31996L0040Uradni list L 196 , 07/08/1996 str. 0008 - 0009


Direktiva Komisije 96/40/ES

z dne 25. junija 1996

o izdelavi skupnega vzorca službene izkaznice inšpektorjev, ki bodo opravljali pomorsko inšpekcijo

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija) [1] in zlasti člena 12(4) Direktive,

ker Direktiva 95/21/ES določa izdelavo skupnega vzorca službene izkaznice pomorskih inšpektorjev;

ker je potrebno, da službena izkaznica vsebuje vsaj naslednje podatke: ime organa, ki izda izkaznico, polno ime imetnika službene izkaznice, sliko imetnika službene izkaznice, podpis imetnika službene izkaznice in navedbo, da je imetnik službene izkaznice pooblaščen za opravljanje inšpekcije v skladu z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi te direktive;

ker je za identifikacijo inšpektorja pred poveljnikom ladje in člani posadke potrebno, da službena izkaznica vsebuje tudi prevod v angleški jezik, če ta ni glavni uporabljeni jezik;

ker naj natančno obliko službene izkaznice določijo države članice;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 12 Direktive Sveta 93/75/EGS [2],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Službena izkaznica iz člena 12(4) Direktive 95/21/ES mora biti v skladu z zahtevami, določenimi v Prilogi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. februarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. junija 1996

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 157, 7.7.1995, str. 1.

[2] UL L 247, 5.10.1993, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

ZAHTEVE ZA SLUŽBENO IZKAZNICO POMORSKIH INŠPEKTORJEV

(kakor je navedeno v členu 12(4) Direktive 95/21/ES)

Službena izkaznica mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

(a) ime organa, ki izda izkaznico

(b) polno ime imetnika službene izkaznice

(c) novejšo sliko imetnika službene izkaznice

(d) podpis imetnika službene izkaznice

(e) navedbo, da je imetnik službene izkaznice pooblaščen za opravljanje inšpekcije v skladu z nacionalno zakonodajo, sprejeto na podlagi te direktive

Če glavni uporabljeni jezik ni angleški, mora izkaznica vsebovati tudi prevod v ta jezik.

Obliko službene izkaznice določi pristojni organ po lastnem preudarku.

--------------------------------------------------