4'-metilenodianilina; sais de 4,4'-metileno-bis(2-cloroanilina)

FI: 2,2'-dikloori-4,4'-metyleenidianiliniin suolat; 4,4'-metyleenibis(2-kloorianiliini):n suolat

SV: 2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 612-82-8 64969-36-4 74753-18-7

EEC No 210-322-5 265-294-7 277-985-0

No 612-081-00-5

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 3,3'-dimetilbencidina; sales de o-tolidina

DA: salte af 3,3'-dimethylbenzidin; salte af o-tolidin

DE: Salze von 3,3'-Dimethyl-benzidin; Salze von o-Tolidin

EL: Üëáôá ôçò 3,3`-äéìåôõëïâåíæéäßíçò . Üëáôá ôçò ï-ôïëéäßíçò

EN: salts of 3,3'-dimethylbenzidine; salts of o-tolidine

FR: sels de 3,3'-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine

IT: 3,3'-dimetilbenzidina sali; o-tolidina sali

NL: zouten van 3,3'-dimethylbenzidine; zouten van o-tolidine

PT: sais de 3,3'-dimetilbenzidina; sais de o-tolidina

FI: 4,4'-bi- o-toluidiinin suolat

SV: 4,4'-bi- o-toluidin, salter; 3,3'-dimetylbenzidin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 838-88-0

EEC No 212-658-8

No 612-085-00-7

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4,4`-metilendi- o-toluidina

DA: 4,4`-methylendi- o-toluidin

DE: 4,4`-Methylendi- o-toluidin

EL: 4,4`-ìåèõëåíïäé- o-ôïëïõéäßíç

EN: 4,4`-methylenedi- o-toluidine

FR: 4,4`-méthylènedi- o-toluidine

IT: 4,4`-metilendi- o-toluidina

NL: 4,4`-methyleendi- o-toluïdine

PT: 4,4`-metilenodi- o-toluídina

FI: 4,4`-metyleenidi- o-toluídiini

SV: 4,4`-metylendi- o-toluidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13516-27-3

EEC No 236-855-3

No 612-087-00-8

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: guazatina

DA: guazatin

DE: Guazatin

EL: guazatine

EN: guazatine

FR: guazatine

IT: guazatina; 1,1`-iminobis(ottametilen)diguanidina

NL: guazatine

PT: guazatina

FI: guatsatiini

SV: guazatin; N,N```-(iminodi-8,1-oktandiyl)bisguanidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-36/38-50/53

S:(2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2243-62-1

EEC No 218-817-8

No 612-089-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 1,5-naftilenodiamina

DA: 1,5-naphthylendiamin

DE: 1,5-Naphthylendiamin

EL: 1,5-íáöèõëÝíéïäéáìßíç

EN: 1,5-naphthylenediamine

FR: 1,5-naphtylènediamine

IT: 1,5-naftilenediamina

NL: 1,5-naftyleendiamine

PT: 1,5-naftilenodiamina

FI: 1,5-naftyleenidiamiini

SV: 1,5-naftalendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:40-50/53

S:(2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-53-4

EEC No 202-429-0

No 612-091-00-X

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: o-toluidina

DA: o-toluidin

DE: o-Toluidin

EL: o-ôïëïõéäßíç

EN: o-toluidine; 2-aminotoluene

FR: o-toluidine

IT: o-toluidina

NL: o-toluïdin

PT: o-toluídina

FI: o-toluidiini; 2-aminotolueeni

SV: o-toluidin; 2-metylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/25

Xi; R 36

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-23/25-36-50

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 492-80-8

EEC No 207-762-5

No 612-096-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4,4`-carbonimidoilbis[ N,N-dimetilanilina];

DA: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin];

DE: 4,4`-Carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

EL: 4,4`-êáñâïíéìéäïûëïäéò[ N,N-äéìåèõëáíéëßíç]

EN: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

FR: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-diméthylaniline]; auramine

IT: 4,4`-carbonimidoilbis[ N,N-dimetilanilina]; auramina

NL: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

PT: 4,4`-carbonimidoílbis[ N,N-dimetilanilina]

FI: 4,4`-karbonimidoyylibis[ N,N-dimetyylianiliini]; auramiini

SV: 4,4`-karbonimidoylbis[ N,N-dimetylanilin]; C.I. Solvent Yellow 34

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-36-40-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-097-00-2

NOTA A

ES: sales de 4,4'-carbonimididoibis[ N,N-dimetilanilina]

DA: salte af 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

DE: Salze von 4,4'-Carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

EL: Üëáôá ôçò 4,4`-êáñâïíéìéäïûëïäéò[ Í,Í-äéìåèõëáíéëßíç]

EN: salts of 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

FR: sels de 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-diméthylaniline]; sels d`auramine

IT: sali di 4,4'-carbomidoibis[ N,N-dimetilanilina]; auramina sali

NL: zouten van 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

PT: sais de 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimetilanilina]

FI: 4,4'-karbonimidoyylibis[ N,N-dimetyylianiliini] suolat

SV: 4,4'-karbonimidoylbis[ N,N-dimetylanilin], salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-36-40-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 621-64-7

EEC No 210-698-0

No 612-098-00-8

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: nitrosodipropilamina

DA: nitrosodipropylamin

DE: Nitrosodipropylamin

EL: íéôñïäïäéðñïðõëáìßíç

EN: nitrosodipropylamine

FR: nitrosodipropylamine

IT: nitrosodipropilamina

NL: nitrosodipropylamine

PT: nitrosodipropilamina

FI: nitrosodipropyyliamiini

SV: nitrosodipropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-80-7

EEC No 202-453-1

No 612-099-00-3

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4-metil- m-fenilendiamina

DA: 4-methyl- m-phenylendiamin

DE: 4-Methyl- m-phenylendiamin; Toluylen-2,4-diamin

EL: 4-ìåèõëï- ì-öáéíïëåíïäéáìßíç

EN: 4-methyl- m-phenlyenediamine

FR: 4-méthyl- m-phénylènediamine; toluène-2,4-diamine

IT: 4-metil- m-fenilendiamina

NL: 4-methyl- m-fenyleendiamine

PT: 4-metil- m-fenilenodiamina

FI: 4-metyyli- m-fenyleenidiamiini

SV: 4-metyl- m-fenylendiamin; 4-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-21-25-36-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-97-0

EEC No 202-905-8

No 612-101-00-2

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: metenamina

DA: methenamin

DE: Methenamin; Hexamethylentetramin

EL: ìåèåíáìßíç

EN: methenamine; hexamethylenetetramine

FR: méthenamine; hexaméthylènetétramine

IT: metenamina; esametilentetramina

NL: methenamine

PT: metenamina

FI: meteeniamiini; heksametyleenitetramiini

SV: metenamin; hexametylentetramin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-42/43

S:(2-)16-22-24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 140-31-4

EEC No 205-411-0

No 612-105-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-piperazin-1-iletilamina

DA: 2-piperazin-1-ylethylamin

DE: 2-Piperazin-1-ylethylamin

EL: 2-(ðéðåñáæéí-1-õë)áéèõëáìßíç

EN: 2-piperazin-1-ylethylamine

FR: 2-pipérazine-1-yléthylamine

IT: 2-piperazin-1-iletilamina

NL: 2-piperazine-1-ylethylamine

PT: 2-(1-piperazinil)etilamina

FI: 2-piperatsiini-1-yylietyyliamiini

SV: 2-piperazin-1-yletylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34-43-52/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 98-84-0 [1] 618-36-0 [2]

EEC No 202-706-6 [1] 210-545-8 [2]

No 612-107-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbencilamina [2]

DA: 1-phenylethylamin [1]; DL-á-methylbenzylamin [2]

DE: 1-Phenylethylamin [1]; DL-á-Methylbenzylamin [2]

EL: 1-öáéíïëáéèõëáìßíçá-ìåèõëïâåíæõëáìßíç [1] . DL-á-ìåèõëïâåíæõëáìßíç [2]

EN: 1-phenylethylamine [1]; DL-á-methylbenzylamine [2]

FR: 1-phényléthylamine [1]; DL-á-méthylbenzylamine [2]

IT: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbenzilamina [2]

NL: 1-fenylethylamine [1]; DL-á-methylbenzylamine [2]

PT: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbenzilamina [2]

FI: 1-fenyylietyyliamiini [1]; DL-á-metyylibentsyyliamiini [2]

SV: 1-fenyletylamin [1]; DL-á-metylbenzylamin [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6864-37-5

EEC No 229-962-1

No 612-110-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenbis(ciclonexilamina)

DA: 2,2`-dimethyl-4,4`-methylenbis(cyclohexylamin)

DE: 2,2`-Dimethyl-4,4`-methylenbis(cyclohexylamin)

EL: 2,2`-äéìåèõëï-4,4`-ìåèõëåíïäéò(êõêëïåîõëáìßíç)

EN: 2,2`-dimethyl-4,4`-methylenebis(cyclohexylamine)

FR: 2,2`-diméthyl-4,4`-méthylènebis(cyclohexylamine)

IT: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenbis(cicloesilamina)

NL: 2,2`-dimethyl-4,4`-methyleenbis(cyclohexylamine)

PT: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenobis(ciclohexilamina)

FI: 2,2`-dimetyyli-4,4`-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)

SV: 2,2`-dimetyl-4,4`-metylenbis(cyklohexylamin)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24

Xn; R 22

C; R 35

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-23/24-35-51/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 823-40-5

EEC No 212-513-9

No 612-111-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-metil- m-fenilenodiamina

DA: 2-methyl- m-phenylendiamin

DE: 2-Methyl- m-phenylendiamin; Toluylen-2,6-diamin

EL: 2-:ìåèõëï- ì-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- m-phenylenediamine

FR: 2-méthyl- m-phénylènediamine; toluène-2,6-diamine

IT: 2-metil- m-fenilendiamina; toluene-2,6-diamina

NL: 2-methyl- m-fenyleendiamine

PT: 2-metil- m-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- m-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl- m-fenylendiamin; 2-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 21/22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-40-43-50/53

S:(2-)24-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 104-94-9

EEC No 203-254-2

No 612-112-00-2

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: p-anisidina

DA: p-anisidin

DE: p-Anisidin; 4-Methoxyanilin

EL: ð-áíéóéäßíç

EN: p-anisidine; 4-methoxyaniline

FR: p-anisidine

IT: p-anisidina; 4-metossianilina

NL: p-anisidine

PT: p-anisidina

FI: p-anisidiini; 4-metoksianiliini

SV: p-anisidin; 4-metoxianilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:26/27/28-33-50

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 28434-00-6

EEC No 249-013-5

No 613-055-00-6

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-en-1-ilo; S-bioaletrina

DA: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan- carboxylat; S-bioallethrin

DE: 3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan- carboxylat; S-Bioallethrin

EL: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-äéìåèõëï-3-(2-ìåèõëïðñïð-1-åíõëï)êõêëïðñïðáíïêáñâïîõëéêü 3-áëëõëï-2-ìåèõë-4-ïîïêõêëïðåíô-2-åí-1-ýëéï . S-bioallethrin

EN: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropano- carboxylate; S-bioallethrin

FR: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 3-allyl-2-méthyl-4-oxocyclopent-2-ène-1-yle; esdépalléthrine

IT: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di 3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-en-1-ile; S-bioalletrina

NL: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-een-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaan- carboxylaat; S-bioalletrine

PT: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-eno-1-ilo; S-bioaletrina

FI: 3-allyyli-2-metyyli-4-oksysklopent-2-en-1-yyli-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopro- paanikarboksylaatti; S-bioalletriini

SV: 3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat; S-bioalletrin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-50/53

S:(2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 90989-39-2

EEC No 292-695-4

No 649-403-00-9

NOTA H

NOTA P

ES: hidrocarburos aromáticos, C8-10; Nafta de baja temperatura de inflamación, sin especificar

DA: aromatiske carbonhydrider, C8-10; Lavtkogende uspecificeret nafta

DE: Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-10; Naptha, niedrig siedend, nicht spezifiziert

EL: áñùìáôéêïß õäñïãïíÜíèñáêåò, C8-10 . ÅëáöñÜ íÜöèá - íç ðñïäéáãåãñáììÝíç

EN: Aromatic hydrocarbons, C8-10; Low boiling point naphtha - unspecified

FR: hydrocarbures aromatiques en C8-10; Naphta à point d`ébullition bas - non spécifié

IT: idrocarburi aromatici C8-10; Nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

NL: aromatische koolwaterstoffen, C8-10; Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

PT: hidrocarbonetos aromáticos, C8-10; Nafta de baixo ponto de ebulição - não especificada

FI: aromaattiset hiilivedyt, C8-10; matalan kiehumispisteen teollisuusbensiini (nafta)-määrittelemälön

SV: aromatiska kolväten, C8-10; ospecificerad nafta med låg kokpunkt

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 65

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-65

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

C >= 10%

T; R 45-65

0,1% <= C < 10%

T; R 45

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Cas No 7789-12-0

EEC No 234-190-3

No 024-004-01-4

NOTA E

Na2Cr2O7 . 2H2O

ES: dicromato de sodio, dihidrato

DA: natriumdichromat, dihydrat

DE: Natriumdichromat, dihydrat

EL: äéîñùìéêü íÜôñéï, äéÝííäñï

EN: sodium dichromate, dihydrate

FR: dichromate de sodium, dihydrate

IT: dicromato di sodio, diidrato

NL: natriumdichromaat, dihydraat

PT: dicromato de sódio, dihidrato

FI: natriumdikromaatti, dihydraatti

SV: natriumdikromat, dihydrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

T+; R 26

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No -

EEC No -

No 024-017-00-8

NOTA A

NOTA E

ES: Compuestos de cromo(VI), excepto el cromato de bario y de los especialmente citados en este anexo

DA: Krom(VI)forbindelser, med undtagelse af bariumkromat samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Chrom(VI)verbindungen, mit Ausnahme von Bariumchromat und Verbindungen die in diesem Anhang gesondert aufgeführt sind

EL: åíþóåéò ÷ñùìßïõ (VI), åêôüò ôïõ ÷ñùìéêïý âáñßïõ êáé ôùí åíþóåùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex

FR: Composés de chrome(VI), à l`exception du chromate de baryum et de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: Composti di cromo(VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: Chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: Compostos de crómio(VI), com excepção do cromato de bário e dos expressamente referidos no presente anexo

FI: kromi(VI)-yhdisteet paitsi bariumkromaatti sekä muualla tässä liitteessä mainitut yhdisteet

SV: krom(VI)föreningar med undantag för bariumkromat och föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:49-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7784-42-1

EEC No 232-066-3

No 033-006-00-7

AsH3

ES: arsina

DA: arsin

DE: Arsin; Arsenwasserstoff

EL: áñóßíç

EN: arsine

FR: arsine

IT: arsina

NL: arsine

PT: arsina

FI: arsiini

SV: arsin; arsenikväte

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12 T+; R 26 Xn; R 48/20 N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:12-26-48/20-50/53

S:(1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10361-39-4

EEC No 233-788-1

No 056-004-00-8

BaCl2

ES: cloruro de bario

DA: bariumchlorid; bariumdichlorid

DE: Bariumchlorid

EL: ÷ëùñéïý÷ï âÜñéï

EN: barium chloride

FR: chlorure de baryum

IT: cloruro di bario; bario cloruro

NL: bariumchloride

PT: cloreto de bário

FI: bariumkloridi

SV: bariumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20-25

S:(1/2-)45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 77-47-4

EEC No 201-029-3

No 602-078-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: hexaclorociclopentadieno

DA: hexachlorcyclopentadien

DE: Hexachlorcyclopentadien

EL: åîá÷ëùñïêõêëïðåíôáäéÝíéï

EN: hexachlorocyclopentadiene

FR: hexachlorocyclopentadiène

IT: esaclorociclopentadiene

NL: hexachloorcyclopentadieen

PT: hexaclorociclopentadieno

FI: heksakloorisyklopentadieeni

SV: hexaklorcyklopentadien

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 24

Xn; R 22

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-24-26-34-50/53

S:(1/2-)25-39-45-53-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 94-59-7

EEC No 202-345-4

No 605-020-00-9

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 5-alil-1,3-benzodioxol

DA: 5-allyl-1,3-benzodioxol

DE: 5-Allyl-1,3-benzodioxol; Safrol

EL: 5-áëëõëï-1,3-âåíæïäéïîüëç

EN: 5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

FR: 5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

IT: 5-allil-1,3-benzodiossolo; safrolo

NL: 5-allyl-1,3-benzodioxool; safrool

PT: 5-alil-1,3-benzodioxole

FI: 5-allyyli-1,3-bentsodioksoli; safroli

SV: 5-allyl-1,3-benzodioxol; 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-22-40

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91673-30-2

EEC No 294-145-9

No 605-021-00-4

ES: formaldehído, productos de reacción con butilfenol

DA: formaldehyd, reaktionsprodukter med butylphenol

DE: Formaldehyd, Reaktionsprodukte mit Butylphenol

EL: öïñìáëäåàäçò, ðñïúüíôá áíôßäñáóçò ìå âïõôõëïöáéíüëç

EN: Formaldehyde, reaction products with butylphenol

FR: formaldéhyde, produits de réaction avec le butylphénol

IT: formaldeide, prodotti di reazione con butilfenolo

NL: formaldehyd, reactieprodukten met butylfenol

PT: formaldeído, produtos da reacção com butilfenol

FI: formaldehydi, reaktiotuotteet butyylifenolin kanssa

SV: formaldehyd, reaktionsprodukt med butylfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:43

S:(2-)24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 111-30-8

EEC No 203-856-5

No 605-022-00-X

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: glutaral

DA: glutaral; glutaraldehyd

DE: Glutaral; Glutaraldehyd

EL: ãëïõôáñáëäåàäç;

EN: glutaral; glutaraldehyde; 1,5-pentanedial

FR: glutaral

IT: glutarale; gluraraldeide; 1,5-pentandiale

NL: glutaaraldehyd

PT: glutaral

FI: glutaraldehydi

SV: glutaraldehyd; pentandial

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

C; R 34

R 42/43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:23/25-34-42/43-50

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 50%

T; R 23/25-34-42/43

25% <= C < 50%

T; R 22-23-34-42/43

10% <= C < 25%

C; R 20/22-34-42/43

2% <= C < 10%

Xn; R 20/22-37/38-41-42/43

1% <= C < 2%

Xn; R 36/37/38-42/43

0,5% <= C < 1%

Xi; R 36/37/38-43

Cas No 19666-30-9

EEC No 243-215-7

No 606-045-00-8

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletoxi)fenil]-5-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-ona

DA: 3-[2,4-dichlor-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxdiazol-2(3 H)-on

DE: 3-[2,4-Dichlor-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-on; Oxadiazon

EL: 3-[2,4-äé÷ëùñï-5-(1-ìåèõëáéèïîõ)öáéíõëï]-5-(1,1-äéìåèõëáéèë)-1,3,4-ïîáäéáæïë-2(3 H)-üíç

EN: 3-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-one; oxadiazon

FR: 3-[2,4-dichloro-5-(1-méthylethoxy)phényl]-5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3 H)-one; oxadiazon

IT: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletossi)fenil]-5-1,3,4-ossadiazol-2(3 H)-one

NL: 3-[2,4-dichloor-5-(1-methylethoxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazool-2(3 H)-on

PT: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletoxi)fenil]-5-1,3,4-oxadiazole-2(3 H)-ona

FI: 3-[2,4-dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3 H)-oni; oksadiatsoni

SV: 3-[2,4-dikloro-5-(1-metyletoxi)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-on; oxadiazon (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:50/53

S:60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-82-8

EEC No 204-212-6

No 607-228-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: ftalato de bis(2-metoxietilo)

DA: bis(2-methoxyethyl)phthalat

DE: Bis(2-methoxyethyl)phthalat

EL: öèáëéêü äéò(2-ìåèïîõáßèõëï)

EN: bis(2-methoxyethyl) phthalate

FR: phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

IT: ftalato di bis(2-metossietile)

NL: bis(2-methoxyethyl)ftalaat

PT: ftalato de bis(2-metoxietilo)

FI: bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

SV: di(2-metoxietyl)ftalat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:61-62

