31996L0041Úradný vestník L 198 , 08/08/1996 S. 0036 - 0039


Devätnásta smernica Komisie 96/41/ES

z 25. júna 1996,

ktorou sa prispôsobujú technickému pokroku prílohy II, III, VI a VII smernice Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky

(Text významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 95/34/EHS [2]a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade Vedeckého výboru pre kozmetológiu,

keďže dostupné vedecké dáta indikujú, že kyselina urokanová zasahuje do imunitných procesov v prítomnosti ultrafialového žiarenia, a preto by malo byť jej používanie zakázané;

keďže hydroxid vápenatý v kombinácii s guanidínovou soľou a hydroxidom lítnym, používané ako vlasové vyrovnávače, môžu mať nežiadúce účinky, ak dôjde k ich kontaktu s očami; keďže ich používanie by malo preto spĺňať určité obmedzenia a požiadavky;

keďže na základe posledných vedeckých a technických výskumov, chlórfenezín, nátrium-hydroxymetylglycinát a chlorid strieborný vyzrážaný na oxide titaničitom smú byť používané ako konzervačné látky v kozmetických výrobkoch;

keďže na základe posledných vedeckých a technických výskumov, polymér N-{-(2 a 4)-[(2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl}akrylamid smie byť používaný ako UV filter v kozmetických výrobkoch;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti kozmetických výrobkov k technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa podľa prílohy.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby pre látky stanovené v prílohe, s účinnosťou od 1. júla 1997, výrobcovia ani dovozcovia usadení v spoločenstve neumiestňovali na trh výrobky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby výrobky uvedené v odseku 1, obsahujúce látky stanovené v prílohe, neboli po 30. júni 1998 predávané alebo iným spôsobom dodávané konečnému spotrebiteľovi, ak nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 1997. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júna 1996

Za Komisiu

Emma bonino

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

[2] Ú. v. ES L 167, 18.7.1995, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Prílohy smernice 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú takto:

1. v prílohe II je pridané toto referenčné číslo 418:

"418. Kyselina 3-imidazol-4-ylakrylová a jej etylester (kyselina urokanová)";

2. v prílohe III je referenčné číslo 15 nahradené týmito referenčnými číslami:

"(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |

15a | Hydroxid draselný alebo sodný | a)odstraňovač prínechtovej kože | a)5 % z hmotnosti | | a)Obsahuje žieravinu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. Uchovajte mimo dosahu detí. |

| b)Vlasový vyrovnávač | b) | | b) |

| 1.Všeobecné použitie | 1.2 % z hmotnosti | | 1.Obsahuje žieravinu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. Uchovajte mimo dosahu detí. |

| 2.Profesionálne použitie | 2.4,5 % z hmotnosti | | 2.Iba pre profesionálne použitie. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. |

| c)pH regulátor | c)Do pH 12,7 | | c)Uchovajte mimo dosahu detí. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. |

| —depilátory | | | |

| d)Do pH 11 | d)iné použitia ako pH regulátor | | |

15b | Hydroxid lítny | a)Vlasový vyrovnávač | | | |

| 1.Všeobecné použitie | 1.2 % z hmotnosti | | 1.Obsahuje žieravinu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. Uchovajte mimo dosahu detí. |

| 2.Profesionálne použitie | 2.4,5 % z hmotnosti | | 2.Iba pre profesionálne použitie. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. |

| b)Iné použitia | | | |

15c | Hydroxid vápenatý | a)Vlasový vyrovnávač obsahujúci dva komponenty: hydroxid vápenatý a guanidínovú soľ | 7 % z hmotnosti hydroxidu vápenatého | | Obsahuje žieravinu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Môže zapríčiniť oslepnutie. Uchovajte mimo dosahu detí |

| b)Iné použitia | | | |

3. v prílohe VI:

a) časť jedna:

Sú pridané tieto referenčné čísla:

"(a) | (b) | (c) | (d) | (e) |

50 | 3-(4-chlórfenoxy)propán-1,2-diol (chlórfenezín) | 0,3 % | | |

51 | Nátrium-hydroxymetylaminoacetát (nátrium-hydroxymetylglycinát) | 0,5 % | | |

52 | Chlorid strieborný vyzrážaný na oxide titaničitom | 0,004 % vyjadrené ako AgCl | 20 % AgCl (W/W) na TiO2. Zakázaný vo výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky, vo výrobkoch na orálnu hygienu a vo výrobkoch určených na aplikáciu do okolia očí a na pery." | |

b) časť dva:

Referenčné čísla 2 a 30 sú vypustené.

Pre referenčné čísla 16, 21 a 29 je dátum "30. 6. 1996" nahradený dátumom "30. 6. 1997";

4. v prílohe VII:

a) časť jedna:

je pridané toto referenčné číslo:

"(a) | (b) | (c) | (d) | (e) |

11 | polymér N-{-(2 a 4)-[(2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl}akrylamidu | 6 %" | | |

b) časť dva:

Referenčné čísla 33 a 34 sú vypustené.

Pre referenčné čísla 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29 a 32 je dátum "30. 6. 1996" nahradený dátumom "30. 6. 1997".

--------------------------------------------------