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 88-10-8

EEC No 201-798-5

No 607-229-00-0

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: cloruro de dietilcarbomoilo

DA: diethylcarbamoylchlorid

DE: Diethylcarbamoylchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ äéáéèõëïêáñâáìïàëïõ

EN: diethylcarbamoyl chloride

FR: chlorure de diéthylcarbamoyle

IT: cloruro di dietilcarbamoile

NL: diethylcarbamoylchloride

PT: cloreto de dietilcarbamoilo

FI: dietyylikarbamyylikloridi

SV: dietylkarbamoylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37/38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/22-36/37/38-40

S:(2-)26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 149-57-5

EEC No 205-743-6

No 607-230-00-6

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: ácido 2-etilhexanoico

DA: 2-ethylhexansyre

DE: 2-Ethylhexansäure

EL: 2-áéèõëåîáíïúêü ïîý

EN: 2-ethylhexanoic acid

FR: acide 2-éthylhexanoique

IT: acido 2-etilesanoico

NL: 2-ethylhexaanzuur

PT: ácido 2-etilhexanóico

FI: 2-etyyliheksaanihappo

SV: 2-etylhexansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:63

S:(2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1702-17-6

EEC No 216-935-4

No 607-231-00-1

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxilico

DA: 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre

DE: 3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsäure

EL: 3,6-äé÷ëùñïðõñéäéíï-2-êáñâïîõëéêü ïîý

EN: 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid; clopyralid

FR: acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique; clopyralid

IT: acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico; clopiralid

NL: 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur

PT: ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxilico

FI: 3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylikhappo; klopyralidi

SV: 3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra; klopyralid (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:41-51/53

S:(2-)26-39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 127-68-4

EEC No 204-857-3

No 609-048-00-2

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3-nitrobencenosulfonato de sodio

DA: natrium-3-nitrobenzensulfonat

DE: Natrium-3-nitrobenzolsulfonat

EL: 3-íéôñïâåíæïëïóïõëöïíéêü íÜôñéï

EN: sodium 3-nitrobenzenesulphonate

FR: 3-nitrobenzènesulfonate de sodium

IT: 3-nitrobenzensolfonato di sodio

NL: natrium-3-nitrobenzeensulfonaat

PT: 3-nitrobenzenossulfonato de sódio

FI: natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti

SV: natrium-3-nitrobenzensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36-43

S:(2-)24-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-87-9

EEC No 204-502-2

No 610-009-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-cloro-4-nitroanilina

DA: 2-chlor-4-nitroanilin

DE: 2-Chlor-4-nitroanilin

EL: 2-÷ëùñï-4-íéôñïáíéëßíç

EN: 2-chloro-4-nitroaniline

FR: 2-chloro-4-nitroaniline

IT: 2-cloro-4-nitroanilina

NL: 2-chloor-4-nitroaniline

PT: 2-cloro-4-nitroanilina

FI: 2-kloori-4-nitroaniliini

SV: 2-klor-4-nitroanilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-51/53

S:(2-)22-24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 611-024-00-1

NOTA A

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: Colorantes azoicos derivados de la bencidina; colorantes 4,4-diarilazobifenilos, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: Benzidinbaserede azofarvestoffer; 4,4'-diarylazobiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Azofarbstoffe auf Benzidinbasis; 4,4'-Diarylazobiphenyl-Farbstoffe, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áæùôïý÷åò ÷ñùóôéêÝò ìå âÜóç âåõæéäßíç, 4,4'-äéáñõëáæùäéöáéíõëï-÷ñùóôéêÝò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: Benzidine based azo dyes; 4,4'-diarylazobiphenyl dyes, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: Colorants azoïques dérivant de la benzidine; colorants de 4,4'-diarylazobiphényle à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: Azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4'-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: Azo kleurstoffen op basis van benzidine; 4,4-diarylazobifenylkleurstoffen, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: Corantes azoicos derivados da benzidina; corantes 4,4'-diarilazobifenil, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatsobifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: benzidinbaserade azofärger, 4,4'-diarylazobifenylfärger med undantag för föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1937-37-7

EEC No 217-710-3

No 611-025-00-7

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio

DA: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

DE: Dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat; C.I. Direct Black 38

EL: 4-áìéíï-3[[4`-[(2,4-äéáìéíïöáéíõë)áæù][1,1`-äéöáéíõë]-4-õë]áæù]-5-õäñïîõ-6-(öáéíõëáæù)íáöèáëåíï-2,7-äéóïõëöïíéêü äéíÜôñéï

EN: disodium 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate; C.I. Direct Black 38

FR: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1`-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium; C.I. Direct Black 38

IT: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio; C.I. Direct Black 38

NL: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1`-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

PT: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato de dissódio

FI: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenyyli)atso][1,1`-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; C.I. Direct Black 38

SV: dinatrium-4-amino-3-[[4`-(2,4-diaminofenyl)azo][1,1`-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. Direct Black 38

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45 Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2602-46-2

EEC No 220-012-1

No 611-026-00-2

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato] de tetrasodio

DA: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat]

DE: Tetranatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

EL: 3,3`-[[1,1`-äéöáéíõëï]-4,4`-äéõëïäéò(áæù)]äéò[5-áìéíï-4-õäñïîõíáöèáëåíï-2,7-äéóïõëöïíéêü] ôåôñáíÜôñéï

EN: tetrasodium 3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]; C.I. Direct Blue 6

FR: 3,3`-[[1,1`-biphényl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct Blue 6

IT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I. Direct Blue 6

NL: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

PT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato] de tetrassódio

FI: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyyli]-4,4`-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; C.I. Direct Blue 6

SV: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 573-58-0

EEC No 209-358-4

No 611-027-00-8

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de disodio

DA: dinatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)

DE: Dinatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct Red 28

EL: 3,3`-[[1,1`-äéöáéíõëï]-4,4`-äéõëïäéò(áæù)]äéò(4-áìéíïíáöèáëåíï-1-óïõëöïíéêü) äéíÜôñéï

EN: disodium 3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate); C.I. Direct Red 28

FR: 3,3`-[[1,1`-biphényl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium; C.I. Direct Red 28

IT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato) di disodio; C.I. Direct Red 28

NL: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)

PT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de dissódio

FI: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyyli]-4,4`-diyylibis(atso)]bis(4-aminonaftaleeni-1-sulfonaatti); C.I. Direct Red 28

SV: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat); C.I. Direct Red 28

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]

EEC No 200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]

No 612-001-01-6

NOTA B

CH3NH2....% [1]

(CH3)2NH....% [2]

(CH3)3N....% [3]

ES: metilamina (mono-[1], di-[2] y tri-[3])....%

DA: methylamin (mono-[1], di-[2] og tri-[3])....%

DE: Methylamin (mono-[1], di-[2] und tri-[3])....%

EL: ìåèõëáìßíç (ìïíï-[1], äé-[2] êáé ôñé-[3])....%

EN: methylamine (mono-[1], di-[2] and tri-[3])....%

FR: méthylamine (mono-[1], di-[2] et tri-[3])....%

IT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])....%

NL: methylamine (mono-[1], di-[2] en tri-[3])....%

PT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])....%

FI: metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3])....%

SV: metylamin (mono-[1], di-[2] och tri-[3])....%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:12-20/22-34

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 15%

C; R 20/22-34

10% <= C < 15%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 74070-46-5

EEC No 277-704-1

No 612-120-00-6

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-cloro-3-fenoxi-6-nitro-anilina

DA: 2-chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

DE: 2-Chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

EL: 2-÷ëùñï-6-íéôñï-3-öáéíïîõáíéëßíç

EN: 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

FR: 2-chloro-6-nitro-3-phénoxyaniline; aclonifène (ISO)

IT: 2-cloro-3-fenossi-6-nitro-anilina

NL: 2-chloor-3-fenoxy-6-nitro-aniline

PT: 2-cloro-3-fenoxi-6-nitro-anilina

FI: 2-kloori-6-nitro-fenoksianiliini; aklonifeeni

SV: 2-klor-6-nitro-3-fenoxianilin; aklonifen (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:50/53

S:60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68131-73-7

EEC No 268-626-9

No 612-121-00-1

ES: aminas, polietilenpoli-; HEPA

DA: aminer, polyethylenpoly-; HEPA

DE: Amine, Polyethylenpoly-; HEPA

EL: áìßíåò, ðïëõáéèõëåíïðïëõ- . HEPA

EN: Amines, polyethylenepoly-; HEPA

FR: amines, polyéthylènepoly-; HEPA

IT: amine, polietilenpoli-; HEPA

NL: aminen, polyethyleenpoly-; HEPA

PT: aminas, polietilenopoli-; HEPA

FI: amiinit, polyetyleenipoly-: HEPA

SV: aminer, polyetylenpoly-: HEPA

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:21/22-34-43-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi;R 43

Cas No 7803-49-8

EEC No 232-259-2

No 612-122-00-7

NH2OH

ES: hidroxilamina

DA: hydroxylamin

DE: Hydroxylamin

EL: õäñïîõëáìßíç

EN: hydroxylamine

FR: hydroxylamine

IT: idrossilamina

NL: hydroxylamine

PT: hidroxilamina

FI: hydroksyyliamiini

SV: hydroxylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 5

Xn; R 22-48/22

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:5-22-37/38-41-43-48/22-50

S:(2-)22-26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2] 10046-00-1 [3]

EEC No 226-798-2 [1] 233-118-8 [2] 233-154-4 [3]

No 612-123-00-2

[NH2OH] . HCl [1]

[NH2OH]2 . H2SO4 [2]

[NH2OH] . H2SO4 [3]

ES: cloruro de hidroxilamonio [1]; sulfato de bis(hidroxilamonio)[2]; hidrogenosulfato de hidroxilamonio [3]

DA: hydroxylammoniumchlorid [1]; bis(hydroxylammonium)sulfat [2]; hydroxylammoniumhydrogen-sulfat [3]

DE: Hydroxylammoniumchlorid [1]; Bis(hydroxylammonium)sulfat [2]; Hydroxylammoniumhydrogensulfat [3]

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ õäñïîõëáììùíßïõ [1] . èåééêü äéò(õäñïîõëáììþíéï) [2] . õäñïãïíïèåééêü õäñïîõëáììþíéï [3]

EN: hydroxylammonium chloride [1]; bis(hydroxylammonium) sulphate [2]; hydroxylammonium hydrogensulphate [3]; hydroxylamine hydrochloride [1]; hydroxylamine sulphate (2:1)[2]; hydroxylamine sulphate (1:1)[3]

FR: chlorure d`hydroxylammonium [1]; sulfate de bis(hydroxylammonium)[2]; hydrogénosulfate d`hydroxylammonium [3]

IT: cloruro di idrossilammonio [1]; solfato di bis(idrossilammonio)[2]; idrogenosolfato di idrossilammonio [3]

NL: hydroxylammoniumchloride [1]; bis(hydroxylammonium)sulfaat [2]; hydroxylammoniumhydrogeensulfaat [3]

PT: cloreto de hidroxilamónio [1]; sulfato de bis(hidroxilamónio)[2]; hidrogénossulfato de hidroxilamónio [3]

FI: hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]

SV: hydroxylammoniumklorid [1]; hydroxylammoniumsulfat [2]; hydroxylammonium vätesulfat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

Xi; R 36/38

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-36/38-43-48/22-50

S:(2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 138-24-9

EEC No 205-319-0

No 612-124-00-8

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: cloruro de N,N,N-trimetilanilinio

DA: N,N,N-trimethylaniliniumchlorid

DE: N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ N,N,N-ôñéìåèõëáíéëéíßïõ

EN: N,N,N-trimethylanilinium chloride

FR: chlorure de N,N,N-triméthylanilinium

IT: cloruro di N,N,N-trimetilanilinio

NL: N,N,N-trimethylaniliniumchloride

PT: cloreto de N,N,N-trimetilanilínio

FI: N,N,N-trimetyylianiliniumkloridi

SV: N,N,N-trimetylfenylammoniumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24/25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:24/25

S:(1/2-)25-39-45-53

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-70-5

EEC No 202-442-1

No 612-125-00-3

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 2-metil- p-fenilendiamina

DA: 2-methyl- p-phenylendiamin

DE: 2-Methyl- p-phenylendiamin; Toluylen-2,5-diamin

EL: 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- p-phenylenediamine

FR: 2-méthyl- p-phénylènediamine; toluène-2,5-diamine

IT: 2-metil- p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene

NL: 2-methyl- p-fenyleendiamine

PT: 2-metil- p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- p-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl- p-fenylendiamin; 2-metyl-1,4-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/21-25-43-50/53

S:(1/2-)24-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 65321-67-7

EEC No 265-697-8

No 612-126-00-9

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: sulfato de tolueno-2,4-diamonio

DA: toluen-2,4-diammoniumsulfat

DE: Toluol-2,4-diammoniumsulfat; Toluylen-2,4-diaminsulfat

EL: èåééêü ôïëïõåíï-2-4-äéáììþíéï

EN: toluene-2,4-diammonium sulphate; 4-methyl- m-phenylenediamine sulfate

FR: sulfate de toluène-2,4-diammonium

IT: solfato di toluen-2,4-diammonio; 4-metil- m-fenilendiamina solfato

NL: tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

PT: sulfato de tolueno-2,4-diamónio

FI: tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: toluen-2,2-diammoniumsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:45-21-25-36-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 591-27-5

EEC No 209-711-2

No 612-127-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 3-aminofenol

DA: 3-aminophenol

DE: 3-Aminophenol

EL: 3-áìéíïöáéíüëç

EN: 3-aminophenol

FR: 3-aminophénol

IT: 3-aminofenolo

NL: 3-aminofenol

PT: 3-aminofenol

FI: 3-aminofenoli

SV: 3-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/22-51/53

S:(2-)28-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 123-30-8

EEC No 204-616-2

No 612-128-00-X

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 4-aminofenol

DA: 4-aminophenol

DE: 4-Aminophenol

EL: 4-áìéíïöáéíüëç

EN: 4-aminophenol

FR: 4-aminophénol

IT: 4-aminofenolo

NL: 4-aminofenol

PT: 4-aminofenol

FI: 4-aminofenoli

SV: 4-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:20/22-40-50/53

S:(2-)28-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-18-9

EEC No 203-558-5

No 612-129-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: diisopropilamina

DA: diisopropylamin

DE: Diisopropylamin

EL: äééóïðñïðõëáìßíç

EN: diisopropylamine

FR: diisopropylamine

IT: diisopropilamina

NL: diisopropylamine

PT: diisopropilamina

FI: diisopropyyliamiini

SV: diisopropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

C >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:11-20/22-34

S:(1/2-)16-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/22-34

10% <= C < 25%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 149-30-4

EEC No 205-736-8

No 613-108-00-3

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: benzotiazol-2-tiol

DA: benzothiazol-2-thiol

DE: Benzothiazol-2-thiol; 2-Mercaptobenzothiazol

EL: âåíæïèåéáæïë-2-èåéüëç

EN: benzothiazole-2-thiol

FR: benzothiazole-2-thiol; mercaptobenzothiazole

IT: benzotiazol-2-tiolo; mercaptobenzotiazolo

NL: benzothiazool-2-thiol

PT: benzotiazole-2-tiol

FI: bentsotiatsoli-2-tioli

SV: benzotiazol-2-tiol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:43-50/53

S:(2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 94-37-1

EEC No 202-328-1

No 613-109-00-9

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: disulfuro de bis(piperidinotiocarbonilo)

DA: bis(piperidinothiocarbonyl)disulfid

DE: Bis(piperidinothiocarbonyl)disulfid

EL: äéóïõëößäéï ôïõ äéò(ðéðåñéäéíïèåéïêáñâïíõëßïõ)

EN: bis(piperidinothiocarbonyl) disulphide

FR: disulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle)

IT: disolfuro di bis(piperidinotiocarbonile)

NL: bis(piperidinothiocarbonyl)disulfide

PT: dissulfureto de bis(piperidinotiocarbonilo)

FI: bis(piperidiinotiokarbonyyli)disulfidi

SV: bis(piperidintiokarbonyl)disulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-43

S:(2-)24-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 61432-55-1

EEC No 262-784-2

No 613-110-00-4

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: piperidina-1-carbotioato de S-(1-fenil-1-metiletilo)

DA: S-(1-methyl-1-phenylethyl)piperidin-1-carbothioat

DE: S-(1-Methyl-1-phenylethyl)piperidin-1-carbothioat

EL: ðéðåñéäéíï-1-êáñâïèåéïúêü S-(1-ìåèõëï-1-öáéíõëáéèýëéï)

EN: S-(1-methyl-1-phenylethyl) piperidine-1-carbothioate

FR: pipéridine-1-carbothioate de S-(1-méthyl-1-phényléthyle); dimépipérate

IT: piperidin-1-carbotioato di S-(1-fenil-1-metiletile)

NL: S-(1-fenyl-1-methylethyl)piperidine-1-carbothioaat

PT: piperidina-1-carbotioato de S-(1-fenil-1-metiletilo)

FI: S-(1-metyyli-1-fenyylietyyli)piperidiini-1-karbotioaatti; dimepiperaatti

SV: S-(1-metyl-1-fenyletyl)piperidin-1-karbotioat; dimepiperat (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 538-75-0

EEC No 208-704-1

No 615-019-00-5

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: diciclohexilcarbodiimida

DA: dicyclohexylcarbodiimid

DE: Dicyclohexylcarbodiimid

EL: äéêõêëïåîõëïêáñâïäééìßäéï

EN: dicyclohexylcarbodiimide

FR: dicyclohexylcarbodiimide

IT: dicicloesilcarbodiimide

NL: dicyclohexylcarbodiimide

PT: diciclohexilcarbodiimida

FI: disykloheksyylikarbodi-imidi

SV: dicyklohexylkarbodiimid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24

Xn; R 22

Xi; R 41

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:22-24-41-43

S:(1/2-)24-26-37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6317-18-6

EEC No 228-652-3

No 615-020-00-0

NC-S-CH2-S-CN

ES: ditiocianato de metileno

DA: methylendithiocyanat

DE: Methylendithiocyanat

EL: äéèåéïêõáíéêü ìåèõëÝíéï

EN: methylene dithiocyanate

FR: dithiocyanate de méthylène

IT: ditiocianato di metilene; metilene ditiocianto

NL: methyleendithiocyanaat

PT: ditiocianato de metileno

FI: metyleeniditiosyanaatti

SV: metylenditiocyanat; ditiocyanatometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

N >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:43-50

S:(2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2451-62-9

EEC No 219-514-3

No 615-021-00-6

NOTA E

>VERWEIS AUF EIN SCHAUBILD>

ES: 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-triona; TGIC

DA: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

DE: 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

EL: 1,3,5-ôñéò(ïæéñáíõëïìåèõëï)-1,3,5-ôñéáæéíï-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-ôñéüíç . TGIC

EN: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

FR: 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

IT: 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

NL: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

PT: 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-triona; TGIC

FI: 1,3,5-tris(oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trioni; TGIC

SV: triglycidylisocyanurat; TGIC

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 2; R 46

T; R 23/25

Xn; R 48/22

Xi; R 41

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:46-23/25-41-43-48/22-52/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-22-3

EEC No 232-589-7

No 647-001-00-8

ES: glucosidasa, â-

DA: glucosidase, â-

DE: Glucosidase, â-

EL: ãëõêïæéäÜóç, â-

EN: Glucosidase, â-

FR: glucosidase, â-

IT: glucosidasi, â-

NL: glucosidase, â-

PT: glucosidase, â-

FI: glukosidaasi, â-

SV: glukosidas, â-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9012-54-8

EEC No 232-734-4

No 647-002-00-3

ES: celulasa

DA: cellulase

DE: Cellulase

EL: êõôôáñéíÜóç

EN: Cellulase

FR: cellulase

IT: cellulasi

NL: cellulase

PT: celulase

FI: sellulaasi

SV: cellulas

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 37329-65-0

EEC No 253-465-9

No 647-003-00-9

ES: celobiohidrolasa, exo-

DA: cellobiohydrolase, exo-

DE: Cellobiohydrolase, Exo-

EL: êåëëïâéïûäñïëÜóç, åîù-

EN: Cellobiohydrolase, exo-

FR: cellobiohydrolase, exo-

IT: cellobioidrolasi, eso-

NL: cellobiohydrolase, exo-

PT: celobiohidrolase, exo-

FI: sellobiohydrolaasi, ekso-

SV: cellobiohydralas, exo-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-004-00-4

ES: celulasa excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: cellulaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Cellulasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: êõôôáñéíÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: cellulases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: cellulases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: cellulasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: cellulase met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: celulase com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: sellulaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: cellulaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-00-7

EEC No 232-572-4

No 647-005-00-X

ES: bromelaína, jugo

DA: bromelain, saft

DE: Bromelain, Fruchtsaft-

EL: âñïìåëáÀíçò, ÷õìüò

EN: Bromelain, juice

FR: broméline, jus

IT: bromelina, succo

NL: bromelia, sap

PT: bromelaína, suco

FI: bromelaiini, mehu

SV: bromelain, saft

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-33-6

EEC No 232-599-1

No 647-006-00-5

ES: ficina

DA: ficin

DE: Ficin

EL: öéóßíç

EN: Ficin

FR: ficine

IT: ficina

NL: ficine

PT: ficina

FI: fisiini

SV: ficin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-73-4

EEC No 232-627-2

No 647-007-00-0

ES: papaína

DA: papain

DE: Papain

EL: ðáðáÀíç

EN: Papain

FR: papaïne

IT: papaina

NL: papaïne

PT: papaína

FI: papaiini

SV: papain

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-75-6

EEC No 232-629-3

No 647-008-00-6

ES: pepsina A

DA: pepsin A

DE: Pepsin A

EL: ðåøßíç Á

EN: Pepsin A

FR: pepsine A

IT: pepsina A

NL: pepsine A

PT: pepsina A

FI: pepsiini A

SV: pepsin A

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-98-3

EEC No 232-645-0

No 647-009-00-1

ES: renina

DA: rennin

DE: Rennin

EL: ñåííßíç

EN: Rennin

FR: rennine

IT: rennina

NL: rennine

PT: renina

FI: renniini

SV: rennin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9002-07-7

EEC No 232-650-8

No 647-010-00-7

ES: tripsina

DA: trypsin

DE: Trypsin

EL: èñõøßíç

EN: Trypsin

FR: trypsine

IT: tripsina

NL: trypsine

PT: tripsina

FI: trypsiini

SV: trypsin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9004-07-3

EEC No 232-671-2

No 647-011-00-2

ES: quimotripsina

DA: chymotrypsin

DE: Chymotrypsin

EL: ÷õìïèñõøßíç

EN: Chymotrypsin

FR: chymotrypsine

IT: chimotripsina

NL: chymotrypsine

PT: quimotripsina

FI: kymotrypsiini

SV: chymotrypsin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9014-01-1

EEC No 232-752-2

No 647-012-00-8

ES: subtilisina

DA: subtilisin

DE: Subtilisin

EL: óïõðôéëéóßíç

EN: Subtilisin

FR: subtilisine

IT: subtilisina

NL: subtilisine

PT: subtilisina

FI: subtilisiini

SV: subtilisin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 37/38-41

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:37/38-41-42

S:(2-)22-24-26-36/37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9068-59-1

EEC No 232-966-6

No 647-013-00-3

ES: proteinasa, microbiana neutra

DA: proteinase, mikrobiel neutral-

DE: Proteinase, mikrobenneutral

EL: ðñùôåúíÜóç, ìéêñïâéáêÞ ïõäÝôåñç

EN: Proteinase, microbial neutral

FR: protéinase neutre microbienne

IT: proteinasi, microbica neutra

NL: proteïnase, microbieel neutraal

PT: proteinase, neutra microbiana

FI: proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen

SV: proteas, neutralt mikrobiellt

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-014-00-9

ES: protease excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: proteaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Proteasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ðñùôåÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: proteases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: protéases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: proteasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: protease met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: protease com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: proteaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: proteaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9000-90-2

EEC No 232-565-6

No 647-015-00-4

ES: amilasa, á-

DA: amylase, á-

DE: Amylase, á-

EL: áìõëÜóç, á-

EN: Amylase, á-

FR: amylase, á-

IT: amilasi, á-

NL: amylase, á-

PT: amilase, á-

FI: amylaasi, á-

SV: amylas, á-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-016-00-X

ES: amilasa excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: amylaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Amylasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áìõëÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: amylases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: amylases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: amilasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: amylase met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: amilase com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: amylaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: amylaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

Index No

649-261-00-8

649-262-00-3

649-263-00-9

649-264-00-4

649-265-00-X

649-266-00-5

649-267-00-0

649-268-00-6

649-269-00-1

649-270-00-7

649-271-00-2

649-272-00-8

649-273-00-3

649-274-00-9

649-275-00-4

649-276-00-X

649-277-00-5

649-278-00-0

649-279-00-6

649-280-00-1

649-281-00-7

649-282-00-2

649-283-00-8

649-284-00-3

649-285-00-9

649-286-00-4

649-287-00-X

649-288-00-5

649-289-00-0

649-290-00-6

649-291-00-1

649-292-00-7

649-293-00-2

649-294-00-8

649-295-00-3

649-296-00-9

649-297-00-4

649-298-00-X

649-299-00-5

649-300-00-9

649-301-00-4

649-302-00-X

649-303-00-5

649-304-00-0

649-305-00-6

649-306-00-1

649-307-00-7

649-308-00-2

649-309-00-8

649-310-00-3

649-311-00-9

649-312-00-4

649-313-00-X

649-314-00-5

649-316-00-6

649-317-00-1

649-318-00-7

649-319-00-2

649-320-00-8

649-321-00-3

649-322-00-9

649-323-00-4

649-324-00-X

649-325-00-5

649-326-00-0

649-327-00-6

649-328-00-1

649-329-00-7

649-330-00-2

649-331-00-8

649-332-00-3

649-333-00-9

649-334-00-4

649-335-00-X

649-336-00-5

649-337-00-0

649-338-00-6

649-339-00-1

649-340-00-7

649-341-00-2

649-342-00-8

649-343-00-3

649-344-00-9

649-345-00-4

649-346-00-X

649-347-00-5

649-348-00-0

649-349-00-6

649-350-00-1

649-351-00-7

649-352-00-2

649-353-00-8

649-354-00-3

649-355-00-9

649-356-00-4

649-357-00-X

649-358-00-5

649-359-00-0

649-360-00-6

649-361-00-1

649-362-00-7

649-363-00-2

649-364-00-8

649-365-00-3

649-366-00-9

649-367-00-4

649-368-00-X

649-369-00-5

649-370-00-0

649-371-00-6

649-372-00-1

649-373-00-7

649-374-00-2

649-375-00-8

649-376-00-3

649-377-00-9

649-378-00-4

649-379-00-X

649-380-00-5

649-381-00-0

649-382-00-6

649-383-00-1

649-384-00-7

649-385-00-2

649-386-00-8

649-387-00-3

649-388-00-9

649-389-00-4

649-390-00-X

649-391-00-5

649-392-00-0

649-393-00-6

649-394-00-1

649-395-00-7

649-396-00-2

649-397-00-8

649-398-00-3

649-399-00-9

649-400-00-2

649-401-00-8

649-402-00-3

649-403-00-9

649-404-00-4

649-405-00-X

649-406-00-5

649-407-00-0

649-408-00-6

649-409-00-1

649-410-00-7

649-411-00-2

649-412-00-8

649-413-00-3

649-414-00-9

649-415-00-4

649-416-00-X

649-417-00-5

649-418-00-0

649-419-00-6

649-420-00-1

649-421-00-7

649-422-00-2

649-423-00-8

649-424-00-3

649-425-00-9

649-426-00-4

649-427-00-X

649-428-00-5

649-429-00-0

649-430-00-6

649-431-00-1

649-432-00-7

649-433-00-2

649-434-00-8

BILAG IV A

»AFSNIT B: METODER TIL BESTEMMELSE AF TOKSICITET OG ANDRE SUNDHEDSVIRKNINGER

GENEREL INDLEDNING: AFSNIT B

A. FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

Til denne indledning anvendes følgende nummerering:

B.15 Genmutation - Saccharomyces cerevisiae

B.16 Mitotisk rekombination - Saccharomyces cerevisiae

B.17 Genmutationstest - pattedyrceller in vitro

B.18 DNA-skade og DNA-reparation - Unscheduled DNA synthesis - pattedyrceller in vitro

B.19 Søsterkromatidombytning (SCE) in vitro

B.20 Kønsbundet recessiv letal test - Drosophila melanogaster

B.21 Celletransformationstest - pattedyrceller in vitro

B.22 Dominant letal test - gnavere

B.23 Cytogenetisk test - kønsceller fra pattedyr

B.24 Spottest - mus

B.25 Arvelig translokation hos mus

B.26 Subkronisk toksicitet, oral indgift: 90 dages gentagen oral indgift til gnavere

B.27 Subkronisk toksicitet, oral indgift: 90 dages gentagen oral indgift under anvendelse af andre dyrearter end gnavere

B.28 Subkronisk toksicitet, optagelse gennem huden: 90 dages gentagen dosering på hud under anvendelse af gnavere

B.29 Subkronisk toksicitet, inhalation: 90 dages gentagen inhalation under anvendelse af gnavere

B.30 Undersøgelse af kronisk toksicitet

B.31 Teratogenicitetsundersøgelse i gnavere og ikke-gnavere

B.32 Carcinogenicitetsundersøgelse

B.33 Kombineret undersøgelse af carcinogenicitet/kronisk toksicitet

B.34 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i en generation

B.35 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to generationer

B.36 Toksikokinetik

B. GENERELLE DEFINITIONER PÅ TERMER, DER ER ANVENDT I TESTMETODERNE I DETTE BILAG

i) Akut toksicitet: de skadelige virkninger, der optræder inden for et givet tidsrum (sædvanligvis 14 dage) efter udsættelse for en enkelt dosis af et teststof.

ii) Tydelige tegn på toksicitet: generel term til beskrivelse af klare tegn på toksicitet efter indgift af teststoffet. Disse tegn bør være tilstrækkelige som grundlag for risikovurdering og være af en sådan art, at en forøgelse af dosen kan forventes at resultere i udvikling af alvorlige tegn på toksicitet og sandsynlighed for dødelighed.

iii) Dosis: mængden af indgivet teststof. Dosis udtrykkes som vægt (gram eller milligram) eller som vægt af teststoffet pr. vægtenhed af forsøgsdyr (f.eks. mg pr. kg legemsvægt) eller som konstante koncentrationer i foderet (milliontedele eller mg pr. kg foder).

iv) Den kritiske dosis: den højeste af de fire fastdosisniveauer, som kan indgives, uden at det medfører stofrelateret dødelighed (aflivning af etisk årsag).

v) Dosering: generel term, der omfatter dosis, dosishyppighed og doseringens varighed.

vi) LD50 (middel letal dosis): den statistiske bestemte enkeltdosis af et teststof, som kan forventes at forårsage 50 % af forsøgsdyrenes død. LD50-værdier udtrykkes som vægt af teststof pr. vægtenhed af forsøgsdyr (mg/kg).

vii) LC50 (middel letal koncentration): den statistiske bestemte koncentration af et stof, som kan forventes at forårsage 50 % af forsøgsdyrenes død enten under eksponeringen eller inden for et fastsat tidsrum efter eksponering i en bestemt periode.

LC50-værdier udtrykkes som vægt af teststof pr. luftvolumenenhed ved standardbetingelser (mg/liter).

viii) NOAEL: forkortelse for no observed adverse effect level, dvs. den højeste dosis eller det højeste eksponeringsniveau, hvor der ikke iagttages skadelige behandlingsrelaterede resultater.

ix) Toksicitet ved gentagen dosering/subkronisk toksicitet: de skadelige virkninger, som iagttages på forsøgsdyr som følge af dagligt gentagen indgift af eller eksponering for et kemisk stof gennem en lille del af dyrenes forventede levetid.

x) Maksimal tolerabel dosis (MTD): den højeste dosis, som har toksiske virkninger uden dog i væsentlig grad at påvirke overlevelsesgraden i det forsøg, hvor den anvendes.

xi) Hudirritation: dannelse af inflammatoriske forandringer i huden som følge af applikation af et teststof.

xii) Øjenirritation: dannelse af forandringer i øjet som følge af applikation af et teststof på øjeæblet.

xiii) Hudsensibilisering: (allergisk kontakteksem): immunologisk udløst hudreaktion på et teststof.

xiv) Ætsning af huden: dannelse af irreversibel vævsskade i huden efter applikation af et teststof i et tidsrum fra tre minutter til fire timer.

xv) Toksikokinetik: undersøgelse af teststoffers absorption, distribution, metabolisme og udskillelse.

xvi) Absorption: den (eller de) proces(ser), hvorved et teststof trænger ind i kroppen.

xvii) Udskillelse: den (eller de) proces(ser), hvorved et teststof og/eller dets stofskifteprodukter udskilles af kroppen.

xviii) Distribution: den (eller de) proces(ser), hvorved det absorberede teststof og/eller dets stofskifteprodukter cirkulerer i og udskilles fra forskellige organer og væv i kroppen.

xix) Metabolisme: den (eller de) proces(ser), der forårsager strukturelle ændringer i teststoffet i kroppen enten ved enzymatiske eller non-enzymatiske reaktioner.

B.I Akut toksicitet, toksicitet ved gentagen dosis, subkronisk toksicitet og kronisk toksicitet

Et stofs akutte toksiske virkninger og dets toksiske virkninger på enkelte organer eller hele organismen kan vurderes med en række toksicitetstests (metode B.1-B.5), hvorfra der efter en enkelt dosis kan udledes et foreløbigt tegn på toksicitet.

Afhængigt af stoffets toksicitet kan der anvendes en grænsetest i stedet for en fuldstændig LD50-test: der er dog ikke specificeret nogen grænsetest for inhalationsundersøgelser, da det ikke har været muligt at definere en enkelt grænseværdi for eksponering ved inhalation.

Der anvendes så vidt muligt metoder, der bruger færrest mulige dyr eller mindsker dyrenes lidelser, f.eks. fastdosismetoden (metode B.1.bis) og metoden til klassificering som akut toksisk (metode B.1.ter). Ved niveau 1-testning kan en undersøgelse på en anden dyreart supplere konklusionerne af den første undersøgelse. I så fald kan der anvendes en standardtestmetode, eller metoden kan tilpasses til et mindre antal dyr.

Testen for toksicitet ved gentagen dosis (metode B.7, B.8 og B.9) omfatter vurdering af toksiske virkninger ved gentagen eksponering. Der lægges vægt på omhyggelige kliniske iagttagelser af dyrene, så der udledes flest mulige oplysninger af testen. Med disse tests skulle det være muligt at identificere målorganerne for toksicitet og de toksiske og ikke-toksiske doser. Der kan være behov for mere tilbundsgående undersøgelser af disse aspekter i langtidsundersøgelser (metode B.26-B.30 og B.33).

B.II Mutagenicitet - genotoksicitet

Ved mutagenicitet menes induktion af vedvarende, overførbare ændringer i mængden eller strukturen af cellers eller organismers genetiske materiale. Disse ændringer, »mutationer«, kan berøre et enkelt gen eller gen-segmenter, en sammenhængende række gener eller hele kromosomer. Virkningerne på hele kromosomer kan bestå i ændringer i disses struktur og/eller antal.

Et stofs mutagene aktivitet vurderes med in vitro-tests for gen(punkt)mutationer i bakterier (metode B.13/14) og/eller for strukturelle kromosomforandringer i pattedyrceller (metode B.10).

In vivo-metoder kan også accepteres, f.eks. mikronucleustesten (metode B.12) eller analyse af knoglemarvsceller i metafasen (metode B.11). Medmindre der foreligger kontraindikationer, bør in vitro-metoder imidlertid klart foretrækkes.

Ved fremstilling af store mængder kan der kræves supplerende undersøgelser til yderligere påvisning af mutagenicitet eller præ-screening for carcinogenicitet og/eller til udførelse eller opfølgning af en risikovurdering; disse undersøgelser kan anvendes til flere formål: til at bekræfte resultater, der er indhentet i basisundersøgelserne; til at analysere endepunkter, der ikke er undersøgt i basisundersøgelserne, og til at påbegynde eller udvide in vivo-undersøgelser.

Derfor omfatter metode B.15-B.25 både in vivo og in vitro eukariotiske systemer samt en udvidet række biologiske endepunkter. Disse tests giver oplysning om punktmutationer og andre endepunkter i organismer, der er mere komplekse end de bakterier, som bruges i basisundersøgelserne.

Når man planlægger et supplerende program til undersøgelse af mutagen effekt, bør det udformes således, at det giver relevant yderligere viden om det pågældende stofs mutagene og/eller carcinogene potentiale.

Hvilke undersøgelser der er hensigtsmæssige i konkrete tilfælde, afhænger af talrige faktorer, herunder også stoffets kemiske og fysiske egenskaber, resultaterne af de indledende bakteriologiske og cytogenetiske tests, stoffets omsætning og indflydelse på stofskifteprocesserne, resultaterne af andre toksikologiske undersøgelser og den eksisterende viden om stoffets anvendelse. Valget af test bør derfor, i betragtning af de varierende faktorer der skal tages hensyn til, ikke underlægges et stramt skema.

Direktiv 93/67/EØF indeholder visse generelle principper for teststrategien; den tekniske vejledning i risikovurdering indeholder mere detaljerede teststrategier, som ikke desto mindre er fleksible og kan tilpasses de konkrete omstændigheder.

Metoder til yderligere undersøgelser er anført nedenfor, opdelt efter deres vigtigste genetiske endepunkt:

Undersøgelser af gen(punkt)mutationer

a) Fremad- eller tilbagemutationsundersøgelser med anvendelse af eukaryotiske mikroorganismer (Saccharomyces cerevisiae) (metode B.15).

b) In vitro-undersøgelser af fremadmutation i pattedyrceller (metode B.17).

c) Den kønsbundne recessive letale test i Drosophila melanogaster (metode B.20).

d) In vivo somatisk cellemutationstest: spottest i mus (metode B.24).

Undersøgelser af kromosomforandringer

a) In vivo cytogenetiske undersøgelser i pattedyr. Det bør overvejes at foretage in vivo analyser af knoglemarvsceller i metafase, hvis de ikke er foretaget i den indledende vurdering (metode B.11). Endvidere kan in vivo cytogenetiske undersøgelser af kønsceller inddrages (metode B.23).

b) In vitro cytogenetiske undersøgelser i pattedyrceller, hvis de ikke er foretaget i den indledende vurdering (metode B.10).

c) Dominant letal test i gnavere (metode B.22).

d) Arvelig translokation hos mus (metode B.25).

Genotoksiske virkninger - virkninger på DNA

Genotoksicitet, kendetegnet ved potentielt skadelige virkninger på det genetiske materiale, som ikke nødvendigvis er forbundet med mutagenicitet, kan vise sig ved induceret DNA-beskadigelse uden direkte tegn på mutation. Følgende metoder med anvendelse af eukaryotiske mikroorganismer eller pattedyrceller kan være velegnede til sådanne undersøgelser:

a) Mitotisk rekombination i Saccharomyces cerevisiae (metode B.16).

b) DNA-skade og DNA-reparation - unscheduled DNA synthesis i pattedyrceller (in vitro) (metode B.18).

c) Søsterkromatidombytning i pattedyrceller (in vitro) (metode B.19).

Alternative metoder til undersøgelse for kræftfremkaldende potentiale

Der findes tests for pattedyrcellers transformation, som måler et stofs evne til at fremkalde morfologiske og adfærdsmæssige ændringer i cellekulturer, der menes at være forbundet med maligne transformationer - in vivo (metode B.21). Der kan bruges en række forskellige celletyper og transformationskriterier.

Vurdering af risikoen for arvelige effekter i pattedyr

Der findes metoder til måling af arvelig effekt i intakte pattedyr, frembragt af gen(punkt)mutationer, som f.eks. i specifik locus test med anvendelse af mus, til måling af kønscellemutation i første generation (ikke medtaget i dette bilag) eller til måling af kromosomforandringer, som f.eks. i arvelig translokationstests i mus (metode B. 25). Sådanne metoder kan anvendes ved vurdering af den eventuelle humangenetiske risiko ved et stof. I betragtning af disse undersøgelsers komplekse karakter og det meget store antal dyr, der er behov for, især til specifik locus test, skal der være vægtige grunde til at gennemføre disse undersøgelser.

B.III Carcinogenicitet

Kemiske stoffer kan beskrives som genotoksiske eller ikke-genotoksiske carcinogener, afhængigt af den formodede virkningsmekanisme.

Mutagenicitets/genotoksicitetsundersøgelserne kan give foreløbige oplysninger om et stofs genotoksiske kræftfremkaldende potentiale. Yderligere oplysninger kan fås med tests for toksicitet ved gentagen dosis, for subkronisk toksicitet eller kronisk toksicitet. Toksicitetstesten med gentagen dosis, metode B.7, og længerevarende undersøgelser med gentagen dosis omfatter vurdering af histopatologiske ændringer, der er iagttaget i toksicitetstests med gentagen dosis, f.eks. hyperplasi i visse væv. Disse undersøgelser og toksikokinetiske oplysninger kan anvendes til at påvise kemiske stoffer med carcinogent potentiale, som eventuelt bør undersøges yderligere i en carcinogenicitetstest (metode B.32) eller ofte i en kombineret undersøgelse for kronisk toksicitet/carcinogenicitet (metode B.33).

B.IV Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet kan påvises på forskellige måder (f.eks. mindskelse af reproduktionsfunktionen eller -evnen hos hanner og hunner, identificeret som »virkninger på fertiliteten«, eller induktion af ikke-arvelige skadelige virkninger på afkommet, identificeret som »udviklingstoksicitet«, der også omfatter teratogenicitet og virkninger under laktation.

For teratogenicitetsundersøgelserne, som indgår i udviklingstoksicitetstestningen, er testmetoden (metode B.31) primært beregnet på oral indgift. Som alternativ kan andre indgiftsveje anvendes, afhængigt af teststoffets fysiske egenskaber eller den sandsynlige eksponeringsvej for mennesker. I sådanne tilfælde tilpasses testmetoden under hensyntagen til de relevante elementer i 28 dages-undersøgelserne.

Hvor der kræves en reproduktions (fertilitets) test over tre generationer, kan den beskrevne metode til reproduktionstest i to generationer (metode B.35) udvides med en tredje generation.

B.V Neurotoksicitet

Neurotoksicitet kan påvises på forskellige måder, f.eks. funktionelle ændringer og/eller strukturelle biokemiske ændringer i det centrale eller perifere nervesystem. Tests for akut toksicitet kan give et foreløbigt indicium for neurotoksicitet. Toksicitetstesten med gentagen dosis, metode B.7, omfatter vurdering af neurotoksikologiske virkninger; det er vigtigt, at der foretages omhyggelige kliniske observationer af dyrene, så der udledes mest mulig information heraf. Metoden kan bruges til at identificere kemiske stoffer med neurotoksisk potentiale, som eventuelt bør underkastes yderligere tilbundsgående undersøgelser. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på stoffernes evne til at forårsage specifikke neurotoksiske effekter, som ikke er påvist i andre toksicitetsundersøgelser. F.eks. et det påvist, at visse organiske phosphorforbindelser kan forårsage forsinket neurotoksicitet; de kan vurderes med metode B.37 og B.38 efter enkelt eller gentagen dosis.

B.VI Immunotoksicitet

Immunotoksicitet kan påvises på forskellige måder, f.eks. immunosuppression og/eller skærpelse af immunsystemets følsomhed, hvilket fremkalder overfølsomhed eller induceret autoimmunitet. Toksicitetstesten med gentagen dosis, metode B.7, omfatter vurdering af immunotoksiske effekter. Denne metode kan bruges til at identificere kemiske stoffer med immunotoksisk potentiale, som eventuelt bør undersøges yderligere.

B.VII Toksikokinetik

Toksikokinetiske undersøgelser er en hjælp til fortolkning og vurdering af toksicitetsdata. Formålet med disse undersøgelser er at belyse særlige aspekter af den testede kemiske forbindelses toksiske virkning, og undersøgelsesresultaterne kan være til støtte ved udformning af yderligere toksikologiske undersøgelser. Det er ikke hensigten med disse undersøgelser i alle tilfælde at bestemme alle parametre. Kun i sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at gennemføre hele rækken af toksikokinetiske undersøgelser (absorption, udskillelse, distribution og stofskifte). For en række kemiske forbindelsers vedkommende kan det være tilrådeligt at ændre denne rækkefølge, og det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at teste en enkelt dosis (metode B.36).

Oplysninger om den kemiske struktur og de fysisk-kemiske egenskaber kan også indicere, hvorledes absorptionen kan foregå, når der vælges en bestemt fremgangsmåde at administrere stoffet på, og de kan give oplysning om stoffets skæbne i stofskifteprocesser og fordeling i væv. Der kan også foreligge oplysninger om toksikokinetiske parametre fra tidligere undersøgelser af toksicitet og toksikokinetik.

C. BESKRIVELSE AF TESTSTOFFET

Teststoffets sammensætning, herunder de vigtigste urenheder, og dets relevante fysisk-kemiske egenskaber, herunder dets stabilitet, skal være kendt forud for enhver undersøgelse af toksicitet.

Teststoffets fysisk-kemiske egenskaber giver en række vigtige oplysninger for valget af administrationsmåde, udformningen af hver enkelt undersøgelse samt håndtering og opbevaring af teststoffet.

Forud for undersøgelsen bør der udvikles en analysemetode til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af stoffet (herunder vigtige urenheder, såfremt dette er muligt) i doseringsmediet og i det biologiske materiale.

Alle oplysninger om teststoffets identitet, fysisk-kemiske egenskaber, renhed og adfærd medtages i testrapporten.

D. PASNING AF DYR

Ved toksicitetstests er det afgørende, at der føres nøje kontrol med testmiljøet, og at dyrene passes korrekt.

i) Miljø

Miljøet i forsøgsstalde og -bure skal afpasses efter dyrearten. For rotter, mus og marsvin er en rumtemperatur på 22 ± 3° C og en relativ luftfugtighed på 30-70 % passende; for kaniner bør temperaturen være på 20 ± 3° C og den relative luftfugtighed på 30-70 %.

Nogle forsøgsteknikker er særlig følsomme over for temperaturafvigelser, og i sådanne tilfælde indeholder beskrivelsen af testmetoden nærmere oplysninger om passende forsøgsbetingelser. Ved alle undersøgelser af toksiske virkninger skal temperaturen og luftfugtigheden kontrolleres, registreres og anføres i den afsluttende forsøgsrapport.

Der bør anvendes kunstig belysning, som følger en rytme med tolv timers lys og tolv timers mørke. Oplysninger om belysningsrytmen registreres og anføres i den afsluttende forsøgsrapport.

Medmindre andet er angivet i metoden, kan dyrene opbevares i bure hver for sig eller i små grupper af samme køn, dog højst fem dyr pr. bur.

I rapporter over dyreforsøg er det vigtigt at anføre, hvilken type bure der er anvendt, og hvor mange dyr der har været i hvert bur, såvel under eksponering for det kemiske stof som i en efterfølgende observationsperiode.

ii) Fodring

Foderet skal opfylde alle de ernæringskrav, som den pågældende art af forsøgsdyr stiller. Hvis teststofferne indgives med foder, kan reaktioner mellem teststoffet og foderbestanddele medføre, at næringsværdien nedsættes. Muligheden af en sådan reaktion skal tages i betragtning, når forsøgsresultaterne fortolkes. Der kan anvendes normalt laboratoriefoder med ubegrænset forsyning af drikkevand. Valget af foder kan afhænge af, at teststoffet skal kunne iblandes foderet på passende måde, hvis teststoffet indgives med foderet.

Forureninger i foderet, som vides at influere på toksiciteten, må ikke forefindes i interfererende koncentrationer.

E. HENSYN VED ANVENDELSE AF FORSØGSDYR

Ved udarbejdelse af testmetoderne er der taget skyldigt hensyn til dyrenes velfærd. I det følgende er der givet nogle få eksempler; listen er altså ikke udtømmende. Den nøjagtige ordlyd og/eller de nøjagtige betingelser fremgår af de enkelte metoder:

- Til vurdering af akut toksicitet ved oral indgift bør to alternative metoder overvejes, nemlig »fastdosis-metoden« og »metoden til klassificering som akut toksisk«. Fastdosismetoden har ikke dødsfald som specifikt endepunkt. Metoden til klassificering som akut toksisk anvender gennemsnitligt 70 % færre forsøgsdyr end metode B.1 for akut oral toksicitet. Begge metoder resulterer i mindre smerte og lidelse end den klassiske metode.

- Antallet af forsøgsdyr reduceres til et videnskabeligt acceptabelt minimum, idet kun fem dyr af samme køn testes for hvert dosisniveau i forbindelse med metoderne B.1 og B.3; ti dyr (og kun fem til den negative kontrolgruppe) anvendes til bestemmelse af hudsensibilisering ved hjælp af maksimeringstest på marsvin (guinea pig maximumzation test) (metode B.6); antallet af forsøgsdyr til den positive kontrol i forbindelse med in vivo-testning af mutagenicitet reduceres ligeledes (metode B.11 og B.12).

- Dyrenes smerter og lidelser under forsøgene reduceres, idet dyr, der udviser alvorlige og vedvarende tegn på lidelse og smerte aflives humant; dosering af teststoffer på en måde, som vides at forårsage smerte og lidelse på grund af stoffernes ætsende eller lokalirriterende egenskaber, kan udelades (metode B.1, B.2 og B.3).

- Forsøg med alt for høje doser undgås ved indførelse af grænsetests, ikke blot i forsøg for akut toksicitet (metode B.1, B.2 og B.3), men ligeledes in vivo-forsøg for mutagenicitet (metode B.11 og B.12).

- En strategi for testning for irriterende egenskaber gør det nu muligt at undgå forsøg, eller forsøget kan reduceres til undersøgelse af et enkelt dyr, når der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation.

En sådan videnskabelig dokumentation kan baseres på stoffets fysisk-kemiske egenskaber, resultaterne af andre tidligere udførte tests eller resultaterne af velvaliderede in vitro tests. Hvis der f.eks. er gennemført en undersøgelse af akut dermal toksicitet med grænsetestdosis af stoffet (metode B.3), hvor der ikke er iagttaget hudirritation, kan yderligere testning for hudirritation (metode B.4) være unødvendig; materialer, som har udvist klart ætsende eller alvorlige hudirriterende egenskaber i en undersøgelse for hudirritation (metode B.4), bør ikke undersøges for øjenirritation (metode B.5).

F. ALTERNATIV TESTNING

Den Europæiske Union har sat sig som mål at udvikle og validere alternative metoder, som kan give oplysninger på samme niveau som de nuværende dyreforsøg, men som anvender færre dyr, forårsager mindre smerte, eller hvor brugen af dyr fuldstændig kan undgås.

Efterhånden som sådanne metoder udvikles, skal de så vidt muligt tages i anvendelse i forbindelse med risikobeskrivelse og efterfølgende klassifikation og etikettering baseret på den potentielle fare ved de pågældende stoffer.

G. VURDERING OG FORTOLKNING

Ved vurdering og fortolkning af resultaterne af dyreforsøg og in vitro-undersøgelser skal der tages hensyn til, at der er grænser for, i hvilket omfang de kan ekstrapoleres direkte til mennesker; dokumentation for skadelige virkninger på mennesker, hvor sådan foreligger, skal derfor anvendes til at bekræfte testresultaterne.

Testresultaterne kan anvendes til klassificering og etikettering af nye og eksisterende kemiske stoffer med hensyn til disses sundhedsvirkninger for mennesker på grundlag af deres iboende egenskaber, som påvist og kvantificeret med disse metoder. De tilsvarende kriterier for klassificering og etikettering i bilag VI er også baseret på endepunkterne i forsøgsprotokollerne for disse testmetoder.

Disse resultater kan også anvendes til risikovurderingsundersøgelser af nye og eksisterende stoffer, og passende undersøgelsesstrategier til disse formål er anført i de tilsvarende vejledninger.

H. LITTERATURHENVISNINGER

De fleste af disse metoder er udviklet inden for rammerne af OECD's program for retningslinjer for forsøgsvirksomhed (OECD-Test Guidelines) og bør udføres i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis, så der kan opnås størst mulig »gensidig accept af data«.

Yderligere oplysninger kan findes i henvisningerne i OECD-retningslinjerne og relevant litteratur, der er offentliggjort andetsteds.«

BILAG IV B

»B.1.ter AKUT TOKSICITET (ORAL INDGIFT) - METODE TIL KLASSIFICERING SOM AKUT TOKSISK

1. METODE

1.1. Indledning

Denne metode giver oplysninger til brug for både risikovurdering og -klassificering.

I metoden anvendes tre faste doser på forskellige niveauer, der tillader, at et stof kan klassificeres på grundlag af undersøgelsesresultaterne. Endvidere giver proceduren i denne testmetode mulighed for at vælge tre supplerende faste doser, som enten kan anvendes som alternative muligheder ved visse beslutningspunkter eller til yderligere testning. Anvendelse af supplerende dose(r) kan overvejes, hvis en mere tilbundsgående analyse er ønskelig eller nødvendig.

Der anvendes faste udgangsdoser. Metoden tager ikke sigte på beregning af en nøjagtig LD50, men giver mulighed for bestemmelse af et eksponeringsinterval, inden for hvilket dødelighed kan forventes, eftersom dødelig udgang for en del af dyrene stadig er det vigtigste endepunkt for denne test. Resultaterne af testen bør kunne anvendes til klassificering i henhold til kriterierne i bilag VI. Da denne fremgangsmåde er sekventiel, kan testens varighed være længere end den under B.1 beskrevne procedure. Den vigtigste fordel ved denne metode er, at den kræver færre dyr end både metoden for akut toksicitet (oral indgift) (B.1) og den alternative fastdosismetode (B.1.bis).

Se også den generelle indledning til afsnit B.

1.2. Definitioner

Se den generelle indledning til afsnit B.

1.3. Testmetodens princip

Stoffet indgives oralt til en gruppe forsøgsdyr på et af de fastsatte dosisniveauer. Stoffet afprøves med en trinvis fremgangsmåde, hvor der på hvert trin anvendes tre dyr af samme køn. Det er ikke nødvendigt at gennemføre en indledende observationsundersøgelse. Det næste trin afhænger af, om der indtræffer stofrelateret dødelighed blandt de behandlede dyr:

- der behøves ingen yderligere testning

- næste trin udføres med samme dosis, men med dyr af det andet køn

- næste trin udføres på det umiddelbart højere eller lavere dosisniveau.

1.4. Beskrivelse af testmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunde, kønsmodne dyr udvælges vilkårligt, mærkes med henblik på individuel identifikation og holdes i deres bure i mindst fem dage, inden forsøget påbegyndes, så dyrene kan tilpasse sig laboratoriebetingelserne. Dyrene kan anbringes sammen i bure efter køn og dosisniveau, men antallet af dyr pr. bur må ikke forringe muligheden for at foretage klare observationer af hvert enkelt dyr.

Teststoffet indgives dyrene i en enkelt dosis med mavesonde eller passende intubationsrør.

Om nødvendigt opløses eller opslæmmes teststoffet i et passende vehikel. Det anbefales, at der så vidt muligt anvendes en vandig opløsning/opslæmning og, hvis dette ikke er muligt, en opløsning/emulsion i olie (f.eks. majsolie) eller eventuelt en opløsning i andre vehikler. Ikke-vandige vehiklers toksiske egenskaber skal være kendt eller bestemmes forud for testen.

Dyrene fastes, inden teststoffet indgives (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for mus); der skal være fri adgang til drikkevand.

1.4.2. Forsøgsbetingelser

1.4.2.1. Forsøgsdyr

Rotter er de fortrukne forsøgsdyr, medmindre der foreligger kontraindikationer. Hundyr må ikke have født og må ikke være drægtige.

For såvel han- som hunrotter gælder det, at vægten af de anvendte dyr ikke må variere med mere end ±20 % fra en rimelig gennemsnitsvægt ved forsøgets begyndelse.

1.4.2.2. Antal og køn

Der anvendes tre dyr af samme køn på hvert trin. Begge køn kan bruges på det første trin.

1.4.2.3. Dosisniveauer

Som udgangsdosis vælges et af følgende tre faste niveauer, 25, 200 og 2 000 mg/kg legemsvægt. Udgangsdosisniveauet bør være det niveau, som med størst sandsynlighed kan ventes at medføre dødelighed for i hvert fald nogle af de behandlede dyr. Afhængigt af udgangsdosis kan et af diagrammerne i bilag 1 anvendes.

Ved valg af køn og udgangsdosis bør alle foreliggende oplysninger anvendes, herunder oplysninger om struktur/aktivitetsforhold. Hvis det af oplysningerne kan sluttes, at der ikke er sandsynlighed for dødelighed ved det højeste dosisniveau (2 000 mg/kg legemsvægt), bør der gennemføres en grænsetest. Hvis der ikke foreligger oplysninger om teststoffet, anbefales det af hensyn til dyrenes velfærd at anvende en udgangsdosis på 200 mg/kg legemsvægt.

Der kan til tider være brug for mere nøjagtige oplysninger, end der kan opnås efter testen med de tre faste dosisniveauer på 25, 200 og 2 000 mg/kg legemsvægt. I så fald kan det overvejes at gennemføre yderligere testning med supplerende fastdosisniveauer på 5, 50 eller 500 mg/kg legemsvægt.

Doser, der vides at forårsage udtalt smerte eller lidelse på grund af ætsende eller stærkt lokalirriterende egenskaber, er overflødige.

Tidsrummet mellem behandling af de forskellige grupper afhænger af tidspunktet for, varigheden af og styrken af tegnene på toksicitet. Behandling af dyr af det andet køn eller behandling med den næste dosis bør udsættes, indtil der er sikkerhed for, at de tidligere behandlede dyr overlever.

1.4.2.4. Grænsetest

Der kan udføres en grænsetest med en dosis på 2 000 mg/kg legemsvægt med tre dyr af hvert køn. Optræder der teststofrelaterede dødsfald, kan det være nødvendigt at gennemføre en yderligere undersøgelse med en dosis på 200 mg/kg (eller 500 mg/kg) legemsvægt.

1.4.2.5. Observationsperiode

Dyrene skal normalt observeres i 14 dage, medmindre der indtræder dødsfald eller det af hensyn til dyrene er nødvendigt at fjerne dem fra undersøgelsen og aflive dem humant. Observationsperiodens varighed bør dog ikke fastsættes rigoristisk. Den bør bestemmes ud fra de toksiske reaktioner, tidspunktet for disses indtræden og restitutionsperiodens længde; den kan således forlænges, hvis det anses for nødvendigt. Tidspunktet for, hvornår symptomer på toksicitet erkendes og forsvinder, er vigtigt, navnlig hvis der er tendens til, at tegnene på toksicitet indtræder sent. Alle observationer registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

1.4.3. Fremgangsmåde

Efter fasteperioden vejes dyrene forud for indgift af teststoffet. Når teststoffet er indgivet, kan man undlade at give dyrene foder i yderligere tre til fire timer. Hvis en dosis indgives fraktioneret over en periode, kan det være nødvendigt at give dyrene foder og vand afhængigt af, hvor lang en periode der er tale om.

Den største væskevolumen, som kan indgives på én gang, afhænger af forsøgsdyrets størrelse. Hos gnavere bør volumen normalt ikke overstige 1 ml/100 g legemsvægt; for vandige opløsninger kan 2 ml/100 g legemsvægt imidlertid komme i betragtning. Volumenvariationer minimeres ved at justere koncentrationen for at sikre en konstant volumen ved alle dosisniveauer. Hvis én enkelt dosis ikke er mulig, kan dosis gives i mindre fraktioner over en periode på højst 24 timer.

Testproceduren er beskrevet indgående i bilag 1.

1.4.3.1. Generelle observationer

Der foretages grundige kliniske observationer mindst to gange den dag, hvor teststoffet indgives, eller hyppigere, hvis dyrenes reaktion på behandlingen indicerer dette, og mindst en gang om dagen derefter. Døende dyr og dyr, der viser tegn på alvorlig smerte og lidelse, aflives humant. Dyr, der aflives af humane grunde, behandles på samme måde som dyr, der er døde under forsøget.

Hvis dyr aflives af humane årsager eller findes døde, registreres dødstidspunktet så nøjagtigt som muligt. Der kræves supplerende observationer, hvis dyrene fortsat udviser tegn på toksicitet. Observationerne skal omfatte forandringer i hud og pels, øjne og slimhinder, derudover åndedræt og kredsløb, det autonome og centrale nervesystem, den motoriske aktivitet og adfærdsmønster. Der foretages en omhyggelig observation for forekomst af rystelser, kramper, spytflod, diarré, apati, søvn og bevidstløshed.

Alle observationer registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

1.4.3.2. Legemsvægt

Alle dyrene vejes, kort tid inden teststoffet indgives, og dernæst mindst én gang om ugen. Vægtforandringer beregnes og registreres. Ved testens afslutning vejes overlevende dyr, inden de aflives humant.

1.4.3.3. Makroskopisk undersøgelse

Alle forsøgsdyrene, herunder de dyr, der dør under forsøget, eller som fjernes fra undersøgelsen, underkastes makroskopisk undersøgelse. Alle makroskopisk patologiske forandringer registreres for hvert dyr. Der kan også foretages en mikroskopisk undersøgelse af organer, der udviser tegn på makroskopisk patologi, på dyr, der overlever mindst 24 timer, da en sådan undersøgelse kan give nyttige oplysninger.

2. DATA

Der registreres data for hvert enkelt dyr. Derudover opstilles alle data i tabelform, som for hver testgruppe viser: antal dyr, der er anvendt; antal dyr, der udviser tegn på toksicitet; antal dyr, som findes døde under forsøget, eller som aflives af humane årsager; dødstidspunktet for de enkelte dyr; en beskrivelse af og tidsforløbet for de toksiske virkninger og reversibilitet samt obduktionsfund.

Bilag 2 indeholder generelle retningslinjer for fortolkning af resultaterne med henblik på klassificering.

3. RAPPORTERING

Forsøgsrapport

Forsøgsrapporten skal om muligt indeholde følgende oplysninger:

Forsøgsdyr:

- art/stamme

- dyrenes mikrobiologiske status, hvis denne kendes

- dyrenes antal, alder og køn

- herkomst, laboratoriemiljø, foder osv.

- hvert enkelt dyrs vægt ved forsøgets begyndelse, herefter med ugentlige mellemrum og ved forsøgets afslutning.

Forsøgsbetingelser:

- begrundelse for valg af vehikel, medmindre det er vand

- nærmere oplysninger om indgift af teststoffet, herunder dosisvolumen og doseringstidspunkt

- oplysninger om foder- og vandkvalitet (herunder type/oprindelse, vandets oprindelse)

- begrundelse for valg af udgangsdosis.

Resultater:

- tabelopstilling over reaktioner efter køn og dosisniveau for hvert enkelt dyr (dvs. dyr, som har vist tegn på toksicitet, herunder død, virkningernes art, sværhedsgrad og varighed)

- tidspunkt og tidsforløb for tegn på toksicitet og disses reversibilitet, for hvert enkelte dyr

- obduktionsfund og eventuelle histopatologiske fund for hvert enkelt dyr.

Diskussion af resultaterne

Konklusioner

4. LITTERATURHENVISNINGER

Denne metode svarer til TG 423 fra OECD.

BILAG 1

FORSØGSPROCEDURE

1. Som angivet under punkt 1.4.2.3, bør udgangsdosis være den dosis, som forventes at medføre dødelighed for i hvert fald nogle af de doserede dyr. Oplysninger, der kan anvendes ved valg af udgangsdosis:

- data om fysisk-kemiske egenskaber

- struktur/aktivitetsforhold

- alle data fra andre toksicitetstests

- forventet brug af teststoffet.

2. For hver udgangsdosis angives fremgangsmåden i de respektive forsøgsdiagrammer, der er anført i dette bilag. Arbejdsgangen er anført med pile og afhænger af antallet af humant aflivede dyr eller døde dyr.

3. Hvis kun ét dyr af det andet køn dør ved en udgangsdosis på 25 eller 200 mg/kg legemsvægt, foretages der normalt ikke yderligere testning. Hvis der imidlertid ikke observeres tegn på toksicitet hos de andre fem dyr, bør der under obduktion tages hensyn til muligheden for, at dødeligheden ikke er stofrelateret. I dette tilfælde bør testen videreføres med dosis på det efterfølgende højere niveau.

4. Hvis ét dyr af hvert køn dør ved en dosis på 2 000 mg/kg legemsvægt, kan LD50-værdien formodes at være højere end 2 000 mg/kg legemsvægt. Da dette imidlertid er et grænseresultat, bør reaktionen fra de resterende to dyr af hvert køn observeres nøje, og forekommer der distinkte og klare tegn på toksicitet hos disse dyr, kan det medføre klassificering af stoffet svarende til en LD50-værdi på 2 000 mg/kg legemsvægt eller mindre eller begrunde yderligere testning på samme niveau.

5. Fremgangsmåden giver mulighed for testning med yderligere tre faste doser (mulighed 2). Denne mulighed kan enten anvendes til at vælge en alternativ dosis på et givet beslutningspunkt eller til yderligere testning efter afslutning af den igangværende test (mulighed 1). Mulighed 1-fremgangsmåden er angivet med kraftigt markerede pile, mens mulighed 2-fremgangsmåden er angivet med tynde pile.

a) Forsøgsprocedure med udgangsdosis på 25 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

b) Fremgangsmåde med udgangsdosis på 200 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

c) Forsøgsprocedure med udgangsdosis på 2 000 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG 2

FORTOLKNING AF RESULTATERNE BASERET PÅ MULIGHED 1-TESTNING

De grå rubrikker »ingen yderligere testning« i diagrammerne i dette bilag viser de grænseværdier, der tjener til klassifikation. Efter forsøgsproceduren i mulighed 1 følges den relevante pil indtil den relevante grå rubrik.

a) Fortolkning af resultaterne baseret på mulighed 1-testning

Udgangsdosis: 25 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

b) Fortolkning af resultaterne baseret på mulighed 1-testning

Udgangsdosis: 200 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

c) Fortolkning af resultaterne baseret på mulighed 1-testning

Udgangsdosis: 2 000 mg/kg legemsvægt

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG IV C

»B.6 HUDSENSIBILISERING

1. METODE

1.1. Indledning

Bemærkninger:

I et system for klassifikation af den toksicitet, der er relevant for folkesundheden, er det af stor betydning at have følsomme test, som kan afsløre stoffer, der kan virke hudsensibiliserende på mennesker.

Der findes ikke én enkelt testmetode, hvorved man med sikkerhed kan identificere alle stoffer, som kan virke hudsensibiliserende på mennesker, og som kan anvendes til alle stoffer.

Der skal ved valg af test tages hensyn til en række faktorer såsom stoffets fysiske egenskaber, herunder dets evne til at trænge gennem huden.

Der er udviklet to testtyper med anvendelse af marsvin: adjuvanstypen, hvor en allergisk tilstand forstærkes, når teststoffet opløses eller opslæmmes i Freund's komplette adjuvans (FCA), og typen uden adjuvans.

Test af adjuvanstypen vil normalt forudsige et stofs sandsynlige hudsensibiliserende virkning hos mennesker mere præcist end de metoder, hvor der ikke benyttes Freund's komplette adjuvans, og bliver derfor foretrukket.

Maksimeringstest på marsvin (Guinea-Pig Maximization Test - GPMT) er en meget anvendt test af adjuvanstypen. Skønt en række andre metoder kan benyttes til at undersøge et stofs potentielle hudsensibiliserende virkning, er GPMT den foretrukne metode af adjuvanstypen.

Test uden adjuvans (hvor Buehler-testen er den foretrukne) bliver for mange kemiske stofgrupper anset for at være mindre følsom.

Der kan i visse tilfælde, være gode grunde til at vælge Buehler-testen med lokal påføring i stedet for den intradermale injektion, der benyttes i maksimeringstesten på marsvin. Der skal gives en videnskabelig begrundelse for anvendelse af Buehlertesten.

I denne metode beskrives maksimeringstesten på marsvin (GPMT) og Buehlertesten. Der kan anvendes andre metoder, forudsat at de er tilstrækkeligt validerede, og at valget er videnskabeligt begrundet.

Hvis testresultatet i en af de anerkendte screeningstest er positivt, er det tilladt at betegne stoffet som potentielt sensibiliserende og det er måske ikke nødvendigt at udføre yderligere marsvineforsøg. Hvis stoffet er negativt i en af de anerkendte screeningsmetoder skal der udføres en marsvinetest, hvor der bruges de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne testmetode.

Se også den generelle indledning til afsnit B.

1.2. Definitioner

Hudsensibilisering: (allergiske kontaktdermatitis) er en immunologisk hudreaktion på et stof. Hos mennesker kan reaktionerne være karakteriseret ved kløen, erytem, ødem, papler, vesikler, blærer eller en kombination heraf. Andre arter kan have andre reaktioner f.eks. kun erytem og ødem.

Induktionseksponering: eksperimentel eksponering af et individ for et teststof med henblik på fremkaldelse af hypersensibel tilstand.

Induktionsperiode: tidsrum på mindst en uge efter en induktionseksponering, under hvilken en hypersensibel tilstand kan være opstået.

Provokationseksponering: eksperimentel eksponering - efter en induktionsperiode - af et tidligere behandlet individ for et teststof til konstatering af, om individet reagerer hypersensibelt.

1.3. Referencestoffer

Den anvendte forsøgsmetodes følsomhed og pålidelighed vurderes hver sjette måned med anvendelse af stoffer, der vides at have mildt til moderat hudsensibiliserende egenskaber.

I en vel gennemført test bør der for mildt/moderat sensibiliserende stoffer ventes en reaktion på mindst 30 % i en adjuvanstest og mindst 15 % i en test uden adjuvans.

Følgende stoffer foretrækkes:

>TABELPOSITION>

Under visse omstændigheder vil andre kontrolstoffer, der opfylder de ovennævnte kriterier, kunne anvendes, såfremt valget heraf kan begrundes.

1.4. Testmetodens princip

Forsøgsdyrene udsættes først for teststoffet med intradermale injektioner og/eller epidermal applikation (induktionseksponering). Efter en hvileperiode på 10-14 dage (induktionsperiode), hvor der kan udvikle sig immunrespons, udsættes dyrene for en provokationsdosis. Omfanget og graden af hudens reaktion på provokationseksponeringen i forsøgsdyrene sammenlignes med resultater fra kontroldyr, der har fået placebo-behandling i induktionsperioden og dernæst er eksponeret for provokationsdosis.

1.5. Beskrivelse af testmetoderne

Hvis det anses for nødvendigt at fjerne teststoffet, bør dette gøres med vand eller et passende opløsningsmiddel, uden at den fremkaldte reaktion ændres eller overhuden beskadiges.

1.5.1. Maksimeringstest på marsvin (Guinea-Pig Maximization Test - GPMT)

1.5.1.1. Forberedelser

Unge, sunde, kønsmodne albinomarsvin tilvænnes laboratoriebetingelserne i mindst fem dage forud for testen. Før forsøget begyndes, fordeles dyrene randomiseret i behandlingsgrupper. Behåring fjernes ved klipning, barbering eller eventuelt med kemiske midler, afhængigt af testmetode. Huden må ikke irriteres. Dyrene vejes, inden forsøget påbegyndes, og ved forsøges afslutning.

1.5.1.2. Forsøgsbetingelser

1.5.1.2.1. Forsøgsdyr

Der benyttes albinomarsvin af almindeligt anvendte stammer.

1.5.1.2.2. Antal og køn

Der kan anvendes handyr og/eller hundyr. Hvis der benyttes hundyr, må de ikke have født, og de må ikke være drægtige.

Forsøgsgruppen skal bestå af mindst ti dyr og kontrolgruppen af mindst fem dyr. Hvis der anvendtes mindre end tyve forsøgsmarsvin og ti kontrolmarsvin og det ikke er muligt at konkludere, at teststoffet er sensibiliserende, anbefales det stærkt at teste stoffet i yderligere dyr, så der i alt er tale om mindst tyve forsøgsdyr og ti kontroldyr.

1.5.1.2.3. Dosisniveauer

Den koncentration af teststoffet, der anvendes ved hver induktionseksponering, må ikke forårsage systemiske gener og skal være den størst mulige, der forårsager mild til moderat hudirritation. Provokationskoncentrationen skal være den størst mulige, der ikke fremkalder hudirritation. Hvis nødvendigt kan, de relevante koncentrationer bestemmes ved hjælp af en pilotundersøgelse med to eller tre dyr. Det bør overvejes at bruge FCA-behandlede dyr til dette formål.

1.5.1.3. Fremgangsmåde

1.5.1.3.1. Induktion

Dag 0 - forsøgsgruppe

Tre intradermale injektioner på 0,1 ml gives parvis i skulderpartiet - hvorfra hårlaget er fjernet - således, at hvert injektionspar består af en injektion på hver side af midterlinien.

Injektion 1: en blanding i forholdet 1:1 (volumenprocent) af FCA/vand eller fysiologisk saltopløsning.

Injektion 2: teststoffet i et passende vehikel i den udvalgte koncentration.

Injektion 3: teststoffet i den valgte koncentration i en blanding i forholdet 1:1 (volumenprocent) FCA/vand eller fysiologisk saltopløsning.

I injektion 3 opløses vandopløselige stoffer i vandfasen før de blandes med FCA. Fedtopløselige eller uopløselige stoffer opslæmmes i FCA forud for blanding med den vandige fase. Teststoffets slutkoncentration skal være den samme som i injektion 2.

Injektion 1 og 2 placeres tæt på hinanden og nærmest ved hovedet, mens injektion 3 placeres i den bageste del af testområdet.

Dag 0 - kontrolgruppe

Tre intradermale injektioner på 0,1 ml gives parvis på samme måde som for forsøgsdyrene.

Injektion 1: en blanding i forholdet 1:1 (volumenprocent) FCA/vand eller fysiologisk saltopløsning.

Injektion 2: det ufortyndede vehikel

Injektion 3: en 50 vægtprocent formulering af vehiklet i en blanding i forholdet 1:1 (volumenprocent) af FCA/vand eller fysiologisk saltopløsning.

Dag 5-7 - forsøgsgruppe og kontrolgruppe

Hvis stoffet ikke er hudirriterende, fremkaldes der, ca. 24 timer inden den lokale induktionsapplikation, en lokal irritation ved behandling af testområdet med 0,5 ml 10 % natriumlaurylsulfat i vaseline, efter klipning og/eller barbering.

Dag 6-8 - forsøgsgruppe

Testområdet klippes. Et stykke filtrerpapir (2×4 cm) gennemvædes med teststoffet, der er blandet med et passende vehikel, og anbringes på testområdet og fastholdes med en okklusiv forbinding i 48 timer. Valget af vehikel skal begrundes. Faste stoffer pulveriseres og inkorporeres i et passende vehikel. Væske kan eventuelt anvendes direkte.

Dag 6-8 - kontrolgruppe

Testområdet klippes. Vehikel alene anbringes på tilsvarende måde på testområdet og fastholdes med en okklusiv forbinding i 48 timer.

1.5.1.3.2. Provokation

Dag 20-22 - forsøgs- og kontrolgruppe

Både i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen befries dyrenes flanke for hår. På forsøgsdyrenes ene side anbringes en lap eller en kapsel med teststoffet, og, hvis det er relevant, kan der også anbringes en lap eller en kapsel med rent vehikel på den anden side. Lapperne holdes i kontakt med huden i 24 timer med en okklusiv forbinding.

1.5.1.3.3. Observation og scoring: forsøgs- og kontrolgruppe

- ca. 21 timer efter at lappen er fjernet, renses provokationsområdet og befries om nødvendigt for hår

- ca. 3 timer senere (ca. 48 timer efter påføring af provokationsdosis) observeres hudens reaktion, som registreres efter den scoringsskala, der er vist i tillægget

- ca. 24 timer efter denne observation foretages endnu en observation (72 timer), som registreres.

Blindlæsning af forsøgs- og kontroldyrene anbefales.

Hvis det er nødvendige at uddybe resultaterne af den første provokationseksponering, bør det overvejes at foretage endnu en provokationseksponering (dvs. en fornyet provokation), eventuelt med en ny kontrolgruppe, ca. 1 uge efter den første eksponering. En fornyet provokation kan også foretages på den oprindelige kontrolgruppe.

Alle hudreaktioner og alle usædvanlige virkninger, herunder systemiske reaktioner, af både induktions- og provokationseksponeringen skal observeres og registreres i henhold til Magnusson/Kligmans scoringsskala (se tillægget). Andre teknikker, f.eks. histopatologisk undersøgelse og måling af hudfortykkelse, kan benyttes til afklaring af tvetydige reaktioner.

1.5.2. Buehler-test

1.5.2.1. Forberedelser

Unge, sunde, kønsmodne albinomarsvin tilvænnes laboratoriebetingelserne i mindst fem dage forud for testen. Før forsøget begyndes, fordeles dyrene randomiseret i behandlingsgrupper. Behåring fjernes ved klipning, barbering eller eventuelt med kemiske midler, afhængigt af testmetode. Huden må ikke irriteres. Dyrene vejes, inden forsøget påbegyndes, og ved forsøges afslutning.

1.5.2.2. Forsøgsbetingelser

1.5.2.2.1. Forsøgsdyr

Der benyttes albinomarsvin af almindeligt anvendte stammer.

1.5.2.2.2. Antal og køn

Der kan anvendes handyr og/eller hundyr. Hvis der benyttes hundyr, må de ikke have født, og de må ikke være drægtige.

Forsøgsgruppen skal bestå af mindst 20 dyr og kontrolgruppen af mindst ti dyr.

1.5.2.2.3. Dosisniveauer

Der vælges en så høj koncentration af teststoffet for hver induktionseksponering, at der fremkaldes en mild, men ikke overdreven irritation. Provokationskoncentrationen bør være den størst mulige, der ikke fremkalder irritation. Hvis nødvendigt, kan, de relevante koncentrationer bestemmes ved hjælp af en pilotundersøgelse med to eller tre dyr.

For vandopløselige teststoffer kan der som vehikel bruges vand eller en fortyndet, ikke-irriterende opløsning af et overfladeaktivt stof. For andre teststoffer foretrækkes 80 % ethanol/vand til induktionseksponering og acetone til provokationseksponering.

1.5.2.3. Fremgangsmåde

1.5.2.3.1. Induktion

Dag 0 - forsøgsgruppe

Dyrene befries for hår (klippes tæt) på den ene flanke. Testlappesystemet skal være gennemvædet med teststoffet i et egnet vehikel (valg af vehikel skal begrundes; væsker kan eventuelt anvendes direkte). Testlappesystemet anbringes på testområdet og fastholdes i kontakt med huden med en okklusiv lap eller kapsel og en passende forbinding i seks timer.

Testlappesystemet skal være okklusivt. Et stykke gaze er passende: det kan være rundt eller firkantet, af en størrelse på ca. 4-6 cm². For at sikre okklusion foretrækkes det, at dyrenes bevægelsesfrihed begrænses med passende midler. Hvis der anvendes bandage, kan yderligere eksponering være nødvendig.

Dag 0 - kontrolgruppe

Dyrene befries for hår (klippes tæt) på den ene flanke. Vehiklet alene anbringes på testområdet på tilsvarende måde som for forsøgsgruppen. Testlappesystemet fastholdes i kontakt med huden med en okklusiv lap eller kapsel og en passende forbinding i seks timer. Hvis det kan påvises, at der ikke er behov for en placebo-kontrolgruppe, kan en ikke forud testet kontrolgruppe (naive control group) bruges.

Dag 6-8 og 13-15 - forsøgs- og kontrolgruppen

På dag 6-8 og igen på dag 13-15 foretages samme påføring som på dag 0 på samme testområde (om nødvendigt befriet for hår).

1.5.2.3.2. Provokation

Dag 27-29 - forsøgs- og kontrolgruppe

Både i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen befries dyrene for hår (klippes tæt) på den anden flanke. Bagest på flanken på forsøgs- og kontroldyrene anbringes en okklusiv lap eller kapsel med en passende mængde teststof i den højest mulige koncentration, der ikke fremkalder irritation.

Hvis det er relevant, anbringes desuden en okklusiv lap eller kapsel med vehikel alene forrest på flanken på såvel forsøgs- som kontroldyr. Lapper og kapsler fastholdes i kontakt med huden med en passende forbinding i seks timer.

1.5.2.3.3. Observation og scoring

- ca. 21 timer efter at lappen er fjernet, befries provokationsområdet for hår

- ca. tre timer senere (ca. 30 timer efter påføring af provokationslap) observeres hudens reaktion, og denne registreres i henhold til den scoringsskala, der er vist i tillægget

- ca. 24 timer efter observationen efter 30 timer (dvs. 54 timer efter påføring af provokationslap) observeres hudens reaktioner igen og registreres.

Blindlæsning af forsøgs- og kontroldyrene anbefales.

Hvis det er nødvendigt at uddybe resultaterne af den første provokationseksponering, bør det overvejes at foretage endnu en provokationseksponering (dvs. en fornyet provokation), eventuelt med en ny kontrolgruppe, ca. 1 uge efter den første eksponering. En fornyet provokation kan også foretages på den oprindelige kontrolgruppe.

Alle hudreaktioner og alle usædvanlige virkninger, herunder systemiske reaktioner, af både induktions- og provokationseksponeringen skal observeres og registreres i henhold til Magnussen/Kligmans scoringsskala (se tillægget). Andre teknikker, f.eks. histopatologisk undersøgelse og måling af hudfortykkelse, kan benyttes til afklaring af tvetydige reaktioner.

2. DATA (GPMT OG BUEHLER-TEST)

Data opstilles i tabelform, som angiver hudens reaktion ved hver enkelt observation af hver enkelt dyr.

3. RAPPORTERING (GPMT OG BUEHLER-TEST)

Hvis der udføres en screeningtest inden marsvinetesten, skal der sammen med de resultater, der er opnået med test- og referencestofferne, gives en beskrivelse af eller henvisning til testen (f.eks. Local Lymph Node Assay (LLNA); Mouse Ear Swelling Test (MEST)), herunder oplysninger om fremgangsmåde.

Forsøgsrapport (GPMT og Buehler-test)

Forsøgsrapporten skal om muligt indeholde følgende oplysninger:

Forsøgsdyr:

- anvendt marsvinestamme

- dyrenes antal, alder og køn

- herkomst, laboratoriemiljø, foder osv.

- hvert enkelt dyrs vægt ved forsøgets begyndelse.

Forsøgsbetingelser:

- metode til forberedelse af stedet for anbringelse af lap

- oplysninger om anvendte lapmaterialer og metode til anbringelse af lapper

- resultat af forundersøgelse med konklusioner om de induktions- og provokationskoncentrationer, der skal anvendes i testen

- oplysninger om teststoffets tilberedning, påføring og fjernelse

- begrundelse for valg af vehikel

- de vehikel- og teststofkoncentrationer, der er anvendt til induktions- og provokationseksponering, og den samlede mængde stof, der er anvendt til induktion og provokation.

Resultater:

- resumé af resultaterne af den seneste følsomheds- og pålidelighedskontrol (jf. 1.3), herunder oplysninger om anvendt stof, koncentration og vehikel

- oplysninger om observationerne af hvert enkelt dyr, herunder scoringssystem

- beskrivende redegørelse for de observerede virkningers art og styrke

- eventuelle histopatologiske fund.

Diskussion af resultaterne

Konklusioner

4. LITTERATURHENVISNINGER

Denne metode svarer til TG 406 fra OECD

Tillæg

>TABELPOSITION>

«

BILAG IV D

»B.7 TOKSICITET VED GENTAGEN DOSERING (28 DAGE, ORAL)

1. METODE

1.1. Indledning

Se den generelle indledning til afsnit B.

1.2. Definitioner

Se den generelle indledning til afsnit B.

1.3. Testmetodens princip

Teststoffet indgives oralt dagligt i graduerede doser til grupper af forsøgsdyr, idet der gives en bestemt dosis til hver gruppe gennem en periode på 28 dage. I eksponeringsperioden observeres dyrene hver dag omhyggeligt for tegn på toksicitet. Dyr, der dør eller aflives under forsøget, obduceres, og de overlevende dyr aflives og obduceres ved forsøgets afslutning.

Med denne metode lægges der større vægt på neurologiske effekter som et specifikt endepunkt; dyrene skal underkastes omhyggelige kliniske observationer med henblik på indhentning af flest mulige oplysninger. Metoden tager sigte på at identificere kemiske stoffer med neurotoksisk potentiale, som i givet fald bør undersøges nøjere. Herudover kan metoden vise, om der er tegn på immunologiske effekter og toksicitet for kønsorganerne.

1.4. Beskrivelse af testmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunde, kønsmodne dyr fordeles randomiseret i kontrol- og forsøgsgrupper. Burene bør anbringes således, at mulige virkninger som følge af burenes placering minimeres. Dyrene mærkes individuelt og tilbringer mindst fem dage i deres bure forud for forsøgets påbegyndelse, så de tilvænnes laboratoriebetingelserne.

Teststoffet indgives med mavesonde, i foderet eller i drikkevandet, afhængigt af formålet med forsøget og stoffets fysisk-kemiske egenskaber. Om nødvendigt opløses eller opslæmmes teststoffet i et egnet vehikel. Det anbefales, at der så vidt muligt anvendes en vandig opløsning/opslæmning og, hvis dette ikke er muligt, en opløsning/emulsion i olie (f.eks. majsolie) eller eventuelt en opløsning i andre vehikler. Ikke-vandige vehiklers toksiske egenskaber skal være kendt. Teststoffets stabilitet i vehiklet bør bestemmes.

1.4.2. Forsøgsbetingelser

1.4.2.1. Forsøgsdyr

Rotten er den foretrukne gnaverart, skønt andre gnaverarter kan anvendes. Der benyttes unge, sunde rotter af almindeligt anvendte laboratoriestammer. Hundyrene må ikke have født og må ikke være drægtige. Dosering bør påbegyndes tidligst muligt efter fravænning og under alle omstændigheder, inden rotterne er 9 uger gamle.

Ved forsøgets begyndelse skal vægten af de anvendte dyr variere mindst muligt og ikke mere end ± 20 % af gennemsnitsvægten af hvert køn.

Hvis en undersøgelse med gentagen oral dosis gennemføres som en forundersøgelse forud for en langtidsundersøgelse, bør der så vidt muligt anvendes dyr fra samme stamme og herkomst i begge undersøgelser.

1.4.2.2. Antal og køn

Der anvendes mindst ti dyr (fem hunner og fem hanner) ved hvert dosisniveau. Hvis der ifølge forsøgsprotokollen skal aflives dyr under forsøget, skal det oprindelige antal dyr forøges med det antal dyr, der påregnes aflivet.

Man kan samtidig udsætte en satellitgruppe på ti dyr (fem af hvert køn) for den højeste dosis i 28 dage og gennem en periode på 14 dage efter forsøget observere, om der er reversible, varige eller forsinkede toksiske virkninger. Der anvendes tillige en satellitgruppe på ti kontroldyr (fem af hvert køn).

1.4.2.3. Dosisniveauer

Der anvendes generelt mindst tre forsøgsgrupper og en kontrolgruppe. Dyrene i kontrolgruppen behandles nøjagtigt som dyrene i forsøgsgrupperne, bortset fra indgiften af teststoffet. Hvis der anvendes et vehikel til indgift af teststoffet, skal kontrolgruppen indgive vehiklet det største af de anvendte volumina.

Hvis der ud fra andre data ikke kan ventes virkninger ved en dosis på 1 000 mg/kg legemsvægt/dag, kan der gennemføres en grænsetest. Foreligger der ikke passende data, kan der udføres en »range finding«-undersøgelse til bestemmelse af de doser, der skal anvendes.

Dosisniveauerne udvælges under hensyntagen til eventuelle foreliggende data om teststoffet eller beslægtede stoffers toksicitet og (toksiko)kinetik. Den højeste dosis vælges med henblik på fremkaldelse af toksiske effekter, men ikke død eller alvorlig lidelse. Normalt vælges en faldende række dosisniveauer til påvisning af eventuelt dosisafhængigt respons og niveau hvor skadelige effekter ikke kan observeres ved det laveste dosisniveau (NOAEL). Det optimale interval mellem to doser er ofte en faktor på 2-4, og tilføjelse af en fjerde forsøgsgruppe er ofte at foretrække frem for anvendelse af meget store intervaller (f.eks. mere end en faktor på 10) mellem dosisniveauerne.

For stoffer, der indgives med foder eller drikkevand, er det vigtigt at sikre, at de anvendte mængder af teststoffet ikke har indflydelse på den normale ernærings- eller væskebalance. Hvis teststoffet indgives med foderet, kan man enten anvende en konstant koncentration i foderet (ppm) eller en konstant dosering i forhold til dyrenes vægt; det benyttede alternativ bør specificeres. Hvis teststoffet indgives med mavesonde, gøres dette på samme tidspunkt hver dag. Doserne justeres, så de er konstant i forhold til dyrenes legemsvægt.

Hvis en undersøgelse med gentagen dosis anvendes som en forundersøgelse forud for en langtidsundersøgelse, bør foderet være det samme i begge undersøgelser.

1.4.2.4. Grænsetest

Hvis en test med et dosisniveau på mindst 1 000 mg/kg legemsvægt/dag eller, ved indgift gennem foder eller drikkevand, en tilsvarende procentdel i foderet eller drikkevandet (baseret på bestemmelse af legemsvægten), udført efter nedenstående fremgangsmåde, ikke fremkalder erkendbare toksiske virkninger, og hvis der ikke på grundlag af data fra strukturelt beslægtede stoffer kan ventes toksiske virkninger, kan en fuldstændig undersøgelse med anvendelse af tre dosisniveauer betragtes som unødvendig. I dette tilfælde bør grænsetesten anvendes, medmindre human eksponering viser, at der er behov for anvendelse af et højere dosisniveau.

1.4.2.5. Observationsperiode

Observationsperioden varer 28 dage. En eventuel satellitgruppe beregnet til opfølgningsobservationer holdes i yderligere 14 dage uden indgift af teststof, således at det kan registreres, om der er forsinkede, vedvarende eller reversible toksiske virkninger.

1.4.3. Fremgangsmåde

Dyrene indgives teststoffet dagligt syv dage om ugen i en periode på 28 dage; fem dages dosering pr. uge skal begrundes. Hvis teststoffet indgives med sonde, skal dette gøres i en enkelt dosis med anvendelse af mavesonde eller passende intubationsrør. Det maksimale væskevolumen, som kan indgives ad gangen, afhænger af forsøgsdyrets størrelse. Volumen bør ikke overstige 1 ml/100 g legemsvægt, undtagen for vandige opløsninger, hvor 2 ml/100 g legemsvægt kan anvendes. Med undtagelse af irriterende eller ætsende stoffer, som normalt vil afsløre stærkere virkninger med højere koncentrationer, bør variationen i testvolumen minimeres ved at justere koncentrationen således, at der sikres en konstant volumen ved alle dosisniveauer.

1.4.3.1. Generelle observationer

Der foretages generelle kliniske observationer mindst én gang om dagen, om muligt på det eller de samme tidspunkter hver dag og under hensyntagen til, hvornår de forventede virkninger efter dosering er stærkest. Dyrenes sundhedstilstand registreres. Dyrene observeres for sygelighed og dødelighed mindst to gange om dagen. Døende og stærkt lidende dyr fjernes, så snart de observeres, aflives humant og obduceres.

Én gang før den første eksponering (med henblik på individbaserede sammenligninger) og mindst én gang om ugen derefter foretages der indgående kliniske observationer af alle dyrene. Med henblik på disse observationer tages dyrene ud af deres egne bure og anbringes i et standardindelukke; Observationerne udføres om muligt på samme tidspunkt hver gang. De registreres omhyggeligt, om muligt med anvendelse af scoringssystemer, hvis anvendelse skal være klart defineret af forsøgslaboratoriet. Det er vigtigt at sikre, at forsøgsbetingelserne varierer minimalt, og at observationerne om muligt foretages af observatører, der ikke har kendskab til behandlingen. Observationerne bør bl.a. være rettet mod ændringer i hud, pels, øjne, slimhinder, forekomst af sekretion, ekskretion og autonom aktivitet (f.eks. tåreflod, strittende hårlag, pupilstørrelse, usædvanligt respirationsmønster). Tillige registreres ændringer i gang, holdning og reaktion på håndtering såvel som forekomsten af kloniske eller toniske bevægelser, stereotyp optræden (f.eks. overdreven soignering, stadig kredsen i cirkelbevægelser) eller mærkelig adfærd (f.eks. automutilation, baglæns gang).

I den fjerde eksponeringsuge vurderes reaktiviteten over for sensoriske stimuli af forskellig art (f.eks. auditive, visuelle og proprioceptive stimuli), gribestyrke og motorisk aktivitet. Litteraturen indeholder yderligere oplysninger om de undersøgelsesmetoder, der kan anvendes (se den generelle indledning til afsnit B).

Funktionelle observationer i den fjerde eksponeringsuge kan udelades, hvis undersøgelsen gennemføres som en forundersøgelse til en efterfølgende undersøgelse af subkronisk toksicitet (90 dage). I så fald medtages de funktionelle observationer i den opfølgende undersøgelse. På den anden side kan data vedrørende funktionelle observationer fra undersøgelsen med gentagen dosis lette valget af dosisniveauer for en efterfølgende undersøgelse af subkronisk toksicitet.

I undtagelsestilfælde kan funktionelle observationer ligeledes udelades for grupper, der viser så tydelige tegn på toksicitet, at det i signifikant grad ville indvirke på resultaterne af den funktionelle test.

1.4.3.2. Legemsvægt og indtagelse af føde/vand

Alle dyrene vejes mindst én gang om ugen. Indtagelsen af føde og vand måles mindst én gang om ugen.

1.4.3.3. Hæmatologi

Følgende hæmatologiske undersøgelser foretages ved forsøgsperiodens afslutning: hæmatokrit, hæmoglobinkoncentration, erythrocyttælling, total og differential leucocyttælling, blodpladetælling og en måling af koaguleringsevne/tid.

Der tages blodprøver fra et bestemt, angivet sted, lige inden eller i forbindelse med aflivning af dyrene; prøverne opbevares under passende betingelser.

1.4.3.4. Klinisk biokemi

Klinisk biokemiske bestemmelser med henblik på undersøgelse af vigtige toksiske virkninger i væv, og navnlig i nyrer og lever, foretages med blodprøver, der udtages fra alle dyr lige inden eller i forbindelse med dyrenes aflivning (bortset fra dem, der er fundet døende og/eller som er aflivet under forsøget). Det anbefales at dyrene faster natten over forud for blodprøvetagning (1). Undersøgelser af plasma eller serum skal omfatte natrium, kalium, glukose, total kolesterol, urinstof, kreatinin, total protein og albumin, mindst to enzymer, hvis forekomst kan være tegn på hepatocellulære effekter (f.eks. alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, alkalisk phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase og sorbitol dehydrogenase). Målinger af yderligere enzymer (fra lever eller andre organer) og galdesyrer kan under visse omstændigheder give nyttige oplysninger.

(1) For en række målinger i serum og plasmaer skal dyrene helst have fastet natten over. Den vigtigste årsag hertil er, at den øgede variation i resultaterne, som manglende faste uundgåeligt medfører, vil kunne skjule de mindre tydelige effekter og gøre fortolkningen vanskelig. På den anden side kan faste indvirke på dyrenes generelle stofskifte og vil, navnlig i ernæringsundersøgelser, forstyrre den daglige eksponering for teststoffet. Hvis der benyttes faste, bør analyserne udføres efter de funktionelle observationer i forsøgets fjerde uge.

Følgende urinanalyser kan eventuelt udføres i forsøgets sidste uge til bestemmelse af: udseende, volumen, osmolalitet eller specifik vægtfylde, pH, protein, glukose og blod/blodceller.

Endvidere bør det overvejes at gennemføre undersøgelser af serummarkører for generelle vævsskader. Andre bestemmelser, der bør foretages, hvis teststoffets kendte egenskaber kan eller forventes at kunne indvirke på tilsvarende metaboliske funktioner, omfatter kalcium, fosfat, triglycerider ved faste, visse hormoner, methæmoglobin og cholinesterase. Disse forhold undersøges for stoffer i bestemte stofgrupper eller fra tilfælde til tilfælde.

Der er generelt brug for en fleksibel fremgangsmåde, afhængigt af dyreart og de observerede og/eller forventede effekter ved et givet stof.

Hvis der ikke foreligger passende data fra tidligere undersøgelser, bør det overvejes at bestemme hæmatologiske og klinisk biokemiske variable, inden eksponering påbegyndes.

1.4.3.5. Makroskopisk undersøgelse

Alle forsøgsdyrene underkastes en fuldstændig og tilbundsgående makroskopisk undersøgelse, der omfatter omhyggelig undersøgelse af kroppens ydre, alle åbninger samt af kraniehule, brysthule og bughule og indholdet heraf. Lever, nyrer, binyrer, testes, bitestikler, thymus, milt, hjerne og hjerte fra alle dyr befries for alt vedhængende væv og vejes hurtigst muligt efter udtagning, så udtørring undgås.

Følgende væv præserveres i det bedst egnede fikseringsmiddel både med hensyn til vævstype og den påtænkte efterfølgende histopatologiske undersøgelse: alle makroskopiske læsioner, hjerne (repræsentative regioner, herunder cerebrum, cerebellum og pons), rygmarv, mavesæk, tyktarm og tyndtarm (herunder Peyerpletter), lever, nyrer, binyrer, milt, hjerte, thymus, skjoldbruskkirtel, spiserør og lunger (præserveret ved oppumpning med fikseringsmiddel og efterfølgende immersion), gonader, sekundære kønsorganer (f.eks. uterus, prostata), urinblære, lymfeknuder (om muligt en lymfeknude, der har berøring med indgiftsvejen, og en anden lymfeknude langt fra indgiftsvejen, som kan vise systemiske virkninger), perifer nerve (ischias- eller tibianerven), om muligt tæt på musklen, og et knoglemarvssnit (eller som alternativt et nyligt præpareret knoglemarvsaspirat). De kliniske og øvrige resultater kan vise, at der er behov for at undersøge yderligere væv. Også organer, der på grundlag af teststoffets kendte egenskaber kan forventes at være målorganer, præserveres.

1.4.3.6. Histopatologisk undersøgelse

Der foretages en fuldstændig histologisk undersøgelse af de præserverede organer og væv fra alle dyr i kontrolgruppen og i højdosis-gruppen. I disse undersøgelser inddrages dyr fra alle de andre dosisgrupper, hvis der i højdosis-gruppen observeres eksponeringsrelaterede ændringer.

Alle makroskopiske læsioner undersøges.

Bruges der en satellitgruppe, udføres der en histopatologisk undersøgelse af væv og organer, der udviser toksisk virkning i de øvrige grupper.

2. DATA

Der tilvejebringes data for hvert enkelt dyr. Derudover opstilles alle data i tabelform, som for hver gruppe viser antallet af dyr ved begyndelsen af forsøget, antallet af dyr, der er fundet døde under forsøget eller aflivet af humane årsager, og tidspunktet for dødsfald eller human aflivning, antal dyr, der viser tegn på toksicitet, en beskrivelse af de observerede tegn på toksicitet, herunder tidspunktet for de toksiske virkningers indtræden, varigheden og styrke, antallet af dyr, der udviser læsioner, typen af læsioner, og procentdelen af dyr, der udviser hver enkelt type læsion.

Numeriske resultater vurderes om muligt med en passende og generelt accepteret statistisk metode. De statistiske metoder udvælges i forbindelse med forsøgets tilrettelæggelse.

3. RAPPORTERING

Forsøgsrapport

Forsøgsrapporten skal om muligt indeholde følgende oplysninger:

Forsøgsdyr:

- anvendt art/stamme

- dyrenes antal, alder og køn

- herkomst, laboratoriemiljø, foder osv.

- hvert enkelt dyrs vægt ved forsøgets påbegyndelse, herefter med ugentlige mellemrum og ved forsøgets afslutning.

Forsøgsbetingelser:

- begrundelse for valg af vehikel, hvis dette ikke er vand

- begrundelse for valg af dosisniveau

- oplysninger om formulering af teststof eller tilblanding heraf i foderet, opnået koncentration, foderblandingens stabilitet og homogenitet

- oplysninger om stoffets indgift

- omregning af teststoffets koncentration (ppm) i foder/drikkevand til faktisk dosis (mg/kg/legemsvægt/dag), hvis relevant

- oplysninger om foder- og vandkvalitet.

Resultater:

- legemsvægt/ændringer i legemsvægt

- foderindtagelse og vandindtagelse, hvis relevant

- oplysninger om toksiske reaktioner efter køn og dosis, herunder tegn på toksicitet

- de kliniske observationers art, styrke og varighed, reversible og ikke-reversible

- vurdering af sanseevne, gribestyrke og motorisk aktivitet

- hæmatologiske tests med relevante referenceværdier

- klinisk biokemiske tests med relevante referenceværdier

- legemsvægt ved aflivning og organvægte

- obduktionsfund

- en detaljeret beskrivelse af alle histopatologiske fund

- oplysninger om absorption, hvis disse foreligger

- statistisk behandling af resultaterne, hvis relevant.

Diskussion af resultaterne

Konklusioner

4. REFERENCER

Denne metode svarer til TG 407 fra OECD.«

BILAG IV E

»B.37 FORSINKET NEUROTOKSICITET VED ORGANISKE PHOSPHORFORBINDELSER EFTER AKUT EKSPONERING

1. METODE

1.1. Indledning

Ved vurdering af stoffers toksiske virkninger er det vigtigt at undersøge visse stofgruppers mulighed for at fremkalde specifikke former for neurotoksicitet, som i givet fald ikke kan påvises i andre toksicitetsundersøgelser. Visse organiske phosphorforbindelser har vist sig at forårsage forsinket neurotoksicitet og bør undersøges med henblik herpå.

Der kan anvendes in vitro-screeningtests til identificering af stoffer, som kan forårsage forsinket polyneuropati; negative resultater af in vitro-undersøgelser kan imidlertid ikke bruges som dokumentation for, at teststoffet ikke er neurotoksisk.

Se den generelle indledning til afsnit B.

1.2. Definitioner

Organiske phosphorforbindelser omfatter uladede estere, thioestere og anhydrider af organiske phosphorsyrer, phosphonsyrer og phosphoramidsyrer eller tilsvarende phosphosthiosyrer, phosphonthiosyrer og phosphorthioamidsyrer eller andre stoffer, der kan forårsage den forsinkede neurotoksicitet, der til tider forekommer for denne stofgruppe.

Forsinket neurotoksicitet er et syndrom, der er knyttet til langvarig, forsinket opståen af ataxi, distal axonopati i rygmarv og perifere nerver og inhibition og aldring af neurotoksisk esterase (NTE) i nervevæv.

1.3. Referencestoffer

Et referencestof kan testes med en positiv kontrolgruppe som middel til at påvise, at den undersøgte arts reaktion ikke har ændret sig signifikant under laboratorieforsøgsbetingelserne.

Et eksempel på et meget anvendt neurotoksisk stof er tri-o-tolylphosphat (CAS-nr. 78-30-8, EINECS-nr. 201-103-5, CAS-nomenklatur: phosphorsyre, tris(2-methylphenyl)ester), også kendt som tris-o-cresylphosphat.

1.4. Testmetodens princip

Teststoffet indgives oralt i en enkelt dosis til tamhøner, som om nødvendigt har været beskyttet mod akutte kolinerge effekter. Dyrene observeres i 21 dage for unormal adfærd, ataxi og paralyse. Der foretages biokemiske målinger, navnlig inhibition af neurotoksisk esterase, på tilfældigt udvalgte høner fra hver gruppe, normalt 24 og 48 timer efter indgift. 21 dage efter eksponering aflives de resterende høner, og der foretages en histopatologisk undersøgelse af udvalgt nervevæv.

1.5. Beskrivelse af testmetoden

1.5.1. Forberedelser

Unge, sunde kønsmodne høner, der er fri for virussygdomme og medicinering, der kan interferere med undersøgelsen, og hvis gang er normal, fordeles randomiseret i forsøgs- og kontrolgrupper og tilvænnes laboratoriebetingelserne i mindst fem dage inden undersøgelsens påbegyndelse.

Der anvendes bure eller indelukker, der giver hønsene fri bevægelighed, og som tillader uhindret observation af dyrenes gang.

Teststoffet bør normalt indgives oralt med mavesonde, gelatinekapsler eller en tilsvarende metode. Væsker kan indgives ufortyndet eller opløst i et passende vehikel, som f.eks. majsolie; faste stoffer bør om muligt opløses, eftersom store doser faste stoffer i gelatinekapsler ikke altid absorberes effektivt. For ikke-vandige vehikler skal vehiklets toksiske egenskaber kendes eller i givet fald bestemmes inden forsøget.

1.5.2. Forsøgsbetingelser

1.5.2.1. Forsøgsdyr

Unge, kønsmodne læggehøner (Gallus gallus domesticus) på otte til tolv måneder anbefales. Der anvendes racer og stammer af standardstørrelse, og hønsene bør normalt være opdrættet under betingelser, som tillader bevægelsesfrihed.

1.5.2.2. Antal og køn

Ud over forsøgsgruppen anvendes både en vehikelkontrolgruppe og en positiv kontrolgruppe. Vehikelkontrolgruppen behandles på samme måde som forsøgsgruppen, med undtagelse af administration af teststoffet.

Der anvendes et tilstrækkeligt antal høner i hver gruppe, så mindst seks høns kan aflives med henblik på biokemisk bestemmelse (tre på hvert af de to valgte tidspunkter) og seks kan overleve den 21 dage lange observationsperiode med henblik på patologisk undersøgelse.

Den positive kontrolgruppe kan undersøges samtidig eller kan være en nylig historisk kontrolgruppe. Gruppen indeholder mindst seks høner, der behandles med et kendt neurotoksisk stof med forsinket virkning, tre høner til biokemisk undersøgelse og tre høner til patologisk undersøgelse. Regelmæssig ajourføring af historiske data anbefales. Der tilvejebringes nye data om positiv kontrol, hvis det pågældende laboratorium har ændret væsentlige elementer (f.eks. stamme, foder, laboratoriemiljø) i forsøgets gennemførelse.

1.5.2.3. Dosisniveauer

Der gennemføres en forundersøgelse med et passende antal høner og dosisniveaugrupper med henblik på at fastsætte det dosisniveau, der skal anvendes i hovedundersøgelsen. En vis dødelighed er normalt nødvendig i denne forundersøgelse til fastsættelse af en passende dosis til hovedundersøgelsen. For at forhindre dødsfald som følge af akutte kolinerge effekter kan imidlertid atropin eller et andet beskyttende middel, der vides ikke at interferere med forsinkede neurotoksiske reaktioner, anvendes. En række forskellige testmetoder kan anvendes til at vurdere den højeste ikke-dødelige dosis af teststofferne (se metode B.1.bis). Historiske data fra undersøgelser af høner eller andre toksikologiske oplysninger kan også anvendes som støtte ved valg af dosis.

Dosisniveauet for teststoffet i hovedundersøgelsen bør være så højt som muligt under hensyntagen til resultaterne af forundersøgelsen og den øvre dosisgrænse på 2 000 mg/kg legemsvægt. Eventuel dødelighed må ikke forhindre, at et tilstrækkeligt antal dyr overlever med henblik på biokemisk undersøgelse (seks) og histologisk undersøgelse (seks) efter 21 dage. Atropin eller et andet beskyttende middel, der vides ikke at interferere med forsinkede neurotoksiske reaktioner, anvendes for at forhindre dødsfald som følge af akutte kolinerge effekter.

1.5.2.4. Grænsetest

Hvis et forsøg udført efter de her beskrevne retningslinjer med et dosisniveau på mindst 2 000 mg/kg legemsvægt/dag ikke fremkalder observerbare toksiske virkninger, og hvis der ikke kan ventes toksisk virkning på grundlag af data fra strukturelt beslægtede stoffer, kan en undersøgelse med anvendelse af en højere dosis betragtes som unødvendig. Grænsetesten er kun relevant, hvis human eksponering indicerer, at der er behov for anvendelse af et højere dosisniveau.

1.5.2.5. Observationsperiode

Observationsperioden varer 21 dage.

1.5.3. Fremgangsmåde

Efter indgift af et beskyttende middel til forhindring af dødsfald som følge af akut kolinerg effekt indgives teststoffet i en enkelt dosis.

1.5.3.1. Generelle observationer

Observationsperioden starter umiddelbart efter eksponering. Alle hønerne observeres omhyggeligt flere gange i løbet af de første to dage og derefter mindst en gang dagligt i en periode på 21 dage eller indtil det fastlagte aflivningstidspunkt. Alle tegn på toksicitet registreres, herunder tidspunktet for indtræden af unormal adfærd og dennes type, grad og varighed. Ataxi måles efter en talskala med mindst fire niveauer, og paralyse registreres. Mindst to gange om ugen udtages de høner, der er udvalgt til patologisk undersøgelse, af burene og underkastes en periode med tvungen motorisk aktivitet, som f.eks. stigeklatring, med henblik på at lette observationen af minimale toksiske virkninger. Døende dyr og dyr, der viser symptomer på stærk smerte eller lidelse, fjernes, så snart de iagttages, hvorefter de aflives på human måde og obduceres.

1.5.3.2. Legemsvægt

Alle hønerne vejes lige inden indgift af teststoffet og mindst én gang om ugen derefter.

1.5.3.3. Biokemisk undersøgelse

Seks vilkårligt udvalgte høner fra hver forsøgs- og vehikelkontrolgruppe og tre høner fra den positive kontrolgruppe (hvis denne gruppe undersøges samtidig) aflives inden for få dage efter indgift, og hjernen og den lumbale rygmarv præpareres og undersøges for inhibition af neurotoksisk esterase. Normalt aflives tre høner fra vehikelkontrolgruppen og fra hver forsøgsgruppe efter 24 timer og tre efter 48 timer, mens de tre høner fra den positive kontrolgruppe aflives efter 24 timer. Hvis observation af kliniske tegn på forgiftning (dette kan ofte vurderes ved observation af tidspunktet for indtræden af kolinerge symptomer) indicerer, at det toksiske stof udskilles meget langsomt, kan det være bedre at udtage væv fra tre høner på hvert af to andre tidspunkter mellem 24 timer og 72 timer efter administration.

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der også foretages analyser af acetylcholinesterase (AChE) på disse prøver. Spontan reaktivering af AChE kan imidlertid indtræde in vivo og således føre til, at stoffets AChE-inhiberende aktivitet undervurderes.

1.5.3.4. Makroskopisk undersøgelse

Den makroskopiske undersøgelse af alle dyrene (aflivet efter forsøgets afslutning eller under forsøget, fordi de var døende) omfatter observation af udseende af hjerne og rygmarv.

1.5.3.5. Histopatologisk undersøgelse

Der foretages en mikroskopisk undersøgelse af nervevæv fra dyr, der overlever observationsperioden, og som ikke er anvendt til de biokemiske undersøgelser. Væv fikseres in situ ved anvendelse af perfusionsmetoder. Snittene bør omfatte cerebellum (længdesnit langs midterlinjen), medulla oblongata, rygmarv og de perifere nerver. Rygmarvssnit tages fra det øvre cervikale segment, midt i brysthulen og det lumbosakrale område. Der tages snit af det distale område af tibianerven og dens udløbere til musculus gastrocnemius og af ischiasnerven. Snittene farves med passende myelin- og axonspecifikke farver.

2. DATA

Hvis resultaterne for de udvalgte endepunkter i denne metode (biokemi, histopatologi og adfærdsobservation) er negative, kræves der normalt ikke yderligere undersøgelse for forsinket neurotoksicitet. Ved tvetydige eller inkonklusive resultater for disse endepunkter kan yderligere vurdering være nødvendig.

Der tilvejebringes individuelle data. Herudover opstilles alle data i tabelform, der for hver forsøgsgruppe viser antallet af dyr ved forsøgets start, antallet af dyr, der udviser læsioner, adfærdsmæssige eller biokemiske virkninger, typen og graden af disse læsioner eller virkninger og procentdelen af dyr, der udviser hver enkelt type eller grad af læsion eller virkning.

Resultaterne af denne undersøgelse vurderes med hensyn til incidensen og sværhedsgraden af og korrelationen mellem adfærdsmæssige, biokemiske og histopatologiske virkninger og eventuelle andre observerede virkninger i forsøgs- og kontrolgrupper.

Resultater i talform vurderes med passende og generelt accepterede statistiske metoder. De anvendte statistiske metoder udvælges i forbindelse med forsøgets udformning.

3. RAPPORTERING

Forsøgsrapport

Forsøgsrapporten skal om muligt indeholde følgende oplysninger:

Forsøgsdyr:

- anvendt stamme:

- dyrenes antal og alder

- herkomst, laboratoriemiljø osv.

- hvert af dyrenes vægt ved forsøget begyndelse.

Forsøgsbetingelser:

- oplysninger om teststoffets formulering, stabilitet og homogenitet, hvor dette er relevant

- begrundelse for valg af vehikel

- oplysninger om indgift af teststoffet

- oplysninger om foder- og vandkvalitet

- begrundelse for valg af dosis

- angivelse af indgivne doser, herunder oplysninger om vehiklet og det indgivne stofs volumen og fysiske form

- oplysninger om eventuelle beskyttelsesmidler og om indgift heraf.

Resultater:

- data for legemsvægt

- data for toksiske reaktioner pr. gruppe, herunder dødelighed

- de kliniske observationers art, grad og varighed (reversible eller ej)

- en detaljeret beskrivelse af biokemiske metoder og fund

- obduktionsfund

- en detaljeret beskrivelse af alle histopatologiske fund

- eventuel statistisk behandling af resultaterne.

Diskussion af resultaterne

Konklusioner

4. LITTERATURHENVISNINGER

Denne metode svarer til TG 418 fra OECD.

B.38 FORSINKET NEUROTOKSICITET VED ORGANISKE PHOSPHORFORBINDELSER GENTAGEN DOSIS - 28 DAGE

1. METODE

1.1. Indledning

Ved vurdering af stoffers toksiske virkninger er det vigtigt at undersøge visse stofgruppers mulighed for at fremkalde specifikke former for neurotoksicitet, som i givet fald ikke kan påvises i andre toksicitetsundersøgelser. Visse organiske phosphorforbindelser har vist sig at forårsage forsinket neurotoksicitet og bør undersøges med henblik herpå.

Der kan anvendes in vitro-screeningtests til identificering af stoffer, som kan forårsage forsinket polyneuropati; negative resultater af in vitro-undersøgelser kan imidlertid ikke bruges som dokumentation for, at teststoffet ikke er neurotoksisk.

Denne 28 dages test for forsinket neurotoksicitet giver oplysninger om mulige sundhedsrisici som følge af gentagen eksponering i et begrænset tidsrum. Testen giver oplysninger om dosis/respons og kan danne grundlag for en vurdering af et nul-effekt-niveau (NOAEL), som kan anvendes ved fastsættelse af sikkerhedskriterier for eksponering.

Se den generelle indledning til afsnit. B.

1.2. Definitioner

Organiske phosphorforbindelser omfatter uladede estere, thioestere og anhydrider af organiske phosphorsyrer, phosphonsyrer og phosphoramidsyrer eller tilsvarende phosphorthiosyrer, phosphonthiosyrer og phosphorthioamidsyrer eller andre stoffer, der kan forårsage den forsinkede neurotoksicitet, der til tider forekommer for denne stofgruppe.

Forsinket neurotoksicitet er et syndrom, der er knyttet til langvarig, forsinket opståen af ataxi, distal axonopati i rygmarv og perifere nerver og inhibition og aldring af neurotoksisk esterase (NTE) i nervevæv.

1.3. Testmetodens princip

Daglige doser af teststoffet indgives oralt til høner i 28 dage. Dyrene observeres mindst en gang dagligt for unormal adfærd, ataxi og paralyse indtil 14 dage efter sidste dosis. Der foretages biokemiske målinger, navnlig inhibition af neurotoksisk esterase (NTE), på tilfældigt udvalgte høner fra hver gruppe, normalt 24 og 48 timer efter sidste dosis. To uger efter sidste dosis aflives de resterende høner, og der foretages en histopatologisk undersøgelse af udvalgt nervevæv.

1.4. Beskrivelse af testmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunde kønsmodne høner, der er fri for virussygdomme og medicinering, der kan interferere med undersøgelsen, og hvis gang er normal, fordeles randomiseret i forsøgs- og kontrolgrupper og tilvænnes laboratoriebetingelserne i mindst fem dage inden undersøgelsens påbegyndelse.

Der anvendes bure eller indelukker, der giver hønsene fri bevægelighed, og som tillader uhindret observation af dyrenes gang.

Teststoffet bør normalt indgives oralt med mavesonde, gelatinekapsler eller en tilsvarende metode. Væsker kan indgives ufortyndet eller opløst i et passende vehikel, som f.eks. majsolie; faste stoffer bør om muligt opløses, eftersom store doser faste stoffer i gelatinekapsler ikke altid absorberes effektivt. For ikke-vandige vehikler skal vehiklets toksiske egenskaber kendes eller i givet fald bestemmes inden forsøget.

1.4.2. Forsøgsbetingelser

1.4.2.1. Forsøgsdyr

Unge, kønsmodne høner (Gallus gallus domesticus) på otte til tolv måneder anbefales. Der anvendes racer og stammer af standardstørrelse, og hønerne bør normalt være opdrættet under betingelser, som tillader bevægelsesfrihed.

1.4.2.2. Antal og køn

Der anvendes generelt mindst tre forsøgsgrupper og en vehikelkontrolgruppe. Vehikelkontrolgruppen behandles på samme måde som forsøgsgruppen, med undtagelse af administration af teststoffet.

Der anvendes et tilstrækkeligt antal høner i hver gruppe, så mindst seks høner kan aflives med henblik på biokemisk bestemmelse (tre på hvert af de to valgte tidspunkter) og seks kan overleve den 14 dage lange observationsperiode efter eksponering med henblik på patologisk undersøgelse.

1.4.2.3. Dosisniveauer

Dosisniveauerne vælges under hensyntagen til resultaterne af en test for forsinket neurotoksicitet efter akut eksponering og eventuelle andre foreliggende data vedrørende teststoffets toksicitet eller kinetik. Det højeste dosisniveau vælges med henblik på at inducere toksiske virkninger, om muligt forsinket neurotoksicitet, men ikke død eller tydelig lidelse. Herefter vælges en række dosisniveauer i faldende størrelse til påvisning af dosisrelaterede reaktioner og fravær af erkendbare virkninger (NOAEL) ved det laveste dosisniveau.

1.4.2.4. Grænsetest

Hvis et forsøg udført efter de her beskrevne retningslinjer med et dosisniveau på mindst 1 000 mg/kg legemsvægt/dag ikke fremkalder observerbare toksiske virkninger, og hvis der ikke kan ventes toksiske virkninger på grundlag af data fra strukturelt beslægtede stoffer, kan en undersøgelse med anvendelse af en højere dosis betragtes som unødvendig. Grænsetesten er kun relevant, hvis human eksponering indicerer, at der er behov for anvendelse af et højere dosisniveau.

1.4.2.5. Observationsperiode

Dyrene observeres mindst en gang dagligt i eksponeringsperioden og 14 dage efter, medmindre de skal obduceres.

1.4.3. Fremgangsmåde

Dyrene indgives teststoffet syv dage om ugen i en periode på 28 dage.

1.4.3.1. Generelle observationer

Observationsperioden starter umiddelbart efter eksponering. Alle hønerne observeres omhyggeligt mindst en gang daglig i de 28 dage og i 14 dage efter eksponering, eller indtil det fastlagte aflivningstidspunkt. Alle tegn på toksicitet registreres, herunder tidspunktet for indtræden af unormal adfærd og dennes type, grad og varighed. Observationerne omfatter, men er ikke begrænset til, unormal adfærd. Ataxi måles efter en talskala med mindst fire niveauer, og paralyse registreres. Mindst to gange om ugen udtages hønerne af burene og underkastes en periode med tvungen motorisk aktivitet, som f.eks. stigeklatring, med henblik på at lette observationen af minimale toksiske virkninger. Døende dyr og dyr, der viser symptomer på stærk smerte eller lidelse, fjernes, så snart de iagttages, hvorefter de aflives på human måde og obduceres.

1.4.3.2. Legemsvægt

Alle hønsene vejes lige inden indgift af teststoffet og mindst én gang om ugen derefter.

1.4.3.3. Biokemisk undersøgelse

Seks vilkårligt udvalgte høner fra hver forsøgs- og vehikelkontrolgruppe aflives få dage efter indgift af sidste dosis, og hjernen og den lumbale rygmarv præpareres og undersøges for inhibition af neurotoksisk esterase. Derudover kan det være nyttigt at præparere og undersøge ischiasnervevæv for inhibition af neurotoksisk esterase. Normalt aflives tre høner fra kontrolgruppen og fra hver forsøgsgruppe 24 timer og tre 48 timer efter sidste dosis. Hvis data fra undersøgelsen for akut toksicitet eller andre undersøgelser (f.eks. toksikokinetik) indicerer, at andre tidspunkter for aflivning efter sidste dosis er bedre end de her nævnte, anvendes disse med angivelse af begrundelsen herfor.

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der også foretages analyser af acetylcholinesterase (AChE) på disse prøver. Spontan reaktivering af AChE kan imidlertid indtræde in vivo og således føre til, at stoffets AChE-inhiberende aktivitet undervurderes.

1.4.3.4. Makroskopisk undersøgelse

Den makroskopiske undersøgelse af alle dyrene (aflivet efter forsøgets afslutning eller under forsøget, fordi de var døende) omfatter observation af hjerne og rygmarv.

1.4.3.5. Histopatologisk undersøgelse

Der foretages en mikroskopisk undersøgelse af nervevæv fra dyr, der overlever observationsperioden, og som ikke er anvendt til de biokemiske undersøgelser. Væv fikseres in situ ved anvendelse af perfusionsmetoder. Snittene bør omfatte cerebellum (længdesnit langs midterlinjen) medulla oblongata, rygmarv og de perifere nerver. Rygmarvssnit tages fra det øvre cervikale segment, midt i brysthulen og det lumbosakrale område. Der tages snit af det distale område af tibianerven og dens udløbere til musculus gastrocnemius og ischiasnerven. Snittene farves med passende myelin- og axonspecifikke farver. Først foretages der en mikroskopisk undersøgelse af præserveret væv fra alle dyrene i kontrolgruppen og højdosisgruppen. Hvis der er tegn på virkninger i højdosisgruppen, foretages der også en mikroskopisk undersøgelse af høner fra mellem- og lavdosisgrupperne.

2. DATA

Hvis resultaterne for de udvalgte endepunkter i denne metode (biokemi, histopatologi og adfærdsobservation) er negative, kræves der normalt ikke yderligere undersøgelse for forsinket neurotoksicitet. Ved tvetydige eller inkonklusive resultater for disse endepunkter kan yderligere vurdering være nødvendig.

Der tilvejebringes individuelle data. Herudover opstilles alle data i tabelform, der for hver forsøgsgruppe viser antallet af dyr ved forsøgets start, antallet af dyr, der udviser læsioner, adfærdsmæssige eller biokemiske virkninger, typen og graden af disse læsioner eller virkninger og procentdelen af dyr, der udviser hver enkelt type eller grad af læsion eller virkning.

Resultaterne af denne undersøgelse vurderes med hensyn til incidensen og sværhedsgraden og af korrelationen mellem adfærdsmæssige, biokemiske og histopatologiske virkninger og eventuelle andre observerede virkninger i forsøgs- og kontrolgrupper.

Resultater i talform vurderes med passende og generelt accepterede statistiske metoder. De anvendte statistiske metoder udvælges i forbindelse med forsøgets udformning.

3. RAPPORTERING

Forsøgsrapport

Forsøgsrapporten skal om muligt indeholde følgende oplysninger:

Forsøgsdyr:

- anvendt stamme:

- dyrenes antal og alder

- herkomst, laboratoriemiljø osv.

- hvert af dyrenes vægt ved forsøgets begyndelse.

Forsøgsbetingelser:

- oplysninger om teststoffets formulering, stabilitet og homogenitet, hvor dette er relevant

- begrundelse for valg af vehikel

- oplysninger om indgift af teststoffet

- oplysninger om foder- og vandkvalitet

- begrundelse for valg af dosis

- angivelse af indgivne doser, herunder oplysninger om vehiklet og det indgivne stofs volumen og fysiske form

- begrundelse for valg af andre tidspunkter for biokemisk bestemmelse end efter 24 og 48 timer.

Resultater:

- data for legemsvægt

- data for toksiske reaktioner pr. dosisniveau, herunder dødelighed

- nul-effekt-niveau (NOAEL)

- de kliniske observationers art, grad og varighed (reversible eller ej)

- en detaljeret beskrivelse af biokemiske metoder og fund

- obduktionsfund

- en detaljeret beskrivelse af alle histopatologiske fund

- eventuel statistisk behandling af resultaterne.

Diskussion af resultaterne

Konklusioner

4. LITTERATURHENVISNINGER

Denne metode svarer til TG 419 fra OECD.«

BILAG V

A. Afsnit 8 og 9 i bilagets indholdsfortegnelse affattes således:

»8. SÆRLIGE TILFÆLDE: stoffer

8.1. Mobile gasflasker

8.2. Gasbeholdere til propan, butan eller flaskegas (LPG)

8.3. Massive metaller

8.4. Stoffer klassificeret med R 65

9. SÆRLIGE TILFÆLDE: præparater

9.1. Gasformige præparater (gasblandinger)

9.2. Gasbeholdere til præparater indeholdende odoriseret propan, butan eller flaskegas (LPG)

9.3. Leveringer, præparater indeholdende polymere, præparater indeholdende elastomere

9.4. Præparater klassificeret med R 65

9.5. Organiske peroxider«

B. Følgende tekst indsættes i punkt 3.2.3 efter kriterierne for R 20 »Farlig ved indånding«:

»R 65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

Flydende stoffer og præparater, som på grund af deres lave viskositet udgør en aspirationsfare hos mennesker:

a) Stoffer og præparater, som indeholder alifatiske, alicycliske og aromatiske carbonhydrider i en samlet koncentration på 10 % eller derover, og som enten har

- en udløbstid på mindre end 30 sek. i et 3 mm ISO-bæger i overensstemmelse med EN 535, eller

- en kinematisk viskositet, målt ved et kalibreret glaskapillarviskometer i overensstemmelse med ISO 3104/3105, på mindre end 7 × 10-6m²/sek. ved 40° C, eller

- en kinematisk viskositet, beregnet på grundlag af målinger ved hjælp af rotationsviskosimetri i overensstemmelse med ISO 3219, på mindre end 7 × 10-6m²/sek. ved 40° C.

Bemærk at klassificering af stoffer og præparater, som opfylder disse kriterier kan undlades, såfremt deres gennemsnitlige overfladespænding er over 25 mN/m ved 40° C.

b) Andre stoffer og præparater, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, hvis der foreligger praktisk erfaring fra mennesker.«C. Punkt 3.2.6.3 affattes således:

»3.2.6.3. Irritation og åndedrætssystemet

Følgende risikosætninger foreskrives efter de givne kriterier:

R 37 Irriterer åndedrætsorganerne

Stoffer og præparater, som kan forårsage alvorlig irritation af åndedrætssystemet på grundlag af

- praktiske observationer hos mennesker

- positive resultater fra egnede dyreforsøg.

Bemærkninger vedrørende anvendelse af R 37

Ved fortolkningen af praktiske observationer hos mennesker skal der omhyggeligt skelnes mellem virkninger, som fører til klassificering med R 48 (se punkt 3.2.4), og virkninger, som fører til klassificering med R 37. De betingelser, der normalt fører til klassificering med R 37 er reversible og sædvanligvis begrænset til de øvre luftveje.

Positive resultater fra egnede dyreforsøg kan omfatte data opnået ved en generel toksicitetsundersøgelse, som omfatter histopatologiske data fra åndedrætssystemet. Data fra målinger af eksperimentel bradypnø kan også anvendes til bedømmelse af luftvejsirritation.«

D. Punkt 3.2.7 affattes således:

»3.2.7. Sensibiliserende

3.2.7.1. Overfølsomhed ved indånding

Stoffer og præparater skal klassificeres som sensibiliserende og foreskrives symbolet Xn og farebetegnelsen »sundhedsskadelig« samt risikosætningen R 42 i overensstemmelse med følgende kriterier:

R 42 Kan give overfølsomhed ved indånding

- hvis der foreligger dokumentation for, at stoffet eller præparatet kan forårsage specifik overfølsomhed ved indånding

- hvis der er positive resultater fra egnede dyreforsøg

- hvis stoffet er et isocyanat, medmindre der foreligger dokumentation for, at stoffet ikke forårsager overfølsomhed ved indånding.

Bemærkninger vedrørende anvendelsen af R 42

Dokumentation fra mennesker

Dokumentation for at stoffet eller præparatet kan forårsage specifik overfølsomhed ved indånding vil normalt være baseret på erfaring fra mennesker. I denne forbindelse ses overfølsomhed normalt som astma, men andre overfølsomheds reaktioner som rhinitis (høfeber) og alveolitis kommer også i betragtning. Tilstanden har klinisk karakter af en allergisk reaktion. Det er imidlertid ikke nødvendigt at påvise immunologiske mekanismer.

Ved undersøgelsen af dokumentation fra eksponering hos mennesker er det ved afgørelsen om klassificeringen nødvendigt udover de dokumenterede tilfælde at tage hensyn til:

- størrelsen af den eksponerede befolkning

- eksponeringens omfang.

Ovennævnte dokumentation kan være:

- klinisk forhistorie og data fra egnede lungefunktionsprøver sat i relation til eksponeringen for stoffet, bekræftet ved anden understøttende dokumentation som kan omfatte

- en lignende kemisk struktur som stoffer, der vides at forårsage overfølsomhed ved indånding

- in vivo immunologiske prøver (f.eks. en priktest)

- in vitro immunologiske prøver (f.eks. serologiske analyser)

- undersøgelser, som kan vise andre specifikke, men ikke-immunologiske aktionsmekanismer, f.eks. gentagen svag irritation og farmakologisk fremkaldte virkninger

- data fra positive bronchiale provokationsprøver med stoffet, som er udført i overensstemmelse med accepterede retningslinjer for bestemmelsen af en specifik overfølsomhed reaktion.

Klinisk forhistorie bør omfatte både medicinsk og erhvervsmæssig forhistorie for at påvise en årsagssammenhæng mellem eksponering for et bestemt stof og udvikling af overfølsomhed ved indånding. Relevante informationer omfatter forværrende faktorer både i hjemmet og på arbejdspladsen, sygdommens begyndelse og udvikling samt den pågældende patients familiebaggrund og medicinske forhistorie. Den medicinske forhistorie bør også omfatte allergiske sygdomme eller luftvejssygdomme fra barndommen samt rygevaner.

Resultaterne fra positive bronchiale provokationsprøver betragtes i sig selv som tilstrækkelig dokumentation til klassificering som sensibiliserende. Det må imidlertid erkendes, at mange af de ovennævnte undersøgelser i praksis allerede vil være foretaget på et tidligere tidspunkt.

Stoffer, som kun fremkalder astmasymptomer ved irritation hos personer med bronchial hyper-reaktivitet bør ikke foreskrives R-sætningen R 42.

Dyreforsøg

Data fra forsøg, som tyder på, at et stof kan forårsage overfølsomhed ved indånding hos mennesker kan omfatte:

- IgE-målinger (f.eks. hos mus)

- specifikke lungereaktioner hos marsvin.

3.2.7.2. Overfølsomhed ved hudkontakt

Stoffer og præparater skal klassificeres som sensibiliserende og foreskrives symbolet Xi og farebetegnelsen »lokalirriterende« samt risikosætningen R 43 i overensstemmelse med følgende kriterier:

R 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

- hvis praktiske erfaringer viser, at stofferne eller præparaterne kan forårsage overfølsomhed hos et betydeligt antal personer ved hudkontakt

- på grundlag af positive resultater fra et egnet dyreforsøg.

Bemærkninger vedrørende anvendelse af R 43

Dokumentation fra mennesker

Følgende dokumentation (praktisk erfaring) er tilstrækkelig til at klassificere et stof med R 43:

- positive data fra egnede lappeprøver, normalt fra mere end én dermatologisk klinik, eller

- epidemiologiske undersøgelser, som viser, at stoffet har forårsaget allergisk kontaktdermatitis. Situationer, hvor en høj procentdel af de eksponerede personer udviser karakteristiske symptomer, skal betragtes med særlig alvor, selv om antallet af tilfælde er lavt, eller

- positive data fra eksperimentelle undersøgelser på mennesker (se også punkt 3.1.1).

Følgende er tilstrækkeligt til at klassificere et stof med R 43, når der er understøttende dokumentation:

- isolerede tilfælde af allergisk kontaktdermatitis, eller

- epidemiologiske undersøgelser, hvor tilfældigheder, systematiske fejl (bias) eller uafklarede sammenhænge (confounders) ikke med rimelig sikkerhed er fundet fuldstændigt udelukket.

Understøttende dokumentation kan omfatte:

- data fra dyreforsøg udført efter gældende retningslinjer med et resultat, som ikke opfylder de kriterier, der er fastsat i afsnittet om dyreundersøgelser, men som er tilstrækkeligt tæt på grænsen til at blive betragtet som signifikant, eller

- data fra ikke-standardiserede metoder, eller

- relevante forhold mellem struktur og aktivitet.

Dyreundersøgelser

Som positive resultater fra egnede dyreforsøg betragtes,

hvis den i bilag V anførte undersøgelsesmetode af adjuvanstypen for hudoverfølsomhed eller andre prøvemetoder af adjuvanstypen anvendes, en reaktion på mindst 30 % af forsøgsdyrene. For alle andre undersøgelsesmetoder betragtes en reaktion på mindst 15 % af forsøgsdyrene som positiv.

3.2.7.3. Immunologisk kontakturticaria (nældefeber)

Nogle stoffer, som opfylder kriterierne for R 42, kan endvidere forårsage immunologisk kontakturticaria. I disse tilfælde bør oplysninger om kontakturticaria medtages ved anvendelsen af egnede S-sætninger, sædvanligvis S 24 og S 36/37, og i sikkerhedsdatabladet.

For stoffer, som viser tegn på immunologisk kontakturticaria, men som ikke opfylder kriterierne for R 42, bør klassificering med R 43 overvejes.

Der findes ikke nogen anerkendt dyremodel til at identificere stoffer, som forårsager immunologisk kontakturticaria. Klassificeringen vil derfor normalt skulle baseres på dokumentation hos mennesker, som svarer til reglerne for overfølsomhed ved hudkontakt (R 43).

3.2.7.4. Bemærk, at hvis symbolet Xn og farebetegnelsen »sundhedsskadelig« anvendes, er farebetegnelsen »lokalirriterende« valgfri.«

E. Kriterierne for S 62 i afsnit 6 affattes således:

»S 62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

- anvendes til:

- stoffer og præparater klassificeret som sundhedsskadelige med R 65 i overensstemmelse med kriterierne i punkt 3.2.3

- anvendes ikke til stoffer og præparater, som markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning, se punkt 8 og 9

- anvendelseskriterier:

- obligatorisk for ovennævnte stoffer og præparater, hvis de sælges til eller er beregnet til privat brug

- anbefales til ovennævnte stoffer og præparater, når de anvendes i industrien.«

F. I afsnit 8 indsættes følgende punkt:

»8.2. Gasbeholdere til propan, butan eller flaskegas (LPG)

Disse stoffer er klassificeret som farlige i bilag I. Selv om de er klassificeret som farlige i overensstemmelse med artikel 2, udgør de ikke nogen sundhedsfare, når de markedsføres i lukkede genfyldelige gasbeholdere eller i engangsgasbeholdere, som omhandlet i EN 417, som brændstoffer, der kun lukkes ud til forbrænding.

Disse beholdere skal mærkes med det relevante symbol og R- og S-sætningerne for brandfarlighed. Der kræves ingen oplysninger på etiketten om virkningerne på menneskers sundhed. Oplysningerne om virkningerne på menneskers sundhed, som ifølge skulle have stået på etiketten, skal dog fremsendes til den erhvervsmæssige bruger af den, der er ansvarlig for markedsføringen af stoffet. Oplysningerne gives som foreskrevet i direktivets artikel 27. Brugerne skal have tilstrækkelig information til at kunne træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på beskyttelse af sundhed og sikkerhed, som fastsat i artikel 1, stk. 3, i direktiv 91/155/EØF ændret ved direktiv 93/112/EØF.«

G. Overskriften til punkt »8.2 Massive metaller« erstattes med:

»8.3. Massive metaller«

H. I afsnit 8 indsættes følgende punkt:

»8.4. Stoffer klassificeret med R 65

Stoffer, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R 65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning.«

I. Punkt 9.1.3 affattes således:

»9.1.3. Etikettering

For transportable gasbeholdere anses etiketteringskravene for at være opfyldt, når de er i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, litra b), i direktiv 88/379/EØF.

Som undtagelse fra artikel 8, stk. 1 og 2, kan indhold og format af etiketten til gasbeholdere med en vandkapacitet på mindre end eller lig med 150 l følge forskrifterne i ISO-standard 7225. I så fald kan etiketten forsynes med præparatets alminderbetegnelse eller handelsnavn, forudsat at de farlige stoffer, der indgår som bestanddele i præparatet, klart og uudsletteligt er vist på gasbeholderen.

De i artikel 7 nævnte oplysninger kan gives på en holdbar oplysningsplade eller -etikette, som er fæstnet til gasflaskerne.«

J. I afsnit 9 indsættes følgende punkt:

»9.2. Gasbeholdere til præparater indeholdende lugtmærket propan, butan eller flaskegas (LPG)

Propan, butan og flaskegas er klassificeret som farlige i bilag I. Selv om præparater indeholdende disse stoffer er klassificeret som farlige i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 88/379/EØF, udgør de ikke nogen sundhedsfare, når de markedsføres i lukkede genopfyldelige gasbeholdere eller i engangsgasbeholdere, som omhandlet i EN 417, som brændstoffer, der kun lukkes ud til forbrænding.

Disse beholdere skal mærkes med det relevante symbol og R- og S-sætningerne for brandfarlighed. Der kræves ingen oplysninger på etiketten om virkningerne på menneskers sundhed. Oplysningerne om virkningerne på menneskers sundhed, som ifølgers skulle have stået på etiketten, skal dog fremsendes til den erhvervsmæssige bruger af den, der er ansvarlig for markedsføringen af præparatet, i det format, der er foreskrevet i artikel 10 i direktiv 88/379/EØF. Brugerne skal have tilstrækkelig information til at kunne træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på beskyttelse af sundhed og sikkerhed, som fastsat i artikel 1, stk. 3, i direktiv 91/155/EØF.«

K. Overskriften til punkt »9.2 Legeringer, præparater indeholdende polymere, præparater indeholdende elastomere« erstattes med:

»9.3. Legeringer, præparater indeholdende polymer og præparater indeholdende elastomer«

L. I afsnit 9 indsættes følgende punkt:

»9.4. Præparater klassificeret med R 65

Præparater som er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R 65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholder, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning.«

M. Overskriften til punkt »9.4 Organiske peroxider« erstattes med:

»9.5. Organiske peroxider«